Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 92 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ritualizace smrti a umírání v revoluci 1848: kult mrtvých
Randák, Jan ; Hlavačka, Milan (vedoucí práce) ; Řepa, Milan (oponent)
Co mě tedy přivedlo k problematice ritualizace smrti a umírání v revoluci roku 1848? Na jedné straně to byl zájem o téma v českém prostředí netradiční a vlastně neznámé, na straně druhé to byly praktické důvody. Abych se postupně dostal do vědečtější polohy úvodního textu, začnu nejprve krátce praktickými okolnostmi svého rozhodnutí věnovat se tomuto tématu. Do doktorandského studia jsem byl přijat na základě ambiciózně znějícího projektu "Česká společnost v roce 1848". Tento široký název skýtal mnoho možností k naplnění. Jistě bych mohl psát o politickém vývoji české společnosti během několika měsíců daného roku. Také se nabízí širší společenský vývoj, který by neakcentoval pouze politickou rovinu této epochy, ale který by se zaměřil i na obecnější otázky politizace národního kolektivu, emancipace jednotlivých společenských skupin, na jejich role a participaci během tohoto neklidného období. Osobně JSem však byl v jakési "teoretické euforii" zaujat problematikou každodennosti. V takovém rozpoložení jsem byl přesvědčen, že náplní mé disertační práce bude každodennost revoluce roku 1848, spojená s uchopením a popsáním revoluční kultury tohoto období. V průběhu práce a během různých prezentací takto široce pojatého projektu jsem si ovšem postupně uvědomoval, že tento úkol je nad mé síly, že se jedná o...
Tištěná žurnalistika za Třetí Československé republiky
Karas, Michal ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Fapšo, Marek (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tištěnou žurnalistikou za třetí Československé republiky. Téma je sledováno ve třech hlavních rovinách - institucionální, spolkové a pohledem samotných novinářů. Text je rozdělen do sedmi hlavních kapitol. První charakterizuje a kontextualizuje specifické poválečné tříletí včetně tehdejšího náhledu na tisk a přehledu hlavních vydávaných deníků a týdeníků. Druhý oddíl se zaměřuje na činnost ministerstva informací, které mělo správu tištěné žurnalistiky na starosti, včetně jejího legislativního zakotvení. Stranou nezůstane ani zkoumání přídělu papíru pro periodika a analyzování cenzury obsahu v tisku. Spolkový život českých novinářů popisuje třetí kapitola, věnující se Svazu českých novinářů jakožto novinářské organizaci - jejímu vzniku, popisu činnosti a provádění očisty novinářského stavu). Čtvrtá část pojednává o tom, jakým způsobem ovlivnilo tištěnou žurnalistiku komunistické převzetí moci v únoru 1948. V posledních třech oddílech je analyzován pohled autorů na tištěnou žurnalistiku z týdenků ČSL Obzory a Vývoj a časopisu Dnešek, navazující na prvorepublikovou Přítomnost. Analyzované texty jsou rozděleny do tematických podkapitol. Práce bude vycházet z primárních archivních pramenů (především diplomatického charakteru), již zmíněných tří dobových časopisů a zároveň bude...
Lví silou, vzletem sokolím ku předu kráčejme. Sokol Rožďalovice na prahu nové doby
Čermáková, Miroslava ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Stehlík, Michal (oponent)
Bakalářská práce se zabývá historickým vývojem Tělocvičné jednoty Sokol Rožďalovice od počátku založení jednoty v roce 1893 až do roku 1953. Nastiňuje také historii Sokola v českých zemích. Zaměřuje se především na poválečné období třetí republiky a počátky komunistické diktatury. Autorka reflektuje kroky vedoucí ke sjednocování tělesné výchovy a její dopady na sokolskou činnost. V hlavní části práce se autorka věnuje popisu dokumentů a korespondence spolku a zaměřuje se na to, jakým způsobem se specifická poválečná doba promítala do sokolské činnosti. Sleduje, jak byly politické události a dobové poměry hodnoceny v dokumentech spolku. Dále vyobrazuje vnímání doby skrze dorostenecké periodikum "Zpravodaj Sokola Rožďalovice".
