Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 130 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava a průběh hydratace pojivového systému na bázi stroncium aluminátového cementu
Kocián, Karel ; Bartoníčková, Eva (oponent) ; Ptáček, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá netradičním pojivem na bázi stroncium aluminátu, a to jeho přípravou a hydratací. Bylo také studováno chování binárních a ternárních směsí v soustavě stroncium-kalcium-barium aluminátů. Alumináty byly připraveny výpalem ekvimolární směsi oxidu hlinitého a příslušného uhličitanu. Takto připravené vzorky včetně jejich směsí, byly charakterizovány analytickými metodami, jako jsou rentgenová difrakční analýza (XRD) termická analýza s detekcí uvolněných plynů (TG-DTA a EGA), skenovací elektronová mikroskopie (SEM) a infračervená spektroskopie (IR), přičemž největší význam mělo kalorimetrické měření pro studium průběhu hydratace.
Optimalizace složení fosfátových pojiv pro žáruvzdorné materiály
Kalousová, Hana ; Ptáček, Petr (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá optimalizací složení fosfátových pojiv, která jsou používána při výrobě žárovzdorných materiálů. Jako kamenivo je pro tyto materiály často používán bauxit, ve kterém jsou obsaženy drobné částice otěrového železa pocházející z procesu mletí. Tyto částice po smíchání s fosfátovým pojivem reagují za vzniku vodíku, což je způsobeno reakcí kyseliny fosforečné se železem. Vznikající plyn způsobuje tvorbu bublin a celkovou deformaci žárovzdorného výrobku. Cílem této práce je nalézt vhodná aditiva, která by omezila anebo zamezila tvorbu vodíku. Pro zjednodušení systému a lepší pochopení mechanizmu byla běžně používaná pojiva nahrazena modelovým pojivem připraveným v laboratoři rozpuštěním hydroxidu hlinitého v kyselině fosforečné. Místo otěrového železa bylo použito čisté práškové pentakarbonylové železo. Modelové pojivo bylo modifikováno několika inhibitory a na vápnoměru byl sledován jejich vliv na množství vývinu vodíku. U vybraných inhibitorů byly proměřeny také koncentrační řady nezbytné pro optimalizaci množství přídavku inhibitoru do pojiva.
Příprava a charakterizace porézních materiálů na bázi hořčíku
Březina, Matěj ; Pacal, Bohumil (oponent) ; Vojtěch, Dalibor (oponent) ; Ptáček, Petr (vedoucí práce)
V současnosti zkoumané hořčíkové materiály připravované práškovou metalurgií vycházejí ze značně obsáhlého technologického spektra, díky čemu je možné vytvářet širokou škálu materiálů. Tato práce se zaměřuje na přípravu objemových materiálů z hořčíkového prášku metodami lisování za studena a za tepla, slinováním a polem aktivovaným slinováním. Objemové materiály byly připravovány v sérii lisovacích tlaků 100 MPa až 500 MPa a slinovací teploty byly voleny v rozsahu 300 °C až 600 °C s cílem charakterizovat vliv podmínek přípravy a technologie na výsledné vlastnosti připravovaných materiálů. Připravené materiály byly hodnoceny z hlediska mikrostruktury, tvrdosti, mikrotvrdosti, tříbodového ohybu a fraktografie. Objemové materiály byly připraveny pomocí všech testovaných metod, ovšem vlastnosti těchto materiálů se značně lišily v závislosti na použité technologii. Z materiálů lisovaných za tepla měly nejvyšší pevnost a tvrdost ty, které byly připraveny při tlaku 400 a 500 MPa a teplotě 400 °C. Klasické slinování hořčíku v muflové peci a argonové atmosféře se ukázalo jako neefektivní z důvodu oxidické vrstvy na povrchu a přítomnosti kyslíku v technickém argonu. Slinování pomocí technologie SPS (Spark Plasma Sintering – slinování pomocí jiskrového výboje) bylo tím efektivnější, čím nižší byl lisovací tlak použitý na výrobu předlisků a čím vyšší byl aplikovaný tlak během samotného procesu SPS. Nejvyšší pevnosti a tvrdosti dosáhly v tomto případě materiály slinované při teplotě 600 °C připravené z volně sypaného prášku a z nejporéznějšího předlisku (100 MPa).
Balisticky odolné betony
Koutný, Ondřej ; Bílek,, Vlastimil (oponent) ; Keršner, Zbyněk (oponent) ; Ptáček, Petr (vedoucí práce)
Disertační práce s názvem „Balisticky odolné betony“ se zabývá popisem, návrhem a vývojem materiálu na bázi ultra-vysokohodnotného cementového kompozitu vyztuženého vláknovou výztuží se zvýšenou balistickou odolností tj. se zvýšenou odolností vůči vysokorychlostnímu dynamickému namáhání iniciovanému v důsledku interakce s rychle se pohybujícími objekty. Vysokých mechanických vlastností, které jsou nezbytností pro takový materiál, je dosaženo zejména maximálním snížením vodního součinitele díky použití superplastifikačních přísad, použitím vysokopevnostního kameniva a dosažením hutné struktury precizním výběrem a podílem použitých surovin v receptuře. Cílem je následné sestavení metodiky pro návrh receptury pro tuto skupinu materiálů, pozorování chování těchto materiálů při balistickém zatížení a kvantitativní popis odezvy těchto materiálů pro účely návrhu ochranných konstrukcí. Vlastnosti navržených materiálů v rámci této práce jsou porovnány s vlastnostmi komerčně dostupných a běžně používaných cementových kompozitů s cílem vytvořit koncept pro stanovení limitů těchto materiálů na poli balistické ochrany, díky čemuž bude možné odhadovat balistickou odolnost současných nebo nově navržených materiálů či konstrukcí.
