Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 862 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zobrazení aféry Watergate ve filmu: Porovnání hraných a dokumentárních děl
Verem, Anja ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Diplomová práce Zobrazení aféry Watergate ve filmu: Porovnání hraných a dokumentárních děl se zaměřuje na zobrazení novinářů a aféry Watergate ve filmech. Toto analyzuje na příkladech specifických vybraných hraných a dokumentárních snímků, které o této problematice vznikly. Těmi jsou Akta Pentagon: Skrytá válka (The Post, 2017), Všichni prezidentovi muži (All the President's Men, 1976), Duel Frost/Nixon (Frost/ Nixon, 2008), Watergate (Watergate, 2018), Náš Nixon (Our Nixon, 2013) a Nixon: Vlastními slovy (Nixon by Nixon: In His Own Words, 2014). V první části práce dochází ke shrnutí obecné historie ztvárnění novinářů a médií ve filmu. Dochází zde také k představení klíčových aktérů aféry Watergate, kterými jsou Richard Nixon, Bob Woodward a Carl Bernstein. Tato část pak také popisuje historii deníku The Washington Post a samotné aféry Watergate. V následující části pak dochází k definici základních pojmů, se kterými se v práci pracuje, jako je například hraný film, dokumentární film, investigativní novinář atp. Poslední, třetí část práce, se pak zaměřuje na porovnání a rozebrání zmíněných šesti vybraných filmů za pomocí komparativní metody, která by měla vést ke konečným výsledkům. Primární otázka, kterou se tato práce snaží zodpovědět je, jak (a zda) se liší zobrazení aféry Watergate v hraných...
Neonatal opioid withdrawal syndrome
Chernova, Alika ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Brejchová, Jana (oponent)
abstinenční syndrom (NAS) je důsledkem užívání opiátů během těhotenství. Závažnost projevů NAS zaleží nejen na typu používané opioidní látky, ale i na gestačním věku a dalších používaných látkách, jako jsou tabák anebo antibiotika. μ různým příznaky NAS a změnami délky pobytu v nemocnici a farmakologické léčby. ráce zahrnuje popis molekulárních principů vzniku rizik užívání těchto látek v období gravidity metody léčby vzniklého neonatálního syndromu Klíčová slova: Neonatální abstinenční syndrom, těhotenství, z
Kauza Berdych v českém filmu: od reality a novinových/TV zpráv k fimovému zpracování, až po filmové recenze
Robotková, Martina ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Doležal, Aleš (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Kauza Berdych v českém filmu: od reality a novinových/TV zpráv k filmovému zpracování až po filmové recenze" pojednává o organizované zločinecké skupině, která se na počátku 90. let zformovala okolo vyhazovače z Discolandu Sylvie Davida Berdycha. Specifičnost kauzy Berdych spočívá v tom, že součástí zločinného spolčení byli i detektivové z Odboru pro boj s organizovaným zločinem (OBOZ), kteří kriminální činnost gangu v průběhu let kryli. Berdychův gang páchal únosy, krádeže a loupežná přepadení až do roku 2004, kdy se povedlo dvěma detektivům z OBOZu, Heleně Kahnové a Tomáši Gregorovi, gang rozkrýt. Práce se věnuje mediálnímu obrazu kauzy Berdych, k čemuž byly využity vybrané české zpravodajské weby a zpravodajské pořady. Na motivy Berdychova gangu byl později natočen jednak televizní seriál TV Nova Expozitura, jednak dokumentární film Zákon Helena dokumentaristky Petry Nesvačilové. Práce se zabývá specifiky televizního seriálu a dokumentárního filmu, analýzou zmíněných děl a recenzemi filmových kritiků a široké veřejnosti. Cílem práce bylo podat ucelený obraz o kauze Berdych, která se zapsala do našich dějin jako největší případ organizovaného zločinu napojený na policii.