Nemocnice jako místo vztahu komunistického režimu a Římskokatolické církve po únoru 1948. Zdravotnická péče a duchovní činnost Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v nemocnici v Českém Brodě a zásahy okresního církevního tajemníka do jejich činnosti (1948-1959)
Štrofová, Kateřina ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Fapšo, Marek (oponent)
Práce se zabývá zdravotnickou a duchovní činností skupiny sester Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, které pracovaly jako ošetřovatelky v nemocnici v Českém Brodě v letech 1905-1959, a působením okresního církevního tajemníka v českobrodském okresu na tuto skupinu sester. Práce zachycuje poslední období jejich činnosti v letech 1948-1959, které je ohraničeno politickými a sociálními změnami po převzetí moci Komunistickou stranou Československa 25. února 1948 a nuceným odchodem sester z českobrodské nemocnice v roce 1959. Kromě popisu činnosti sester v nemocnici a církevní politiky Komunistické strany Československa prosazované na lokální úrovni krajskými a okresními církevními tajemníky má práce za cíl především popsat formy a strategie vzájemné komunikace mezi okresním církevním tajemníkem a řádovými sestrami. Tím se práce dotkne i problematiky mocenských vztahů a moci v každodenní praxi mikrokosmu českobrodské nemocnice reprezentující nově formované socialistické zdravotnictví. Klíčová slova: ženské řády a kongregace, Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského, církevní tajemník, poválečné Československo, padesátá léta, Římskokatolická církev, perzekuce římskokatolické církve, nemocnice, "sjednocené socialistické zdravotnictví"
Konečně spoluobčané? Státní politika vůči Romům v Ústí nad Labem v počátcích komunistické diktatury
Goláň, Matěj ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Fapšo, Marek (oponent)
Abstrakt (česky) Tato práce se zabývá teorií a praxí přístupu k romskému obyvatelstvu ze strany československého státu v prvních letech diktatury KSČ. Autor se v ní zabývá jednak specifiky komunistické politiky a jejím ideologickým pozadím, zároveň pak ověřuje formu její praktické aplikace v lokálním kontextu města Ústí nad Labem a okolí. Při zkoumání místních poměrů se zaměřuje na konzervativní či progresivní aspekty prosazovaných řešení, jejíchž rozdělením se autor inspiroval v pracích historika Matěje Spurného. Podoba lokálního přístupu k romským spoluobčanům je zde vnímána nejen ve vztahu k dané minoritě jakožto objektu těchto přístupů, nýbrž i ve vztahu ke způsobu fungování komunistického režimu jako takového a jeho schopnosti přetvářet člověka.
Struggle with the Liquid Muse: Law persecuting serving alcohol drinks and conditions his origin.
Balogh, Branislav ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent)
Zákon na ochranu mládeže bol prvou normou, ktorou sa vymedzoval vek, odkedy mladý človek mohol konzumovať alkoholické nápoje. Snažím sa odhaliť dôvody, prečo zákon vznikol práve v roku 1922. Sledujúc jeho genealógiu a inšpirujúc sa Foucaultom prechádzam jednotlivé normy, ktorými sa spoločnosť vymedzovala voči opilstvu. Následne sledujem samotný priebeh schvaľovania zákona, od jeho predloženia až po jeho schválenie v senáte. Pozornosť venujem prohibícii na Slovensku, ktorej dôvodom bol obraz Slovenska ako krajiny zaplavenej úradne prideľovaným alkoholom. Všímam si, v čom tkvelo porušovaniu zákona, čím sa legitimizovalo. Keďže išlo o mládež, snažím sa ukázať nielen možnosti konzumácie alkoholu mládežou, ale aj to, aká bola predstava o nevhodnosti pitia mládeže. Zároveň poukazujem na ukotvenie hranice 16. a 18. roku, odkedy je možné konzumovať alkohol - takto to stanovoval zákon. Venoval som sa aj pohľadu viacerých telovýchovných spolkov na alkohol. Uviedol som ich ako jeden zo spôsobov boja proti alkoholizmu. Keďže som chcel zistiť, či sa o zákone viedla diskusia aj v spoločnosti, sledoval som niektoré médiá a všímal si, aké informácie o zákone prinášajú. V závere som sa snažil zhrnúť svoje poznatky, totiž, že zákon nebol zákonom jedného silného jednotlivca, nebol dielom náhody, ale výsledkom...
