Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Geografie současné uprchlické vlny: Odkud, kam a proč uprchlíci odcházejí?
Procházka, Ondřej ; Hasman, Jiří (vedoucí práce) ; Pavelková, Lenka (oponent)
Geografie současné uprchlické vlny: Odkud, kam a proč uprchlíci odcházejí? Abstrakt Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, jaké faktory ovlivňují uprchlíky při výběru cílové země v době současné uprchlické a migrační vlny. Potenciálně významné faktory jsou nejprve vybrány na základě studia literatury, následně je jejich význam kvantitativně testován na nejvýznamnějších uprchlických tocích. Jednotlivé faktory jsou pro přehlednost rozděleny do čtyř skupin, a to na faktory kulturní, ekonomické, geografické a politické. Analyzovaný soubor se skládá z párových dat za 20 nejvýznamnějších zdrojových zemí z různých světových regionů a 31 cílových zemí, které jsou členy Evropské unie, nebo Evropského sdružení volného obchodu. Výsledkem je potvrzení důležitosti role koloniálních vazeb a stejného jazyka, jako důležité se ovšem ukázaly také i některé politické faktory, například výdaje na sociální dávky v cílové zemi. Vliv ekonomických faktorů podle očekávání prokázán nebyl, nicméně nebyl zjištěn ani u geografických faktorů, stejně jako u migračních sítí. Klíčová slova: mezinárodní migrace; uprchlíci; uprchlická a migrační vlna; výběr cílové země; žadatelé o azyl
Vývoj a implementace sýstému pro testování databázových schémat
Káňa, Jakub ; Palovská, Helena (vedoucí práce) ; Procházka, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem softwarového nástroje pro automatické testování schémat relačních databází. Vývoj softwaru je cílen na podporu databázových systémů Microsoft SQL Server a MySQL. V úvodu je předložena rešerše problematiky komparace databázových schémat pří vývoji softwaru ve vývojářských týmech a jsou zhodnoceny vybrané nástroje nabízené trhem. V další části je uveden výklad historie vývoje databázových modelů a popis komparovaných objektů vyskytujících se v relačních schématech. Jsou uvedeny specifika zmíněných databázových systémů a způsob poskytování meta-informací o uložených objektech. V praktické části se dostává prostoru deskripci vývoje, řešených problémů a jsou charakterizovány principy fungování vyvíjeného systému. Samostatná kapitola je věnována použitým technologiím. Přínosem této práce je návrh a praktická implementace softwarového nástroje, v prostředí reálné společnosti, který je schopen na základě SQL (DDL) skriptů automaticky vytvářet databázové objekty a porovnávat je dle předem definované logiky.
Implementation of ECG within Bank regulation of the EBA
Machaj, Maroš ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Procházka, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice ekonomicky spjatých skupin (ESS), od business specifikace až po samotnou tvorbu ESS. Cílem projektu vytváření ESS je zpřehlednění propojení mezi osobami navzájem, čímž lze diverzifikovat riziko ve finanční instituci jako je banka. Části této práce budou sloužit jako text v interní dokumentaci banky. První kapitola je věnována ekonomické teorii k pochopení problému ESS. Další části práce popisují praktickou stránku této problematiky, jakož i její technické provedení. Přínosem této práce je popis vytváření ESS i malé návrhy na zlepšení.
Analýza nejvýznamnějších teorií leadershipu v akademických periodikách v období 1990-2014
Procházka, Ondřej ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Gruber, Jan (oponent)
Práce se zaměřuje na obsahovou analýzu článků akademických periodik, věnujících se leadershipu, ve sledovaném období let 1990 až 2014. Cílem práce je na základě obsahové analýzy vytvořit přehled nejcitovanějších teorií v oblasti leadershipu v akademických periodikách v období let 1990 až 2014. Nejprve je vymezen pojem leadership a popsán vývoj jeho chápání odborníky, následně jsou uvedeny nejvýznamnější teorie leadershipu, vzniklé před rokem 1990. Poté je popsán postup a metodologie obsahové analýzy a uvedeny výsledky, které jsou následně reflektovány. Na základě obsahové analýzy jsou následně nejvýznamnější teorie leadershipu v období 1990 až 2014 samostatně představeny. Klíčová slova: leadership, vůdce, teorie vlastností, teorie dovedností, situační teorie leadershipu, kontingenční teorie leadershipu, behavioristická teorie leadershipu, transformační leadership, teorie Leader-Member Exchange, autentický leadership, etický leadership, obsahová analýza, akademická periodika
Spektrální kontinua a čáry vodíku ve slunečních erupcích
Procházka, Ondřej ; Kotrč, Pavel (vedoucí práce) ; Švanda, Michal (oponent)
V této práci představujeme unikátní postfokální přístroj vhodný k detekci rychlých změn toku záření ve spektrálním rozsahu 350 - 440 nm. Pro silný pozaďový zářivý tok na těchto vlnových délkách není možné úspěšně měřit erupce v režimu Slunce jako hvězdy a použití tenké štěrbiny neumožňuje měřit celou aktivní oblast. Vyrobili jsme sadu kruhových clon s různými rozměry schopnými soustředit světlo pouze z omezené části sluneční atmosféry. Pro naše účely jsme také vyvinuli software pro vyhodnocení dat založený na statistických metodách umožňující další zvýšení citlivosti na změny ve spektru. První výsledky pozorování tří erupcí třídy X z června 2014 ukazují významné zvýšení toku v oblasti balmerovského kontinua. Jedna z těchto erupcí byla měřena už od 20. minuty před vrcholem v pásmu SXR družice GOES. Proto jsme byli schopni porovnat celou impulzivní fázi erupce se stavem odpovídajícím klidnému Slunci. Data ukazují nárůst záření v oblasti hrany Balmerovy série (364,5 nm) až na 5,5 násobek ve srovnání s klidným Sluncem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Řešení světelné křivky zákrytové dvojhvězdy
Procházka, Ondřej ; Zasche, Petr (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
Cílem práce byla první detailní analýza zákrytového systému označeného V641 Aur. Byla pořízena světelná křivka této dvojhvězdy ve třech fotometrických filtrech, která byla analyzována programem PHOEBE. Jedná se o dvojhvězdu s oběžnou periodou 0.50487 dne, jejíž obě složky jsou si podobné. Jedná se pravděpodobně o spektrální typy F6 a F8 (dle teplot), resp. F6 a F6 (dle hmotností). Obě obíhají po kruhové dráze a i přes jejich krátkou periodu jsou složky oddělené a stále ležící na hlavní posloupnosti. Navíc byla díky asymetrii křivky objevena skvrna na povrchu primární složky, třetí světlo nebylo detekováno. Pro detailnější analýzu by byla nicméně potřeba přesnější fotometrie a spektroskopická data.
