Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza vývoje inkasa daně z přidané hodnoty v ČR
Sádovský, Martin ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Matějka, Václav (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou příjmů z daně z přidané hodnoty, které patří mezi jedny z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Hlavním cílem práce je vymezit ovlivňující činitele výše příjmů a následně sestavit z těchto činitelů modely pro predikci budoucích příjmů. K dosažení tohoto cíle nám slouží teoretické základy vztahující se k daňovým příjmům a v praktické části využijeme matematicko - statistické metody regresní analýzy a metody komparace. Nejprve jsou stanoveny proměnné, které mají vliv na výši příjmů daně z přidané hodnoty, následně jsou sestaveny rovnice pro odhad příjmů a nakonec jsou tyto predikce verifikovány na skutečných datech. Proměnné mající vliv na příjmy jsou HDP, tempo růstu HDP a sazby daní. Nejlepší model pro predikci je složen z tempa růstu HDP a rozdílu sazeb daní. Metodu komparace využijeme v získání závěrů při hledání rozdílů mezi celkově přiznanou daní za jednotlivá ekonomická odvětví a daní skutečně vybranou. V celém sledovaném období byla vyčíslena nevybraná daň v hodnotách od 6 do 22 miliard Kč. V závěrečné části jsou analyzovány změny ve struktuře přiznané daně v letech 2005 - 2012.
Spotřební daně z tabákových výrobků
Sádovský, Martin ; Provazník, Kamil (vedoucí práce) ; Vítek, Leoš (oponent)
Bakalářská práce se zabývá spotřební daní z tabákových výrobků. Hlavním cílem práce je objasnit způsob zdanění tabákových výrobků dle legislativních dokumentů platných v České republice. Způsob zdanění tabákových výrobků vychází z první části práce, kde je obecně definováno zdanění komodit podléhající spotřební dani. Následně je provedena analýza celkového daňového zatížení cigaret a pomocí komparace stanoven závěr, zdali Česká republika plní požadavky Evropského společenství. Rozborem sazeb daní do roku 2014 je určen vliv na výši daně. Zavěrečná čast práce se věnuje významnosti příjmů spotřebních daní z tabákových výrobků.

Viz též: podobná jména autorů
1 Sadovský, Matěj
1 Sádovský, Matúš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.