Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Queer geografie Česka: Heteronormativita prostoru
Pitoňák, Michal
Na základě pečlivého studia zahraniční, západní, ale i ne-západní literatury v této diplomové práci představuji české geografii sexualitu a s ní spojené prostorové konceptualizace. Na začátku teoretické části diskutuji rámec, v němž geografie studuje sexualitu. Dále se zabývám klíčovou terminologií a některými jejími změnami. Poté, co vysvětlím hlavní terminologické problémy, popisuji mnohačetný a rozmanitý vývoj se sexualitou spojených geografií. Soustředím se na queer geografii, popisuji queer hledisko a zaměřuji se na porozumění prostorové konstrukci sexuality, přičemž odhaluji heteronormativitu prostoru. S využitím queer přístupu nepřímo dekonstruuji binární dvojici veřejný a soukromý prostor, odhalením falešnosti této dvojice vztahující se k sexualitě. Představuji queer bar jako typický queer prostor, přičemž odhaluji sexuální closetovanost LGBTIQ lidí. Poté předkládám školní prostředí, jako v současnosti typický, heteronormativní prostor a instituci. Ke konci teoretické části dále diskutuji některé queer praktiky destabilizování heteronormativy, jak ve školním, tak ve veřejném prostoru. V empirické části diskutuji metodologii výběru, založeného na internetu, pomocí přeposílání, jež je inspirovaný metodou snowball a představuji výsledky svého on-line dotazníkového šetření, jež dosáhl na N=1589...
Queer geografie sexualit: sociokulturní organizace sexualit v prostoru a (de)konstrukce heteronormativity.
Pitoňák, Michal ; Šiftová, Jana (vedoucí práce) ; Rochovská, Alena (oponent) ; Kobová, Ĺubica (oponent)
Geografie sexualit se začaly vyvíjet v angloamerickém akademickém prostředí již během 80. let 20. století. V 90. letech, hnány kulturním obratem, sílící postmoderní a post-strukturalistickou kritikou a stále zřetelnějším chápáním omezenosti možností našeho poznání a reprezentace, přinesly geografie sexualit do humánní geografie queer teorii, která poskytla mocné nástroje umožňující zkoumat nejen stále zřetelnější prostorovosti sexualit, ale také poskytla novou perspektivu, jež obohatila humánní geografii jako takovou. V současnosti jsou již geografie sexualit, alespoň tedy v anglosaském geografickém prostředí, považovány za součást mainstreamové humánní geografie. Hlavním cílem této disertační práce je představit vybrané přístupy, především pak ty post-strukturalistické a queer teoretické, které mohou pomoci, rozvinout geografie sexualit v Česku i v dalších zemích střední či východní Evropy (CEE). Na rozdíl od jiných fenoménů, které se mohou vyskytovat jen místně či specificky, lidské sexuality jsou všude, i když rozmanité, regulované a závislé na kontextu, ve kterém "vstoupí do jazyka," a způsobu jejich institucionalizace. Byli to především geografové, jež osvětlili, kterými způsoby jsou sexuality, především pak sexuální identity a chování geografické, a jak se nejrůznější prostory a místa stávají...
Vývoj veřejného prostoru ne-heterosexuálních lidí v Česku: Praha jako "queer" metropole?
Sak, Jan ; Pitoňák, Michal (vedoucí práce) ; Pospíšilová, Lucie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá výzkumem vývoje prostorové organizace českých ne- heterosexuálních lidí, studiem veřejných socializačních možností této skupiny v Praze od počátku socialismu do současnosti a otázkou, jakým směrem se Praha jako "gay metropole" vyvíjí v současnosti. Výzkumná část práce se opírá o sekundární geografickou obsahovou analýzu dostupné literatury a dat vycházejících především z tzv. metody orální historie. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že největším milníkem v tomto vývoji byl rok 1989 a tím i rapidní nárůst socializačních možností ne-heterosexuálů v 90. letech. Tento rychlý vývoj v současnosti z Prahy vytváří metropoli nabízející množství gay a lesbického vyžití, která je schopná konkurovat jiným západoevropským velkoměstům. klíčová slova: ne-heterosexuální, homosexuál, gay, lesba, queer, Praha, socialismus, veřejný prostor, heteronormativita
Queer geografie Česka: Heteronormativita prostoru
Pitoňák, Michal
Na základě pečlivého studia zahraniční, západní, ale i ne-západní literatury v této diplomové práci představuji české geografii sexualitu a s ní spojené prostorové konceptualizace. Na začátku teoretické části diskutuji rámec, v němž geografie studuje sexualitu. Dále se zabývám klíčovou terminologií a některými jejími změnami. Poté, co vysvětlím hlavní terminologické problémy, popisuji mnohačetný a rozmanitý vývoj se sexualitou spojených geografií. Soustředím se na queer geografii, popisuji queer hledisko a zaměřuji se na porozumění prostorové konstrukci sexuality, přičemž odhaluji heteronormativitu prostoru. S využitím queer přístupu nepřímo dekonstruuji binární dvojici veřejný a soukromý prostor, odhalením falešnosti této dvojice vztahující se k sexualitě. Představuji queer bar jako typický queer prostor, přičemž odhaluji sexuální closetovanost LGBTIQ lidí. Poté předkládám školní prostředí, jako v současnosti typický, heteronormativní prostor a instituci. Ke konci teoretické části dále diskutuji některé queer praktiky destabilizování heteronormativy, jak ve školním, tak ve veřejném prostoru. V empirické části diskutuji metodologii výběru, založeného na internetu, pomocí přeposílání, jež je inspirovaný metodou snowball a představuji výsledky svého on-line dotazníkového šetření, jež dosáhl na N=1589...
