Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv vybraných kovů a chelatorů na oxidaci přírodních látek
Ptáčníková, Lucie ; Martin, Jan (vedoucí práce) ; Spilková, Jiřina (oponent)
Mgr. Lucie Ptáčníková, Vliv vybraných kovů a chelatorů na oxidaci přírodních látek, rigorózní práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, vedoucí rigorózní práce: PharmDr. Jan Martin, PhD., Hradec Králové, 2014, 53 stran. Rigorózní práce s názvem "Vliv vybraných kovů a chelatorů na oxidaci přírodních látek" se zabývá, jaký vliv mají lanthanoidy a jejich komplexy na oxidaci kyseliny salicylové. Pomocí HPLC analýzy byly stanoveny oxidační produkty (2,3 a 2,5 - dihydroxybenzoové kyseliny). Dále bylo zkoumáno, zda vybrané látky mají vliv na výše zmíněnou reakci. Výsledky nám ukazují, že lanthanoidy a jejich komplexy mají mnohem slabší inhibiční (antioxidační) aktivitu než flavonoidy. Pouze u látky La(CCA) byl korelační vztah mezi koncentrací a inhibicí prokázán. U látek La(AOA) a AOA, korealční vztah prokázán nebyl, ale nepatrnou změnou podmínek by hodnota testovacího kritéria mohla spadnout do kritické oblasti a tudíž by závislost koncentrace na inhibici mohla být významná. Ostatní látky inhibiční aktivitu podle statistického testování nevykazují. Klíčová slova: lanthanoidy - kyselina salicylová - oxidačně-redukční reakce - Spearmanův test pro koeficient korelace
Obsah alkaloidů a flavonoidů v prameničce obecné
Ptáčníková, Lucie ; Martin, Jan (vedoucí práce) ; Tůmová, Lenka (oponent)
Lucie Ptáčníková, Obsah alkaloidů a flavonoidů v prameničce obecné, diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, vedoucí diplomové práce: PharmDr. Jan Martin, PhD., Hradec Králové, 2012, 55 stran. Diplomová práce s názvem "Obsah alkaloidů a flavonoidů v prameničce obecné" se zabývá stanovením alkaloidů a flavonoidů a identifikací jedné z látek alkaloidní povahy ve zmíněném zástupci vodního mechu. Cílem této práce bylo získat vzorky prameničky obecné na předem vytipovaných lokalitách ČR (Ledce, Rychnovek, Kunvald), stanovit množství alkaloidů a flavonoidů v nasbíraném materiálu a vyizolovat jednu z alkaloidních látek a identifikovat ji. Obsah alkaloidů a flavonoidů byl stanoven pomocí metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Výsledky nám ukazují, že byl stanoven β - karbolínový alkaloid harmin podle shody UV spektra a retenčního času se standardem. Dále byly detekovány flavonoidy - myricetin a hyperosid. Pomocí NMR analýzy byla ověřena totožnost (struktura) β - karbolínového alkaloidu harminu. Klíčová slova: alkaloidy - harmalol - harmin - Fontinalis antipyretica - flavonoidy
Sociální podnikání v ČR
Ptáčníková, Lucie ; Vávrová, Hana (vedoucí práce) ; Boukal, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá sociálním podnikáním v České republice. Cílem je analyzovat nynější situaci sociálního podnikání. Vyzdvihuje význam sociální ekonomiky jako prostoru mezi veřejným státním sektorem a soukromým tržním sektorem. Zaměřuje se na současné podniky, které se považují za "sociální" a hledá jejich společné znaky. Zjišťuje, kdy byly jednotlivé sociální podniky založeny, jaká je jejich právní forma, obor činnosti a proč se považují za sociální. Popisuje standardy a porozumění sociálního podnikání v praxi. Práce je řešena také v mezinárodním kontextu, snaží se identifikovat, kde by se Česká republika mohla inspirovat a čím. Podrobněji je rozebráno sociální podnikání v Irsku, dle stejných kritérií jako je analyzováno sociální podnikání v ČR. Přínosem této práce je vytvoření přehledu sociálního podnikání.
Motivace a bariéry vzdělávání dospělých v ČR
Ptáčníková, Lucie ; Macáková, Libuše (vedoucí práce) ; Bican, Vítězslav (oponent)
Cílem bakalářské práce "Motivace a bariéry vzdělávání dospělých" je analyzovat současný stav ve vzdělávání dospělých. V teoretické části jsou blíže vysvětleny hlavní pojmy, vztahující se k tomuto tématu. Práce navazuje výčtem motivací a bariér čerpaných z literatury a ostatních zdrojů, které jsou pro dospělé "hnacím impulsem" či naopak "brzdou" ve vzdělávání. Praktická část byla provedena formou dotazníků a snaží se ověřit v běžném životě to, co bylo v teoretické části vyřčeno. Otázky, které byly respondentům pokládány, začínaly obecně - jak dotazovaní vnímají vzdělání jako investici a jaký mají názor na vzdělávání. Dále ověřovaly rozšířenost pojmu andragogika. V další části bylo předmětem zájmu zjistit, zda respondenti v minulosti navštěvovali vzdělávací aktivity a jaké jsou jejich plány do budoucna v oblasti vzdělávání. V závěru se teoretická a praktická část prolíná a jsou sepsány nejdůležitější poznatky vyplývající z této bakalářské práce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.