Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 92 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Efekt nucené ukrajinské migrace na trh práce v České republice
Stavarová, Nikola ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Cílem této práce je analýza efektu nucené migrace na český trh práce. Konkrétně jsem zkoumala možný dopad vlny uprchlíků na vývoj nezaměstnanosti v lokalitách České republiky po vypuknutí války na Ukrajině 24. února 2022. Analýzu jsem postavila na průřezových datech na úrovni okresů, přičemž jsem do datasetu přidala pozorování i pro Prahu. Údaje o nezaměstnanosti a migraci jsem měla z období 2022 a 2023. Vytvořila jsem model, kde závislou proměnnou byl procentuální rozdíl v nezaměstnanosti, který reprezentoval její vývoj a hlavní vysvětlující proměnnou byla migrace. Přidala jsme také další nezávislé proměnné kvůli přesnějším odhadům. Tento model jsem odhadovala pomocí metody nejmenších čtverců, a z důvodu předpokladu endogenity i pomocí dvoustupňové metody nejmenších čtverců. V rámci druhé zmíněné metody jsem používala instrumentální proměnnou úrovně ukrajinského obyvatelstva z roku 2018. Endogenitu v modelu jsem statisticky testovala Hausmannovým testem. Modely jsem odhadovala i na omezeném datasetu, kde jsem vynechala tři pozorování s odlehlými hodnotami. Celou analýzu nuceného přistěhovalectví jsem doplnila i o rozbor ekonomické migrace, který odrážel hlavní výzkum, a kde jsem zkoumala nezaměstnanost a migraci z období 2016 a 2017 a využívala jsem instrument z roku 2012. Výsledky naznačily slabý...
Analysis of Migration and Crime: Evidence from the Czech Republic
Kubů, Vít ; Šoltés, Michal (vedoucí práce) ; Pertold-Gebicka, Barbara (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá vliv ukrajinské uprchlické vlny v roce 2022 na kriminalitu v České republice. Na téma migrace a kriminality existuje řada článků, ale v důsledku odlišností migračních vln (migrační důvody, rysy mi- grantů) je potřeba zkoumat každou migrační vlnu zvlášť. Při identifikaci to- hoto vlivu se práce opírá o geografické rozdíly v cílových destinacích migrantů a používá Bartikův instrument, který řeší obavy z potenciální endogenity. Naše výsledky ukazují, že migrační vlna měla malý pozitivní a statisticky významný vliv na celkový počet spáchaných trestných činů, majetkových trestných činů, násilných trestných činů a přestupků. Při transformaci na trestné činy per capita, což je přesnější ukazatel kriminality, dochází ke statistickému významu jen u majetkové a celkové kriminality, ale efekt je opět blízko nule. Na základě těchto výsledků můžeme konstatovat, že vlna ukrajinských uprchlíků nevedla k výraznému nárůstu kriminality. Klasifikace JEL C21, C26, K14, O15 Klíčová slova migrace, kriminalita, uprchlíci, regionální rozdělení Název práce Analýza migrace a kriminality: Studie z České republiky E-mail autora 20020339@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce mich.soltes@gmail.com
The Geography of the populist vote in Slovakia
Dusková, Natália ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Gregor, Martin (oponent)
Úspech populistických politických strán závisí od zložitého systému faktorov, ktoré ovplyvňujú voličov. Výskumníci spájajú fenomén s niekoľkými sociode- mografickými charakteristikami, ako je vek, príjem alebo vzdelanie. Nestačí len skúmať jednotlivcov a predpovedať ich rozhodnutia na základe metrík, ktoré o nich a o mieste ich žitia vieme. Je tiež dôležité skúmať vzájomné pôsobenie regiónov. Preto sa obraciame nielen na OLS, ale aj na viaceré priestorové mod- ely s rôznymi demografickými a ekonomickými premennými na úrovni krajov a obcí, aby sme vysvetlili podporu populistickým stranám na Slovensku. Ana- lyzujeme dáta z posledných dvoch parlamentných volieb v rokoch 2016 a 2020 a priblížime výsledky komunálnych volieb dvoch slovenských populistických strán: SMER a ĽSNS. Výsledky analýzy poukazujú na existenciu významných prelievacích efektov medzi slovenskými regiónmi - priamo na podporu oboch strán, ako aj z pozorovaných a nepozorovaných determinantov podielu hlasov. Klíčová slova populizmus, populistické politické strany, priestorová analýza, priestorové modely, volebný podiel, Slovensko Název práce Geografia populistickej voľby na Slovensku E-mail autora nataliaduskova@hotmail.com E-mail vedoucího práce barbara.pertold-gebicka@fsv.cuni.cz
Estimating the Effect of Teaching Assistant Support on Educational Outcomes
Komárek, Jakub ; Korbel, Václav (vedoucí práce) ; Pertold-Gebicka, Barbara (oponent)
