Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 160 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Surfel-cloud rendering
Vozár, Jaroslav ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Kolomazník, Jan (oponent)
Optimalizace renderování je velmi důležitá, zejména pro zařízení s nízkou spotřebou a vysokými nároky, jako jsou AR/VR headsety, kde se scéna musí vykreslit pro každé oko při vysoké snímkové frekvenci a s nízkou latencí. Pro tento problém bylo vytvořeno mnoho algoritmů, z nichž každý má své výhody a nevýhody. Cílem tohoto projektu bylo nejprve porovnat stávající techniky optimalizace renderování, zaměřené především na Level of Detail přístup. Potom na základě specifických potřeb byl vybrán a implementován nejvhodnější algoritmus. Proces implementace zahrnoval i několik vylepšení a úpravy.
Tessellation of trimmed NURBS surfaces.
Safko, Martin ; Šír, Zbyněk (vedoucí práce) ; Pelikán, Josef (oponent)
Konštrukcia trojuholníkových sietíz orezových NURBS plôch je klasický problém v CAD/CAM s dlhou tradíciou a obrovským množstvom výzkumu v danej oblasti. V tejto práci prezentujeme algoritmus pre tvorbu trojuholníkových sietí vhodnú pre vizualizácie v offline alebo online režime a prezentujeme naše výsledky. Tak- tiež predkladáme relevantú literatúru s algoritmami pre obasť simulácií. Práca ob- sahuje všetky základné definície a procedúry potrebné pre prácu s CAD súbormi a pokúšame sa priblížiť túto oblasť pre nových ľudí v tejto oblasti. 1
Tessellation of trimmed NURBS surfaces.
Safko, Martin ; Šír, Zbyněk (vedoucí práce) ; Pelikán, Josef (oponent)
Konštrukcia trojuholníkových sietíz orezových NURBS plôch je klasický problém v CAD/CAM s dlhou tradíciou a obrovským množstvom výzkumu v danej oblasti. V tejto práci prezentujeme algoritmus pre tvorbu trojuholníkových sietí vhodnú pre vizualizácie v offline alebo online režime a prezentujeme naše výsledky. Tak- tiež predkladáme relevantú literatúru s algoritmami pre obasť simulácií. Práca ob- sahuje všetky základné definície a procedúry potrebné pre prácu s CAD súbormi a pokúšame sa priblížiť túto oblasť pre nových ľudí v tejto oblasti. 1
Best View of 3D Scene
Jankovič, Ivan ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Wilkie, Alexander (oponent)
Nalezení dobrých pohledů na 3D scénu je užitené v mnoha oblastech: zkoumání virtuálních světů, globální osvětlování, atd. Cílem této práce bylo naimplementovat několik metod pro nalezení nejlepšího pohledu na 3D scénu. Byly naimplementovány dvě metody - Heuristická míra a Entropie pozorovacího místa. Navíc byla vytvořena modifikace první metody, Vážená heuristická míra, která byla otestována pro různé hodnoty vstupních parametrů, jejichž výsledky byly porovnány. Také byla vytvořena jednoduchá aplikace, která načítá 3D scény ze souborů a spouští naimplementované metody.
Perfusion studies
Ulman, Attila ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Horáček, Jan (oponent)
Dynamické postkontrastné vyšetrenia (perfúzia) slúžia na charakterizáciu regionálnej perfúzie tkaniva. Perfúzne dáta obsahujú sekvenciu snímok, získaných po aplikácii kontrastnej látky. Používajú sa k diagnostickým účelom v onkológii, pri vyšetrovaní ischemickej cievnej mozgovej príhody alebo myokardickej ischémii. Diagnostické spracovanie, vyhodnotenie a následné zobrazenie takýchto dát je náročné, nakoľko sú komplexné a vykazujú rôzne artefakty (napr. pohybové). Základná vlastnosť tejto diagnostickej metódy spočíva v korelácii medzi perfúznymi dátami a odvodenou krivkou závislosti intenzít od času akvizície, ako aj morfologickými informáciami vyšetrenia. Práca sa zaoberá predovšetkým cerebrálnymi, mozgovými perfúznymi štúdiami. Študuje ich medicínske pozadie ako aj postup a možnosti samotného vyšetrenia. Pojednáva rôzne spôsoby spracovania perfúznych sérií a návrh vlastného prístupu. Obsahuje prehľad možností každého jedného kroku spracovania (registrácia, segmentácia, analýza, zobrazenie) a výber najvhodnejšieho prístupu pre danú časť postupu spracovania v kontexte mozgových perfúznych vyšetrení. Súčasťou výsledkov práce je aj multiplatformná aplikácia umožňujúca štúdiu a analýzu mozgových perfúzií (na bežne dostupných PC), ktorá vznikla implementáciou popisovaných postupov. Podporuje rôzne typy...