Epigenetické mechanismy při vzniku závislosti na psychostimulantech
Kubátová, Eliška ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Rydzyková, Tereza (oponent)
Psychostimulanty patří mezi vysoce návykové látky, které působí na centra odměny v mozku zvýšením extracelulární hladiny monoaminů. Svou popularitu v západní společnosti získaly v průběhu 20. století a dodnes jsou přetrvávajícím společenským problémem. Závislost na nich představuje velmi obtížně řešitelnou situaci, terapie je velmi často neúspěšná a bývalí uživatelé se k těmto drogám velmi často vrací. Po podání těchto látek dochází ke změnám genové exprese, které mohou přetrvávat velmi dlouhou dobu od posledního užití drogy - často týdny až měsíce. Tato práce se zaměřuje na epigenetické změny, které probíhají v mozku po podání těchto návykových látek a které jsou spojené se vznikem závislosti. Klíčová slova: Epigenetika, psychostimulanty, amfetamin, metamfetamin, kokain, závislost
Modulace signální dráhy JAK/STAT v suprachiasmatickém jádře hypotalamu potkana
Moravcová, Simona ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Krulová, Magdaléna (oponent) ; Polidarová, Lenka (oponent)
Cirkadiánní hodiny v suprachiasmatických jádrech hypotalamu (SCN) regulují denní rytmy v chování a fyziologii a jsou důležitou součástí mechanismů regulujících homeostázu savců. SCN jsou synchronizovány s 24hodinovým cyklem především působením světla, ale mohou být regulovány také různorodými nesvětelnými signály, jako jsou růstové faktory, opioidy, cytokiny, nebo lipopolysacharid (LPS), které působí prostřednictvím aktivace signální dráhy JAK/STAT. Proteiny rodiny STAT (z angl. signal transducers and activator of transcription) regulují mnoho aspektů buněčné fyziologie od růstu a diferenciace až po imunitní odpověď. Signální dráha JAK/STAT však dosud nebyla v SCN zkoumána a funkce proteinů STAT v SCN není dosud objasněna. V první části práce jsme se zaměřili na lokalizaci proteinů STAT3 a STAT5 v SCN potkana a stanovení denního rytmu na úrovni proteinů i mRNA. Výsledky našich experimentů ukázaly denní rytmus v hladinách proteinu STAT3 v astrocytech SCN potkana s nízkou, ale signifikantní amplitudou a maximem v ranních hodinách. Dále byla odjevena silná, avšak ne rytmická, exprese proteinu STAT5A v astrocytech a proteinu STAT5B v neastrocytických buňkách SCN. Také bylo zjištěno, že Stat3 mRNA vykazuje podobně jako protein cirkadiánní rytmus v SCN potkana s vysokou úrovní exprese během dne a nízkou...
Sustainability of Projects Focusing on Access to Water in Ethiopia
Foltýnová, Veronika ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Peštová, Michaela (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na faktory ovlivňující udržitelnost rozvojových projektů zaměřených na zásobování pitnou vodou v Etiopii. Předkládaná práce identifikuje hlavní dimenze udržitelnosti, zkoumá faktory v nich obsažené a jejich dopad na dlouhodobou funkčnost studovaných intervencí. Empirická část zkoumá (ne)udržitelnost vybraných projektů zásobování vodou v Sidamě a Alabě v Etiopii. Výzkum hodnotí deset systémů zásobování vodou vybudovaných v rámci tří projektů podpořených z prostředků české rozvojové spolupráce. Data byla sbírána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a přímých pozorování analyzovaných vodních systémů. Rozhovory byly vedeny s odborníky, zástupci implementující organizace, zástupci vodních institucí v Etiopii (Woreda Water Offices a WASH komise) a příjemci intervencí, tj. uživateli vybudovaných systémů. Výzkum je doplněn o analýzu projektové dokumentace. Terénní výzkum v Etiopii se uskutečnil v listopadu 2020 a trval čtyři týdny. Výsledky výzkumu prokázaly dlouhodobou funkčnost většiny studovaných systémů pouze s drobnými omezeními. Jeden systém byl v době návštěvy nefunkční a dva systémy čelily vážným problémům. Udržitelnost studovaných systémů byla ovlivněna především kontextuálními faktory a problematickou správou, čímž byla služba vnímána jejími uživateli...