Proměny krajiny a obyvatelstva v českém pohraničí po roce 1945 se zaměřením na Hrubý Jeseník
Uvízlová, Tereza ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Randák, Jan (oponent)
Diplomová práce s názvem Proměny krajiny a obyvatelstva v českém pohraničí po roce 1945 se zaměřením na Hrubý Jeseník se zabývá popisem a zkoumáním proměn pohraničních oblastí naší vlasti od konce druhé světové války přibližně do roku 1960. Jedná se o souhrn složitých událostí a na sebe navazujících procesů. Hlavními podtématy jsou odsun původního obyvatelstva pohraničí a osídlování obyvatelstvem nově příchozím. Ostatní procesy, které zde probíhaly, na tato dvě podtémata navazují nebo s nimi přímo souvisí. Práce se dotýká nucené kolektivizace, zanikání lidských obydlí, změn krajiny, státních orgánů, které pohraniční politiku řídily, skupin obyvatelstva, které do pohraničí přesídlily, zpětné migrace z pohraničí, dosídlovacích snah v 50. letech a dalších. Další část práce přibližuje čtenáři poválečné poměry v oblasti Hrubého Jeseníku, tedy v okresech Bruntál, Rýmařov, Jeseník a Šumperk. Na Jesenicku se hned po válce, ale i dlouhodobě projevoval a projevuje, více než v ostatních pohraničních oblastech, neúspěch osídlovací politiky. Kapitola věnovaná Hrubému Jeseníku tedy přináší i hlavní důvody, proč je region dodnes nedostatečně obydlen a proč prošel tak zásadními změnami. Proměna obyvatelstva a života v podhorské vesnici je demonstrována na příkladu obce Dolní Moravice v samostatné kapitole v...
Vznik a první roky Svazu protifašistických bojovníků. Mezi centrem a Benešovskem
Peterková, Aneta ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent)
Práce má ambici sledovat vznik a první vývoj Svazu protifašistických bojovníků a jeho vstupování do veřejného prostoru Benešova. Detailněji se výzkum soustředí formování paměti občanů Benešova na protinacistický odboj, v jehož procesu hrál SPB zřejmou roli. Vedle této spolkové aktivity bude práce sledovat institucionální vývoj organizace, tedy jací lidé svaz vedli, kdo se do něj mohl přihlásit, které oblasti společenského života ovlivňovali. Tato diplomová práce mapuje období od roku 1945, kdy se skončením druhé světové války začaly vznikat spolky a organizace sdružující obyvatele Československa, kteří se podíleli na protinacistickém odboji, do roku 1969, který znamenal restrukturalizaci spolku. Klíčová slova Svaz protifašistických bojovníků, druhý odboj, Benešov, veřejný prostor, politika paměti, identita
Folklorismus po roce 1948 na příkladu Strakonic
Kolářová, Anna ; Štaif, Jiří (vedoucí práce) ; Randák, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je objasnit, jakou roli hrál fenomén "strakonického dudáka" při utváření lokální identity města Strakonice. Odpověď hledá za pomoci dvou základních rovin: tou první je fungování Prácheňského souboru lidových písní a tanců mezi lety 1949 a 1989, které ukazuje proměnlivou roli lidové kultury v socialistické společnosti, tou druhou pak oslavy 600. výročí města Strakonice v roce 1967, které nabízejí možnost sledovat symbol dudáka (ve vztahu k dalším referenčním symbolům) přímo v procesu konstruování lokální identity. Těmto dvěma hlavním částem předchází shrnující kapitola o institucionalizaci a odborné reflexi folklorního hnutí v daném období. Práce vychází především z článků v regionálním periodickém tisku, almanachů souboru a dokumentace souboru a oslav uložené ve Státním okresním archivu ve Strakonicích. Ukazuje tak, že folklorismus je možné politicky instrumentalizovat nejen na úrovni státu, ale také na úrovni města. Klíčová slova: folklorismus, Strakonice, dudáci, identita, regionální dějiny
Dějiny píseckého muzea
Hlídek, Jakub ; Stehlík, Michal (vedoucí práce) ; Randák, Jan (oponent)
Jakub Hlídek Dějiny píseckého muzea Abstrakt Cílem této práce je představit historii píseckého muzea od jeho založení v roce 1884 až do současnosti. Práce se snaží chronologicky zmapovat všechny významné události v dějinách této instituce. Hlavními tématy jsou správa a řízení muzea, dále pak jeho sbírkotvorná, prezentační a vědecká činnost. Představeni jsou ředitelé píseckého muzea a jeho pobočky. Zdrojem informací byly autorovi především archivní materiály a výroční zprávy muzea.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 92 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Randák, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.