Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Roštový kotel na spalování dřevní štěpky - 96,4 t/h
Strnad, Ondřej ; Ryšavý, Milan (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o roštových kotlích. Popisuje jejich nejdůležitější součásti, princip fungování a využití. Hlavní součástí této práce je návrh roštového kotle spalujícího biomasu o parním výkonu 96,4 t/h. Teplota a tlak páry na výstupu z kotle jsou 490 °C a 8,1 MPa.
Plynový kotel na spalování vysokopecního a koksárenského plynu o výkonu 220 t/h
Flodr, Jan ; Ryšavý, Milan (oponent) ; Skála, Zdeněk (vedoucí práce)
Pro zadané parametry páry a napájecí vody je vytvořen tepelný a rozměrový návrh kotle na spoluspalování vysokopecního plynu se stabilizací 10 % zemním plynem, který respektuje požadavek na vysokou účinnost.
Roštový kotel na spalování uhlí a bagasy - 200 t/h, 9,3 MPa, 520 °C
Bartůněk, David ; Ryšavý, Milan (oponent) ; Skála, Zdeněk (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh roštového kotle na spalování bagasy a hnědého uhlí s tepelným výkonem 160 MW. Výpočet stechiometrie spalin je založen na základě známého prvkového rozboru obou paliv. Podstatnou část práce tvoří návrh teplosměnných ploch, přičemž uvažujeme bagasu jako palivo hlavní a hnědé uhlí jako palivo záložní. V posledních kapitolách jsou vypočítány kontrolní bilance kotle a skutečné účinnosti. Teplota spalin na výstupu z kotle je v samotném závěru porovnána s teplotou rosného bodu. Součástí práce je příslušná výkresová dokumentace.
Roštový kotel na spalování uhlí a dřevní biomasy
Baláži, Martin ; Ryšavý, Milan (oponent) ; Skála, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší návrh roštového kotle na spalování dřevní štěpky nebo hnědého uhlí o tepelném výkonu 160 MW. Stechiometrie spalin je vypočtena dle zadaného složení jednotlivých paliv. Rozměry jednotlivých výhřevných ploch jsou primárně vypočteny pro spalování dřevní štěpky a následně překontrolovány pro spalování hnědého uhlí. Návrh kotle je zakončen kontrolou celkového tepelného výkonu. Návrh kotle je doplněn výkresovou dokumentací.
Parní kotel na dřevní štěpku 88t/h
Lučko, Martin ; Ing.Milan Ryšavý (oponent) ; Skála, Zdeněk (vedoucí práce)
Cílem této práce je návrh parního kotle o výkonu 88 t/h pro spalování čistého dřeva. Prvkový rozbor paliva a parametry zadání byly dodány spolu se základními parametry kotle. Pro dané palivo je vypracován stechiometrický výpočet. Po zhotovení tepelné bilance kotle je stanovena tepelná účinnost. Pro zadané výstupní parametry páry (teplota, tlak, množství) jsou navrhnuty jednotlivé konvekční plochy a rozměry kotle. Dále je zhotovena výkresová dokumentace.
Plynový kotel na zemní plyn 170t/h
Žaloudek, Martin ; Ryšavý, Milan (oponent) ; Skála, Zdeněk (vedoucí práce)
Práce popisuje výpočet parního kotle spalujícího zemní plyn. Pro zadané parametry páry je rozměrově navržen a tepelně vypočítán návrh na podobu kotle.

Viz též: podobná jména autorů
2 Ryšavý, Marek
3 Ryšavý, Martin
1 Ryšavý, Michal
2 Ryšavý, Miloš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.