Charles University Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies MASTER'S THESIS Estimating the Effect of Teaching Assistant Support on Pupils' Educational Outcomes Author: Jakub Komárek BSc. Study program: Economics and Finance Supervisor: PhDr. Václav Korbel Ph.D. Academic Year: 2022/2023 ii Declaration of Authorship The author hereby declares that he compiled this thesis independently; using only the listed resources and literature, and the thesis has not been used to obtain a different or the same degree. The author grants to Charles University permission to reproduce and to distribute copies of this thesis document in whole or in part. Prague, 1st March 2023 Jakub Komárek BSc. ii iii Acknowledgments The author is grateful especially to prof. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D., PhDr. Jiří Schwarz Ph.D., and especially to a supervisor PhDr. Václav Korbel Ph.D. for their advice, support, and, most of all, patience. This endeavour would not be possible unless the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic kindly provided necessary data in the form of school reports. iii iv Abstract The thesis provides an analytical-quantitative approach towards estimation of the effect of teaching assistant support on educational outcomes. We used nation-wide data of the Czech school system and three...
Role of children in intrahousehold income inequality in the Czech Republic
Horváth, Ondrej ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Vliv rodičovství na příjmovou nerovnost mezi partnery v České republice Abstrakt Příjmová nerovnost v domácnostech je způsobena řadou faktorů, jedním z nichž je přítomnost dětí. Na základě údajů SILC za Českou republiku tato práce zkoumá, jak podíl příjmů domácnosti vydělávaného ženou souvisí s počtem a věkem dětí. Kromě toho, si práce klade za cíl posoudit možnou roli COVID- 19, což je provedeno srovnáním let 2019 a 2021. Výsledky vícenásobní regresní analýzy ukazují, že přítomnost dětí v domácnosti je spojena s výrazným snížením podílu příjmů domácnosti vydělávaného ženou. Tato souvislost je obzvláště silná v případě dětí do 4 let, což pravděpodobně souvisí se specifickým institucionálním kontextem České republiky. Výsledky rovněž nenaznačují významné rozdíly mezi roky 2019 a 2021.
Second-hand Board Game Price Analysis
Novotný, Lukáš ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Pertold-Gebicka, Barbara (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá faktory ovlivňující cenu a uchování hodnoty deskových her z druhé ruky na trhu Spojených států amerických. Pravděpodobně se jedná o první tezi, která aplikuje hedonický cenový model pro odvětví deskových her. Dvě závislé proměné, cena a podíl z doporučené maloob- chodní ceny, byly modelovány pomocí nejrůznějších herních charakteristik. Analýza byla provedena za pomoci dat získaných primárně z BoardGameGeek. Použitím vícenásobné lineární regrese a metody nejmenších čtverců na vzorek čítající přes 2000 pozorování bylo zjištěno několik významných proměných. Proměnné udávající stav, hodnocení, stáří, složitost jakož i váhu krabice se ukázaly jako nejdůležitější faktory určující hodnotu deskové hry. Navíc v pří- padě regrese pro podíl zůstatkové ceny se jako nejvýznamnější jevily stáří, hodnocení a herní stav. Klíčová slova bazar, desková hra, hedonický cenový model, metoda nejmenších čtverců Název práce Analýza bazaru deskových her
Immigration and Labour Productivity
Mikušek, Vít ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Pertold-Gebicka, Barbara (oponent)
The thesis is concerned with the phenomenon of immigration and its impact on the productivity of labour in the European Union. Using panel VAR models with generalized impulse responses and local projections as robustness checks on a data set covering the period between 2000-2021, we find that immigration has a significant negative impact on labour productivity in the EU as a whole, while the e ect on a selection of 8 core countries turns slightly positive in the short term. This suggests that the e ect is heterogeneous and country- or region-dependent, while the migrant structure also seems to play a significant role as we identify di erences between the e ects of EU and non-EU nationals. JEL Classification E24, F22, F66, J15, J24 Keywords immigration, productivity, labour, growth Title Immigration and Labour Productivity Abstrakt Diplomová práce se zab˝vá problematikou imigrace a jejími dopady na produktivitu práce v Evropské unii. Pomocí panelov˝ch VAR model se zobecn n˝mi funkcemi impuslní odezvy a za pouûití metody lokálních projekcí, jakoûto kontroly robustnosti odhad , na datech za období 2000-2021 zjiö ujeme, ûe imigrace má statisticky v˝znamn˝ negativní vliv na v˝voj produktivity práce v EU jako celku, p i emû dopad na jádrové zem se v krátkém období ukazuje naopak jako mírn pozitivní. To nazna...
