Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 319 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh počítačové sítě pro střední školu
Jarolímek, Roman ; Petr,, Pospíšil (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je návrh počítačové sítě pro střední školu GPOA Znojmo s cílem kompletně rekonstruovat stávající síť, která je zastaralá a nedostačující pro aktuální kapacity. Práce se opírá o analýzu současného stavu a teoretickou část, která poskytuje informace o nedostatcích stávající sítě a klíčových faktorech pro porozumění projektu. Výstupem práce bude kompletní dokumentace, sloužící k následné realizaci sítě.
Návrh počítačové sítě základní školy
Rozlílek, Radim ; Novotný, Vít (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na zpracování kompletního návrhu počítačové sítě pro základní školu. Budova, ve které se projekt realizuje, má dvě patra, v nichž se nachází třídy, kanceláře a kabinety. Východiskem pro práci jsou podklady ve formě půdorysu budovy a specifikace požadavků investora. Hlavními částmi práce jsou analýza současného stavu, detailní návrh nové síťové infrastruktury, vypracování projektové dokumentace, analýza rizik, Ganttův diagram projektu a ekonomické zhodnocení s představením přínosů projektu.
Návrh počítačové sítě základní školy
Soukup, Dominik ; Petr,, ROZEHNAL (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh funkční počítačové sítě pro základní školu v Hrušovanech nad Jevišovkou. Práce analyzuje současný stav sítě a na základě této analýzy navrhuje vlastní řešení. Cílem je vytvořit sít, která bude nejen funkční, ale také snadno rozšířitelná a bude plně splňovat požadavky investora.
Návrh rozšíření datového centra
Zvolenský, Samuel ; Martin,, ŽÍDEK (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaobírá návrhem části datového centra z pohledu jeho rozšíření. Z důvodů neustálého rozpínání internetu, jako takového, jsou kladeny ze strany jednotlivců, firem, organizací, nebo institucí, čím dál větší požadavky pro datový prostor. Datová centra se starají o nepřetržitý provoz počítačové techniky, zejména serverového typu. Datová centra se nejen v České republice stále rozvíjí a jejich rozšiřování je žádoucí. Bakalářská práce obsahuje teoretická východiska, analýzu současného stavu datacentra pro zajištění základních pilířů, rozšíření a vlastní navrhované řešení. Součástí jsou požadavky investora a postupy pro zpracování žádoucího cíle.
Implementace základních bezpečnostních standardů mateřské společnosti
Valný, Jakub ; Petr,, LEXMAUL (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá implementací základních bezpečnostních standardů mateřské společnosti. První částí této práce jsou teoretická východiska, ve kterých jsou popsány a vysvětleny všechny potřebné pojmy. Druhou částí této práce je analýza současného stavu, ve které je rozebrán současný stav bezpečnosti v rámci domény dceřiné společnosti a také požadavky mateřské společnosti. Třetí částí této práce je vlastní návrh řešení, ve kterém je podrobně rozepsán návrh na implementaci všech požadavků. V rámci návrhu řešení je také management zavádění a ekonomické zhodnocení s přínosy.
Implementace zvolené technologie pro správu sítě
Fábryová, Bianka ; Sedlák, Petr (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Táto práca sa venuje tvorbe návrhu implementácie vybranej technológie pre management počítačovej siete v konkrétnej spoločnosti. Úvodná časť práce sa sústredí na zhrnutie teoretických východísk z danej oblasti. Ďalšia časť práce je zameraná na analýzu súčasného stavu riadenia siete v spoločnosti a na možnosti vhodného riešenia správy siete. V praktickej časti je na základe aplikácie teoretických poznatkov formulovaný návrh implementácie zvolenej technológie vrátane technických, manažérskych a ekonomických aspektov, ktoré je nutné pri implementácii posúdiť.
Návrh počítačové sítě pro rodinný dům
Fabo, David ; Sedlák, Petr (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem funkční počítačové sítě v rodinném domě. V první část práce se soustředí na analýzu současného stavu objektu, ve kterém bude návrh počítačové sítě realizován, je zde popsán aktuální stav objektu a materiály použity při stavbě. Následuje teoretická část, ve které jsou popsány všechny teoretická východiska, které se vztahují k problematice. V praktické části je zpracován návrh počítačové sítě a finanční zhodnocení projektu.
Návrh počítačové sítě společnosti
Psota, Michal ; Zdeněk,, Zapletal (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh funkční počítačové sítě ve vybrané firmě. Analytická část práce se zabývá analýzou stavu původní počítačové sítě a potřebám investora na rozvoj obchodních aktivit firmy. Odsud vychází souhrn požadavků definovaných investorem, kterými se vymezují podmínky pro navrhované řešení. Řešení zahrnuje nejvhodnější návrh strukturovaného kabelážního systému s požadovanými parametry přenosových vlastností datové sítě, užití pasivních a aktivních prvků, rozmístění rozvaděčů v budově, vedení kabelových tras i umístění přípojných míst. Návrh stabilní datové sítě, který zohledňuje technické možnosti jeho jednotlivých součástí, je doplněn ekonomickým rozpočtem souvisejících nákladů pro její vybudování.
Bezpečnostní monitoring aplikací v Azure
Doležal, Vojtěch ; Petr,, Svojanovský (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
V této práci jsou spojena dvě velká témata dnešního IT. Bezpečnost a cloud computing je něco, čím se dnes zabývá v podstatě každá firma a jejich důležitost si uvědomují i celé státy. Práce pojednává o monitoringu a bezpečnosti služeb v Microsoft Azure zajištěné výhradně nativními službami. Cílem celé práce je zjistit, zda mohou nativní služby Azure pro zabezpečení nahradit nedostatky v bezpečnosti samotných aplikací. Pokud by se pouze na tyto služby spolehnout nedalo, je třeba rozhodnout, zda má i přesto jejich nasazení smysl. Teoretická část pojednává o cloud computingu a informační bezpečnosti. Analytická část popisuje společnost ŠKODA AUTO a službu Microsoft Azure včetně důležitých služeb, které nabízí. V návrhové části je pak zdokumentováno samotné testování a jím získané výsledky. Výsledkem práce je zjištění, že nasazení monitoringu a zabezpečení v cloudu neřeší problém nedostatečně zabezpečených aplikací. K zabezpečení ovšem může přispět, a to nejen pouze k zabezpečení samotných aplikací, ale i k zabezpečení celého cloudového prostředí.
Návrh počítačové sítě pro skladovací prostory
Jaroš, Petr ; Sedlák, Petr (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem nové počítačové sítě pro mešní budovu v rekonstrukci, která bude sloužit jako zázemí pro živnostenskou činnost klienta. Návrh sítě vychází z analýzy současného stavu, požadavků klienta a teoretických východisek z oboru počítačových sítí. Výsledný návrh splňuje požadavky klienta a měl by sloužit jako podklad pro realizaci sítě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 319 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Ondrák, Vlastimil
2 Ondrák, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.