Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 80 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Brisudová, Ivana ; Reichel, Jiří, (vedoucí práce)
Vliv vědeckého řízení na formování teorie a praxe řízení v meziválečném Československu
Kynclová, Veronika ; Kocianová, Renata (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Práce pojednává o teorii a praxi řízení zaměstnanců v meziválečném Československu a jeho provázanosti s americkým vědeckým řízením. Cílem práce je poskytnout souhrnný pohled na jeho jednotlivé aspekty a kriticky poukázat na úspěchy a nedostatky na základě studia dobových dokumentů. Téma je zasazeno do kontextu historických souvislostí, přiblížena je výchozí hospodářská situace. Představeni jsou zástupci teorie (Stanislav Špaček, Václav Verunáč) i praxe řízení (Franz Hummelberger, Karel Loevenstein, Tomáš Baťa) první československé republiky. V práci je popsán vznik a účel Masarykovy Akademie Práce a organizování Prvního mezinárodního kongresu vědeckého řízení v Praze. Klíčová slova: vědecké řízení, první republika, Stanislav Špaček, Václav Verunáč, PIMCO, Masarykova Akademie Práce, laboretismus
Průzkum názorů učitelů na další vzdělávání ve vztahu k návrhu kariérního řádu
Straková, Michaela ; Eger, Ludvík (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Práce je zaměřena na oblast vztahu učitelů k dalšímu vzdělávání ve spojitosti se současným návrhem kariérního řádu. Na základě informací z odborné literatury je v práci uveden přehled vývoje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR po roce 1990 a z dostupných zdrojů je vymezen jeho současný stav. Práce se nadále zabývá kariérním systémem pro pedagogické pracovníky s důrazem na znění vybraných návrhů, včetně aktuálního. Prostřednictvím výsledků z empirického šetření, které bylo realizováno na vybraných dvou základních a dvou středních školách, jsou pak představeny názory učitelů těchto škol na sledovaná témata. Vyhodnocená data z empirického šetření jsou také v závěru práce srovnána s teoretickými předpoklady, které jsou v práci uvedeny. Klíčová slova: další vzdělávání pedagogických pracovníků, DVPP, kariéra, řád, kariérní řád, MŠMT, učitelé, koncept, průzkum, názor, celoživotní učení
Role vzdělavatele ve Freireho díle
Šefčíková, Štěpánka ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení role vzdělavatele v díle Paula Freireho. Práce rozebírá Freireho myšlenku, že vzdělávání nemůže být pouze jednostranný přenos znalostí, ale musí se jednat o akt uvědomění a schopnosti převzít kontrolu nad vlastním životem. Dále se zaměřuje na vysvětlení Freireho metody alfabetizace, snaží se interpretovat myšlenky knihy Pedagogika utlačovaných a Freirem originálně rozvinutou metodu dialogu. Autorův přístup je srovnán s vybranými pohledy západních myslitelů vyjadřujících se ke smyslu vzdělávání (např. kritická teorie společnosti a pragmatismus). Práce je doplněna o seznam institutů, které rozvíjejí Freireho práci.
Úloha liniových vedoucích pracovníků v systému interní komunikace v organizaci
Purnochová, Lucie ; Háša, Stanislav (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace v kontextu fungování pracovní organizace. Vysvětluje rozdělení komunikace na externí a interní. Pozornost je více zaměřena na interní komunikaci, její formy a prostředky. Dále jsou identifikovány funkce a role liniového vedoucího pracovníka v hierarchii organizace a také specifika jeho působení v oblasti interní komunikace. Současně zdůrazňuje úlohu liniového vedoucího pracovníka při využívání prostředků ústní formální komunikace v organizaci, kterými jsou porada oddělení, celofiremní konference a telekonference. Empirické šetření této práce se zaměřuje na úlohu liniového vedoucího pracovníka při poradách, celofiremní konferenci a telekonferenci v konkrétní obchodní společnosti. Polostrukturované rozhovory s liniovými vedoucími pracovníky a dotazníkové šetření s podřízenými pracovníky poskytují náhled a hodnocení úlohy liniového vedoucího pracovníka při zmíněných formálních setkáních v této společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 80 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.