Vliv morfinové abstinence na katecholaminergní a serotoninergní neurotransmiterový systém v mozku potkana
Nováková, Daniela ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Drastichová, Zdeňka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem morfinové abstinence na katecholaminergní a serotoninergní neurotransmiterový systém v mozku potkana. Teoretická část práce shrnuje základní informace o neurotransmisi se zaměřením na katecholaminergní a serotoninergní systém, metabolizmus komponent výše zmíněných neurotransmiterových systémů, jejich signalizaci, příslušné receptory, jejich distribuci a především jejich ovlivnění morfinovou závislostí a následnou abstinencí. Stručně se věnuje také opioidní signalizaci a nastiňuje dosavadní poznatky o neurochemické analýze výše zmíněných transmiterových systémů. Experimentální část práce je zaměřená na optimalizaci metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí a její následné využití pro stanovení základních komponent katecholaminergního a serotoninergního neurotransmiterového systému ve vzorcích různých částí mozku potkanů ovlivňovaných intraperitoneálním podáváním morfin sulfátu a jeho následným vysazením a odpovídajících neovlivněných kontrolních potkanů. V totožných vzorcích je sledována také exprese vybraných katecholaminergních receptorů. Tato práce úspěšně zavádí do původně izokratické metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí gradient, čímž zvyšuje její účinnost, a dále zavádí do rozpouštědla pro...
Úloha organizací občanského sektoru v životě malých obcí
Kubásek, Pavel ; Slepičková, Irena (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
Název: Úloha organizací občanského sektoru v životě malých obcí Cíle: Hlavním cílem je posoudit vztahy mezi zájmovými spolky a představiteli veřejné správy z hlediska jejich společného usilování o budování soudržnosti v obcích bývalého Sdružení obcí Neveklovska. Nefungující mikroregion je také předmětem zamyšlení nad budoucími podobnými institucemi. Metody: Jedná se o vícepřípadovou studii, která je založena na analýze nashromážděných dat z vybraných obcí Sdružení obcí Neveklovska. Projekt bude také čerpat informace z veřejných tiskových materiálů. Dále se tento projekt bude opírat o polostrukturované rozhovory se starosty jednotlivých obcí a s představiteli vybraných zájmových spolků. Výsledky: Zjistili jsme, že všechny obce zkoumaného mikroregionu si uvědomují důležitost zájmových spolků v obcích. Obce se snaží tyto dobrovolné organizace podporovat a zajišťovat lepší společenský život obyvatel. V poslední době obce bývalého mikroregionu opět spolupracovaly společně na oslavách 70. výročí vystěhování Neveklovska. Opětovný vznik mikroregionu je však v nedohlednu. Některé obce nesouhlasí s financováním, a tudíž nemají nadále zájem o tuto integraci. Klíčová slova: lokální veřejná správa, mikroregion, obec, občanské sdružení, sociální soudržnost, spolek, sportovní organizace, venkov

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 862 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
35 NOVOTNÝ, Jakub
95 NOVOTNÝ, Jan
5 NOVOTNÝ, Jaromír
19 NOVOTNÝ, Jaroslav
28 NOVOTNÝ, Jiří
16 NOVOTNÝ, Josef
35 Novotný, Jakub
95 Novotný, Jan
1 Novotný, Jan Philipp
2 Novotný, Jan,
5 Novotný, Jaromír
19 Novotný, Jaroslav
2 Novotný, Jindřich
28 Novotný, Jiří
16 Novotný, Josef
2 Novotný, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.