Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh optimalizace systému odměňování a řízení lidských zdrojů v mikropodniku
Smolka, Petr ; Hudečková, Jana (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Diplomová práce „Návrh optimalizace systému odměňování a řízení lidských zdrojů v mikropodniku" je zaměřena na analýzu v oblasti řízení lidských zdrojů zkoumané společnosti. Teoretická část je soustředěna na vymezení základních pojmů v této oblasti, na osobnost manažera a jeho požadavky, na odměnu a rozvoj zaměstnanců. Dále se věnuje vlivu manažera a jeho rolím. Praktická část se zaměřuje na současný stav odměňovacího systému ve zkoumané společnosti, historická data a aktuální řízení lidských zdrojů ve společnosti. Je zacílena na zajištění podkladů pro návrh nového odměňovacího systému a na zlepšení koordinace práce zaměstnanců.
Rozvoj osobnosti liniových manažerů
Kocour, Vojtěch ; Bednářová, Markéta (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením a rozvojem manažerských dovedností ve společnosti JYSK s.r.o. Pomocí dotazníkového šetření a rozhovoru se zástupcem společnosti zkoumá klíčové dovednosti manažerů a efektivitu aktuálních vzdělávacích a hodnotících metod. V průběhu práce byly v některých oblastech identifikovány nedostatky. Na základě těchto dat přináší práce návrhy na minimalizaci zjištěných nedostatků.
Rozvoj manažerských dovedností v podniku
Procházka, Richard ; Bednářová, Markéta (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na proces rozvoje manažerských dovedností v podniku. Práce je strukturována do tří částí. První část tvoří přiblížení teoretických východisek nezbytných pro sestavení práce. Tato východiska jsou zaměřena na manažerské dovednosti a jejich rozvoj. Druhá část je věnována analýze konkrétního podniku a obsahuje dvě metody zkoumání čímž poskytuje celkový pohled na zkoumanou problematiku. Tato část je navržena tak, aby odhalila potenciální nedostatky v rámci manažerských dovedností a jejich rozvoje. Poslední část se věnuje formulaci návrhů a doporučení k vyřešení zjištěných nedostatků.
Aspekty řízení lidských zdrojů v organizacích: studie vztahů mezi manažery a zaměstnanci prostřednictvím teorie LMX
Pronina, Elizaveta ; Konečná, Zdeňka (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání vztahů mezi manažerem a podřízeným. V teoretické části jsou definovány literární rešerše a klíčové pojmy. V analytické části je prostřednictvím dotazníkového šetření a metody LMX zjišťován a hodnocen současný stav ve vybraném podniku. Na základě analýzy získaných informací jsou v poslední části práce prezentovány návrhy a doporučení na zlepšení této problematiky.
Vnitřní pohled na home office: studie aktuální situace v konkrétní společnosti
Halchuk, Iryna ; Bayerova, Kristína (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou práce z domova v konkrétní společnosti a je zaměřena na zjištění hlavních problémů, které se objevují při práci z domova. Teoretická část poskytuje potřebné teoretické poznatky tykající se daného tématu. V praktické části je popsána analýza stávající situace v podniku a následně identifikovaného problému, který spočívá ve snížené produktivitě zaměstnanců pracujících z domova. V návrhové části pak jsou navržena opatření pro zlepšení efektivity práce z domova.
Rozvoje osobnosti manažera podniku
Sekretareva, Sofiia ; Konečná, Zdeňka (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu osobnostního rozvoje manažerů a jeho vliv na efektivitu a úspěšnost podniku. Teoretická část definuje klíčové pojmy, jako jsou manažerské funkce, role, styly řízení, motivace, time management a work-life balance. Praktická část zkoumá současný stav rozvoje osobnosti manažerů ve společnosti pomocí dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů. Na základě zjištěných informací jsou navržena opatření ke zlepšení pracovního prostředí a podpory rozvoje manažerů, což povede k zvýšení jejich efektivity, motivace a celkovému úspěchu firmy.
Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku
Duriqi, Donika ; Pfeifer, Marcel Rolf (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na oblast řízení lidských zdrojů a specifikuje jednotlivé segmenty tohoto řízení. Práce je rozdělena na tři základní části, a to na část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část se zabývá teoretickými základy, především pak definicí personálních činností a jejich různých aspektů. Analytická část se věnuje analýze řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti. Návrhová část přináší specifická doporučení pro změny v personálním řízení této společnosti, která jsou odvozena z teoretických zdrojů a praktických zjištění. Doporučení jsou navržena tak, aby odpovídala současné situaci ve společnosti.
Návrhy nefinanční motivace pro vedoucí pracovníky maloobchodu
Bodorík, Boris ; Bednářová, Markéta (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zameriava na zhodnotenie a navrhnutie nefinančnej motivácie vedúcich pracovníkov pobočky hypermarketu v maloobchodnej firme s cieľom prispieť k zvýšeniu spokojnosti zamestnancov a dosiahnutiu primárnych cieľov pobočky hypermarketu. Teoretická časť práce sa venuje priblíženiu konceptu motivácie, jej dôležitosti v pracovnom prostredí a rôznym spôsobom jej dosiahnutia. Praktická časť zahŕňa využitie dotazníkových štúdií a osobných rozhovorov s vedúcimi pracovníkmi na zhodnotenie súčasných motivačných stratégii a identifikáciu možných oblastí zlepšenia. Výsledky práce budú slúžiť ako základ pre navrhnutie efektívnych nefinančných motivačných stratégií, ktoré budú zamerané na podporu angažovanosti a výkonnosti zamestnancov.
Analýza současné strategie vybrané coworkingové společnosti na Ukrajině a porovnání s vybranou českou coworkingovou společnosti s návrhem na zlepšení
Popravko, Sofia ; Milichovský, František (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh rozvoje strategie coworkingové společnosti na Ukrajině ve srovnání s vybranou coworkingovou společností v Brně. Teoretická část zahrnuje důležitá teoretická východiska práce směřující ke správnému pochopení problematiky v oblasti managementu včetně pojmu coworking, nástroje pro komparaci a implementaci vybraných prostředků pro kvalitní provedení výzkumu. Analýza problému a současné situace se soustředí na představení zmíněné společnosti, aplikaci vysvětlených strategických analýz a provedení výzkumného rozhovoru s vedením společnosti. Na základě výsledků z provedených analýz jsou v návrhové části představena doporučení ke strategickému rozvoji coworkingové společnosti.
Rozvoje osobnosti manažera podniku
Lahunova, Anastasiya ; Kratochvíla, Jakub (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení managementu osobního rozvoje manažerů obchodní společnosti OMAP finanční skupina, a.s. Práce spojuje teoretickou část, kde jsou vysvětleny základní pojmy managementu a probírána témata jako jsou osobnostní typy, motivace, stres management, time management a osobní rozvoj, s praktickou částí, která zahrnuje analýzu všech těchto oblastí u vybraných manažerů. Na základě této analýzy jsou navržena doporučení a návrhy na zvýšení jejich efektivity a celkové úspěšnosti společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.