Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 176 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Spontánní dobrovolnictví během ukrajinské uprchlické krize
Grebneva, Mariya ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Košák Felcmanová, Alena (oponent)
Diplomová práce se věnuje spontánnímu dobrovolnictví během ukrajinské uprchlické krize v ČR. Cílem je odhalit důvody a příčiny vedoucí k dobrovolnictví a jeho dlouhodobému pokračování. Výzkum se zaměřuje na perspektivu dobrovolníků a analyzuje jejích zkušenosti a hodnoty v kontextu organizačního prostředí. Teoretická část obsahuje koncepty související s problematikou dobrovolnictví v čase krize, které pomáhají lépe porozumět a interpretovat výsledky. Výzkum byl realizován pomoci polostrukturovaných rozhovorů s dobrovolníky, jejichž výstupy jsou konkrétní faktory ovlivňující rozhodnutí stát se dobrovolníkem a pokračovat dlouhodobě. Závěr zahrnuje analýzu významu organizačního kontextu a přístupu organizace k dobrovolníkům s praktickými doporučeními pro neziskové organizace nejen v čase krize.
Podoba dobrovolnictví v tradiční zájmové organizaci: Klub českých turistů
Rechtbergerová, Karolína ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na podobu dobrovolnictví v tradiční zájmové organizaci, kterou je Klub českých turistů. Cílem práce je zjistit, jaká jsou specifika dobrovolnictví v této organizaci. Dále to, zda se zkoumaná organizace potýká s problémy, které jsou pro tradiční organizace typické a jaké dopady to na ni má. Součástí výzkumu jsou i způsoby, jakými Klub českých turistů vzniklé problémy řeší. Zdrojem dat tohoto výzkumu jsou rozhovory se zaměstnanci a dobrovolníky organizace. Dále pak informace vzešlé z dotazníkového šetření realizovaného v Klubu českých turistů. Pro získání dat jsem využila i dokumenty organizace. Výzkum přinesl významné poznatky v oblasti dobrovolnictví tradiční zájmové organizace. Výsledná zjištění potvrzují problém tradičních organizací se stárnutím a ubýváním členů. Výsledky výzkumu přinášejí i nové pohledy na problematiku dobrovolnictví v tomto typu organizací, ale i dobrovolnictví obecně. Životní hodnoty a postoje lidí se mění, dobrovolníci mají jiné priority a požadavky. Je tedy nutné, aby se organizace adaptovaly a změnám ve společnosti se přizpůsobily. Klíčová slova: Dobrovolnictví, tradiční zájmová organizace, členská základna, stárnutí členů, mládež, občanská společnost Rozsah práce: 95 normostran
Občanský sektor v kraji Vysočina a modely spolupráce mezi OOS a krajem Vysočina
Navrátil, Zdeněk ; Skovajsa, Marek (vedoucí práce) ; Pospíšilová, Tereza (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na oblast občanského sektoru (OS) v kraji Vysočina a na vztahy organizací občanského sektoru (OOS) s institucemi veřejné správy kraje Vysočina. V první části práce, která se věnuje především teoretickým východiskům, je definován občanský sektor jako jeden ze tří hlavních regulátorů života společnosti a jsou stručně představeny zbývající dva regulátory, kterými jsou trh a stát. První kapitola dále představuje nejznámější modely spolupráce mezi občanským sektorem a státem, a také se věnuje se principům spolupráce občanského sektoru a krajů v České republice. Druhá část práce se věnuje vývoji občanského sektoru v kraji Vysočina a snaží se identifikovat modely spolupráce, které existují ve vztahu mezi OOS a institucemi veřejné správy kraje Vysočina. K tomuto účelu užíváme sekundární analýzy starších výzkumů a výsledků dotazníkového šetření, které bylo realizováno v průběhu práce. Závěrečná část práce se věnuje zhodnocení výsledků již zmiňovaných výzkumů a představuje modely spolupráce, které existují ve vztahu OOS a kraje Vysočina. V této části rovněž nalezneme několik doporučení, která by mohla zkvalitnit vztah mezi oběma subjekty a nastartovat efektivní nástroje vzájemné spolupráce.