Gender gap in math score: does teacher gender matter?
Scharf, Šimon ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Gregor, Martin (oponent)
Přestože jsou kvalita a rovné příležitosti ve vzdělávání vnímány jako obecně prospěšné, stále existují značné rozdíly ve studijních výsledcích chlapců a dívek. V této práci se pokusíme vyhodnotit jaký má efekt pohlaví učitele na studijní výsledky žáků. Konkrétně využijeme data TIMSS z 36 různých zemí abychom posoudili tento efekt na žáky a žačky čtvrtých tříd. Jsme první, kdo používá metodu Propensity Score Matching (PSM) k překonání výběrové chyby v tomto kontextu. Výsledky analýzy sdružených dat naznačují, že pohlaví učitele nemá žádný významný vliv na dívky, ale pozorujeme negativní efekt na chlapce. Když jsme uvažovali každou zemi zvlášť, pouze ve 4 zemích jsme našli stati- sticky významný efekt pohlaví učitele na výsledky studentů u chlapců. Z těchto 4 zemí pouze chlapci v Černé Hoře benefitovali z učitele stejného pohlaví, za- tímco ve zbylích 3 zemích to jejich výsledky zhoršilo. U dívek je efekt ro- bustní a pozitivní ve 4 zemích a negativní ve 3 zemích. Jak pro dívky tak pro chlapce jsme ve většině zemí nenašli žádný statisticky významný efekt. Naše výsledky přispívají k literatuře zabývající se vlivy pohlaví učitele na výsledky žáků ale také k širší diskuzi ohledně rozdílů v dosaženém vzdělání mezi chlapci a dívkami. Klasifikace JEL I2, I21, I24, I20, F00 Klíčová slova Genderová nerovnost...
Socioeconomic determinants of the availability of kindergartens in the Czech Republic
Meteláková, Zuzana ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je identifikovat socioekonomické faktory dostupnosti míst v mateřských školách v České republice, která je pro účel této práce vyjádřená procentem zamítnutých žádostí o zápis ke vzdělávání v těchto školách. Kromě toho práce zkoumá charakteristiky okresů související s vnímaným nedostatkem míst v mateřských školách pro děti z různých věkových skupin, což indikuje, zda má dítě na předškolní vzdělání v mateřské škole právní nárok a zda je pro něj předškolní vzdělání povinné. Pomocí metod pro panelová data jsou analyzovány školní roky 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020 na úrovni 76 českých okresů a Prahy. Celkové výsledky ukazují, že se dostupnost míst v mateřských školách zhoršuje při zvýšení podílu nezaměstnaných mužů a růstu průměrné měsíční mzdy. Pro děti ve věku tří až čtyř let jsou výsledky podobné. Výsledky se značně odlišují pro děti z ostatních věkových skupin a naznačují, že růst podílu městského obyvatelstva souvisí s nižším procentem zamítnutých žádostí o vzdělávání v mateřských školách. Hustota zalidnění, migrační saldo, procentuální zastoupení cizinců v populaci, podíl dětí v populaci a počet nově narozených dětí tři roky před zkoumanými lety jsou další charakteristiky související s podílem zamítnutých žádostí o vzdělávání v mateřských školách. Klíčová slova předškolní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 92 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.