Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zlepšení výkonosti podniku
Krummer, Jonáš ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se dělí na tři hlavní části. V první, teoretické časti bakalářské práce, budou popsány veškeré pojmy, které budou v následující částech využity. V části druhé bude provedena finanční a strategická analýza podniku. V poslední, třetí části, budou představeny možné návrhy na zlepšení výkonnosti podniku.
Využití finanční analýzy pro zlepšení výkonosti podniku
Sedláček, Jiří ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení a zlepšení finanční výkonnosti podniku Ferona, a.s., pomocí finanční analýzy. První část se teoreticky věnuje jednotlivým pojmům finanční analýzy. V druhé části se aplikují teoreticky popsané metody na samotný podnik a zjištěné výsledky jsou srovnány s oborovým průměrem a hlavním konkurentem. V poslední části jsou navrhnuty možná řešení pro zlepšení stávající finanční situace firmy.
Improving Business Performance
Ludvigh, Oliver ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with increasing the efficiency and effectiveness of the company Maloobchodná a.s. on 5 monitored economic indicators. To achieve the goals, a solution design is chosen in the form of software implementation for demand forecasting, automated order design, inventory, and supply chain management. Through the set indicators, the progress after implementation and the economic benefits of the software to improve the company's performance are evaluated.
Zlepšení výkonosti podniku
Šenkýř, Matěj ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je rozdělena do třech hlavních částí. Těmi jsou teoretická část, praktická část a návrhová část. V teoretické části budou pomocí odborné literatury vysvětleny pojmy, se kterými se bude v průběhu praktické a návrhové části pracovat. Praktická část využije nástrojů finanční a strategické analýzy k hodnocení výkonnosti podniku. Na základě tohoto vyhodnocení budou v návrhové části vypracovány řešení, které povedou ke zlepšení finanční výkonnosti podniku.
Hodnoceni investičního záměru
Koláčková, Zuzana ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá developerským projektem, který realizuje společnost Urbau, a.s. v okrese Brno-venkov. Teoretická část práce se věnuje investičnímu rozhodování a problematice projektů. Součástí práce je rozbor realitního trhu v České republice a jeho vývoj v posledních letech. V praktické části je developerský projet zhodnocen pomocí vybraných metod. Následují vlastní návrhy řešení a doporučení pro úspěšnost realizace projektu.
Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy
Domkovič, Marek ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy. Byla vybrána akciová společnost KRÁLOVOPOLSKÁ a budou hodnoceny roky 2017 až 2020. První část bakalářské práce je věnována teoretickým pojmům. Druhá část se zabývá praktickým zpracováním pojmů z první části a krátkým představením zvolené společnosti. Budou použity metody finanční analýzy a na základě výsledků těchto metod budou vytvořeny návrhy pro zlepšení finanční situace vybrané společnosti.
Vliv krize na finanční zdraví podniku - case study pro Hartmann - Rico a.s
Olejová, Katka ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví podniku HARTMANN – RICO a.s. v letech 2008–2011 a 2017–2020, ve kterých byl český trh ovlivněn ekonomickou krizí v prvním období a počátkem krize koronavirové v období druhém. Hodnocení je provedeno na základě metody finanční analýzy, jejíž vybrané ukazatele jsou popsány v teoretické části a následně aplikovány v části praktické. Získaná zjištění jsou využita v poslední části k určení vlastních návrhů řešení problémových částí podniku.
Zlepšení výkonnosti podniku - ELEKON, s.r.o.
Kotrla, Tomáš ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zlepšení výkonnosti podniku. Zvoleným podnikem je společnost Elekon, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V první části se zabývá teoretickými východisky a popisuje dále použité metody hodnocení. Ve druhé, praktické části, jsou nejdříve uvedeny informace přibližující činnost firmy. Práce zde dále pokrývá výpočty jednotlivých ukazatelů a interpretuje získané hodnoty. Tyto hodnoty jsou vypočítány na základě účetních výkazů z let 2016-2019. V závěrečné třetí části jsou poskytnuty návrhy ke zlepšení finanční situace a efektivnějšímu hospodaření firmy.
Podnikatelský záměr – zřízení stání pro obytná vozidla a obytné přívěsy
Vitoulová, Veronika ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Záměrem této bakalářské práce je zhotovení podnikatelského záměru pro zřízení stellplatzu na pozemku, který je ve vlastnictví mého otce. V analytické části zhodnotím nynější stav a celkově výchozí pozici pro část praktickou. Praktickou část věnuji konkrétnímu podnikatelskému záměru, jeho financování, nutností, bez kterých by se daný záměr neuskutečnil a v neposlední řadě jeho vyhodnocení, zdali je vůbec podnikatelský záměr realizovatelný.
Zhodnocení finanční situace podniku
Štoudková, Julie ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce bude zaměřena na zhodnocení finanční situace tří vybraných podniků z různých odvětvích a na jejich dopady covidových opatřeních z krátkodobého hlediska. Práce bude obsahovat teoretickou i praktickou část. V teoretické části budou uvedeny veškerá teoretická východiska potřebná pro dosažení hlavního cíle práce. V praktické části bude provedena analýza tří podniku v letech 2017–2020 s využitím metod uvedených v teoretické části. Tato analýza bude doplněna bankrotním a bonitním modelem a predikcí časových řad. Následně se shrnou veškeré zjištěné poznatky a zjednodušeně navrženy návrhy, na co by se společnosti měli zaměřit k efektivnímu vedení společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Oulehla, Jakub
3 Oulehla, Jan
32 Oulehla, Jindřich
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.