Motivace k neformálnímu dobrovolnictví na případu pomoci osobám na útěku
Pouková, Veronika ; Muhič Dizdarevič, Selma (vedoucí práce) ; Pospíšilová, Tereza (oponent)
Diplomová práce se zabývá porozuměním motivace dobrovolníků zapojených do pomoci osobám na útěku. Motivace dobrovolníků je zkoumána na případu Iniciativy Hlavák, která v rámci tzv. Blízkovýchodní agendy pomáhá osobám z Blízkého východu či z afrických zemí. Jedná se o oblast, která je v České republice od začátku evropské migrační krize vnímána negativně ze strany státu i veřejnosti. Teoretická část diplomové práce obsahuje základní východiska pro zkoumání motivace dobrovolníků v neformálním prostředí. Hlavní pozornost je zaměřena na dobrovolnictví a na jednotlivé přístupy, pomocí kterých lze zkoumat motivaci k zapojení se do dobrovolnictví. V této části je popsán také kontext situace, ve které celá pomoc osobám na útěku v českém prostředí probíhá. V empirické části práce je představena metodologie výzkumu, na kterou následně navazuje část popisující výsledky výzkumu. Výsledků bylo dosaženo pomocí analýzy polostrukturovaných rozhovorů, které byly uskutečněny s osmi dobrovolníky Iniciativy Hlavák. Výzkum diplomové práce proběhl v období těsně před tím, než se Iniciativa Hlavák z neformálního uskupení zformalizovala na spolek. Klíčová slova Neformální dobrovolnictví, motivace, osoby na útěku, pomoc, Iniciativa Hlavák
Motivace a udržitelnost dobrovolníků
Buksová, Alena ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Dohnalová, Marie (oponent)
Tato diplomová práce popisuje a analyzuje výpovědi dlouhodobých dobrovolníků advokační organizace Svoboda zvířat. Teoretická práce přináší přehled odborných zdrojů, konceptů a modelů na téma dobrovolnictví, motivace k dlouhodobému dobrovolnictví a udržitelnosti dobrovolníků. Zásadní pro tuto práci byl Konceptuální model příčin dlouhodobého dobrovolnictví Luise A. Pennera (2002). Na jeho základě byla vystavěna empirická část práce. Ta obsahuje autentické výpovědi dlouhodobých dobrovolníků Svobody zvířat. Záměrem bylo zjistit, co konkrétně dobrovolníky z advokační organizace na ochranu práv zvířat motivuje k dobrovolnické činnosti, co je povzbuzuje k setrvání u dobrovolnictví dlouhodobě, či co je naopak od dobrovolnictví odrazuje. Klíčová slova dobrovolník, dobrovolnictví, neziskové organizace, občanský sektor, motivace, udržitelnost
Strategic Giving in the Context of Transformation of the Česká Spořitelna Foundation: A Description of Two Different Giving Strategies
Žertová, Lucia ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Dohnalová, Marie (oponent)
Strategické darcovstvo v kontexte premeny Nadácie Českej sporiteľne: Popis dvoch rozličných darcovských stratégií Abstrakt Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou firemnej filantropie, a výziev ktoré so sebou prináša v prípadovej štúdii premeny darcovskej stratégie Nadácie Českej sporiteľne po fúzii s Nadáciou Depositum Bonum. Výsledkom skúmania je teda popis samotného zlúčenia týchto nadácií, a aspektov stratégie NČS, v ktorých nastala zmena. Jedná sa o zhodnotenie darcovského štýlu nadácie, jej vzťahu so štátom a úrovne, na ktorej sa snaží dosahovať spoločenské zmeny. Ďalším cieľom je identifikovať, či nová stratégia NČS vykazuje známky efektívnej filantropie či iných prístupov, ktoré by jej mohli napomáhať k vyrovnávaniu sa s problémami nadácií tohto typu, obzvlášť s problémom legitimity a efektivity a zodpovedania sa stakeholderom. Kľúčové slová: občianska spoločnosť, nezisková organizácia, firemná nadácia, firemná filantropia, efektívna filantropia, strategická filantropia, venture filantropia.
