Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 117 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problematika pravidel létání v oblasti civilního letectví
Popelka, Miroslav ; Hammer, Jaromír (oponent) ; Chlebek, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá popisem pravidel létání podle předpisu L2 v oblasti civilního letectví. V první kapitole je stručně shrnuta historie utváření leteckých pravidel. Druhá kapitola popisuje předpis L2. Ve třetí až sedmé kapitole jsou popsána pravidla létání v oblasti civilního letectví, přičemž kapitola 4 obsahuje popis vzdušného prostoru pro lepší pochopení následujících kapitol.
Analýza štípané industrie z mladoneolitického sídliště v Lochenicích
Martinková, Michaela ; Stolz, Daniel (vedoucí práce) ; Popelka, Miroslav (oponent)
Předkládaná diplomová práce prezentuje postupy a výsledky analýzy, provedené na dosud nepublikovaném souboru 3158 ks štípané industrie, který byl získán v rámci záchranného archeologického výzkumu, uskutečněného v ploše trasy tělesa dálnice D11 u Lochenic (okr. Hradec Králové). Zkoumaná plocha měla v rámci úsekového členění označení D11-06-6B. V současnosti jde o nejrozsáhlejší zpracovaný soubor z celé české kotliny, který náleží do IV. fáze kultury s vypíchanou keramikou.
Neolitické a eneolitické osídlení Karlovarského kraje
Tajer, Jan ; Popelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Dobeš, Miroslav (oponent)
Diplomová práce Neolitické a eneolitické osídlení Karlovarského kraje je založena především na analýze typického nálezového fondu tohoto období, tedy broušené a štípané kamenné industrie, v oblasti sledovaného regionu. Analýzou nálezů jsem mohl následně identifikovat i potenciální zdroje výrobních surovin, a tak doložit jejich migraci v krajině, dokládající pravděpodobně i směr dálkových komunikací a potenciální neolitické kolonizace oblasti. Získané poznatky jsem porovnal s dosud známými fakty z okolních oblastí, zejména s poznatky z Jihočeského kraje. Sledoval jsem také vývoj osídlení v daném období od neolitu do eneolitu v okolních příhraničních horských oblastech v Bavorsku, Sasku, Polsku a Slovensku. Tento zkoumaný materiál je shrnut v katalogu, který se tak stává prvním přehledným souhrnem všech neolitických a eneolitických nálezů na území Karlovarského kraje. Součástí práce je i grafická příloha, obsahující mapy s nálezy a rovněž grafy geochemického vyhodnocení surovin. Klíčová slova neolit; eneolit; Karlovarský kraj; západní Čechy; suroviny; broušená industrie; rentgenfluorescenční analýza
Českodubsko v pravěku a raném středověku
Spěšná, Hana ; Popelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Klír, Tomáš (oponent)
Předložená práce se zabývá pravěkým a raně středověkým osídlením na Českodubsku. Sleduje a popisuje nálezy jednotlivých období a kultur od paleolitu do raného středověku (12. stol. n. l.), které z velké většiny pochází z povrchových sběrů. Pozornost byla zaměřena především na sbírky uložené v Podještědském muzeu v Českém Dubu. Další informace byly čerpány z publikované odborné literatury a nové údaje o osídlení byly získány autorčiným povrchovým průzkumem. Na základě dostupných infomací byl sestaven katalog, ve kterém jsou zahrnuty všechny lokality s nálezy do konce 12. století n. l.. Práce je doplněna mapami nálezů, které jsou sestaveny podle jednotlivých období a obrazovým katalogem broušené a štípané industrie. Klíčová slova: severní Čechy - Podještědí - Českodubsko - osídlení - pravěk - raný středověk
Spondylové šperky v neolitu na území České republiky
Sedláčková, Petra ; Popelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Dobeš, Miroslav (oponent)
Měkkýši a jejich schránky měli a doposud hrají v životě člověka velice důležitou úlohu. V této práci se budu zabývat především mlži rodu Spondylus, z jejichž lastur byly v neolitu, resp. v kultuře s lineární keramikou, vyráběny šperky, které byly pro jejich nositelé zajisté velice důležité. Jelikož se zejména ve střední Evropě jednalo o nepříliš snadno dostupný materiál, mohli z něj vyrobené ozdoby nosit jen vybraní jedinci v tehdejší společnosti. Pro své majitele však nesloužily pouze jako symboly společenského postavení, ale pravděpodobně byly používány také jako talismany a amulety. Cílem této práce bylo sehnat a prostudovat veškerou dostupnou literaturu k problematice spondylových šperků, pokusit se určit původ suroviny a jejího šíření do dalších částí Evropy, popsat hlavní skupiny ozdob a snažit se zhodnotit jejich význam pro tehdejší společnost. Další nedílnou součástí předkládané práce bude shromáždění všech doposud publikovaných nálezů na území České republiky.
