Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 141 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cinema, Television and Conceptual Transmutations in Samuel Beckett's 1960s Prose
Nixon Kiryushina, Galina ; Pilný, Ondřej (vedoucí práce) ; Wallace, Clare (oponent) ; Weller, Shane (oponent)
Tato disertační práce zkoumá vliv úzké osobní a profesionální angažovanosti Samuela Becketta v práci s filmovými a televizními technologiemi na formu a obsah jeho prozaických děl z 60. let 20. století. Zprvu mapuje Beckettův zájem o kinematografii a její složitou, ale přesto klíčovou roli ve vývoji jeho estetického smýšlení ve 30. letech, což pro něj bylo formativní a intelektuálně bohaté období, k němuž se po celý svůj život a spisovatelskou kariéru vracel. Práce čerpá z korespondence, nepublikovaných rukopisných materiálů, kritických a tvůrčích děl, jakož i z četných dobových zdrojů a s jejich pomocí sleduje proměny Beckettova porozumění filmové teorii a praxi v průběhu tohoto desetiletí. Mimo jiné popisuje jeho názory na dokumentární film, montáž i úpadek němého černobílého filmu, které zasazuje do kontextu širších kulturních debat napříč modernistickou Evropou o významu filmu jako umělecké formy. Disertace dále sleduje vliv těchto zkušeností na Beckettova pozdější praktická setkáni s filmovým a televizním médii, počínaje prací na Filmu v roce 1963, a uvažuje o způsobech, jimiž se tyto technologické formy vyjádření a jejich specifika podílely na rozvoji zcela nového pojetí Beckettovy prózy. Prostřednictvím analýz méně známých spoluprací Becketta se specialisty z oboru nabízí užší náhled na...
Cultural Identity and Gender Stereotypes in Christina Reid's plays Joyriders and Clowns
Vašková, Petra ; Wallace, Clare (vedoucí práce) ; Pilný, Ondřej (oponent)
práce Třicetiletý konflikt v Severním Irsku, známý také jako Troubles, inspiroval mnoho děl napsaných a zasazených do tohoto období. Severoirská dramatička Christina Reidová napsala několik her, které zobrazují život v ohnisku konfliktu. Na rozdíl od tendencí v severoirské literatuře se však zaměřila na postavy, které žily na okraji historických narativů. Soustavně vykreslovala postavy, které bořily kulturní a genderové stereotypy, a vytvářela tak prostor pro vytváření rovnosti v Severním Irsku. Tato práce se zabývá dvěma jejími hrami, Joyriders a jejím pokračováním Clowns, v sociokulturním kontextu. Tyto dvě hry byly vybrány proto, že se jim nedostalo takové odborné pozornosti jako jiným jejím hrám a také proto, že poskytují jasný vhled do mnoha aspektů kulturního konfliktu a genderové problematiky. Tato práce se zaměřuje na tvrzení, že Christina Reidová ve svých hrách narušuje genderové a kulturní stereotypy tím, že do historických narativů přidává postavy, které nebyly v severoirském literárním kánonu běžné, a ukazuje tak skutečnou reprezentaci této oblasti. Z hlediska struktury má práce pět kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola zkoumá sociokulturní kontext Severního Irska, tradiční kulturní identity a genderové stereotypy. Celkově vytváří základ pro další kapitoly. Pro analýzu...
Anna Burns's No Bones and Milkman: Bildungsroman and Trauma
Klečanská, Štěpánka ; Pilný, Ondřej (vedoucí práce) ; Wallace, Clare (oponent)
Přestože je pojem Bildungsroman spojován především s romány 18. a 19. století, tento žánr, nebo alespoň jeho rysy, stále přetrvává v současné literatuře. Manfred Engel definuje tři hlavní předpoklady pro vymezení Bildungsromanu: jedna ústřední postava, která prochází vývojem, jenž obvykle začíná v dětství, a nakonec dosáhne dospělosti, přičemž odkazuje k utváření identity. n je provázán se společností, jelikož se v něm objevuje rebelie proti ní přizpůsobení se. Žánr, který vznikl díky změnám ve společnosti, se vyvíjel spolu se společeností několik variant žánru. Kritici postupně začali používat termíny ženský a feministický Bildungsroman, který představuje ženskou , což v dřívějších románech tohoto žánru nebylo obvyklé. Vznik nových ženských hrdinek ve dvacátém století byl částečně způsoben tím, že ženy dokázaly postupně získat stejné možnosti, které byly dříve dostupné výhradně jejich mužským protějškům. Bildungsroman v irské literatuře v mnoha ohledech navazuje na obecnou tradici tohoto žánru. Přesto se v něm objevují některé specifické . Jedním z častých té způsob nalezení vlastní identity nebo potenciálu. Na rozdíl od klasického Bildungsromanu se hrdinové často nepodřizují společenským normám, což otevírá otázku vnitřního exilu: ačkoli hlavní hrdina neopustí komunitu, přesto se jí odcizí Za zástupce...
