Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 287 záznamů.  začátekpředchozí264 - 273dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Uplatnění statistických metod při zpracování dat
Krygielová, Lucie ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací zásobovacího procesu malého podniku, zejména určením optimální výše zásob a predikcí poptávky, s využitím analýzy časových řad. V závěrečné fázi je pak popsána tvorba programu, který slouží pro výpočet jednotlivých ukazatelů a predikcí. Cílem je zvýšit efektivitu zásobovacího procesu a tím snížit provozní náklady společnosti.
Uplatnění statistických metod při zpracování dat
Velecká, Markéta ; Mikuš, Erik (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomického stavu zvoleného podniku pomocí analýzy hlavních finančních ukazatelů. Analýza je provedena metodou regresní analýzy a na základě zvolené regresní funkce je stanovena predikce časových řad. Výsledkem práce je zhodnocení provedených analýz a soubor doporučení pro zlepšení současné ekonomické situace firmy.
Technická analýza
Záděra, David ; Matějková, Věra (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá obchodováním s akciemi za použití technické analýzy. Převážně je věnována pozornost akciím obchodovaným na Burze cenných papírů Praha a.s. V praktické části je popsán vlastní počítačový program, který dává doporučení k nákupu a prodeje akcií na základě klouzavých prúměrú a metod moving average convergence/divergence a relative strength index. V závěru práce je uvedeno finanční porovnání uvedených metod.
Technická analýza
Souček, Vilém ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá obecnou charakteristikou technické analýzy a jejím využití při rozhodování na akciovém trhu. Práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou obchodování na kapitálových trzích. V praktické části jsou aplikovány některé indikátory technické analýzy na vybrané akcie a pomocí nich je vytvořena obchodní strategie pro začínajícího investora. Dále je v praktické části popsán návrh aplikace pro technickou analýzu.
Analysis of Call Center Performance Using Statistical Methods
Přikrylová, Veronika ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
The master’s thesis analyzes the key performance areas of the call centre, which contact debtors of nonbank company, which provides loans. An author analyze a collection process with a wide range of statistical methods and then propose actions, which would lead to do this process more effective, which overall will lead to a better performance of whole call centre.
Analýza vybraných ukazatelů pomocí časových řad
Pecina, Marek ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Podstatou této diplomové práce je zhodnocení výkonosti firmy pomocí vybraných ekonomických ukazatelů. Práce se zaměřuje na zhodnocení dat časových řad pomocí poměrových ukazatelů a za pomoci regresní analýzy se určí trend a očekávaný vývoj v dalších letech. Cílem práce je zhodnocení těchto výsledků a následné doporučení pro budoucí zlepšení situace.
Analýza vybrané firmy pomocí časových řad
Poláček, Lukáš ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je analýza ekonomických ukazatelů akciové společnosti Jihomoravská plynárenská pomocí statistických metod. Cílem je zhodnocení ekonomických ukazatelů, vyvození závěrů a návrhů na zlepšení. Návrhová část práce se zabývá cenovou problematikou a hledáním nových příležitostí. Práce obsahuje nezbytná teoretická východiska pro pochopení analytické části, analýzu a doporučení, která po zavedení do praxe přispějí ke zlepšení současného stavu.
Analýza vybraných ukazatelů pomocí statistických metod
Pšenčík, Jiří ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřená na použití časových řad a jiných statistických metod jako nástroje při zkoumání finanční výkonnosti a finanční situace vybraného podniku. Cílem práce je zhodnocení současné situace firmy a na základě těchto výsledků vyvození závěrů a navržení kroků vedoucích ke zlepšení situace. Prognózy let budoucích budou stanoveny na základě znalosti historických dat.
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Barva, David ; Pantůčková, Zdena (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o zhodnocení ekonomické situace reálného podniku pomocí statistických metod. Práce primárně vychází z finančních výkazů podniku. Ty jsou podrobeny ekonomické analýze, z jejíchž výstupů následně vychází analýza statistická. Ta se snaží pomocí statistických metod analyzovat vývoj jednotlivých ukazatelů a na základě hodnot minulých období predikovat budoucí vývoj. Dále jsou v práci uvedena řešení, jejichž implementací by podnik měl dosáhnout větší finanční stability a dlouhodobě vyrovnaného hospodaření.
Design Aplication for Technical Analysis and Building Own Trading Strategy
Olejník, Peter ; Luhan, Jan (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
This master thesis is focused on technical analysis, which is used for forecasting the future trends of stocks. In the first part of master’s thesis are described theoretical basis, which are a base of practical part of this thesis. Next part of this thesis describes the design of application designed to support the technical analysis. Main part of this master thesis deals with building own trading rules and trading strategy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 287 záznamů.   začátekpředchozí264 - 273dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 NOVOTNÁ, Vendula
27 NOVOTNÁ, Veronika
9 NOVOTNÁ, Věra
6 Novotná, Vendula
2 Novotná, Vlasta,
9 Novotná, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.