Zpracování terénu na moderních GPU
Margold, Roman ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Maršálek, Lukáš (oponent)
Prudký vývoj grafického hardwaru umožňuje nacházet stále nové techniky pro zobrazování terénu. Dříve používané postupy jsou postaveny na silné redukci geometrie prováděné na CPU. Novější postupy se snaží přenést zátěž na GPU a ponechat CPU volné pro jiné výpočty, což je obzvlášť důležité v počítačových hrách. Většina takových postupů je však limitována užitím statických dat nebo omezenou velikostí dat. Nový postup, jež v této práci navrhujeme, umožňuje modifikovat data za běhu a je snadno použitelný na zobrazování rozsáhlých krajin. Je celý implementován na GPU, kromě ořezávání pohledovým jehlanem. Ořezávání je stále prováděno na CPU, ale díky navrženému schématu vzorkování terénu je zcela triviální a vysoce efektivní. Použitá dvouúrovňová reprezentace dat nabízí poměrně snadné zacházení, a přitom nevylučuje takové operace jako je náhlá změna zorného úhlu nebo změna směru pohledu pozorovatele, se kterými mají jiné postupy problémy. Navíc má díky využití blokové komprese nízké paměťové nároky. Dále byl navržen a implementován univerzální načítací mechanismus pro asynchronní získávání dat z externího média. Systém byl optimalizován pro čtení z médií se sériovým přístupem a zároveň paralelní zpracování násobných požadavků na data. Byl využit pro průběžné načítání dat terénu, která se nevejdou do operační paměti.
Volumetric data processing for CT enterography
Horáček, Jan ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Czanner, Silvester (oponent) ; Schier, Jan (oponent)
Název: Zpracování objemových dat pro CT enterografii Autor: Jan Horáček Katedra: Katedra software a výuky informatiky Vedoucí: RNDr. Josef Pelikán, Katedra software a výuky informatiky Abstrakt: Primárním cílem našeho výzkumu bylo vyvinout algoritmy pro zpra- cování, segmentaci a sledování průběhu tenkého střeva na snímcích CT entero- grafie. Tenké střevo je spletitý orgán, u každého člověka výrazně odlišný a ani dva skeny jednoho pacienta nemusí být nutně podobné. Metoda CT entero- grafie využívá kontrastních materiálů ke zvýraznění a vyčištění střeva na snímcích výpočetní tomografie. Tím pádem mohou být diagnostikovány různé zánětlivé choroby, obstrukce a podobně. Ovšem manuální zpracování těchto snímků je vel- mi náročné. Vyžaduje mnoho času a úsilí kvůli tvaru střevního traktu, velkému množství šumu na snímcích a celkové velikosti dat. To může vést k chybám či přehlédnutím. Kvůli zjednodušení diagnostiky jsme připravili sadu metod pro automatické předzpracování, segmentaci a sledování průběhu, jejichž výsledky jsou vhodné pro přehlednou vizualizaci. Prvním krokem bylo umožnění využití algoritmu pro vysoce kvalitní odstraňování šumu na objemová data. Navrhli jsme implementační...
Konverze vrstevnic na výškovou mapu
Klimeš, Jonáš ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Dupej, Ján (oponent)
Název práce: Konverze vrstevnic na výškovou mapu Autor: Jonáš Klimeš Katedra: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Josef Pelikán, Kabinet software a výuky informatiky Abstrakt: Předmětem této práce je navržení a otestování algoritmů na poloautomatickou konverzi vrstevnicové mapy na výškovou mapu. Práce řeší tyto problémy: automatické napojení přerušených linií vrstevnic, vyhledání sousedních vrstevnic, poloautomatické uspořádání správných výšek vrstevnic s asistencí uživatele, interpolace výškové mapy terénu užitím Catmull-Rom spline a aproximace výškové mapy radiální funkcí (radial basis function). Součástí práce je experimentální aplikace, která navržené algoritmy implementuje a průběh práce s vrstevnicemi zobrazuje. Vstupem programu jsou vrstevnice ve vektorovém formátu SVG, výstupem je trojúhelníková síť ve formátu Wavefront OBJ. Klíčová slova: vrstevnice, mapa, výškové pole, terén
Robust feature curve detection in 3D surface models
Hmíra, Peter ; Dupej, Ján (vedoucí práce) ; Pelikán, Josef (oponent)
Väčšina algoritmov zaoberajúcich sa detekciou črtov, nemá dostatočnú robustnosť voči šumu alebo nezvládajú vhodne spoje na povrchu v tvare písmena T. Prináša to nové výzvy navrhnúť taký algoritmus, ktorý nielen nájde črty na zašumených 3D-dátach získaných pomocou 3D-skenera. Dnešné algoritmy aj keď sú dostatočne robustné voči šumu, v okolí spojov v tvare T stratia dôležité informácie o črtoch, nakoľko trojicu čiar alebo kriviek vyhodnotia ako rovinu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Digital Reconstructed Radiography
Chovanec, Andrej ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Krajíček, Václav (oponent)
Röntgenové vyšetrenie zohráva v medicínskej praxi doležitú rolu, no popri všetkých výhodách, ktoré prináša, obsahuje aj isté obmedzujúce nedostatky. V tejto práci detailne popisujeme techniku, ktorá na základe vopred získaných CT dát dokáže zrekonštruovať digitálny röntgenový snímok tak, aby sa odstránilo čo najviac nevýhod tradičného snímkovania. Medzi hlavné vylepšenia nad klasickou rádiografiou patrí tvorba snímku z úplne lubovolného pohladu a interaktívne otáčanie snímku v reálnom čase. Počas rekonštrukcie sa kladie velký doraz na presné simulovanie fyzikálnych vlastností röntgenového žiarenia, s cielom obdržať čo najkvalitnejší finálny obrázok. Nemalé úsilie je takisto vynaložené na dosiahnutie krátkeho výpočetného času, potrebného k vygenerovaniu jedného snímku. Za týmto účelom uvádzame model paralelizácie, ktorý rozložením práce niektorých komponentov na viacero jadier procesorov významne urýchluje algoritmus.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 160 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 PELIKÁN, Jiří
8 Pelikán, Jakub
1 Pelikán, Jan
3 Pelikán, Jaroslav
3 Pelikán, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.