Study of Diradicals By Explicitly Correlated Multireference Coupled Cluster Methods
Švaňa, Matej ; Pittner, Jiří (vedoucí práce) ; Pitoňák, Michal (oponent)
Název práce: Studium diradikálů multireferenčními metodami spřažených klastrů Autor: Matej Švaňa Katedra: Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Abstrakt: Tematem diplomové práce je studium isomerizace cyklopropánu přes trimetylénový/propylidénový diradikál pomocí jednak konvenční a jed- nak multireferenční metody vázaných klastrů. Hlavním cílem bylo srovnat konvergenci získaných energií s velikostí použité báze pro konvenční a explic- itně korelované MRCC výpočty. Podle očekávání výsledky ukázaly, že explic- itní korelace vede k výraznému zlepšení konvergence (cca o jedno kardinální číslo), což umožňuje výrazné úspory výpočetního času. Navíc výpočty po- mocí MkCCSD(T)-F12/QZ a BWCCSD(T)-F12/QZ metod patří mezi ty ne- jsofistikovanejší, jaké kdy byli na výpočet relativní energií cyklopropánu a trimetylénu/propylidénu použity. Klíčová slova: explicitně korelované, spřažené klastry, multireferenční, isomerizace cyclopropánu, trimetylén, propylidén 1
Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka
Dobruská, Pavlína ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Pitoňák, Michal (oponent)
Tématem bakalářské práce je specifická forma cestovního ruchu - cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů a potřeb vozíčkářů. Převážná část práce zkoumá možnosti v jednotlivých národních parcích, konkrétně se zaměřuje na turistické trasy s využitím pro vozíčkáře a jejich klasifikaci. Důležitým aspektem pro osoby se sníženou mobilitou je dostupnost informací a potřebných zdrojů. Na základě zjištění neexistence jednotné klasifikace turistických tras v jednotlivých národních parcích v Česku je hlavním výstupem sjednocená klasifikace tras pro vozíčkáře a její následná aplikace na konkrétní trasy v jednotlivých národních parcích. Vytvořená klasifikace byla konzultována s odborníky na tomto poli a vozíčkáři současně, tato zpětná vazba ukazuje skutečnou možnost využití v praxi a její užitek pro osoby se sníženou mobilitou. Klíčová slova: tělesné postižení - vozíčkář - cestovní ruch - trh cestovního ruchu (nabídka a poptávka) - bariéra - národní park - přírodní rezervace
Parallel Implementation of Multireference Coupled Clusters Methods and Calculations on Large Systems
Brabec, Jiří ; Pittner, Jiří (vedoucí práce) ; Fišer, Jiří (oponent) ; Pitoňák, Michal (oponent)
Práce je rozdělena do několika částí. Nejdříve jsme implementovali paralelní kód BW- MRCCSD metody, který je založený na automaticky generovaném jednoreferenčním CC kódu z Tensor Contraction Engine (TCE). Následně jsme navrhli nové schéma nezávislé dvouúrovňové paralelizace, na jejímž základě jsme implementovali BW-MRCCSD a Mk-MRCCSD metody. Nový algoritmus využívá tzv. procesorových skupin, které mohou vykonávat části úloh navzájem nezávisle. V první úrovni paralelizace je řešení pro jednotlivé reference rozděleno mezi procesorové skupiny (reference-level parallelism), v druhé úrovni jsou pak úlohy dané reference distribuovány mezi procesy v odpovídající procesorové skupině (task-level parallelism). Testy škálování byly provedeny až na 24000 jádrech pro beta-karoten. Další část je věnována paralelním MRCC výpočtům, kde je zároveň demostrována využitelnost nové implementace na větších a chemicky zajímavých systémech. Poslední část práce se zabývá nově navrženou universal state-selective (USS) korekcí ke stavově specifickým MRCC metodám, její implementací a aplikací. Vlastnosti této korekce jsou ukázány na několika příkladech disociačních křivek a porovnány s FCI.
Queer geografie Česka: Heteronormativita prostoru
Pitoňák, Michal ; Šiftová, Jana (vedoucí práce) ; Matoušek, Roman (oponent)
Na základě pečlivého studia zahraniční, západní, ale i ne-západní literatury v této diplomové práci představuji české geografii sexualitu a s ní spojené prostorové konceptualizace. Na začátku teoretické části diskutuji rámec, v němž geografie studuje sexualitu. Dále se zabývám klíčovou terminologií a některými jejími změnami. Poté, co vysvětlím hlavní terminologické problémy, popisuji mnohačetný a rozmanitý vývoj se sexualitou spojených geografií. Soustředím se na queer geografii, popisuji queer hledisko a zaměřuji se na porozumění prostorové konstrukci sexuality, přičemž odhaluji heteronormativitu prostoru. S využitím queer přístupu nepřímo dekonstruuji binární dvojici veřejný a soukromý prostor, odhalením falešnosti této dvojice vztahující se k sexualitě. Představuji queer bar jako typický queer prostor, přičemž odhaluji sexuální closetovanost LGBTIQ lidí. Poté předkládám školní prostředí, jako v současnosti typický, heteronormativní prostor a instituci. Ke konci teoretické části dále diskutuji některé queer praktiky destabilizování heteronormativy, jak ve školním, tak ve veřejném prostoru. V empirické části diskutuji metodologii výběru, založeného na internetu, pomocí přeposílání, jež je inspirovaný metodou snowball a představuji výsledky svého on-line dotazníkového šetření, jež dosáhl na N=1589...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.