Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 150 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Novostavba rodinného domu v Troskotovicích
Slunečková, Eliška ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Cílem dané bakalářské práce je navrhnout novostavbu pasivního rodinného domu. Navrhovaná stavba se nachází v Troskotovicích na rovinném pozemku. Rodinný dům sestává ze dvou částí: dvoupodlažní se sedlovou střechou a jednopodlažní s pultovou střechou. Dům je rozdělen na technickou zónu v severní a východní části prvního nadzemního podlaží, společenskou v jižní části prvního nadzemního podlaží a klidovou v druhém nadzemním podlaží. Rodinný dům je navržen jako sloupková dřevostavba s trámovými stropy a krovem. Jako základová konstrukce je navržena základová deska. První část bakalářské práce se věnuje architektonicko-stavebnímu řešení, které obsahuje návrh architektonického, konstrukčního řešení s potřebnými výpočty včetně posouzení akustiky, energetické náročnosti, osvětlení, proslunění a požárně bezpečnostního řešení. Druhá část bakalářské práce obsahuje návrh technických zařízení budov s podrobnějším návrhem vzduchotechniky. Pro vytápění a ohřev pitné vody bylo navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda. Jako distribuční systém vytápění bylo vybrán systém stěnového vytápění. Je řešeno i nakládání s dešťovými vodami. Dešťové vody budou ze střech odváděny do akumulační nádrže. Následně budou použity ve vnitřním odděleném dešťovém vodovodu na zalévání a splachování WC. Ostatní dešťová voda bude zasakována na pozemku.
Apartment building with a shop in Hustopeče
Oscitá, Tatiana ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
A new residential building with a commercial space was designed on plot number 4542/245 in the cadastral area of the city of Hustopeče. The building has 3 above-ground floors and a basement. The first floor consists of a 3-bedroom apartment (3+KK) and a toy store. The second and third floors are identical, each containing one 3-bedroom apartment (3+KK) and one 4-bedroom apartment (4+KK). The first basement floor houses storage rooms, a utility room, and 3 separate garages. In total, the building consists of 5 residential units and 1 commercial space. The residential area and the commercial space have separate entrances. The entire building, including Apartment 101, is designed to be accessible for people with disabilities. The external load-bearing structures of the above-ground floors are made of ceramic blocks, while the basement floor uses insulated concrete formwork. The foundation structures consist of plain concrete footing strips. The ceiling structures are monolithic reinforced concrete and ceramic concrete panels. The staircase is prefabricated with reinforced concrete. The roof above the residential units is a heavy, sloping green roof, while the roof above the staircase area is flat.
Bytový dům v Bučovicích
Konečná, Dominika ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Ve městě Bučovice, na pozemku 1282/100 v kat. území Bučovice, byla navržena novostavba bytového domu. Stavba se nachází na téměř rovinatém pozemku. Územní plán nám plochu vymezuje jako plochu pro bydlení v bytových domech. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V objektu je navrženo šest bytových jednotek. Vstup do objektu se nachází ze severovýchodní strany. Objekt je navržen s bezbariérovým přístupem. V prvním podzemním podlaží se nachází sklepní kóje, technické zázemí bytového domu a součástí jsou také tři samostatná garážová stání. V prvním nadzemním podlaží je hned za vstupem společná kočárkárna a kolárna. Dále se zde nachází dva 1KK byty. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází dva 2KK bytové jednotky ve třetím nadzemním podlaží máme opět dva 1KK bytové jednotky. Základové konstrukce jsou provedeny systémem základových pasů z prostého betonu, obvodové zdivo nadzemních podlaží je vyzděno z keramických tvárnic a zatepleno kontaktním systémem ETICS v tlouštce 200mm. Schodiště a mezipodesta je prefabrikovaní a stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické. Objekt je zastřešen plochou vegetační střechou.
