Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Efekt kombinace dávkování koagulantu a flokulantu na odvodňování čistírenských kalů
Pániková, Kristína ; Novotná, Věra (oponent) ; Hrich, Karel (vedoucí práce)
Zpracování a odstraňování kalů patří mezi nejdůležitější části čištění odpadních vod. Jedná se o ekonomicky náročné části, proto se klade důraz na efektivní dávkování. Dávka musí být co nejmenší, ale také výstupní sušina co nejvyšší. Proto hlavním cílem této diplomové práce je prokázat, je-li možné dosáhnout stejného nebo lepšího stupně odvodnění čistírenského kalu, jestliže se do kalu bude dávkovat různý poměr flokulantu a koagulantu. Diplomová práce se zabývá stanovením optimální kombinace dávek chemikálií při odvodňování kalu. Práce obsahuje dvě části, praktickou a teoretickou. Teoretická část je tvořena rešerší, přehledem zpracovaných výzkumu a prací v oblasti odvodňování kalů. Druhá část je popis laboratorních měření a vyhodnocení výsledků.
Zhodnocení způsobů financování založení Stříbrnictví
Novotná, Věra
Bakalářská práce se zabývá problematikou zdrojů financování na českém trhu. Podává přehled o zdrojích financování, poukazuje na jejich výhody a nevýhody. Největší pozornost je kladena na externí zdroje. Existuje velké množství zdrojů financování. Pro začínajícího podnikatele je nabídka značně užší. Největším problémem je nulová podnikatelská historie. Jednotlivé zdroje financování jsou rozebrány z pohledu možnosti využití začínajícím podnikatelem. Dále jsou po-rovnány nabídky společností poskytujících kapitál. Na základě zjištěných sku-tečností jsou určeny zdroje financování dostupné pro začínající drobné podniky.
Optimalizace dávkování chemikálií při odvodňování kalu
Pániková, Kristína ; Novotná, Věra (oponent) ; Hrich, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá optimálním stanovením dávky chemikálie při odvodňování kalu. Práce má dvě části, praktickou a teoretickou. Teoretická část obsahuje základní informace o zahušťování, destabilizaci a stabilizaci, flokulantech, metodách měření a výsledném zpracování kalů. Zhodnocení laboratorních měření a prezentace výsledků se nacházejí v praktické části.
Paolo Fiammingo v Benátkách
Koubková Novotná, Věra ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Konečný, Lubomír (oponent)
Diplomová práce Paolo Fiammingo v Benátkách se zabývá osobností nizozemského malíře, který nejvýznamnější část svého tvůrčího života strávil v Benátkách. Práce shrnuje poznatky o jeho původu a konstatuje v souladu s existující literaturou k tématu, že až do jeho příchodu do Benátek není umělec známý a je těžké dohledat o jeho pobytu, uměleckém školení a činnosti zmínky. Práce se na základě rozboru jeho pozdějších děl a s oporou v odborné literatuře zabývá možnými vlivy toskánského a římského manýrismu, ale také benátského prostředí na umělcovo dílo. Nejvýznamnější část práce se věnuje Fiammingově pobytu v Benátkách, který začal s největší pravděpodobností v dílně Jacopa Tintoretta, kde se spolu s dalšími umělci podílel na jeho zakázkách. V té souvislosti práce informuje o tehdejší dílenské praxi, a o tom, jakým způsobem se umělecká díla dostávala k objednavatelům. Další částí práce je samostatná tvorba Paola Fiamminga v Benátkách, která je mimo jiné spojena s velkými zaalpskými zakázkami. Výsledky této části práce potom jsou vztaženy na případ Paola Fiamminga a jeho objednavatelů, augsburského obchodníka Hanse Fuggera a císaře Rudolfa II, a také jednoho objednavatele, jehož spojitost s Paolem Fiammingem se nepotvrdila. Další část práce se zabývá jednotlivými obrazy umístěnými v pražských a dalších...
Hieronymus Bosch a Benátky
Novotná, Věra ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
Resumé Předložená bakalářská práce se zabývá osobností Hieronyma Bosche ve vztahu k Benátkám. Je předstupněm k dalšímu badatelskému zkoumání. Vědomě navazuje na eseje Jarmily Vackové, která jako jedna z mála v Čechách reflektovala postavu Hieronyma Bosche v širších souvislostech. Ke každému tématu nastolenému v jednotlivých kapitolách je proto zaznamenán výčet různých pohledů na probíranou problematiku. Práce je zaměřena především na shromáždění a vytvoření přehledu odkazů z literatury, která odráží jednotlivá témata nastolená v kapitolách této práce. Na jejím počátku stála otázka, v jakém vztahu byla osoba a dílo Hieronyma Bosche k Benátkám. S těmi několika málo Boschovými originálními malbami se setkáváme ve skvostném a okázalém Palazzo Ducale. Boschova v Benátkách dochovaná díla jsou naproti tomu spíše kontemplativní. Badatelé se jimi proto příliš nezabývali. Z toho vyplynuly metodické obtíže s nimiž se nejspíše setká každý, kdo se vydá po stopách osudů Boschových maleb vystavených v Benátkách. Naproti tomu stojí fakt, že Bosch má již v 16. století popularitu a některé významné obdivovatelé. Dochovaná literatura není systematická, tématu vztahu mistra a jeho díla k Benátkám a jejich umění se dosud v podstatě nikdo seriózně nevěnoval. Existuje pouze jediná práce, která přímo v jedné části pojednává o...
