Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
E-learning a jeho používání z pohledu výuky společenských věd.
Růžanská, Hana ; Beneš, Milan (vedoucí práce) ; Buriánek, Jiří (oponent) ; Pančocha, Karel (oponent)
Disertační práce přináší komplexní pojednání o současných moderních metodách výuky včetně e-learningu. V úvodu práce, který přibližuje její obsah, smysl, východiska a cíle, je za hlavní cíl práce stanoven záměr analyzovat a zhodnotit nejnovější vývojové trendy e-learningu, moderních forem vzdělávání a využívání informačních technologií v organizaci studia. Dílčí cíle práce souvisejí se strukturou hlavního cíle a korespondují se členěním práce na jednotlivé kapitoly, ve kterých text zasazuje historii e-learningu do kontextu historie věd a institucionálního vzdělávání, zhodnocuje postavení e-learningu a dalších moderních forem vzdělávání v rámci politických a legislativních priorit Evropské unie a České republiky, prezentuje několik klíčových strategických a právních dokumentů upravujících tuto oblast mimo jiné v souvislosti s konceptem celoživotního učení. Ve stěžejní teoretické části práce je podán podrobný pohled na hlavní teoretické otázky související s e-learningem a s dalšími moderními formami vzdělávání v současné domácí i zahraniční odborné literatuře. Tato část popisuje e-learning v souvislosti s konceptem celoživotního učení, podává základní definice e-learningu a rozbor dalších souvisejících pojmů, stručnou historii e-learningu, e-learningových nástrojů a forem, porovnává výhody a nevýhody...
Systém hodnocení vzdělávacích projektů financovaných z fondů EU
Růžanská, Hana ; Reichel, Jiří (vedoucí práce) ; Štěch, Josef (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou hodnocení vzdělávacích projektů předkládaných pro získání finanční dotace z fondů Evropské unie a procesů, které s tím souvisejí, včetně celospolečenského významu podpory vzdělávání a nutnosti investic finančních prostředků do oblasti rozvoje lidských zdrojů. Mým záměrem je mimo jiné přiblížit práci a činnost odborníků a specialistů na rozvoj lidských zdrojů, kteří jsou významným článkem v celém procesu výběru projektů předkládaných pro podporu financování. Výsledky jejich činnosti se výraznou měrou podílejí na výběru projektů, které následně získávají šanci být realizovány. Tak tito odborníci ovlivňují rozvoj lidských zdrojů v naší republice, čímž přispívají k posunu kvalitativní úrovně lidského kapitálu, který je bezesporu největším naším bohatstvím a jehož rozvoj je pro vývoj a fungování naší společnosti (zejména pak s ohledem na naše členství v Evropské unii) klíčový. Téma práce jsem zvolila především s ohledem na aktuálnost zmíněné problematiky, jejíž význam spočívá zejména v podpoře rozvoje lidských zdrojů a je rozhodující pro rozvoj celé naší společnosti. Lidské zdroje ve společnosti mohou být úspěšnou realizací projektů výrazně kultivovány, a tím výrazně přispět k dosažení strategických cílů moderní společnosti.. Diplomová práce systematicky shrnuje...
Efektivita pracovního týmu založená na získávání a rozvoji kompetencí
Bréda, Jiří ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Růžanská, Hana (oponent)
Tato bakalarska prace venuje pozomost kompetencim pracovniku a jejich rozvoji na pozadi tYmove spoluprace. Poodhaluje nektere malo diskutovane, avsak pro tYmove fungovani nezastupitelne prvky, jako napriklad synergicky efekt, duveru a koherenci. Vymezuje pojem kompetence a zamysli se nad obeznamenosti siroke verejnosti s jeho vyznamem. Soucasne dava relativne velky prostor tematu vlivu kompetenci na organizaci, a to prevazne pri zavadeni podnikovYch procesu vedoucich k CBM. DalSim vYznamnym celkem je rizeni podle kompetenci z pohledu pripravenosti organizace po strance strategicke a po strance pripravenosti lidskYch zdroju. Prace se take zamysli nad rozvojem tYmovYch kompetenci a nezbytnych nastroju nutnych kjejich dosaZeni. CelkovYm vyustenim teto bakalarske prace je posun smerem k modemimu charakteru pracovnich cinnosti souvisejicich s rozvojem jednotlivcu a tYmu v organizacich se snahou zliZitkovat nejnovejsi metody fizeni vyzadujici nejen pracovniky nalezite odbome pripravene a schopne si osvojovat nove odbome znalosti a dovednosti, ale i pracovniky se zadoucimi rysy osobnosti. 5
Dosažené vzdělání jako faktor umožňující využívání flexibilních pracovních režimů ženám na mateřské či rodičovské dovolené v České republice
Vyhlídková, Petra ; Reichel, Jiří (vedoucí práce) ; Růžanská, Hana (oponent)
Předkládaná práce sleduje vliv dosaženého stupně vzdělání mezi ostatními faktory, které ženám na mateřské nebo rodičovské dovolené v České republice umožňují zapojení na pracovním trhu některou z forem flexibilních pracovních režimů. Jsou sledovány subjektivní a objektivní faktory, které mohou ovlivnit rozhodnutí žen aktivních na pracovním trhu. V práci jsou podrobněji popsány: vybrané nástroje sociální politiky, vlivy kulturních souvislostí, preference jednotlivých žen, nutnost dalšího příjmu v domácnosti nebo dělba práce s partnerem. Tyto vlivy jsou zkoumány na příkladech konkrétních žen metodou polostrukturovaných rozhovorů v kvalitativním šetření. Srovnána jsou statistická data a výsledky existujících výzkumů, které se dané problematiky dotýkají alespoň z dílčí části. Předpokladem celého výzkumu je skutečnost, že ženy s vyšším vzděláním jsou lépe vybaveny pro možnosti využívání flexibilních pracovních režimů. Výsledky výzkumu tento předpoklad do jisté míry potvrzují, nicméně poukazují také na jiné faktory, které hrají přinejmenším stejně významnou roli jako stupeň dosaženého vzdělání.