Možnosti CDE v BIM projektu městského inženýrství
Shvets, Yulia ; Gottvaldová, Jana (oponent) ; Pilný, Ondřej (vedoucí práce)
Tématem teto diplomové práce je možnosti společného datového prostředí CDE v BIM projektu městského inženýrství. Práce se zabývá posoužením přínosu a nevýhod digitalizace dokumentace v různých oblastech městského inženýrství s využitím společného datového prostředí jako jediného zdroje dat v průběhu celého životního cyklu stavebního objektu. V teoretické části se rozebírají základní pojmy BIM modelování, BIM dokumentace a současný stav oblasti BIM v České republice. Praktická část ukazuje propojení informačního modelu a společného datového prostředí. Na základě výsledků projektu vyhodnocené možnosti CDE projektu městského inženýrství, navrhnuté důležité body implementace CDE v praxi.
Studie dopravního řešení komunikace v oblasti Skalka ve městě Náchod
Čížková, Veronika ; Gottvaldová, Jana (oponent) ; Pilný, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem dopravního řešení místní komunikace na okraji města Náchod a nastíněním možného využití okolních ploch. Pro zpracování výkresové části byl využit program Civil 3D. Vzniklý návrh koridoru, vytvořený s ohledem na členitý terén a dodržení návrhových parametrů daných vyhláškami a technickými normami, by po své realizaci umožnil odlehčení dopravy v území.
Budova občanské vybavenosti
Zachar, Dominik ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh nového objektu občanské vybavenosti. Zvoleným typem objektu je kino v k. ú. Strážnice. Jedná se o třípodlažní objekt s pochozí střechou. V prvním patře jsou 2 kinosály, bufet, jídelna, sklady a sociální zařízení. Ve druhém a třetím podlaží se nachází ozvučení, hygienické zařízení, promítací místnosti a strojovna vzduchotechniky. Na střeše je terasa s kavárnou. Svislé nosné konstrukce jsou ve všech podlažích navrženy železobetonové. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z předpjatých spiroll panelů. Schodiště jsou navržena z železobetonové monolitické betonové desky. Plochá střecha je tvořena plochou střechou s extenzivní zelení a terasou. Objekt je vytápěn stacionárním plynovým kondenzačním kotlem. Větrání vzduchotechnickou jednotkou a chlazení venkovní chladicí jednotkou. Umělé osvětlení bude zajištěno smývatelnými LED světly. Dešťová voda bude shromažďována v nádrži a znovu použita. Na ploché střeše je umístěn fotovoltaický systém. Prostorová akustika byla navržena tak, aby výpočet doby dozvuku v místnosti odpovídal požadavkům platných norem a předpisů.
Novostavba mateřské školy Brno - Tuřany
Kallab, Štěpán ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh novostavby mateřské školy v Brně - Tuřanech. V budově jsou dvě učebny a jedna dílna pro kreativní tvorbu dětí. Jedná se o jednopodlažní budovu. Budova má dva typy střech: plochou zelenou střechu a jednoplášťovou šikmou střechu pokrytou plechem. Obvodové stěny jsou navrženy z keramických tvárnic opatřené tepelně izolačním systémem EITCS. Kolem budovy je oplocení, parkovací plocha a zpevněné plochy, které vedou k mateřské škole. Za mateřskou školou je navržené dětské hřiště. Vytápění zajišťují tepelná čerpadla země-voda a fotovoltaické panely. Třídy jsou vytápěny podlahovým topením. V budově je klimatizace. Stavba využívá dešťovou vodu ke splachování toalet a zavlažování trávníku. Třetí část diplomové práce obsahuje řešení vnitřního akustického prostředí. Akustické řešení je založeno na optimálním době dozvuku a návrhu pohltivých materiálů, absorpčních předmětů a vnitřních obkladů.
