Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 188 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Mimomanželská plodnost v Česku a na Slovensku
Paučinová, Anetta ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Mimomanželská plodnost v Česku a na Slovensku Abstrakt Zvyšující se počet a podíl dětí narozených mimo manželství, kterému česká i slovenská společnost od 90. let 20. století čelí, patří nejen ke známkám transformace reprodukčního chování, ale také k aktuálním sociodemografickým tématům. Navzdory tomu, že dnes mají děti narozené mimo manželství stejná práva a postavení jako děti manželské, situace v minulosti byla značně odlišná. Předkládaná bakalářská práce uvádí, jak se vyvíjel pohled na děti narozené mimo manželství od nejstarších dob, a shrnuje, k jakému posunu do dnešní doby došlo. Specificky se při tom zaměřuje na dva státy - Česko a Slovensko. Ačkoliv spolu tyto země sousedí a od roku 1918 tvořily jednu republiku, nejen v otázkách rodinného a reprodukčního chování se dlouhodobě lišily. Teoretické kapitoly se kromě rozdílností mezi těmito dvěma zeměmi zaměřují také na vývoj manželské a mimomanželské plodnosti ve 20. a 21. století. Navazující analytická část poté přibližuje tento vývoj mezi lety 1921 a 2020 pomocí vybraných ukazatelů a podává informace o charakteristikách českých a slovenských žen, které rodí své děti jako nevdané. Klíčová slova: mimomanželská plodnost, manželství, transformace reprodukčního chování, charakteristiky nevdaných matek, Česko a Slovensko Počet znaků bez mezer: 102 344
Differentiation of marital and reproductive behavior in East Kazakhstan
Karmenova, Zhaniya ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Differentiation of marital and reproductive behavior in East Kazakhstan Abstract This study primarily addresses nuptiality and fertility patterns among youth in East Kazakhstan region. The data are obtained from censuses, vital statistics and survey "Marital and reproductive behavior of young women in Ust-Kamenogorsk". The survey data collection has been supported by Center of International programs of Kazakhstan "Bolashak" and Charles University in Prague. The aim of the thesis is to study marital and reproductive behavior in East Kazakhstan region, in particular, differentials by sex, age, nationality and place of residence. Nuptiality and fertility rates have increased in the region during the study period. Hence, the impact of external socio-economic factors on marital and reproductive behavior of population was analyzed. Keywords: Nuptiality, Marriage, Divorce, Fertility, Kazakhstan, East Kazakhstan region, Ust- Kamenogorsk, Youth
Vliv alkoholu na zdraví
Kohoutová, Iva ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Vliv alkoholu na zdraví Abstrakt Podle Světové zdravotnické organizace okolo 3 % úmrtí ve světě je zapříčiněno konzumací alkoholu. Česká republika má v mezinárodním srovnání dlouhodobě vysokou spotřebu alkoholu. Nadměrná konzumace je spojena nejen se zdravotními riziky, která mohou vést k pracovní neschopnosti, trvalé invaliditě, nebo předčasnému úmrtí, ale má i sociální a ekonomické důsledky. Problémové pití alkoholu snižuje pracovní výkonnost, která může vyústit ve ztrátu zaměstnání, zvyšuje riziko kriminality a závažně narušuje fungování postižených rodin. Práce v první části předkládá stručnou historii vnímání problematiky abúzu alkoholu, popisuje jeho možné dopady a analyzuje míru konzumace alkoholu v České republice a její socio-demografickou podmíněnost. V druhé části se práce zaměřuje na zdravotní dopady a kvantifikuje vliv alkoholu na úmrtnost a nemocnost. Klíčová slova: alkohol, úmrtnost, nemocnost, alkoholismus, úrazy, těhotenství
Bezdětnost žen v České republice: longitudinální pohled
Žemberová, Karolína ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Fialová, Ludmila (oponent)
Cílem této práce je analýza bezdětnosti žen v České republice a mezinárodní porovnání se Slovenskem, Nizozemskem a USA. Hlavním nástrojem analýzy jsou generační tabulky plodnosti pro generace žen narozené v letech 1935-1968. V první části práce jsou představeny teorie, které se pokoušejí vysvětlit změnu reprodukčních preferencí zaznamenanou především v druhé polovině 20. století. Podle výsledků analýzy vývoje generační bezdětnosti byla v západních zemích výrazná změna zaznamenána již u generací žen narozených krátce po druhé světové válce. V České republice a na Slovensku se tento zlom udál až v životě žen narozených v šedesátých letech. Dále se analýza zabývá vývojem podílu bezdětných mezi ženami v České republice v závislosti na rodinném stavu dle sčítání lidu, která se uskutečnila po roce 1950. Ukázalo se, že podíl bezdětných se měnil především u svobodných a vdaných žen. V práci jsou také sledovány postoje a hodnotové orientace týkající se bezdětnosti na základě výběrových šetření. Výsledky práce poukazují na vzrůstající zastoupení bezdětných žen v jednotlivých zemích a také na rostoucí důležitost studia tohoto fenoménu.
