Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Nadstandardní rodinný dům
Ryšánek, Jakub ; Jarošová, Petra (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem solitérního dvoupodlažního domu s 1 bytovou jednotkou, osazený ve svažitém terénu v katastrálním území Nového Jičína. Objekt je zastřešený obloukovou a zelenou střechou v různých úrovních a je nadstandardně vybaven vnitřním bazénem a saunou.
Zázemí discgolfového hřiště
Ryšánek, Jakub ; Šobrová, Zdena (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh projektové dokumentace zázemí dicgolfového hřiště v Novém Jičíně. Budova se skládá ze dvou nadzemních podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází recepce s prostory šaten a restaurace. V druhém nadzemním podlaží je kancelář vedení klubu a klubovna.
Visualizing Neural Network Used as a Language Model
Ryšánek, Jakub ; Černocký, Jan (oponent) ; Beneš, Karel (vedoucí práce)
Long short-term memory (LSTM) network is a type of neural network designed to analyze sequence data. The advantage of LSTM over the simple recurrent neural network is the ability to store long-term dependencies, which allows them to reach higher accuracy when performing tasks such as speech recognition or language modeling. However, due to their complexity, the internal processes that lead to these results are still not fully understood. To explore their inner workings, I created three visualization methods. These methods focus on the pattern of the behavior of the single unit present in the model or the behavior of the whole model when processing words with similar syntactic or semantic meanings.
A Macroeconomic Forecasting Model of the fixed exchange rate regime for the oil-rich Kazakh economy
Hlédik, Tibor ; Musil, Karel ; Ryšánek, Jakub ; Tonner, Jaromír
Článek představuje semistrukturální čtvrtletní model malé otevřené ekonomiky zaměřený na analýzu měnověpolitického transmisního mechanismu a makroekonomického vývoje v Kazachstánu během režimu fixního kurzu. Model zachycuje základní stylizovaná fakta kazachstánské ekonomiky, především významnou úlohu cen ropy, která ovlivňuje ekonomický cyklus v Kazachstánu. Aplikace modelu na pozorovaných datech ukazuje jeho použitelnost pro interpretaci kazachstánské ekonomické historie, včetně období globální ekonomické krize až do konce roku 2015, kdy Národní banka Kazachstánu zavedla režim plovoucího směnného kurzu. Dynamické vlastnosti modelu jsou analyzovány pomocí impulzních odezev na šoky typické pro kazachstánskou ekonomiku. Šokové dekompozice a historické simulace prezentované v článku ukazují, že tento model byl vhodným nástrojem pro měnověpolitické analýzy a praktické prognózování v Národní bance Kazachstánu. V obecnějším smyslu lze tento model považovat jako příklad čtvrtletního predikčního modelu pro ekonomiky bohaté na ropu s režimem fixního směnného kurzu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Effects of Fiscal Policy in the DSGE-VAR Framework: The Case of the Czech Republic
Babecký, Jan ; Franta, Michal ; Ryšánek, Jakub
V tomto článku zkoumáme potenciál modelovacího přístupu DSGE-VAR k hodnocení účinků fiskální politiky. Spojení metod VAR a DSGE vede teoreticky k přesnějším odhadům impulzních odezev a tedy i fiskálních multiplikátorů. Navíc tento modelový rámec umožňuje diskusi o rozdílech dopadů fiskálních šoků v modelech typu DSGE a VAR a zároveň do jisté míry diskusi o nepřesné specifikaci fiskálních modelů DSGE. Model DSGE-VAR odhadujeme na českých datech za období 1996 až 2011 v kvartální frekvenci. Multiplikátor vládní spotřeby dosahuje hodnoty blízko 0,4 v horizontu čtyř let. Multiplikátor vládních investic je cca o 0,4 vyšší, což potvrzuje závěry odborné literatury. Na druhou stranu, model DSGE samotný implikuje podobně velký multiplikátor vládní spotřeby, ale mnohem menší multiplikátor vládních investic, což naznačuje nepřesnou specifikaci fiskálního modelu DSGE.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zázemí discgolfového hřiště
Ryšánek, Jakub ; Šobrová, Zdena (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh projektové dokumentace zázemí dicgolfového hřiště v Novém Jičíně. Budova se skládá ze dvou nadzemních podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází recepce s prostory šaten a restaurace. V druhém nadzemním podlaží je kancelář vedení klubu a klubovna.
Nadstandardní rodinný dům
Ryšánek, Jakub ; Jarošová, Petra (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem solitérního dvoupodlažního domu s 1 bytovou jednotkou, osazený ve svažitém terénu v katastrálním území Nového Jičína. Objekt je zastřešený obloukovou a zelenou střechou v různých úrovních a je nadstandardně vybaven vnitřním bazénem a saunou.
Assessing the Impact of Fiscal Measures on the Czech Economy
Ambriško, Róbert ; Babecký, Jan ; Ryšánek, Jakub ; Valenta, Vilém
V tomto článku konstruujeme satelitní model DSGE za účelem zkoumání transmise fiskální politiky do reálné ekonomiky České republiky. Náš model sdílí prvky současného predikčního modelu g3 České národní banky (Andrle, Hlédik, Kameník a Vlček, 2009), ovšem obsahuje rozsáhlejší fiskální blok. Klíčové fiskální parametry, týkající se především fiskálního pravidla, jsou odhadnuty pomoci bayesovských technik. Následně vypočítáváme soubor fiskálních multiplikátorů pro jednotlivé výdajové a příjmové položky vládního rozpočtu. Nejvyšší fiskální multiplikátor ve vztahu k reálnému HDP v prvním roce je spojen s vládními investicemi (0,4) a sociálními příspěvky hrazenými zaměstnavateli (0,3), a následně s vládní spotřebou (0,2).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monetary policy implications of financial frictions in the Czech republic
Ryšánek, Jakub ; Tonner, Jaromír ; Vašíček, Osvald
Po nedávné finanční krizi, která se v české ekonomice naplno projevila v roce 2009, ex post autoři této práce analyzují, nakolik je možné pozorované události vysvětlit nepříznivými šoky ve finanční oblasti. Uvažují novokeynesiánský model malé otevřené ekonomiky, který byl původně navrhnut pro popis švédské ekonomiky a který zahrnuje mechanizmus finančních frikcí po vzoru literatury finančního akcelerátoru.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Modelování transmisního mechanismu měnové politiky v ČR
Ryšánek, Jakub ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Pánková, Václava (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá modelováním transmisního mechanismu v ČR. Hlavním cílem je zmapovat časovou strukturu reakcí makroekonomických veličin na izolované exogenní šoky při použití modelů vektorové autoregrese (VAR). Pro analýzu VAR modelů pomocí simulace Monte Carlo byla vytvořena aplikace fungující v prostředí Matlabu.

Viz též: podobná jména autorů
6 Ryšánek, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.