Spolupráce ziskového a neziskového sektoru v oblasti CSR
Peterová, Tereza ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Pospíšilová, Tereza (oponent)
Předložená diplomová práce se bude zabývat spoluprací ziskového a neziskového sektoru v oblasti společenské odpovědnosti firem. Teoretická část bude rozdělena na tři hlavní kapitoly, ve kterých bude nejprve představen teoretický konceptuální rámec neziskového sektoru. Posléze bude za pomocí analýzy odborné literatury představen pojem společenská odpovědnost organizací tak, jak je chápán dnes. Především bude tato část práce soustředěna na potenciální přínosy implementace CSR strategií v organizacích. Poslední kapitola se bude zabývat aktéry, kteří se mohou angažovat na poli společenské odpovědnosti a bude v ní vysvětleno, jakým způsobem může docházet k propojení aktérů na bázi CSR v rámci mezisektorové spolupráce. V empirické části práce se podíváme na to, jakým způsobem koncept CSR implementuje firma Albert s.r.o. ve spolupráci s Nadačním fondem Albert do své činnosti, jaké aktivity v rámci spolupráce probíhají a co oběma aktérům přináší.
Přínosy dobrovolnictví z pohledu teenagerů v členské organizaci: kvalitativní sonda
Smrečani, Martina ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá dobrovolnictvím teenagerů a zkoumá přínosy dobrovolnictví a vlivy na jejich dobrovolnickou činnost. Cílem práce je explorace tématu formálního dobrovolnictví teenagerů se zaměřením především na vnímání přínosů této činnosti, prožívání dobrovolnické činnost a faktory, které mají vliv na tuto činnost. Teoretická část práce poskytuje vhled do tématu dobrovolnictví mladých lidí, věnuje se specifikaci teeangera a příslušníka generace Z a přehledně shrnuje motivace k dobrovolnictví, osobní a společenské přínosy dobrovolnictví mladých lidí. Empirická část práce se skládá z analýzy focus group, hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s teenagery-dobrovolníky Hnutí Brontosaurus a dokumentů této členské organizace. Explorací tohoto fenoménu a vlastním výzkumem bych ráda přispěla k propagaci dlouhodobého dobrovolnictví a pozitivního životního stylu teenagera jako dobrovolníka.
Pojetí krizové pomoci ze strany aktérů plánování sociálních služeb v Liberci
Havránková, Alena ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Kvašňáková, Lenka (oponent)
Společnost se nejen v dnešní době potýká s různou problematikou negativních jevů. Jedním z nich je sebevražednost. Podle posledních dostupných zdrojů se nejvyšší míra sebevražednosti v České republice vyskytuje v Libereckém kraji. Jedním z možných nástrojů ke snížení míry sebevražednosti může být sociální služba krizové pomoci. Když ovšem nahlédneme do registru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, zjistíme, že přímo krizová pomoc není dostupná ve všech regionech. Dle tohoto registru se například žádná taková služba nenachází právě na území Libereckého kraje včetně jeho krajského města Liberec. Plánování sociální služeb je přitom nedílnou součástí komunitního plánování města Liberec. Jak je tedy možné, že zde tento typ služby není? Pro odpověď je potřeba se vrátit úplně na začátek a nejprve se ptát, jak je vlastně tento pojem zapojenými aktéry pojímán. Proto si diplomová práce klade za cíl poskytnout vhled právě do pojetí krizové pomoci mezi aktéry komunitního plánování v Liberci a ukázat, jak se promítá do odlišných postojů v procesu plánování sociálních služeb na daném území. Klíčová slova: krize, krizová pomoc, krizová intervence, komunitní plánování, komunitní sociální práce, konstrukce sociální reality, teorie diskurzu, diskurzivní přístupy

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 176 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 POSPÍŠILOVÁ, Tereza
1 POSPÍŠILOVÁ, Táňa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.