Sezónní profil sňatečnosti, porodnosti a úmrtnosti v České republice a mezinárodní srovnání
Jiroušová, Martina ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Bartoňová, Dagmar (oponent)
Sezónní profil sňatečnosti, porodnosti a úmrtnosti v České republice a mezinárodní srovnání Abstrakt Cílem bakalářské práce je zachytit vývoj sezónnosti sňatečnosti, porodnosti a úmrtnosti v České republice a také faktory, které sezónnost ovlivňují. Přesto, že jsou tyto faktory sledovány již od 16. století u sňatečnosti a od 17. století u porodnosti a úmrtnosti, se bakalářská práce zaměřuje na období od 50. let 20.století do roku 2012. Česká republika je následně srovnávána se šesti dalšími zeměmi, tentokrát v kratším sledovaném období (2005-2012). Sezónní profil je představovaný sezónními indexy a jejich variabilita je analyzována pomocí variačních koeficientů. Sezónnost uzavíraných manželství byla především v 50. letech 20. století charakteristická kumulací sňatků do posledních měsíců v roce a do dubna. Od té doby se přesouvaly spíše do léta. Minimum bylo nejprve v prvním čtvrtletí a měsíci květnu a později se k nim přidaly nízké hodnoty v listopadu a v prosinci. Květen byl po celé období, v důsledku májové pověry o nešťastných manželstvích, měsícem s velmi nízkým sezónním indexem. Nejvyšší hodnoty sezónních indexů živě narozených se vyskytovaly v první polovině roku a následně se přesouvaly, stejně jako u sňatků, na letní měsíce. Minimální hodnoty se nijak neměnily a byly zaznamenány v posledních dvou...
Vliv rozpadu manželských svazků na plodnost v České republice
Filasová, Alena ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Vliv rozpadu manželských svazků na plodnost v České republice Abstrakt Cílem práce je analyzovat plodnost osob, které se během svého reprodukčního období rozvedou či ovdoví a na základě výsledků analýzy zjistit, zda mají tyto osoby více nebo méně dětí, než kdyby k zániku manželství nedošlo. Závěry jsou vyvozeny na základě studia dat z druhé vlny výběrového šetření Generations and Gender Survey, která v České republice proběhla v roce 2008. Použity jsou metoda tabulek života (konkrétně odhadnuté hodnoty distribuční funkce) a Coxův regresní model. Porovnáno je reprodukční chování osob, které nikdy nevstoupí do manželství, osob, které prožijí reprodukční věk v prvním manželství a osob, jejichž první manželství zanikne před dovršením 50 let těchto osob. Analýza plodnosti rozvedených či ovdovělých mužů a žen je navíc doplněna o zhodnocení vlivu proměnných jako věk, počet dětí a věk nejmladšího dítěte v době zániku prvního manželství na další reprodukční chování dotyčných osob. Jako nejpodstatnější se ukázala následná partnerská situace. Osoby, které po zániku prvního manželství vstoupí do nového partnerství, mají ve výsledku více dětí než osoby, které prožijí reprodukční věk v prvním manželství. Naopak osoby, které do nového partnerství nevstoupí, mají dětí méně. Nelze tedy jednoznačně říct, jaký efekt má zánik...
Mortality patterns and trends in postcommunist countries compared with low mortality populations
Mukhtarova, Zhanyl ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Hulíková Tesárková, Klára (oponent)
Mortality patterns and trends in post-communist countries compared with low mortality populations Zhanyl Mukhtarova Abstract This research primarily addresses mortality patterns and trends in the post-communist countries of Central Asia, Central Europe and the Baltic region together with low mortality populations such as those of France, Spain and the United States of America. The aim of this research is to analyze mortality patterns and trends in selected post-communist countries and contrast them with low mortality populations between the period of 1990 and 2006. In this study, the main age-specific mortality intensities and the excess male mortality among the selected countries were analyzed. Moreover, the historical overview of mortality development in the selected countries and population longevity was discussed. Concurrently, the influence of socioeconomic conditions and healthy lifestyles and their implications and impact on declining mortality rates were revealed. The research clearly identified several important issues encasing the field of mortality, notably that more work and financial support is necessary to improve the health status of countries within Central Asia.
Nesezdaná soužití: trendy a struktury
Ptáčková, Kateřina ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Bartoňová, Dagmar (oponent)
Cílem předkládané práce je studium trendů a struktur nesezdaných soužití v evropských státech a na základě podrobnějších analýz dostupných dat se pokusit zařadit Českou republiku k zemím s podobnými trendy a strukturami nesezdaných soužití. Jako zdroje informací a dat byla využita zahraniční odborná literatura a dále mezinárodní výběrová šetření, sčítání lidu nebo populační registry jednotlivých zemí. Práce se zabývá také rodinnou politikou vybraných evropských států a právními předpisy, které upravují vztahy v nesezdaných soužitích a mezi nimi a okolím, protože to všechno se podílí na vytváření podmínek, v nichž se páry rozhodují, zda vstoupit do manželství či nikoliv. Nesezdaná soužití jsou však jevem natolik komplexním a složitým, že není možné dojít k jednoznačnému výsledku. Nízký podíl těchto svazků v celé populaci a vysoký podíl rozvedených osob žijících v kohabitaci řadí Českou republiku ke státům střední a východní Evropy, avšak struktury podle nejvyššího dosaženého vzdělání a dalších ukazatelů jsou v těchto státech velmi odlišné. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 188 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 RYCHTAŘÍKOVÁ, Jana
6 Rychtaříková, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.