Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fenomén cesty v umělecké tvorbě a v pedagogickém díle
Novotná, Karolína ; Gajdošíková, Pavla (vedoucí práce) ; Kitzbergerová, Leonora (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání aspektů a vizí cesty a jejich významu, a to jak v konkrétní, tak i metaforické rovině. V jednom pohledu je cesta interpretována jako spojnice mezi specifickými body, zatímco v jiném jako nástroj k dosažení určitého cíle. V takovém kontextu se cesta stává integrální součástí procesu směřujícího k dosažení určitého cíle, kterým může být cokoli od dosažení konkrétní destinace po naplnění životního snu nebo mise. je interakce mezi cestou a cílem klíčová. Výtvarnou složkou práce je osobní deník, jenž obsahuje fragmenty ze různých cest, zachycené ými . Deník je obohacen o kresby a texty, které reflektují autentické zážitky z cestování. Tento deník, stejně jako téma "Fenoménu cesty", se stal inspiračním zdrojem pro didaktické projekty, které se zaměřují na zkoumání konceptu cesty, ať už ve výtvarném nebo pedagogickém kontextu. Cílem této diplomové práce je prozkoumat různé aspekty a perspektivy cesty, jak v konkrétní, tak i v metaforické rovině, a přetvořit je do didaktických projektů KLÍČOVÁ SLOVA Bod, cesta, cíl, labyrint, fragment, umění, výtvarná didaktika
Velké šelmy ČR ve výuce přírodopisu
NOVOTNÁ, Karolína
Tato bakalářská práce je zaměřená na téma "Velkých šelem v České republice ve výuce přírodopisu". První část práce je zaměřena na výskyt a význam velkých šelem v ČR. Další kapitola se zabývá tím, jak se tématu věnují učitelé přírodopisu na základních školách v naší zemi a ukotvením tématu v RVP, ŠVP a dalších výukových programech v Česku. Cílem této práce je ověřit výzkumné otázky a pomocí dotazníku distribuovaného co největšímu počtu vyučujících přírodopisu zjistit, jestli a jakým způsobem se tomuto tématu věnují učitelé přírodopisu základních škol napříč Českem.
Dopady pandemie Covid-19 na rozpočty municipalit v ČR
NOVOTNÁ, Karolína
Bakalářská práce je zaměřena na municipální rozpočty obcí v České republice v době pandemie, kterou způsobila nemoc Covid-19. Tato pandemie vyvrcholila v roce 2020 a její důsledky přetrvávají do dalších let. Bakalářská práce je složena z části teoretické a praktické. Část teoretická obsahuje témata, která jsou především věnována rozpočtům obcí, výdajům, příjmům a příčinám, jež způsobují jejich kolísání. V neposlední řadě je zde zmíněn ekonomický vývoj a rozpočtová politika vlády ČR v době pandemie Covid-19. Praktická část se zabývá analýzou hospodaření obcí v České republice a kvantifikací rozpočtového dopadu pandemie s identifikací jejich příčin. Český Krumlov byl vybrán jako příkladná obec v hospodaření v době pandemické krize.
O mýtu a věčném návratu v umění
Novotná, Karolína ; Hůla, Zdenek (vedoucí práce) ; Gajdošíková, Pavla (oponent)
Bakalářská práce O mýtu a věčném návratu v umění má za cíl představit a propojit pojmy jako jsou mýtus, rituál, archetyp, praobraz, obraz a návrat. V práci se zabývám poutí a labyrintem, jako cestou člověka životem, v niž hledá symboly a odkazy v obrazech, které se stávají průvodci na cestě. Teoretická práce je rozdělena na tři části - Mýtus, Návrat a Obraz. Všechny tři jsou pak propojeny právě onou poutí, cestou či nití, kterou člověk po cestě nalézá. Téma obrazu je stěžejní ve všech třech částech této práce, protože jen díky němu, se neviditelné stává viditelným. V didaktické části představuji výtvarnou aktivitu, která je zaměřena na Návrat v umění, k počátkům umění a kultury samotné - k jeskynním malbám. Ve výtvarném projektu se snažím celé téma mé bakalářské práce uchopit výtvarně, vytvořením malé knihy, která je tištěna na pauzový papír. Je zde kladen důraz na propojenost mezi stránkami "minulými, nynějšími a budoucími". Poslední částí je příloha, která obsahuje výtvarné práce na téma "Labyrint", které vytvořili mí přátelé na základě mého zadání. Každý k labyrintu přistoupil z jiného úhlu a vytvořil tak svůj osobitý pohled na dané téma. KLÍČOVÁ SLOVA mýtus, rituál, obraz, archetyp, návrat
Etologické pozorování skotu v různých věkových kategorií
Novotná, Karolína
Tato práce se zabývá etologickým pozorování skotu různých věkových kategorií. Jsou zde pozorovány a hodnoceny celkově tři skupiny zvířat českého strakatého skotu, a to dojnice, vysokobřezí jalovice a telata. Cílem práce bylo seznámení se se základními životními projevy skotu a porovnání jednotlivých forem chování mezi pozorovanými kategoriemi. Výsledky byly zaznamenány do etogramu a následně zpracovány grafickou metodou. Pro každou skupinu bylo provedeno osmi hodinové pozorování. To bylo zaměřeno na tyto formy chování: ležení, stání, přežvykování, příjem krmiva a vody, kálení a močení, komfortní chování, sociální chování, sexuální chování a pohyb. Tři nejčastější projevy chování byly ležení, stání a příjem krmiva. Nejvíce leželi dojnice a stáním trávily nejvíce času vysokobřezí jalovice. Příjem krmiva byl mezi kategoriemi nejvyrovnanější. Přesto se této aktivitě nejvíce věnovala telata.
