Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Parlamentní volby 1925
Širůčková, Erika ; Pehr, Michal (vedoucí práce) ; Polášek, Martin (oponent)
(česky) Tato diplomová práce pojednává o parlamentních volbách 1925 v Československu. Práce stručně popisuje politický systém, pod jehož taktovkou se tyto volby konaly. Hlavním úkolem práce je analýza předvolební kampaně, průběhu voleb a jejich výsledků, politických stran, které se v roce 1925 do klání o křesla v parlamentu zapojily a atmosféry ve společnosti během celých voleb.
Fašizující tendence v agrární straně ve třicátých letech dvacátého století
Duraj, Matouš ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Pehr, Michal (oponent)
Fašizující tendence v agrární straně ve třicátých letech dvacátého století Abstrakt: Tato práce se bude zabývat fašizujícími tendencemi v agrární straně během třicátých let dvacátého století. Toto období je charakteristické nástupem nebo upevňováním nedemokratických režimů a prohlubováním hospodářské krize. V této práci se budeme snažit dokázat, zda byly fašizující tendence přítomny i v politice a projevech republikánské strany. Nejprve stručně popíšeme fungování republikánské strany v československém politickém systému, následně na základě rozboru několika autorů stanovíme základní rysy fašistických hnutí, které pak budeme srovnávat s projevy agrární strany a posuzovat, zda se v těchto případech jedná o fašizující tendence či nikoliv.
Internace biskupů Josefa Hloucha a Karla Skoupého v době komunismu
Kolouch, František ; Míšková, Alena (vedoucí práce) ; Šebek, Jaroslav (oponent) ; Pehr, Michal (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra dějin a didaktiky dějepisu DISERTAČNÍ PRÁCE Internace biskupů Josefa Hloucha a Karla Skoupého v době komunismu ABSTRAKT: Disertační práce se zabývá internací biskupů římskokatolické církve Josefa Hloucha a Karla Skoupého v době komunistického režimu v Československu, v letech 1949 - 1968. Práce představuje nejdříve snahy poúnorové komunistické vlády o přeměnu římskokatolické církve na národní církev, podřízenou státu, a neúspěšná vyjednávání zástupců vlády s biskupy. Stěžejní část disertační práce se zabývá internací biskupů na příkladu českobudějovického biskupa Josefa Hloucha a brněnského biskupa Karla Skoupého. Oba biskupové byli nejdříve zadržováni ve svých rezidencích a později odvezeni mimo diecézi a řadu let internováni v utajovaných objektech pod dohledem Státní bezpečnosti. Cílem a smyslem celé práce je uceleně představit internaci biskupů v těchto objektech. Práce se opírá především o archivní materiály a svědectví pamětníků. Na jejich základě popisuje běžný život biskupů v internaci a její organizaci. Dalším cílem je ukázat, jaký dopad měla izolace biskupů na římskokatolickou církev. Výsledkem je snaha o ucelené, systematické a faktografické zpracování internace biskupů, jednoho z mnoha zločinů komunistického režimu v rámci pronásledování...
Historické příčiny a souvislosti současného postavení římskokatolické církve v české společnosti
Černý, Jan Karel ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Pehr, Michal (oponent)
(česky) Tato práce se zaměřuje na historické příčiny a souvislosti současného postavení římskokatolické církve v české společnosti. Ke zvolené problematice přistupuji skrze koncept spirituality, který nám umožňuje systematicky nahlédnout různé jevy a procesy, jež narušovaly katolickou religiozitu. Své pojednání začínám v osvícenství, které mělo zcela zásadní ideový vliv na postavení církví po celé Evropě, přičemž tuto kapitolu doplňuji o sekularizační prvky židovsko-křesťanské tradice. Následná kapitola věnující se 19. století se zaobírá především modernizačními procesy (zvláště českým nacionalismem), které mohly nahrazovat či oslabovat tradiční religiozitu. Krátké dvacáté století je rozděleno na utváření vztahu státu, církve a společnosti (první republika a komunistické období) a zároveň se v rámci této části pojednává o postmoderní proměně náboženství, jehož ,,odnože" charakterizují současnou českou spiritualitu. Revoluce a počátek 90. let je nahlížen ze dvou přístupů - z rozpadu konsenzu a z upravené liminální teorie. Jak se zdá, současné postavení katolické církve je dáno hlubinnými procesy - především anti-katolickou formou nacionalismu a mírou industrializace Čech - jejichž efekt umocnila komunistická diktatura.
Realita Sovětského svazu optikou prvorepublikových intelektuálů
Moravec, Jakub ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Pehr, Michal (oponent)
Diplomová práce se věnuje vybraným prvorepublikovým cestopisům a jejich autorům, kteří ve svých dílech reflektovali subjektivní vztah k Sovětskému svazu v první polovině 20. století. Postupným stanovováním výzkumných otázek, které svým komplexním přístupem vysvětluji v závěru diplomové práce, se dostanu k cíli, jenž vymezuji v úvodu práce. Cílem metodologického výzkumu vedeného analytickou a komparativní metodou v šesti kapitolách je především snaha posoudit rozpoznávací způsobilost a reflexe vybraných intelektuálů v míře vnímání skutečné reality sovětského režimu ve vývoji dvou desetiletí. Práce se tak soustředí na témata v oblasti teorie nedemokratických režimů, idejí, soudobých dějin a literární historie. Vybrané cestopisné reportáže poskytnou obraz o soudobé sovětské společnosti, kterou někteří intelektuálové dosti idealizovali a nedokázali na rozdíl od jiných prohlédnout iluze, které sovětský režim vykazoval. Klíčová slova: Československo, Sovětský svaz, autoritativní, totalitní, marxismus, leninismus, stalinismus, komunismus, bolševismus, realita, iluze, cestopisy, reportáže
Katolický sjezd 1935 jako vyjádření nejen modernizace katolické církve v meziválečném Československu
Pehr, Michal
Příspěvek analyzuje události katolického sjezdu v Československu v roce 1935, který lze považovat za vyvrcholení vývoje katolické církve v samostatné Československé republice.
Vývoj rasové teorie v českých zemích za druhé republiky v Československu
Heller, Tomáš ; Pehr, Michal (vedoucí práce) ; Doubek, Vratislav (oponent)
Diplomová práce se bude zabývat vývojem rasové teorie v českých zemích za druhé republiky v Československu ve vztahu k židům. Kromě koherentního zmapování vývoje rasové teorie v českých zemích za druhé republiky v Československu se bude věnovat také zjištění, z jakých premis vycházela druho-republiková politika a s ní související vládní nařízení. Cílem práce je také poukázat na povahu českého antisemitismu a především na spojitost mezi politickou a rasovou teorií, která se projevila na politickém poli druhé republiky. V diplomové práci rovněž upozorníme, že i když byl antisemitismus rozšířený, tak mu rozhodně nepodlehli všichni.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.