Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Estimation of company credit rating by means of ordered probit model applied to Czech bond market environment
Pergl, David ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent)
Mezi akademiky panuje přesvědčení, že dluhopisoví investoři jsou řádně odměněni za podstupování vyššího rizika při jejich investicích. Nedávné studie potvrdily, že vyspělé světové trhy vykazují inverzní vztah mezi úvěrovou kvalitou dluhopisu a požadovaným dluhopisovým výnosem. Nicméně, o tomto vztahu neexistuje žádná zmínka na českém trhu. Cíl této práce je prozkoumat vztah mezi úvěrovým ratingem a dluhopisovým výnosem nebo eventuálně kreditním spreadem v rámci českého dluhopisového trhu. Bohužel, většina českých emitentů dluhopisů není úvěrově ohodnocena, proto jsme nejprve museli najít vhodný nástroj/model, jak tento úvěrový rating změřit. Pro jeho odhadnutí jsme použili ordered probit model a finanční a podnikové proměnné uspořádané do panelu pozorování v období 2008-2019. Tato studie demonstruje, že finanční a podnikové proměnné jsou dostatečné pro odhad kreditního ratingu. Tento model byl dále aplikován na český trh, tak aby stanovil ohodnocení vybraných českých emitentů dluhopisů. Úvěrové ratingy byly následně použity pro přezkoumání vztahu mezi kreditním rizikem a výnosem dluhopisu a kreditním spreadem. Výzkum nepotvrdil očekávaný silný lineární vztah mezi kreditním rizikem a výnosem. Výsledky dále naznačují existenci jiných rizikových faktorů, které jsou dluhopisovými investory zohledňovány...
Credit risk stress testing of the Czech banking sector
Vachušková, Karolína ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Švéda, Josef (oponent)
Tato práce si klade za cíl popsat zátěžové testování v českém bankovním sektoru se zaměřením na nejrozšířenější bankovní riziko, tedy úvěrové riziko. Práce zkoumá rozdíl mezi dohledovým a interním zátěžovým testováním, porovnává jejich předpoklady, kvalitu výsledků a využitelnost. Zabývá se regulací zátěžových testů, kterou musí banky naplnit. Následně využívá současnou Covid-19 krizi jako test, zda jsou používané nepříznivé scénáře dostatečně přísné a dokážou pokrýt rizika a dopady skutečného negativního vývoje ekonomiky. Tato analýza hodnotí připravenost a odolnost českého bankovního sektoru a zahrnuje také reakce bank a českých úřadů na zvyšující se rizika.
Informative value of the cost efficiency concept in banking
Marková, Katarína ; Mejstřík, Michal (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Keďže koncept nákladovej efektívnosti v minulosti opakovane vykázal schopnosť signalizovať hroziaci úpadok bánk, táto práca sa zameriava na vypovedaciu schopnosť konceptu v podmienkach súčasnej finančnej krízy. Pre tento účel odhadujeme s využitím metódy stochastickej nákladovej hranice a finančných dát za obdobie 2004-2007 efektívnu hranicu piatich kľúčových európskych sektorov. Na príklade 18 bánk, ktorým hrozil v priebehu súčasnej finančnej krízy úpadok, skúmame, nakoľko vykazujú ohrozené inštitúcie v období predchádzajúcom krízovej udalosti abnormálne chovanie v oblasti vývoja relatívnej nákladovej efektívnosti. Dochádzame k záveru, že sledované inštitúcie, s výnimkou britských bánk, vykazujú v relevantnom období v priemere horšie výsledky než referenčná skupina. Zatiaľ čo v prípade kontinentálnej Európy predchádzali rekapitalizáciam kľúčových komerčných inštitúcií (Fortis, Dexia, HRE) roky neefektívneho hospodárenia, ohrozené britské banky boli v absolútnom i relatívnom merítku lídrami v relevantnom odvetví. Záver práce tvorí krátka polemika ohľadne zásadného charakter rizík, ktoré vznikajú v súvislosti s meniacou sa štruktúrou európskeho bankového sektoru.
