Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 172 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní povědomí dětí školního věku
Pazlarová, Hana ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Hartl, Pavel (oponent)
Česká republika patří mezi natolik vyspělé země, že se již nepotýká s otázkami základní péče a přežití dětí. Přesto určité oblasti ochrany práv dětí zůstávají velkou výzvou. Jedná se zejména o aktivní zapojení dětí do života společnosti a prosazování jejich práv. Teoretická část práce poskytuje přehled o vývoji dětských práv, jejich implementaci a monitoringu na mezinárodní i národní úrovni a zamýšlí se nad samotným pojmem právního povědomí. Zvláštní zřetel je věnován specifikům romské minority v této oblasti a jejich historickou podmíněností. Ve výzkumné části jsou shrnuty výsledky šetření, které bylo uskutečněno na zhruba jednom tisíci českých dětí školního věku. Děti odpovídaly na několik obecných otázek z oblasti dětských práv. Dále se vyjadřovaly k modelovým situacím a reagovaly na řadu výroků, které se vztahují k právům a povinnostem. V rámci šetření byly rovněž zkoumány rozdíly mezi romskými a neromskými dětmi.
Programy a služby pro mládež opouštějící ústavní výchovu na území Prahy a Středočeského kraje
Vávrová, Dora ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Dočkal, Jan (oponent)
Bakalářská práce s názvem Programy a služby pro mládež opouštějící ústavní výchovu na území Prahy a Středočeského kraje si klade za cíl zjistit, jaké překážky brání sociálním službám a programům navazujícím na zařízení náhradní výchovné péče řešit problém začlenění mladých dospělých odcházejících do samostatného života. První část práce je kompilací legislativy, odborné literatury, výzkumu, průzkumu a analýzy. Z textu vyplývají největší problémy školských zařízení náhradní výchovné péče - jak z hlediska systémového, tak s ohledem k vlivu na osobnostní vybavení jednotlivců. Druhá část práce mapuje jednotlivé navazující sociální služby a programy v Praze a Středočeském kraji. Závěr práce hodnotí systémové a osobnostní překážky, se kterými si sociální služby musí poradit, aby poskytovaly dobrou službu mladým dospělým odcházejícím ze školských zařízení náhradní výchovné péče a jestli je v jejich možnostech všechny tyto problémy pokrýt. Klíčová slova Školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, sociální služby, programy, mladí dospělí
Dítě s postižením v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče
Sojková, Anna ; Hejnová, Kateřina (vedoucí práce) ; Pazlarová, Hana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá dětmi se zdravotním postižením v procesu náhradní rodinné péče. V první, teoretické části práce pojednává o zdravotním postižení, jeho typech a o specifických potřebách dětí se zdravotním postižením v náhradní rodině. Součástí je také shrnutí procesu zprostředkování do náhradní rodinné péče a nastínění základních specifik ústavních zařízení. Cílem empirické části je zmapovat zkušenosti sociálních pracovnic a pracovníků pracujících v ústavních zařízeních s umisťováním dětí se zdravotním postižením do náhradní rodinné péče.
Motivace k výkonu sociální práce u sociálních pracovníků OSPOD
Žlebková, Veronika ; Vodáčková, Daniela (vedoucí práce) ; Pazlarová, Hana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na pojetí sociální práce u pracovníků sociálně právní ochrany dětí a jejich vnímání prestiže tohoto povolání. Diplomová práce vymezuje pojmy jako je sebehodnota, seberealizace, motivace a prestiž, přičemž důraz je kladen především na naplnění očekávání, která se formovala již před studiem na vysoké škole, potažmo vyšší odborné škole. Práce se také zaměřuje na profesní a systémové limity, se kterými se sociální pracovníci na OSPOD setkávají, ale také na předpoklady, jež jsou nedílnou součástí profesionálního výkonu sociální práce na OSPOD. Empirická část práce je zaměřena na kvalitativní výzkum, kdy byly použity polostrukturované rozhovory a výběr respondentů proběhl na základě referenčního výběru. Práce je zaměřena na zmapování dané problematiky a měla by identifikovat kritické oblasti, které jsou s výkonem sociální práce na OSPOD spjaty, převážně v kontextu vnímání prestiže tohoto povolání.
Odcházení z náhradní péče
Baďurová, Michaela ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Matoušek, Oldřich (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na téma odcházení z náhradní péče a je rozdělena na dvě části. V první teoretické části popisuji systém náhradní péče v České republice, jeho dělení a definice. Dále se věnuji ukončení péče, přípravám k osamostatnění, a jako poslední jsou formy pomoci a služby následné péče. V praktické části bude předmětem mého zájmu připravenost mladých lidí po ukončení náhradní péče. Pomocí polostrukturovaného rozhovoru budu zjišťovat, jak si na tom vedou v různých oblastech, které jsou důležité pro osamostatnění. V závěrečné části pak shrnuji výsledky výzkumu, které budou opatřeny komentářem. Klíčová slova Náhradní péče, rodina, pěstounská péče, ústavní výchova, příprava na samostatný život, služby následné péče.
