Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nová skutečnost. Cesta člověka k lidskosti a lepšímu světu díky učitelům-čarodějům
Prchal, Jan ; Vojtěch, Daniel (vedoucí práce) ; Chlup, Radek (oponent)
Komparatistická práce poskytuje široký pohled na specifický literární žánr posledních desetiletí, který je nazván "dialog s učiteli-čaroději". Čarodějem se rozumí člověk s neobvyklými, nadpřirozenými schopnostmi, který předává znalosti určitého druhu svému učedníku s určitým cílem. Je provedena literárněvědná analýza žánru (včetně exkursu do dějin dialogických forem) a rozbor vybraných částí čarodějného "mýtu", které jsou východiskem pro komparaci. Na závěr je nastíněna základní interpretační linie. Cílem práce je položit v českém literárněvědném prostředí základy pro zkoumání tohoto "nového" žánru a poskytnout souhrnné informace o zkoumaných knižních sériích C. Castanedy a V. Megreho. Klíčová slova: dialogická forma, fantasy, čaroděj, učedník, Carlos Castaneda, Vladimir Megre
Žákovský orchestr Trmickus při ZŠ Trmice a jeho vývoj
Bayarmagnai, Uyanga ; Prchal, Jan (vedoucí práce) ; Tůma, Jan (oponent)
Autorka této práce se snaží o vytvoření uceleného pohledu na žákovský orchestr Trmickus, který vznikl v roce 2010 při Základní škole Trmice. Teoretická část práce mapuje vznik, vývoj a současnost tohoto souboru. Popisuje specifikum a význam orchestru i školy, které spočívají v začleňování dětí různých sociálních skupin a menšin a práci s nimi. Tato část se tedy na začátku zaměřuje na charakteristiku a filozofii školy, která inkluzivně vzdělává žáky s etnickými odlišnostmi i tělesnými a mentálními handicapy. Vyzdvihuje zde jak přístup pedagogického sboru, tak jednotný postoj a chování žactva. Další kapitola se věnuje zakladateli orchestru a osobnosti učitele Drahoslava Straňka. Důraz se klade i na jeho pedagogické činnosti. Práce se dále zaobírá životem žákovského orchestru, kde se vliv pravidelné účasti zapisuje na členech různými rozměry a směry. Důležitou roli hraje též postavení rodičů, které jednoznačně koncipuje provoz orchestru a vytváří předpoklady úspěšných výsledků žáků. Následující kapitola přibližuje koncertní vystoupení, která se uskutečnila během krátkodobé existence orchestru. Praktickou část tvoří dotazník, který byl určen členům orchestru. Cílem tohoto praktického šetření je zjištění motivace žáků k členství, přínosů orchestru a jejich využití v životě, pozadí rodin a jejich postoje...
My a oni: O centričnosti v literatuře
Prchal, Jan ; Šebek, Josef (vedoucí práce) ; Bílek, Petr (oponent)
Bakalářská práce mapuje na konkrétním materiálu vznik, vývoj a proměny literárního centra a literární periferie v údobí zlomových dějinných okamžiků 1986-1992. Pod drobnohledem je především fenomén změny nakladatelských preferencí a fenomén změny samotné autorské tvorby. Cílem práce je odpovědět na zastřešující kardinální otázku: Kdo nejvíce ovlivňuje podobu literárního trhu a kultury a na jakých základech probíhá tento "přirozený výběr", kdy jedna část produkce se stává centrem, zatímco druhá periferií, často však v nevyrovnaném poměru s kvalitou. Práce teoreticky rozpracovává problematiku literárního centra a periferie v širších kulturně-společenských souvislostech; všímá si, že literární "exploze" může mít řízený charakter, a proto i předpověditelné dopady na společnost. Zásadním přínosem by pak měla být analýza vztahů mezi literární tvorbou a požadavky těch struktur, které modelují podobu literárního trhu. KLÍČOVÁ SLOVA literární teorie, řízení literatury, centrum a periferie, nakladatelské posudky, exploze, Miroslav Florian, Vladimír Páral, Jurij Lotman
Kooperativní aktivity v hudební výchově na 1. st. ZŠ
Kružíková, Dominika ; Selčanová, Zuzana (vedoucí práce) ; Prchal, Jan (oponent)
Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na kooperativní aktivity propojené s metodami kritického myšlení ve výuce hudební výchovy. Navazuji tím na mou ročníkovou práci, která pojednává o kooperativních hrách ve výuce na prvním stupni základní školy. Ve své dosavadní učitelské praxi se zaměřuji na skupinovou výuku. Právě kooperativní aktivity nabízejí součinnost konkrétní skupiny žáků, čímž napomáhají nejenom k dosažení výukových cílů, ale rovněž posilují pozitivní vztahy mezi žáky uvnitř dané skupiny. Kooperace nabízí prostor pro rozvoj kritického myšlení u žáků. Ve spojitosti s dalšími alternativními formami výuky efektivněji rozvíjí hudební schopnosti žáka (na rozdíl od běžné frontální výuky). Danému tématu jsem se začala věnovat hlavně proto, že jsem se ve své dosavadní praxi ve školách s podobným oživujícím přístupem nesetkala. Právě to byla pro mě silná motivace více tuto problematiku prozkoumat a prakticky vyzkoušet. Ráda bych tak předala mým učitelským kolegům nové poznatky o pojetí hudební výchovy. Práce vysvětluje základní pojmy týkající se kooperativního vyučování. Přináší metody a formy výuky, které jsou vhodné pro rozvoj potřebných klíčových kompetencí. Mým cílem nebude zaměřit se na všechny klíčové kompetence, které by měly žáka připravit na plnohodnotné zapojení se do života. K popisu klíčových...
Software jako pomocník učitele hudebně vzdělávacích disciplín
Kyjovský, Jan ; Bělohlávková, Petra (vedoucí práce) ; Prchal, Jan (oponent)
Ve své práci autor představuje několik počítačových programů použitelných při výuce hudebně vzdělávacích disciplín a navrhuje některé ze způsobů jejich využití. V první části se zaměřuje na dosavadní vývoj digitálních technologií a jmenuje současné trendy ve vzdělávání, jako jsou Bring Your Own Device, Massive Open Online Courses a online vzdělávání obecně. Zvláštní pozornost je věnována blízké budoucnosti vzdělávání podle poslední studie Horizon Report. S tím souvisí i náhled na technologie pro virtuální realitu, které právě vstupují do hlavního proudu spotřební elektroniky. Práce se též okrajově věnuje začínající éře kognitivních výpočetních systémů, které budou mít zásadní podíl na utváření vzdělávání v budoucnosti. V druhé části práce se autor zabývá dostupnou programovou výbavou pro Windows, která jsou stále nejrozšířenějším operačním systémem desktopových počítačů a notebooků. Výběr programů podléhá kritériu využitelnosti ve školním prostředí s cílem aplikovat tento software na hudební vzdělávání. Stejně tak práce mapuje aplikace mobilní platformy Android, především kvůli dominantnímu postavení tohoto systému na trhu se smartphony. V loňském roce uvedla společnost Google, že její operační systém již používají 1,4 miliardy uživatelů. Toto číslo rostlo rychlostí 1,5 milionů aktivací za jediný...
Batymetrie VD Němčice
Prchal, Jan ; Máca, Petr (vedoucí práce) ; Bašta, Petr (oponent)
Batymetrická měření jsou významná pro mapování reliéfu současných vodních nádrží a toků. Z důvodu nedostatku podobných měření na území České republiky je předložená diplomová práce zaměřena na realizaci prvního batymetrického průzkumu na vodní nádrži Němčice ležící na povodí Sedlického potoka. V rámci práce byl proveden sběr batymetrických dat přístrojem River Surveyor M9, zpracování dat interpolačními postupy a vyhodnocení se vzájemným porovnáním výsledků odhadů. Dále byl posuzován vliv rozlišení na retenční objem nádrže a také její režim sedimentů. Na základě vyhodnocení všech měření vychází jako průměrně nejméně chybová metoda Universal Kriging. Zpracována byla data měřená během roku 2015. Výsledek práce může sloužit i jako určitý návod pro následná měření a odhady batymetrických dat na podobných malých vodních nádržích v povodích České republiky.

Viz též: podobná jména autorů
1 Prchal, Jakub
5 Prchal, Jaroslav
8 Prchal, Jiří
2 Prchal, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.