Příprava tobermoritu
Dlabajová, Lucie ; Palou, Martin (oponent) ; Martinec, Petr (oponent) ; Ptáček, Petr (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na studium reakcí probíhajících v komplexním systému CaO–SiO2–H2O, přičemž je cílena na syntézu tobermoritu. Plně krystalický může tobermorit vznikat pouze v hydrotermálních podmínkách, přičemž průběh reakce je ovlivněn celou řadou faktorů. Na reaktivitu studovaného systému má nejvýraznější vliv charakter křemičitého zdroje, který je nejméně rozpustnou složkou. Ke studiu byly vybrány různé křemičité suroviny lišící se krystalinitou, distribucí velikostí částic, specifickým měrným povrchem a čistotou. Při použití všech studovaných křemičitých surovin se projevil jako podstatný vliv množství přidané vody (v/p poměr) a také délka hydrotermální reakce. V neposlední řadě byl sledován vliv mechanochemické předúpravy výchozí směsi na výsledné fázové složení vzorku. Dosažené výsledky ukazují, že rychlost tvorby a výsledná čistota tobermoritu je nejvýrazněji ovlivněna krystalinitou křemičité vstupní suroviny, kdy při použití krystalického zdroje vznikají kratší křemičité řetězce, které se snadněji poskládají do struktury tobermoritu. Použití amorfních křemičitých zdrojů i mechanochemická předúprava vstupních surovin celkově prodlužuje potřebnou délku hydrotermální reakce a vede k vytvoření směsi tobermoritu a dalších krystalických i semikrystalických C–S–H fází.
Fosfátová pojiva
Kalina, Lukáš ; Ptáček, Petr (oponent) ; Šoukal, František (vedoucí práce)
Práce se zabývá přípravou a studiem kompozitů na bázi polyfosfátů. Hlinito-fosfátová pojiva poskytují v rámci anorganických pojiv některé neobvyklé vlastnosti jako je například vysoká žárovzdornost. Přídavkem chromu v podobě Cr2O3 nebo přímo vazbou fosforečnanu hlinitochromitého lze dále modifikovat vlastnosti tohoto pojiva. Velmi viskózní pojiva Al2Cr(H2PO4)9 a Al3Cr(H2PO4)12 byla připravena rozpuštěním Al(OH)3 a CrO3 v 85% kyselině fosforečné a promíchána s plnivem Al2O3 a Cr2O3. Kompozity byly vytvrzeny v sušárně při 150 °C po dobu 24 h, při tlaku 10 MPa. Při žíhání až do teploty 1 500 °C byla pozorována změna struktury vytvrzených pojiv, což vedlo k pochopení tvorby krystalických fází s jejich případnými změnami. Charakterizace pojiv byla především založena na metodách FT-IR, EDAX, TG-DTA a na optické mikroskopii.
Analýza naměřených dat z nárazových zkoušek - čelní střety
Mikulášková, Lucie ; Ptáček, Petr (oponent) ; Bradáč, Albert (vedoucí práce)
V této práci je řešena problematika nárazových zkoušek. Zaměřuje se především na čelní střety s plným či částečným překrytím. V úvodu jsou popsány nejznámější metody využívané v soudně - inženýrské praxi pro stanovení energetické ekvivalentní rychlosti (EES). Přesně specifikované nárazové zkoušky, které patří do oblasti pasivní bezpečnosti, se věnuje několik organizací ve světě. V praktické části této diplomové práce jsou řešeny čtyři čelní nárazové zkoušky, které byly zdokumentovány za účasti Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Tyto nárazové zkoušky byly prováděny za účelem pořízení dat a jejich analyzování s výsledným získáním hodnot deformační energie spotřebované pro trvalé poškození vozidla. Následně byly stanoveny parametry EES pro každé vozidlo.
Sledování koroze žárovzdorných vyzdívek
Taraba, Vojtěch ; Ptáček, Petr (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá studiem koroze žárovzdorných vyzdívek v rotačních cementářských pecích, změnou chemického a mineralogického složení vyzdívek a jeho vlivu na vlastnosti vyzdívky. V práci jsou analyzovány vzorky magneziospinelových cihel umístěných ve spodním přechodovém pásmu cementářské pece. Proces koroze byl vyhodnocen pomocí rentgenové difrakční analýzy, rentgenové fluorescenční spektrometrie, optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a elektronové mikroskopie.
Termálně-strukturální analýza válce čtyřdobého spalovacího motoru
Ptáček, Petr ; Raffai, Peter (oponent) ; Dlugoš, Jozef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení výpočtového modelu řešeného pomocí metody konečných prvků a zjištění míry vlivu jednotlivých zatížení způsobujících deformaci válce čtyřdobého spalovacího motoru. Nejprve je provedena rešerše výpočtového modelování tepelně-strukturální analýzy vložky válce a možností ověření výsledků analýzy. Následně je sestaven výpočtový model a stanovena velikost radiální deformace vložky válce způsobená utažením hlavových šroubů a teplotou plynů. V závěru práce je provedena analýza časového průběhu deformace válce během 1 cyklu motoru způsobená tlakem plynů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 130 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Ptáček, Patrik
12 Ptáček, Pavel
1 Ptáček, Petr Bc.
1 Ptáček, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.