E-learning a jeho používání z pohledu výuky společenských věd.
Růžanská, Hana ; Beneš, Milan (vedoucí práce) ; Buriánek, Jiří (oponent) ; Pančocha, Karel (oponent)
Disertační práce přináší komplexní pojednání o současných moderních metodách výuky včetně e-learningu. V úvodu práce, který přibližuje její obsah, smysl, východiska a cíle, je za hlavní cíl práce stanoven záměr analyzovat a zhodnotit nejnovější vývojové trendy e-learningu, moderních forem vzdělávání a využívání informačních technologií v organizaci studia. Dílčí cíle práce souvisejí se strukturou hlavního cíle a korespondují se členěním práce na jednotlivé kapitoly, ve kterých text zasazuje historii e-learningu do kontextu historie věd a institucionálního vzdělávání, zhodnocuje postavení e-learningu a dalších moderních forem vzdělávání v rámci politických a legislativních priorit Evropské unie a České republiky, prezentuje několik klíčových strategických a právních dokumentů upravujících tuto oblast mimo jiné v souvislosti s konceptem celoživotního učení. Ve stěžejní teoretické části práce je podán podrobný pohled na hlavní teoretické otázky související s e-learningem a s dalšími moderními formami vzdělávání v současné domácí i zahraniční odborné literatuře. Tato část popisuje e-learning v souvislosti s konceptem celoživotního učení, podává základní definice e-learningu a rozbor dalších souvisejících pojmů, stručnou historii e-learningu, e-learningových nástrojů a forem, porovnává výhody a nevýhody...
Rozvoj pracovníků prostřednictvím dalšího firemního vzdělávání (ve vybraném výrobním podniku)
Talířová, Alena ; Mužík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Růžanská, Hana (oponent)
Hlavním tématem bakalářské práce je podnikové vzdělávání. Práce obsahuje teoretické poznatky o podnikovém vzdělávání, dále popis systému vzdělávání ve vybraném výrobním podniku a určité porovnání teorie a uplatňované praxe. V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy, vztahující se k oblasti podnikového vzdělávání, jako učení se, vzdělávání, podnikové a profesní vzdělávání, rozvoj pracovníků a též pojmy zaměstnanec, pracovník a podnik. Další podkapitoly jsou věnovány strategickému a systematickém vzdělávání v podniku, personálnímu útvaru jako části organizace, který tyto aktivity zabezpečuje, kultuře organizace jako jednom z hlavních faktorů, které ovlivňují způsob a podmínky vzdělávání, učící se organizaci jako ideálnímu modelu vzdělávání v podniku a též je věnován prostor pro shrnutí důvodů a přínosů vzdělávacích aktivit v podniku. Praktická část se věnuje popisu vybraného výrobního podniku z hlediska historie, současné struktury organizace, personálnímu oddělení, které koordinuje a zajišťuje vzdělávací aktivity, systému vzdělávání z pohledu podniku, řešení v oblasti vzdělávání v krizových letech 2008-2009 a směřování podniku v oblasti vzdělávání v budoucnosti. Záměrem práce je nastínit teoretická východiska v oblasti podnikového vzdělávání a předložit k porovnání praktické uplatňování těchto...
Dosažené vzdělání jako faktor umožňující využívání flexibilních pracovních režimů ženám na mateřské či rodičovské dovolené v České republice
Vyhlídková, Petra ; Reichel, Jiří (vedoucí práce) ; Růžanská, Hana (oponent)
Předkládaná práce sleduje vliv dosaženého stupně vzdělání mezi ostatními faktory, které ženám na mateřské nebo rodičovské dovolené v České republice umožňují zapojení na pracovním trhu některou z forem flexibilních pracovních režimů. Jsou sledovány subjektivní a objektivní faktory, které mohou ovlivnit rozhodnutí žen aktivních na pracovním trhu. V práci jsou podrobněji popsány: vybrané nástroje sociální politiky, vlivy kulturních souvislostí, preference jednotlivých žen, nutnost dalšího příjmu v domácnosti nebo dělba práce s partnerem. Tyto vlivy jsou zkoumány na příkladech konkrétních žen metodou polostrukturovaných rozhovorů v kvalitativním šetření. Srovnána jsou statistická data a výsledky existujících výzkumů, které se dané problematiky dotýkají alespoň z dílčí části. Předpokladem celého výzkumu je skutečnost, že ženy s vyšším vzděláním jsou lépe vybaveny pro možnosti využívání flexibilních pracovních režimů. Výsledky výzkumu tento předpoklad do jisté míry potvrzují, nicméně poukazují také na jiné faktory, které hrají přinejmenším stejně významnou roli jako stupeň dosaženého vzdělání.