Připravenost vybraného podniku a jeho zaměstnanců v okrese Tábor na únik chemických látek z provozu
NOVOTNÁ, Karolína
Bakalářská práce popisuje problematiku připravenosti vybraného podniku a jeho zaměstnanců na únik chemických látek z provozu. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou vybraného podniku, skutečnou chemickou havárií, která se ve vybraném podniku stala, právními předpisy, které se týkají problematiky tématu práce, chováním obyvatel v případě úniku nebezpečné chemické látky, školením zaměstnanců a začleněním činností podle míry požárního nebezpečí, jsou zde vysvětleny pojmy jako chemická havárie, havarijní plánování, požární evakuační plán. Cílem práce bylo vyhodnotit připravenost vybraného podniku a jeho zaměstnanců v okrese Tábor na únik chemických látek z provozu. Připravenost zaměstnanců se hodnotila pomocí dotazníkového šetření, připravenost podniku porovnáním platné odpovídající legislativy s interními dokumenty. Výzkumná otázka byla formulována jako: "Jaká je reálná připravenost podniku na únik chemických látek z provozu?" Během výzkumu bylo zjištěno, že vybraný podnik má vypracované interní dokumenty v souladu s platnou legislativou a pomocí dotazníkového šetření bylo zjištěno, že jeho zaměstnanci na únik chemických látek jsou dobře připraveni. Takže reálná připravenost podniku je dobrá. V metodice práce je popsáno, jakým způsobem byl prováděn výzkum mezi náhodně vybranými respondenty. Navzdory dobré připravenosti bylo zjištěno, že všichni dotazovaní respondenti by se nezachovali správně při úniku nebezpečné chemické látky z provozu a všichni zaměstnanci nejsou školeni v pravidelném časovém intervalu v oblasti požární ochrany. Výsledky této práce budou poskytnuty vybranému podniku pro účely posouzení připravenosti na únik chemických látek z provozu.
Život v azylovém domě z pohledu klienta
NOVOTNÁ, Karolína
Ve své bakalářské práci se zabývám potřebností domova pro matky s dětmi. V vodní části je vymezen pojem azylového zařízení a standardů kvality sociálních služeb. Je zde také zmíněno postavení otců jako samoživitelů. Dále jsou zde vyjmenovány důvody, které vedou k bezdomovectví žen. Ve třetí části se zabývám podmínkami, jenž panují v domovech a zákony upravujícími práva dětí. V závěru teoretické části se zaobírám charakteristikou a typologií žen, které tuto formu pomoci vyhledávají. Z výzkumu vyplynul, že klientky jsou vesměs v azylovém domě spokojeny a chtějí svoji obtížnou situaci řešit vyhledáním vlastního ubytování.

Viz též: podobná jména autorů
7 NOVOTNÁ, Karolína
82 NOVOTNÁ, Kateřina
23 NOVOTNÁ, Klára
1 NOVOTNÁ, Kristina
20 NOVOTNÁ, Kristýna
1 NOVOTNÁ, Květa
1 Novotná, K.
3 Novotná, Kamila
82 Novotná, Kateřina
23 Novotná, Klára
20 Novotná, Kristýna
2 Novotná, Kristýna Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.