Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Didaktická visualizace grafových algoritmů
Frantál, Jiří ; Pergel, Martin (vedoucí práce) ; Holan, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá návrhem programovacího jazyka specializovaného na vi- zualizaci grafových algoritmů, vytvořením jeho interpretu a vývojového prostředí. Cílem bylo, aby byl výsledný program využitelný pro výuku grafových algoritmů a jejich implementace, a to především na středních školách. Na základě odborných didaktických poznatků se povedlo navrhnout jazyk podobný Pascalu, který byl upraven pro potřeby grafových algoritmů. Součástí práce je i stručné pojednání o interpretech a několik ukázkových grafů a algoritmů ilustrujících práci s naším programem. 1
Source Codes Generating Metalanguage
Kolšovský, Jakub ; Pergel, Martin (vedoucí práce) ; Gemrot, Jakub (oponent)
Názov práce: Metajazyk generujúci zdrojové kódy Autor: Jakub Kolšovský Katedra / Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedúcí bakalárskej práce: RNDr. Martin Pergel, Ph.D., Katedra softwaru a výuky informatiky Abstrakt: Novodobé programovanie ide ruka v ruke s objektovo-orientovanými programovacími jazykmi. Tieto jazyky nám toho ponúkajú veľa, či už sa jedná o zabudované prvky jazyka, alebo štandardizované knižnice pre daný programovací jazyk. Šikovný programátor vie vlastnosti daného programovacieho jazyka využiť na maximum. Medzi znalosti takého programátora patria aj návrhové vzory, dnes už neodmysliteľná časť programovania. V praxi, táto znalosť pomáha pri tvorbe prehľadného, jednoduchého a rozšíriteľného zdrojového kódu. Tieto vlastnosti sú kľúčové pri tvorbe kvalitného softwaru. Cieľom tejto práce je čitateľovi priblížiť tieto vzory a ukázať mu, ako by mali byť implementované. Okrem iného, obsahuje aj zopár šablón, ktoré je dobré poznať. Kľúčové slová: Návrh programovacieho jazyka, implementácia prekladača, návrhové vzory, šablóny
Evoluce umělé inteligence pro tahovou strategickou hru
Roztočil, Ondřej ; Holan, Tomáš (vedoucí práce) ; Pergel, Martin (oponent)
Práce se věnuje vývoji umělé inteligence pro zjednodušenou variantu tahové strategické hry Advance Wars. Zaměřujeme se přitom na srovnání možností tradičních ,,ručních'' metod herní AI a metod minimalizujících závislost na doménových znalostech o hře. První část prá- ce obsahuje analýzu hry, přehled vybraných technik herní AI a popis implementace agentů na bázi rozhodovacích stromů, užitkových přístupů a neuronových sítí. Dále prezentujeme výsledky pokusů s učením parametrů agentů a vah neuronových sítí pomocí genetických algoritmů a evolučních strategií. Experimentovali jsme s trénováním agentů proti fixním opo- nentům a s mechanismem kompetitivní koevoluce. Ve druhé části práce detailně prezentujeme vytvořený software. Pro potřeby vývoje AI byl implementován efektivní simulátor hry vhodný pro rychlou hru agentů a sada pomocných nástrojů. Vytvořen byl také plnohodnotný grafický klient umožňující hru lidských i počítačo- vých hráčů.