Effects of LTV, DTI and DSTI ratios on retail mortgage market. Evidence from the Czech Republic
Mičková, Anna ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Hanus, Luboš (oponent)
Bakalářská práce se zabývá efekty makroobezřetnostních opatření týkající se poskytování hypotečních úvěrů - ukazatele úvěru k hodnotě zajištění (LTV), výše celkového zadlužení žadatele k jeho příjmům (DTI) a výše dluhové služby (DSTI) - na hypoteční trh v České republice. Tyto ukazatele mířící primárně na příjemce půjčky a omezující výši poskytnutého úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti v případě LTV nebo ke klientově disponibilnímu příjmu v případě DTI a DSTI, tvoří nezanedbatelnou část makroobezřetnostní politiky. Tato vstupní bariéra by měla v preventivním slova smyslu chránit žadatele o úvěr před braním si vysoce objemových a rizikových hypoték a eventuálně zbrzdit nadměrné zadlužení soukromého sektoru. Po představení a implementaci limitů v České republice se nabídka úvěrů s rizikovými parametry zmenšila, poměr hypotečních úvěrů se selháním se snížil a růst indexu cen bydlení se zpomalil. V roce 2019 se objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů snížil meziročně o 13.6 % v porovnání s minulým rokem a spirála mezi rostoucími cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení lehce zeslábla.
Evolution of housing prices and its determinants in CEE
Šedivý, Jakub ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Vzhledem k tomu, že bydlení je jednou z důležitých součástí hrubého domácího produktu a jednou z nejvýznamnějších částí majetku lidí, je nezbytné zkoumat určující determinanty jeho cen. Proto analyzujeme ceny bydlení v zemích střední a východní Evropy pomocí sdruženého průměrného odhadu skupiny a vektorových autoregresních modelů. Cílem této práce je zjistit, zda jsou základy cen bydlení srovnatelné napříč různými zeměmi a jak šoky v ekonomice ovlivňují ceny nemovitostí. Pro naši analýzu jsme použili ceny bydlení za metr čtvereční, HDP na obyvatele, míru nezaměstnanosti, pětileté úrokové sazby, har- monizované indexy spotřebitelských cen a indexy stavebních nákladů. Závěry použití sdruženého průměrného odhadu skupiny naznačují, že HDP, nezaměstnanost, úroková míra a HICP skutečně významně ovlivňují ceny bydlení. Výsledky empirické analýzy jednotlivých zemí pomocí vektorového autoregresivního modelu docházejí k závěru, že šoky v determinantech ovlivňují ceny bydlení se zpožděním 2 až 3 čtvrtletí a že jednotlivé země jsou poháněny mírně odlišnými fundamenty.
Non-Performing Loans - Determinants, the Development over Time and the Impact on Banks and the Real Economy
Kafková, Kateřina ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Fanta, Nicolas (oponent)
Nevýkonné úvěry - příčiny, vývoj v čase a dopad na banky a reálnou ekonomiku Autor: Kateřina Kafková Abstrakt Tato práce vysvětluje koncept nevýkonných úvěrů a věnuje se analýze faktorů, které ovlivňují výši podílu nevýkonných úvěrů na všech poskytnutých úvěrech v České republice. Jsou analyzována panelová data z let 2010-2019 z 24 bank, které působí na území České republiky. Hlavní použitá metoda odhadu je difference Generalized Method of Moments (Všeobecná metoda momentů). Potenciální determinanty, které jsou zkoumány, pochází jak z makroenomického, tak i z bankovního prostředí. Výsledky odhadu potvrzují existenci napojení poměru nevýkonných úvěrů a makroekonomických faktorů, z nichž nejvýznamnější efekt mají inflace a nezaměstnanost. Také vliv specifických bankovních faktorů na poměr nevýkonných úvěrů se ukazuje jako velmi významný, konkrétně je to vliv předcházejících hodnot poměru nevýkonných úvěrů a růst všech poskytnutých úvěrů. V závěru se tato práce také věnuje opačnému napojení nevýkonných úvěrů a ekonomiky, tedy otázce, jak poměr nevýkonných úvěrů ovlivňuje reálnou ekonomiku.
The Resolution Fund: Is behaviour of the contributing institutions affected by the applied methodology?
Hykl, Daniel ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Daniel Hykl Bakalářská práce Fond pro řešení krize: Ovlivňuje aplikovaná metodika chování přispívajících institucí? Abstrakt Bakalářská práce zkoumá v teoretické rovině způsob výpočtu ročních příspěvků do Fondu pro řešení krize, které jsou stanoveny na základě bankovních rozvah k poslednímu dni roku, a jeho vliv na banky a finanční sektor. Problém vertikálního rozdělení sektorového příspěvku mezi jednotlivé banky je demonstrován na několika teoretických příkladech. Hypotéza o optimalizaci rozvah bank ke konci roku za účelem dosažení nižšího ročního příspěvku je ověřována na základě vývoje závazků sedmi největších bank v České republice a na základě teoretických výší závazků ke konci roku spočtených pro scénář nulové optimalizace. Práce odhaduje roční příspěvky bank a porovnává je s teoretickými příspěvky spočtenými z teoretických závazků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Pečeňa, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.