Tepelně-vlhkostní a akumulační vlastnosti těžkých konstrukcí šikmých střech
Pilný, Ondřej ; Ostrý, Milan (oponent) ; Novotný,, Marek (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Hmotné pláště šikmých střech jsou stále častěji zakomponovány do běžné výstavby rodinných domů, bytových domů a jiné občanské vybavenosti. Díky vzrůstajícím požadavkům na úsporu energie v podobě stále se zpřísňujících hodnot součinitelů prostupu tepla a jiných tepelně technických nároků jsou tyto konstrukce odpovědí, jak požadavků snáze dosáhnout. Dále jsou schopny ovlivnit pasivní tepelnou stabilitu interiérů a tím vyřešit nejen otázku přehřívání staveb, ale také dosáhnout energetické úspory v případě teplotní stabilizace interiéru během celého roku. Při nedostatečném pochopení těchto na tepelně-vlhkostní a akumulační chování odlišných konstrukcí však hrozí opačný efekt a nebezpečí zhoršení stavu. Je tedy nutné těmto konstrukcím lépe porozumět z hlediska chování a dopadu, který má jejich použití na stavbu samotnou. Stejně tak je žádoucí pochopit vliv změny jejich dílčích materiálových vlastností a skladby samotné na fungování tepelně-vlhkostních a akumulačních vlastností skladeb, které těmito materiály disponují.
Bytový dům v Jablonném nad Orlicí
Tejklová, Šárka ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Na téměř rovinném pozemku parc. č. 411/3, k.ú. Jablonné nad Orlicí byla navržena novostavba bytového domu s provozovnou. Územní plán obce vymezuje pozemek jako zastavitelnou plochu. Objekt má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží. V objektu se nachází 7 bytových jednotek a provozovna kadeřnictví. Obytná část a provozovna mají samostatné oddělené vstupy. Objekt je navržen s bezbariérovým přístupem. V 1.NP se nachází bezbariérová bytová jednotka 2+kk a kadeřnictví, v 2.NP dvě bytové jednotky 2+kk a dvě bytové jednotky 1+kk, v 3.NP dvě bytové jednotky 3+kk. V 1.PP jsou umístěny sklepní kóje a technické zázemí objektu. Základové konstrukce jsou provedeny systémem základových pasů z prostého betonu, obvodové zdivo nadzemních podlaží je vyzděno z keramických tvárnic a zatepleno kontaktním systémem ETICS. Schodiště a stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické. Objekt je zastřešen plochou nepochozí střechou.
Pavlačový dům Wolkerka
Harazin, Tomáš ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci k novostavbě pavlačového bytového domu nesoucí název Pavlačový dům Wolkerka. Navrhovaný objekt se nachází v blízkosti historického centra města Olomouce v bývalé industriální zóně, která je v posledních letech přeměňována na zónu obytnou, díky mnoha projektům, které v lokalitě vznikají. V nedaleké blízkosti se nachází rozlehlý park, který se táhne po celém obvodu hradem, které vymezují historické centrum města. Objekt je nepodsklepený čtyřpodlažní s prvním podlažím sloužícím jako zázemí pro rezidenty, které je vybaveno sklepní kójí pro každý z bytů, úklidovou místností a místností technickou. Na zbylých podlažích se nachází byty, celkem 7, s dispozicemi 1+kk, 2+kk a 3+kk, které jsou velkými posuvnými okny orientovány na jižní stranu. Před těmito okny je každý z bytů v prvním a druhém podlaží vybaven nevytápěnou zimní zahradou, která v letních měsících umožňuje kompletní otevření a tedy propojení s exteriérem. Poslední podlaží je ustoupené a nachází se na něm pouze jeden byt, který je vybaven terasou, která je řešena jako vegetační, což simuluje zahradu ve výšce. Střecha je stejně jako terasa řešena vegetačním souvrstvím. Všechna podlaží jsou propojena schodištěm, které je součástí pavlače na sloupech. Pod zimními zahradami prvního nadzemního podlaží se nachází 5 krytých parkovacích stání. Dům je založen na základových pasech. Svislý konstrukční systém je řešen jako zděný z keramických tvárnic Porotherm T50 profi, které jsou vyplněny minerální vatou. Vodorovné konstrukce jsou monolitické železobetonové.
An analysis of representation of significant events and personalities of Irish history in the period from 1916-1923 in Irish film
Kejmar, Tomáš ; Wallace, Clare (vedoucí práce) ; Pilný, Ondřej (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav anglistiky a amerikanistiky Tomáš Kejmar Abstrakt bakalářské práce THE ROAD NOT TAKEN Analýza reprezentace významných událostí a osobností irských dějin v období 1916-1923 v irském filmu Abstract of BA Thesis An analysis of representation of significant events and personalities of Irish history in the period from 1916-1923 in Irish film. Praha, květen 2011 vedoucí práce: Clare Wallace, Ph.D. 2 Abstrakt Tato bakalářská práce se zaměřuje na období irské historie v letech 1916 až 1923, tedy období, které začíná Velikonočním povstání a končí Irskou občanskou válkou. Předmětem studie je to, jakým způsobem je toto období zachyceno ve třech celovečerních historických filmech uvedených v posledních dvou desetiletích. Konkrétně se jedná o snímky The Treaty (1992), režie Jonathan Lewis; Michael Collins (1996), režie Neil Jordan; a The Wind That Shakes the Barley (2006), režie Ken Loach, který byl uvedený do české distribuce pod názvem Kdo seje vítr. Hlavním cílem této práce je analyzovat způsob, jakým jsou představeny historické události a hlavní postavy filmů, a nabídnout možná vysvětlení, co z daných způsobů zobrazování osob a událostí vyplývá. V závislosti na těchto závěrech je posuzováno i to, jakému účelu mají tyto způsoby nakládání s historickým materiálem...
(Post)Modern Inferno: Flann O'Brien's The Third Policeman between modern and medieval netherworlds
Ruczaj, Maciej ; Pilný, Ondřej (vedoucí práce) ; Armand, Louis (oponent)
Tématem této diplomové práce je interpretace románu irského spisovatele Flanna O'Briena The Third Policeman (v českém překladu Ondřeje Pilného Třetí strážník). Analýza se zaměřuje na motiv zásvětí / pekla, do něhož je uvržen vypravěč a zároveň protagonista tohoto textu. Tato práce se soustřeďuje na analogie mezi O'Brienovym dílem a nejznámějším "průvodcem zásvětím" v literární historii, tedy Dantovou Komedií. Cílem práce je ukázat, jakým způsobem O'Brienův román vstupuje do složitého "dialogu" s křesťanskou eschatologickou doktrínou, v němž se konstantně střídají polohy parodie a afirmace, jejíchž výslednicí je pak komplexní reprezentace Pekla "sub specie temporis nostri".
John Millington Synge and Irish mythology - Deirdre of the sorrows
Pecovová, Petra ; Pilný, Ondřej (vedoucí práce) ; Wallace, Clare (oponent)
Vo svojej bakalárskej práci sa zaoberám vzťahom medzi mytologickým príbehom o Deirdre and hrou Johna Millingtona Syngea Deirdre of the Sorrows. Zameriavam sa predovšetkým na aspekty ako postavy, témy a motívy, ktorými sa Syngeova Deirdre líši od predchádzajúcich verzií tejto legendy. V prvej časti zmieňujem všetky verzie, ktoré sa odrážajú v Syngeovej hre a tie zahrňajú verziu z Book of Leinster, stredovekú verziu z Glenmasan Manuscript a taktiež verzie spisovateľov a dramatikov, ktorí boli Syngeovými súčasníkmi v Abbey Theater. V krátkosti zmieňujem aspekty, v ktorých sa Syngeov prístup buď líši alebo zhoduje s týmito verziami. Druhá kapitola sa venuje postaveniu osudu, jeho zastúpeniu v daných verziách a tomu ako ovplyvňuje ústredné témy a motívy. V poslednej časti mojej prace analyzujem vývoj hlavnej ženskej postavy a jej postavenie ako tragickej hrdinky. Cieľom mojej práce bolo hlavne poukázať na to, ako zobrazovanie realizmu bolo najpodstatnejšou zložkou hier pre Syngea, a to aj v prípade keď sa zaoberal legendou, ktorá sa zakladá na pravom opaku. Najdoležitejšie pasáže tejto práce sú práve tie, ktoré odhaľujú nezrovnalosti v zobrazení postáv a motívov, pretože poukazujú na to, že Syngeovo zlúčenie hrdinského a dedinského sveta nebolo úspešné. Napriek tomu, že sa mu podarilo zobraziť určité všeobecne...
The Organs of Perception and Expression in Samuel Beckett's Dramatic Works
Parin, Giulia ; Pilný, Ondřej (vedoucí práce) ; Wallace, Clare (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na tři divadelní hry, jejichž autorem je Samuel Beckett: Hru, Ne já a Footfalls. Ústředním tématem těchto děl je tělesnost a toto téma je rovněž spojnicí se známým a významným předmětem studia a zdrojem inspirace tohoto dramatika, s Božskou komedíí Dante Alighieriho. Vliv Dantových popisů těla, zvláště v kantice Peklo, jsou patrné v Beckettových dílech kvůli způsobu, kterým zachází s částmi těla smyslového vnímání a vyjadřování jak v textové, tak v divadelní rovině. V těchto třech hrách jsou středem narativu textu činnosti úst, očí, uší (a méně významněji nosu), zatímco smyslové aspekty odvozené z jejich přítomnosti na jevišti určují druh probíhající komunikace mezi herci a diváky. Autor vytváří metadivadelní jazyk vyrůstající z nestálosti a pochybnosti inscenováním znehybnělých, sevřených a sotva viditelných postav, které se snaží najít smysl svých existenciálních i fyzických situací. Po úvodní kapitole, se kapitola druhá zaměřuje na jazykovou rovinu části Danteho Pekla a tematizaci tělesnosti, rovněž uvádí spojitosti mezi tímto básnickým dílem a Becketovými dramaty. Třetí kapitola porovnává postavy a nezřejmý příběh Hry s postavami a atmosférou popisovanou Dantem v kruhu Hříchu nestřídmosti. Čtvrtá kapitola umožňuje čtení hry Ne já v kontextu dvou epizod...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 141 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.