Prohledávání herního stromu ve hře dvou hráčů v počítačových hrách hraných z pohledu herní postavy
Wirth, Martin ; Gemrot, Jakub (vedoucí práce) ; Pergel, Martin (oponent)
Název práce: Prohledávání herního stromu ve hře dvou hráčů v počítačových hrách hraných z pohledu herní postavy Autor: Martin Wirth Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D., Katedra softwaru a výuky informatiky Abstrakt: Složitost implementací umělé inteligence se v moderních hrách stává neúnosnou. Proto se hledají techniky, které by umožnily snadné vytváření kom- plexních umělých inteligencí. Pro deskové hry je takovou technikou prohledávání herního stromu. Nabízí se tedy myšlenka aplikovat jej i na jiné typy her. V ob- lasti her First-person shooter se však dosud žádný experiment touto myšlenkou nezabýval. Tato práce takový experiment nabízí, a to pro mód Deathmatch dvou hráčů. Naše výsledky ukazují, že základní implementace prohledávání není pří- liš úspěšná, avšak má jistý potenciál, který je potřeba dále prozkoumat. Příno- sem této práce je také implementace frameworku, který další experimenty tohoto druhu značně usnadňuje. Klíčová slova: prohledávání herního stromu, hry dvou hráčů, počítačové hry 1
Visualisation of particular algorithms using XML
Futó, Viktor ; Pergel, Martin (vedoucí práce) ; Gemrot, Jakub (oponent)
Témou tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia nástroja na vizualizáciu vybraných numerických algoritmov s využitím jazyka XML. Nástroj ponúka vizualizačné prostredie, ktoré umožní užívateľovi zapísať numerický algoritmus pomocou vytvoreného XML jazyka a následne ho krok za krokom animovať. XML je jazyk určený pre výmenu dát a publikáciu dokumentov, ale pre jeho širokú aplikačnú využiteľnosť sa osvedčil aj mnohých iných oblastiach and pre jeho progresívnosť sa ho v našej práci pokúšame použiť ako programovací jazyk pre zápis algoritmov. Aplikácia je naprogramovaná vo frameworkoch Ruby on Rails a React a k parsovaniu XML jazyka využíva knižnicu Nokogiri. Použitie aplikácie je demonštrované na numerických algoritmoch simulovaného žíhania, násobnej iteračnej metódy a metóde gradient descentu, pri ktorej obzvlášť demonštrujeme schopnosť aplikácie vizualizovať kroky algoritmu aj na funkciách dvoch premenných.
Vybrané problémy související s vehicle routing
Kuklis, Imrich ; Pergel, Martin (vedoucí práce) ; Surynek, Pavel (oponent)
V této práci se zameříme na známí problém, kterým se zabývá mnoho vedců z oblasti logistiky, teoretické informatiky a matematiky. Tento problém se jmenuje dopravní problém. Hlavně se soustředíme na speciální variantu s časovým oknem. Implementujeme několik rozvrhovacích algoritmů a porovnáváme ich výsledky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Evidence firemních výkazů
Hoang, Van Tru ; Kopecký, Michal (vedoucí práce) ; Pergel, Martin (oponent)
1 Abstrakt: Práce popisuje návrh a implementaci aplikace určené pro práci s evidencí pracovních výkazů. Program svým uživatelům prostřednictvím webového rozhraní umožňuje spravovat a nahlédnout do svých činností i činností podřízených pracovníků. Manažeři projektů a administrátoři mohou generovat sestavy, kde jsou přehledně shrnuty informace o činnostech i projektech ve firmě. Program je postaven na programu OnlyOffice Community Server, který je otevřeným softwarem zaměřujícím se na správu projektů, dokumentů a groupware.
Interval solver for nonlinear constraints
Garajová, Elif ; Hladík, Milan (vedoucí práce) ; Pergel, Martin (oponent)
Práce se zabývá algoritmem Sivia (Set Inverter via Interval Analysis) pro řešení spojitého problému splňování omezujících podmínek pomocí intervalo- vých metod a propagačních technik. Prezentovány jsou základní vlastnosti al- goritmu, a také oprava uváděného odhadu jeho složitosti. Dále jsou navrhnuta vylepšení týkající se testování splnění omezujících podmínek a optimalizace poč- tu intervalových boxů popisujících získané řešení problému. Představeny jsou též tzv. kontraktory používané pro zvýšení efektivity algoritmu Sivia prostřednic- tvím redukce zpracovávaných intervalových boxů. Uvedené algoritmy byly im- plementované jako knihovna funkcí jazyka Matlab tvořící solver nelineárních podmínek s možností jednoduché vizualizace získaného řešení. Součástí práce je také porovnání základních kontraktorů na konkrétních příkladech.
CPX Device Integrator
Janoušek, Josef ; Holan, Tomáš (vedoucí práce) ; Pergel, Martin (oponent)
Práce se zabývá možnostmi komunikace mezi programy zpracovávajícími naměřené veličiny a měřicími zařízeními sloužícími při vyšetřování pacientů v zátěžové laboratoři. Dosavadní postup spočívá v přímém propojení konkrétní dvojice zařízení - vyhodnocovací program, což znemožňuje paralelní připojení více zařízení a programů. Cílem tedy bylo vytvoření integračního nástroje, na který se mohou všechna zařízení napojit. Jeho úkolem je řídit a zpracovávat komunikaci mezi zařízeními při měření. Obsluha programu bude moci snadno nastavovat, jak má propojení mezi zařízeními vypadat, což umožní vytvářet různé vyšetřovací scénáře. Program bude připraven na integraci zařízení různých výrobců. Ve výsledku tak přispěje ke zjednodušení a zefektivnění vyšetřovacího postupu při diagnostice pacientů v zátěžové laboratoři. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.