Symbolism of graves with weapons at the end of the Aeneolithic and at the beginning of the Early Bronze Age in the territory of Bohemia
Petriščáková, Katarína ; Popelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Bátora, Jozef (oponent) ; Chvojka, Ondřej (oponent)
Cílem této práce je postihnout změny na konci eneolitu na počátku doby bronzové na základě analýzy hrobů se zbraněmi možnosti (limity) poznání hrobů bojovníků na území Čech. Konec ován dvěma se šňůrovou zvoncovitými poháry, na podkladu kterých se vyvinula časně bronzová civilizace, charakterizována v našem prostoru únětickou kulturou. V přechodném období se ve zvýšené míře objevují hroby se specifickými přídavky, které můžeme nazvat pojmem zbraně. Zbraně jsou spojovány s atributy vojenství které podle nejnovějších teorií sehrávalo aktivní úlohu v prehistorické společnosti. Identifikace vojenství v archeologických pramenech bývá značně problematická. Pozůstává převážně z několika důkazů, ke kterým patří: hroby bojovníků se specializovanými zbraněmi, typické fortifikace , pozůstatky bojišť, ikonografické a písemné prameny. V našich podmínkách se pozornost soustřeďuje na hroby se zbraněmi nedostatku ostatních zmíněných entit. Klíčová slova: pozdní eneolit, starší doba bronzová, hroby, zbraně, nástroj
Nálezové kontexty neolitické figurální plastiky na jihozápadním Slovensku.
Němcová, Eliška ; Remišová Věšínová, Kamila (vedoucí práce) ; Popelka, Miroslav (oponent)
Bakalářská práce pojednává o nálezových kontextech figurální plastiky v období neolitu na území jihozápadního Slovenska. Katalog, který je k práci přiložen, uvádí nálezy z Trnavského, Bratislavského a Nitranského kraje. K těmto nálezům bylo vytvořeno kritické hodnocení a v práci je uveden stav zachování, vzhled a rozměry nálezů, případně jejich analogie z okolních oblastí. Práce se dále věnuje typologickému vývoji figurální plastiky na jihozápadním Slovensku v jednotlivých obdobích neolitu. Nedílnou součástí práce je porovnání paleolitického a neolitického figurálního umění. Uvádí, jaké jsou podobnosti a rozdíly ve formě, materiálu a nálezových kontextech na území Evropy. Dále popisuje nejčastější typy nálezových okolností a jejich případnou interpretaci v rámci Evropy a Předního východu. Vyzdvihuje také neobvyklé, ale zásadní nálezové kontexty z území jihozápadního Slovenska. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Šárecký stupeň na horním toku Moravy
Davidová, Tereza ; Popelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Kazdová, Eliška (oponent)
Pro studium období šáreckého stupně v oblasti Mohelnické brázdy, respektive při horním toku řeky Moravy, je v současné době k dispozici třináct známých lokalit na devíti katastrech. Ve všech případech se jedná o sídlištní areály archeologicky zjištěné povrchovými sběry, sondážemi a menšími či velkými výzkumy. Mezi významné nebo plošně rozsáhlejší výzkumy patří výzkum a sběry J. Horkého a V. Kapla v poloze Mohelnice - nadjezd mezi léty 1957 - 1987, výzkum R Tichého v letech 1953 - 1971 v poloze Mohelnice - U cukrovaru, dále drobné ale časté výzkumy v poloze Police - Polanka převážně prováděný J.Horkým a V. Kaplem a poslední výzkum vedený V. Gošem a J. Halamou v roce 2003 v Postřelmově - U Františka. Archeologické aktivity na ostatních lokalitách jsou již drobnějšími akcemi nebo není k dispozici dostatečná dokumentace, a proto je možné s nimi pracovat jen omezeně.
Traseologická analýza neolitické štípané industrie z lokalit Bylany, Miskovice, Mšeno a Tachlovice
Hroníková, Linda ; Škvařilová, Božena (vedoucí práce) ; Popelka, Miroslav (oponent) ; Tichý, Radomír (oponent)
Disertační práce je věnována problematice mikroskopické analýzy pracovních stop na štípaných artefaktech z vybraných lokalit mladší doby kamenné v Čechách.
Neolitické osídlení v katastru Libišan (okres Pardubice)
Burgert, Pavel ; Popelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Vokolek, Vít (oponent)
Předložená práce se zabývá situací a jižním okraji královéhradecké neolitické sídelní komory. Na základě datace archeologického materiálu z katastru obce Libišany (okr. Pardubice) byla zjištěna téměř kontinuální sídlištní aktivita od stupně Ib/c kultury s lineární keramikou po IV. stupeň kultury s vypíchanou keramikou s jedinou diskordancí ve III. stupni kultury s lineární keramikou. Studovaný areál tak představuje stabilní bod v neolitické sídelní síti v rámci východních Čech. Jeho umístění na okraji neosídlené enklávy Pardubicka dává předpoklady k neagrárnímu využití neosídlených území, na což poukazují i nálezy jednotlivých kamenných nástrojů v krajině mimo sídlištní areály a stejně tak mohl sloužit jako výchozí k dodatečné kolonizaci dříve neosídlených území při aktuálních klimatických změnách. Zapojení studovaného areálu do nadregionálních distribučních sítí ilustrují nálezy kamenných surovin z oblastí Krakovska, a Pojizeří, v hojné míře byla rovněž využívána lokální surovina porcelanit z Kunětické hory.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 117 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 POPELKA, Martin
4 Popelka, Martin
6 Popelka, Michal
2 Popelka, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.