Metody práce pěstounů s dětmi s attachmentovými poruchami
Špalková, Kateřina ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Pazlarová, Hana (oponent)
Bakalářská práce je analýzou praktických metod práce pěstounů s dětmi s attachmentovými poruchami. Analyzuji, jaké metody pěstouni používají pro zpracování traumatu zanedbaného dítěte, jež si v počátku života nevytvořilo základní citovou vazbu k pečující osobě. Věnuji se systému péče o ohrožené děti v České republice, problematice náhradní rodinné péče, teorii vazby, poruchám attachmentu a rozličným terapeutickým školám, jež tyto poruchy zpracovávají. Teoretická východiska jsou následně podpořena důkazy získanými z rozhovorů s vybranými pěstouny.
Standard kvality č. 2, práva uživatelů sociálních služeb
Řepová, Lucia ; Jandejsek, Petr (vedoucí práce) ; Pazlarová, Hana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá standardem kvality č.2., který je součástí dalších standardů kvality aplikovaných v sociálních službách. Cílem této práce bude popsat zejména standard č. 2, který upravuje práva uživatelů v sociálních službách a předložit různě vnímané praktické zkušenosti se zaváděním standardů do praxe v pobytových službách. K těmto zkušenostem přispěli různá šetření, výzkum i metodiky, které popisují nejčastější problémy spojené s nedodržováním standardu č. 2., na které v práci poukáži. Často jiný pohled na aplikaci standardu č.2 do praxe má inspekce, která provádí výstupní kontrolu jeho správného zavádění v běžném provozu. Cílem práce je standard č.2 vymezit, popsat jeho význam v sociální práci a poukázat na možnosti porušování v praxi, zejména v pobytových službách. V poslední části práci věnuji pozornost inspekci v sociálních službách. Na závěr bude poskytnuto shrnutí odborníků, který popsali činnost kontroly inspekce v sociálních službách.
Pracovní zkušenosti obyvatel Domova na půl cesty Maják
Dvořáková, Petra ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Dočkal, Jan (oponent)
Cílem této bakalářská práce je zmapovat pracovní zkušenosti obyvatel Domova na půl cesty Maják. Práce se zaměřuje na charakteristiku sociální služby domů na půl cesty a konkrétně pak na Domov na půl cesty Maják. V další části je popsána cílová skupina klientů domů na půl cesty a jsou zde uvedena témata deprivace, attachmentu a traumatu. Následující kapitola se zaměřuje na téma práce, nezaměstnanosti a uvedené jsou také s tím spojené zkušenosti z Domova na půl cesty Maják. Poslední část mapuje pomocí rozhovorů s klienty Domova na půl cesty Maják jejich pracovní zkušenosti. Ke každému respondentovi jsou uvedeny základní informace, je zde popsána metodologie šetření. Rozhovory se zaměřují na současnou práci, na první pracovní zkušenosti a na konkrétní pomoc při hledání práce. Další témata rozhovoru jsou vzpomínky spojené s prací, vztahy na pracovišti, přínos práce pro život i její negativní vlivy. Jako poslední oblast rozhovoru jsou uvedeny rady mladým lidem opouštějícím ústavní zařízení, jak uspět při hledání pracovního zařazení.
Možnosti podpory rodin s odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody v Praze
Culková, Lenka ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Dočkal, Jan (oponent)
1 Anotace Bakalářská práce se primárně věnuje možnostem podpory, kterou mohou v hlavním městě Praze využít rodiny, které mají blízkého člově- ka ve výkonu trestu odnětí svobody. Přibližuje podmínky výkonu vazby a výkon trestu odnětí svobody v České republice a seznamuje s negativními dopady, kterým rodiny s odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody mohou čelit. Následně se bakalářská práce zabývá možnostmi podpory těchto rodin v českém prostředí z hlediska sociální politiky a sociálních služeb, psychoterapie a svépomocných skupin. Praktická část mapuje poskytované sociální služby v hlavním městě Praze, se zaměřením na využitelnost rodinami s odsouzeným ve výko- nu trestu odnětí svobody a s možnostmi Asociace občanských poraden. Dále seznamuje s vybranými nestátními organizacemi s cílovou skupi- nou klientů rodin s odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody a blí- že informuje o příspěvkové organizaci hlavního města Prahy, Centru sociálních služeb Praha, a jeho detašovaném pracovišti Resocializační a reintegrační programy.
Vybrané aspekty fungování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dům Přemysla Pittra pro děti
Bútorová, Kateřina ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Poláčková, Iva (oponent)
Bakalářská práce "Vybrané aspekty fungování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Dům Přemysla Pittra pro děti" představuje činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a jejich roli v systému sociálně-právní ochrany děti s důrazem na praktické dopady novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2012. Součástí této práce je pojednání o fungování a principech pobytového zařízení Domu Přemysla Pittra pro děti, které poskytuje pomoc ohroženým dětem již šestnáctým rokem a je součástí neziskové organizace Dům tří přání, z.ú. V závěrečné kapitole porovnávám vybrané ukazatele sledování činnosti Domu Přemysla Pittra pro děti za roky 2008- 2010 a 2013-2018.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 172 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.