Podpora vzdělávání a zaměstnatelnosti romské populace v České republice
Martincová, Romana ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Růžanská, Hana (oponent)
Tato bakalářská práce postihuje současnou situaci romské populace v oblasti vzdělávání a zaměstnávání a zaměřuje se na vymezení nástrojů, které tyto oblasti podporují. Pro porozumění momentálního stavu vzdělanostní úrovně a zaměstnanosti Romů v širších souvislostech zahajuji svou práci kapitolou o historii této minority. Abych představila hlavní kritické body v oblasti vzdělávání, tak se zaměřuji na aspekty vzdělanostních nerovností a posléze se věnuji jednotlivým úrovním školní soustavy a nástrojům, které eliminují vznik těchto rozdílů. Vzdělávání dospělých Romů, které je klíčové pro získání jejich konkurenceschopnosti na trhu práce je zajišťováno ze strany státu i ze strany nestátních neziskových organizací. K podpoře zaměstnávání stát také přispívá a to prostřednictvím aktivní politiky zaměstnávání, nestátní sektor svými projekty. Tyto aktivity, pořádané s cílem podpořit Romy jak v zaměstnatelnosti, tak ve vzdělávání, jsou námětem poslední kapitoly. Na vybraných projektech jsem vymezila klíčové principy jejich efektivity, mezi něž patří: rámec národní politiky, lokální partnerství, zapojení samotných Romů, společné cíle, synergie aktivit a nepostradatelný individuální přístup.
Systém hodnocení vzdělávacích projektů financovaných z fondů EU
Růžanská, Hana ; Štěch, Josef (oponent) ; Reichel, Jiří (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou hodnocení vzdělávacích projektů předkládaných pro získání finanční dotace z fondů Evropské unie a procesů, které s tím souvisejí, včetně celospolečenského významu podpory vzdělávání a nutnosti investic finančních prostředků do oblasti rozvoje lidských zdrojů. Mým záměrem je mimo jiné přiblížit práci a činnost odborníků a specialistů na rozvoj lidských zdrojů, kteří jsou významným článkem v celém procesu výběru projektů předkládaných pro podporu financování. Výsledky jejich činnosti se výraznou měrou podílejí na výběru projektů, které následně získávají šanci být realizovány. Tak tito odborníci ovlivňují rozvoj lidských zdrojů v naší republice, čímž přispívají k posunu kvalitativní úrovně lidského kapitálu, který je bezesporu největším naším bohatstvím a jehož rozvoj je pro vývoj a fungování naší společnosti (zejména pak s ohledem na naše členství v Evropské unii) klíčový. Téma práce jsem zvolila především s ohledem na aktuálnost zmíněné problematiky, jejíž význam spočívá zejména v podpoře rozvoje lidských zdrojů a je rozhodující pro rozvoj celé naší společnosti. Lidské zdroje ve společnosti mohou být úspěšnou realizací projektů výrazně kultivovány, a tím výrazně přispět k dosažení strategických cílů moderní společnosti.. Diplomová práce systematicky shrnuje...
Efektivita pracovního týmu založená na získávání a rozvoji kompetencí
Bréda, Jiří ; Růžanská, Hana (oponent) ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato bakalarska prace venuje pozomost kompetencim pracovniku a jejich rozvoji na pozadi tYmove spoluprace. Poodhaluje nektere malo diskutovane, avsak pro tYmove fungovani nezastupitelne prvky, jako napriklad synergicky efekt, duveru a koherenci. Vymezuje pojem kompetence a zamysli se nad obeznamenosti siroke verejnosti s jeho vyznamem. Soucasne dava relativne velky prostor tematu vlivu kompetenci na organizaci, a to prevazne pri zavadeni podnikovYch procesu vedoucich k CBM. DalSim vYznamnym celkem je rizeni podle kompetenci z pohledu pripravenosti organizace po strance strategicke a po strance pripravenosti lidskYch zdroju. Prace se take zamysli nad rozvojem tYmovYch kompetenci a nezbytnych nastroju nutnych kjejich dosaZeni. CelkovYm vyustenim teto bakalarske prace je posun smerem k modemimu charakteru pracovnich cinnosti souvisejicich s rozvojem jednotlivcu a tYmu v organizacich se snahou zliZitkovat nejnovejsi metody fizeni vyzadujici nejen pracovniky nalezite odbome pripravene a schopne si osvojovat nove odbome znalosti a dovednosti, ale i pracovniky se zadoucimi rysy osobnosti. 5

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: