Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 199 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výroba součásti rozdělovače nekonvenčními technologiemi tváření
Blažek, Matěj ; Peterková, Eva (oponent) ; Jopek, Miroslav (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na návrh výroby tělesa rozvaděče využívaného pro rozvod teplonosného média v podlahovém topení. Pro součást je vzhledem k sérii 100 000 ks·rok-1, volena technologie vysokotlakého hydrofromování bez aktivního působení axiálních lisovníků. Původní řešení s tvářecím tlakem 58,5 MPa nevedlo k úspěchu a byla nutná optimalizace, kde byl zvýšen tlak na 158,5 MPa, který také nevedl k úspěchu. Následovala další optimalizace spočívající v tváření za tepla při 700 °C a tlaku 158,5 MPa opět bez úspěchu řešení. Poslední možná varianta úprava ve formě změně materiálu na ocel 11 321 a tlaku 134,2 MPa nebyla úspěšná a metoda vysokotlakého hydrofromování s pasivním působením axiálních lisovníku není doporučena pro průmyslovou praxi. Finálním krokem bylo ekonomické zhodnocení, kde byla cena jednoho kusu určena na 133,3 Kč s 20% marží. Při úvaze, že výrobek je vhodný se zisk začne generovat po vyrobení 140 460 kusů.
Výroba dojezdové kapsy posuvné brány
Holusek, Maxmilián ; Císařová, Michaela (oponent) ; Peterková, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na technologii výroby spodní dojezdové kapsy u posuvné brány. Jako výchozí materiál byla zvolena ocel DC01 o tloušťce 3 mm a výrobní sériovost stanovena na 100 000 ks/rok. Z dostupných výrobních metod byla vybrána výroba v postupovém sdruženém nástroji kombinací technologií stříhání a ohýbání. Po navržení technologie výroby, což obsahuje volbu polotovaru a výběr výrobního postupu, byly provedeny výpočty tvářecích sil a prací. Celková síla nutná pro výrobu zadané součásti byla stanovena na 1 937,7 kN. Dále byl navržen samotný nástroj a vybrán stroj S 250 od firmy Šmeral Brno a.s. Linka značky Attl a spol. s.r.o. byla zvolena pro zavedení a krokový posuv pásu plechu nástrojem.
Optimalizace nástroje pro děrování klecí valivých ložisek
Matail, Petr ; Jopek, Miroslav (oponent) ; Peterková, Eva (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na analýzu příčin praskání střižníku pro stříhání kapes klecí soudečkových ložisek a návrh nového konstrukčního řešení změnou tvaru funkční části střižníku. Bylo navrženo několik variant zaoblení střižné hrany a zkosení čela střižníku. Současný stav i navržené varianty byly analyzovány pomocí simulací v programu Simufact Forming. Varianty byly porovnávány pomocí průběhu střižné síly, efektivní napjatosti a kontaktního napětí na střižníku a efektivního plastického přetvoření polotovaru. Dle uvedených kritérií byla vybrána jako nejlepší varianta se zaoblením střižné hrany 0,7 mm a zkosením čela střižníku 10°.
Návrh výroby stínidla
Drška, Jan ; Peterková, Eva (oponent) ; Císařová, Michaela (vedoucí práce)
V této práci je vypracován návrh optimalizace stínítka lampy. Cílem optimalizace je použití dostupnějších dílů v sestavě a využití technologie pro velkosériovou výrobu. Pro zvolenou technologii je provedená literární studie. Jsou provedeny technologické výpočty koeficientu tažení, rozměrů výtažků, rozměry tažníků, výpočet tažné a přidržovací síly, návrh konstrukce nástrojů, návrh vhodného stroje a byla provedena simulace v programu PAM-STAMP. Na základě výstupů z programu do Keller-Goodwinova diagramu je součást vyrobitelná. V závěru je určeno, že pro zvolenou technologii hlubokého tažení bude tažen stupňovitý výtažek na pět operací a šestá závěrečná operace je kalibrační. Stroj je zvolen hydraulický lis od firmy HŠV Polička z důvodu, že firma je schopna dodat přídavné příslušenství v podobě vyhazovačů a upravit výšku rozevření stroje. Nástroj je rozdělen na dvě části z důvodu velkého počtu operací.
Výroba segmentu zámku dveří automobilu
Vrtiška, Roman ; Peterková, Eva (oponent) ; Řiháček, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na výrobu segmentu zámku dveří automobilu z oceli 15CrMo5 o tloušťce 4 mm. Na základě stanovené výrobní série 280 000 kusů za rok, předepsaných tolerancí a drsností povrchu, je zvolena výroba technologií přesného stříhání s tlačnou hranou. V praktické části je zhodnocena technologičnost součásti. Je zvolen polotovar ve formě svitku a nástřihový plán s nejvyšším procentuálním využitím. Pro výrobu zadané série je potřeba 61 ks svitku o hmotnosti 500 kg. Na základě vyhotovených technologických, kontrolních a konstrukčních výpočtů je zkonstruován nástroj včetně vypracování výkresové dokumentace. Vzhledem k vypočtené celkové síle Fc = 1 085,85 kN a půdorysné ploše nástroje je zvolen mechanický trojčinný lis XFT 1500speed. Lis je součástí linky společně se zařízení na zpracování vstupního polotovaru FBA 6/300.
Tváření laserem
Kameník, Jan ; Peterková, Eva (oponent) ; Řiháček, Jan (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na využití laserového paprsku ve tváření. Jsou zde popsány základní druhy pevnolátkových a plynových laserů a jejich interakce s materiálem. Dále se zabývá možnými mechanismy vzniku ohybu u plechů a trubek. Následně se práce věnuje analytický a numerický modelům pro určení velikosti úhlu ohybu. V závěrečné části je práce věnována ukázkám výrobků tvářených laserem a dalším možnostem využití ve strojírenství.
Výroba ochranného krytu sdruženým nástrojem
Janáč, Jakub ; Řiháček, Jan (oponent) ; Peterková, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem výroby ochranného krytu, což je plechová součást o tloušťce 3 mm ze slitiny EN AW-3103. Dle analýzy možných technologiích je jako nejefektivnější varianta zvolena výroba v postupovém sdruženém nástroji. Ten kombinuje technologie stříhání a ohýbání, přičemž tyto technologie jsou rozebrány v literární studii. Na základě hodnocení technologičnosti a kontrolních výpočtů je navržen nástroj, ve kterém se součást zhotoví v pěti krocích. Pro nástroj je zvolen vhodný stroj, a to výstředníkový lis Vaptech PE160MA.
Výroba kuchyňského dřezu
Vágner, Lukáš ; Peterková, Eva (oponent) ; Jopek, Miroslav (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem výroby kuchyňského dřezu z chrom-niklové austenitické oceli 1.4301. Tloušťka stěny dřezu je 1 mm. Roční vyráběná série činí 30 000 kusů. Po zohlednění velikosti vyráběné série byla zvolena jako výrobní technologie kombinace stříhání a hlubokého tažení. Vystřihnutí kruhového přístřihu bylo spolu s provedením obou tahů sloučeno do jednoho výrobního nástroje. Pro tento návrh byly provedeny nezbytné výpočty s následným ověřením simulací v programu PAM-STAMP. Nástroj je upnut v hydraulickém lisu PO 400, který disponuje všemi potřebnými parametry. Svitkový polotovar je veden skrze odvíjecí a rovnací zařízení Compact Line GLK3-1000. Prodejní cena jednoho dřezu byla stanovena na 1300 Kč. Výroba se stane ziskovou po vyrobení 7540 dřezů.
Návrh výroby držáku televizoru
Gregor, Radek ; Štroner, Marek (oponent) ; Peterková, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem nástroje pro televizního držáku s předpokládanou výrobou 300 000 kusů ročně. Po přezkoumání možných výrobních technologií byla zvolena výroba ve sdruženém postupovém nástroji, který kombinuje stříhání a ohýbání. Pro výrobu dílu byl zvolen materiál DC01 o tloušťce 2 mm ve svitku s využitím 52,23 % podle zvoleného nástřihového plánu. Poté byl stanoven výrobní postup pro výrobu dílů, který bude zhotoven v šesti krocíh. Dále byla vypočtena celková tvářecí síla 893,1 kN a tvářecí práce 1355,8 J. Na základě těchto parametrů byl vybrán stroj, mechanický lis BlissBret PCK 16 se jmenovitou silou 1600 kN. K mechanickému lisu byla zařazena automatická podavačka materiálu ARPL RAL 250 od firmy Attl a spol s.r.o. Po návrhu sdruženého postupového nástroje byly stanoveny funkční rozměry lisovacích nástrojů a provedeny kontrolní výpočty pro kritické úseky, které byly všechny splněny
Výroba stropní základny plošným tvářením
Hořava, David ; Podaný, Kamil (oponent) ; Peterková, Eva (vedoucí práce)
Práce podává návrh technologie výroby stropní základny o velikosti výrobní série 100 000 kusů za rok. Součást slouží pro uchycení nosné konzole ke stropu objektu a je vyráběna z ocelového plechu o tloušťce 2 mm. Zvoleným materiálem je galvanicky pozinkovaná ocel DC01. Jako nejvhodnější výrobní varianta byla vybrána výroba v postupovém sdruženém nástroji. Polotovarem je pás plechu navinutý do svitku. V navrženém nástroji, který sdružuje operace stříhání a ohýbání bude součást zhotovena celkem ve čtyřech krocích. Tvářecí síla potřebná pro zhotovení dílu činí 1 510,6 kN. Pro výrobu byl zvolen excentrický lis CC160 od firmy Mecanica Exacta.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 199 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 PETERKOVÁ, Eleonora
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.