Téma dětství v tvorbě Antona Pavloviče Čechova
Novotná, Věra ; Hlaváček, Antonín (oponent) ; Hříbková, Radka (vedoucí práce)
V diplomové práci jsem se zabývala různými aspekty dětství v díle Antona Pavlovice Čechova. Jak už jsem se zmínila na začátku, možností, jak lze u Čechova pohlížet na dětství je velmi mnoho a autor mu věnoval řadu děl. Proto bylo nutné provést výběr povídek, aby jednotlivé aspekty dětství mohly vyniknout. Začala jsem analýzou prvních setkání dětí s něčím, co doposud nepoznaly, co je pro ně nové a co v nich možná zanechá stopu po celý život. Kromě událostí a děje jsem se snažila všímat si, jak takové setkání vypadá, jak ho dítě asi může vnímat, a jakým způsobem autor tuto perspektivu zprostředkuje čtenáři.
Profesorky a docentky práva - ženy v prestižní profesi
Novotná, Věra ; Havelková, Hana (vedoucí práce) ; Havelková, Barbara (oponent)
Ženy ve vysokých akademických pozicích představují elitní skupinu žen, jejíž zkušenost nebyla v českém sociologickém prostředí dosud samostatně zmapována. Univerzitní prostředí spolu s právnickou profesní oblastí jsou historicky "mužsky" konotované oblasti, kam ženy pronikaly velmi obtížně. I přes formální otevření se tohoto akademického vzdělávacího a profesního prostředí ženám, setkáváme se ještě v dnešní době na úrovni akademických hodností s vysokou vertikální segregací. Provedené rozhovory proto měly ukázat, jak dané ženy reflektují svou zkušenost působení v rámci právnického univerzitního prostředí s ohledem na své vysoké postavení. Zjistila jsem, že dané ženy do této oblasti pronikaly nejenom díky vlastnímu sociokulturnímu kapitálu, ale především díky příhodným strukturálním podmínkám. Většina z nich se významně identifikuje se svou pedagogickou rolí a všechny bez výjimky si vytvořily velmi silné pouto ke své profesi. Jejich náhled na postavení své a ostatních žen je spíše optimistický, s omezenou genderovou citlivostí, přičemž významnou roli sehrála životní zkušenost výkonu tohoto povolání v období komunismu a názorový liberalismus.
Slovenština ve Vojvodině: status a komunikační uplatnění
Novotná, Věra ; Nábělková, Mira (vedoucí práce) ; Nekvapil, Jiří (oponent) ; Dudok, Miroslav (oponent)
Slovenština ve Vojvodině představuje jednu ze živých a životaschopných realizací slovenského jazyka mimo území Slovenska - zkoumání vývoje jejího statusu a komunikačního uplatnění je v orientaci na slovenštinu v menšinovém prostředí aktuální výzkumné téma. Slováci na dnešním území Vojvodiny žijí více než 260 let. Přišli sem nejvíce z území dnešního středního, méně západního Slovenska, někteří po určité době života na území dnešního Maďarska. V průběhu doby se měnily podmínky života i státní útvary, ale Slováci si zachovali všechny národnostní atributy, kulturu a jazyk. Práce přináší vývojové demografické charakteristiky a analýzu současného právního stavu, školství a jednotlivých složek kultury v životě slovenské menšiny ve Vojvodině. Jazyk vojvodinských Slováků se vyvíjel v podmínkách odloučení od mateřské země (geografické i politické sféry) a je předmětem odborného výzkumu vojvodinských i slovenských slovakistů od konce 18. století. V práci se podává přehled tohoto bádání i jeho významných osobností. Vývoj slovenského jazyka v daném prostředí od začátku probíhá v koexistenci s dalšími jazyky. Vojvodina je multinacionální oblast s kontaktem slovanských i neslovanských jazyků, kde srbský jazyk je dominantní. Mnoho obyvatel Vojvodiny je z těchto důvodů přirozenými bi/multilingvisty. Z hlediska postavení a...
Kritéria zahájení intervence z důvodu podezření na syndrom CAN v rodině
Joklová, Klára ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Novotná, Věra (oponent)
Ve své práci jsem se zaměřila na zkompilování kritérií pro zahájení intervence z důvodu podezření na týrání nebo zneužívání dítěte v rodině a na syndrom CAN z pohledu jeho vzniku a případného odhalení. Jako každá oblast lidského života mají i negativní společenské jevy, jakým je i týrání a zneužívání dětí v rodině výrazné individuální prvky. Čím více aspektů daný jev skládá, tím konkrétněji je třeba se mu věnovat. Je vždy třeba nahlížet na dítě a jeho rodinu v kontextu její aktuální situace, dlouhodobého vývoje i sociálního okolí. Při diagnostice syndromu CAN je třeba sledovat osobnost a způsoby chování konkrétního dítěte (a jeho potenciálních sourozenců), pečovatelů, vztahy mezi nimi navzájem, i možnou historii jejich vztahu, také jejich osobní historii a nakonec i vztahy a postoje rodiny a jejího sociálního okolí. Čím komplexnější je obrázek rodinné situace, tím větší pravděpodobnost, odhalení týrání nebo zneužívání dítěte. Proto jsem se snažila sebrat co nejvíce poznatků o oběti, pachateli i rodině, ve které k týrání dochází. Jedním z problémů, na který jsem během zpracovávání práce narazila, byly protichůdné názory odborníků na některé aspektů, zejména predispozic určitých lidí nebo rodin ke zvýšenému riziku vzniku týrání nebo zneužívání. Jsou to například rozdílné výsledky studií opírající se o teorii...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 NOVOTNÁ, Vendula
27 NOVOTNÁ, Veronika
9 NOVOTNÁ, Věra
6 Novotná, Vendula
27 Novotná, Veronika
2 Novotná, Vlasta,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.