Daň z přidané hodnoty z pohledu komunitárního a českého práva
Procházka, Ondřej ; Kohajda, Michael (oponent) ; Boháč, Radim (vedoucí práce)
Value Added Tax in EC and Czech Tax Law Since 1950s, tax systems of jurisdictions around the world have undergone a revolutionary change, marked by the proliferation of value added tax. The pioneering jurisdiction in this respect has been the supranational European Economic Community, known as the European Community since 1992. Its common system of VAT has set out an example of an invoice based, credit substraction VAT which has since become a model for developed and deve- loping countries alike. In the Czech Republic, VAT was introduced in 1992 under strong EC influence, as part of a far-reaching tax reform aiming at adapting the tax system to the needs of market economy. As of May 1, 2004, Czech Republic joined the EC and became part of the common system. In this work, we first provide a general overview of the VAT. We identify its key characteristics and use classification to discuss the pros and cons of the invoice based credit substraction system. We review the VAT from the fiscal policy perspective and apply the criterions of sound tax design to explain the reasoning behind its popularity. Next, we explore in depth the development of common system of VAT in the EC. We discuss the reasoning behind its introduction, the economic and legal circumstances of its adoption and further development. We deem that...
Problematika péče o zaměstnance společnosti HP Konzult spol. s r.o.
Procházka, Ondřej ; Světelská, Hana (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Obsahem bakalářské práce je posouzení systému péče o zaměstnance včetně poskytování zaměstnaneckých výhod ve vybraném podniku, zjištění jeho nedostatků a návrhy opatření vedoucích ke zlepšení tohoto systému.
Analýza nitrolebního tlaku
Procházka, Ondřej ; Kolářová, Jana (oponent) ; Kozumplík, Jiří (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce je literární rešerše problematiky měření a vyhodnocení nitrolebního tlaku. Popsal jsem nitrolební tlak, jeho fyzikální podstatu, anatomii dutiny lebeční, různé přístupy a umístění měřícího systému v nitrolební. Rozebral jsem vyhodnocení klinických dat standardními metodami a vysvětlil analýzu ve frekvenční a časové oblasti v programovém prostředí MATLAB. K analýze dat jsem vytvořil skript, který zpracovává data ICP. Vypočítal jsem průměrnou hodnotu ICP, amplitudy a latence vln, RAP index a zobrazil amplitudové spektrum.
Metody detekce selekce v DNA sekvencích
Procházka, Ondřej ; Maděránková, Denisa (oponent) ; Škutková, Helena (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce jsou metody detekce selekce v DNA sekvencích. V úvodu se popíše molekulární evoluce. Uvedeme, čím je způsobena a jak se projevuje. Dále budou popsány genové mutace a mechanismy šíření a fixace. Rozebereme si podrobně selekci a obecné matematické vztahy pro selekční tlak. Definujeme pozitivní, negativní a neutrální selekci. Práce se zaměří na výpočetní metody evolučních vzdáleností synonymních a nesynonymních substitucí. Budou popsány tři metody pro výpočet selekčního tlaku – Nei-Gojobori, Li-Wu-Luo a Comeron. Popíšeme veškeré modely matematickými vztahy. Pro statistické vyhodnocení jednotlivých selekcí budou zavedeny statistické testy – využívat se bude z-test. V praktické části budou informace o vytvořeném softwaru, který ze sekvencí z veřejných databází ve formátu GenBank vypočítá selekční tlak a zobrazí oblasti selekce na základě statistického testu. Program bude využit na dva datové sety dvou různých genových kódů. Jejich výsledky budou porovnávány. Zhodnotíme všechny tři metody výpočtu selekčního tlaku a vlivu vstupních parametrů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.