Penzion s restaurací
Švecová, Michaela ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro novostavbu Penzion s restaurací. Objekt je navržen v obci Karlov v okrese Žďár nad Sázavou. Objekt bude dopravně a technicky napojen na veřejnou komunikaci vedoucí podél východní hranice pozemku. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt, z části podsklepený, který plní funkci přechodného ubytování a stravování. Jižní část objektu tvoří penzion a severní část tvoří restaurace. Hlavní vstupy do budovy jsou situovány z východní strany v návaznosti na parkoviště s kapacitou 37 parkovacích stání. Penzion je dvoupodlažní částečně podsklepený s obytným podkrovím. V 1NP a 2NP jsou komunikační prostory s ubytovacími jednotkami a v 1S je technické zázemí objektu. V penzionu je 11 ubytovacích jednotek a projektovaná kapacita je 32 osob. Restaurace je jednopodlažní nepodsklepená s plochou střechou. Na západní straně restaurace je dřevěná terasa. Projektovaná kapacita restaurace je 83 osob, včetně osob na terase. Konstrukční systém objektu je zděný z keramických tvárnic a betonových tvarovek v suterénu. Objekt je založen na betonových základových pasech v kombinaci se ztraceným bedněním. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické desky. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s izolantem z polystyrenu. Střešní konstrukci penzionu tvoří sedlová střecha s novodobým vaznicovým krovem s obytným podkrovím. Střešní konstrukci restaurace tvoří jednoplášťová plochá střecha s vrstvou kačírku, kde nosná část střechy je železobetonová monolitická deska. Nosnou část atiky tvoří prolévané betonové tvárnice.
Extension and Retrofit of the Healthcare Centre
Batke, Ľuboš ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
The diploma thesis is a project focused on the conversion of an administrative building into a healthcare centre. In the past, the building served as an administrative building and the headquarters of the district department of the Slovak Police Force. The existing building will serve the residents of the town as a healthcare facility after construction modifications including an extension and modernization. Extension is necessary due to the insufficient capacity of the existing building. Extension will have a masonry vertical support system made of aerated concrete blocks. The floor structures will be made of prestressed hollow core slabs. The project significantly changes the original state regarding the functionality of the building, in which 17 outpatient clinics and a radiology workplace will be created. The layout together with the materials is described in detail in the project documentation and in the text part of the work. The diploma thesis also presents the method of necessary adjustments to the immediate surroundings. The original project documentation of the object was not available, all information was obtained by measuring and inspecting the building in February 2021.
Cinema, Television and Conceptual Transmutations in Samuel Beckett's 1960s Prose
Nixon Kiryushina, Galina ; Pilný, Ondřej (vedoucí práce) ; Wallace, Clare (oponent) ; Weller, Shane (oponent)
Tato disertační práce zkoumá vliv úzké osobní a profesionální angažovanosti Samuela Becketta v práci s filmovými a televizními technologiemi na formu a obsah jeho prozaických děl z 60. let 20. století. Zprvu mapuje Beckettův zájem o kinematografii a její složitou, ale přesto klíčovou roli ve vývoji jeho estetického smýšlení ve 30. letech, což pro něj bylo formativní a intelektuálně bohaté období, k němuž se po celý svůj život a spisovatelskou kariéru vracel. Práce čerpá z korespondence, nepublikovaných rukopisných materiálů, kritických a tvůrčích děl, jakož i z četných dobových zdrojů a s jejich pomocí sleduje proměny Beckettova porozumění filmové teorii a praxi v průběhu tohoto desetiletí. Mimo jiné popisuje jeho názory na dokumentární film, montáž i úpadek němého černobílého filmu, které zasazuje do kontextu širších kulturních debat napříč modernistickou Evropou o významu filmu jako umělecké formy. Disertace dále sleduje vliv těchto zkušeností na Beckettova pozdější praktická setkáni s filmovým a televizním médii, počínaje prací na Filmu v roce 1963, a uvažuje o způsobech, jimiž se tyto technologické formy vyjádření a jejich specifika podílely na rozvoji zcela nového pojetí Beckettovy prózy. Prostřednictvím analýz méně známých spoluprací Becketta se specialisty z oboru nabízí užší náhled na...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 150 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.