Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 209 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti pracovního začlenění osob s roztroušenou sklerózou: vliv symptomů a dalších komorbidit
Ulmanová, Alena ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Rodová, Zuzana (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Alena Ulmanová Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná Ph.D. Konzultant práce: Mgr. Eliška Rotbartová Název bakalářské práce: Možnosti pracovního začlenění osob s roztroušenou sklerózou: vliv symptomů a dalších komorbidit Abstrakt bakalářské práce: Tato teoreticko-praktická bakalářská práce se zabývá vlivem symptomů roztroušené sklerózy a dalších komorbidit na pracovní uplatnění osob, které se potýkají s touto diagnózou. Práce si klade za cíl zjistit jaké jsou dominantní obtíže, které omezují práceschopnost osob s roztroušenou sklerózou, čehož dosahuje pomocí dotazníku pracovních obtíží s názvem Multiple Sclerosis Work Difficulties Questionnaire (MSWDQ-23). Důležitost tohoto cíle vychází především z faktu, že onemocnění postihuje především mladé dospělé v produktivním věku, u kterých bývá zaměstnání podstatnou součástí života a obtíže spojené se sníženou práceschopností mohou negativně ovlivnit jejich finanční a sociální situaci, ale i celkový fyzický stav. Teoretická část práce shrnuje poznatky o dané problematice pomocí aktuální zahraniční i tuzemské literatury. V praktické části je následně využit kvantitativní výzkum založený na dotazníkovém šetření. Konkrétně je použit standardizovaný nástroj MSWDQ-23, který pomocí uzavřených otázek rozdělených do tří kategorií...
Kognitivní rehabilitace osob s roztroušenou sklerózou
Bílková, Tereza ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Krivošíková, Mária (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Tereza Bílková Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Konzultant práce: Mgr. Eliška Rotbartová Název bakalářské práce: Kognitivní rehabilitace osob s roztroušenou sklerózou Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se věnuje tématu kognitivní rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou, která probíhá v domácím prostředí s využitím počítačového programu HAPPYneuron. Roztroušená skleróza se řadí mezi autoimunitní onemocnění, během kterého dochází k poškození buněk našeho centrálního nervového sytému. Cílem této bakalářské práce je ověřit, zda má kognitivní rehabilitace v délce 16 týdnů, která bude vedena přes počítačový program HAPPYneuron, pozitivní dopad na prostorovou orientaci, krátkodobou paměť, pozornost a řeč u pacientů s RS. V teoretické části bakalářské práce popisuji samotnou problematiku roztroušené sklerózy, včetně klinického obrazu a typů roztroušené sklerózy. Dále se zabývám podrobnějším popisem nejvíce zasažených domén kognitivních funkcí, jejich vyšetření a možnosti kognitivní rehabilitace. V neposlední řadě popisuji kognitivní rehabilitaci s využitím počítačových programů, podrobněji se věnuji popisu programu HAPPYneuron. V praktické části byly tři pacientky nejprve vyšetřeny klinickým neuropsychologem. Na základě toho, byly zvoleny...
Fyzioterapie v období pandemie Covid - 19 u pacientů s roztroušenou sklerózou
Knapová, Ivana ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Havlová, Martina (oponent)
Jméno, příjmení: Ivana Knapová Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Název bakalářské: Fyzioterapie v období pandemie covid-19 u pacientů s roztroušenou sklerózou Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na možnosti fyzioterapeutické intervence u pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří trpí přetrvávajícími symptomy po překonání infekce covid-19. K hlavním aspektům terapeutické intervence patří pohybová léčba a respirační fyzioterapie. V teoretické části práce je představena problematika post-covid syndromu - detailněji se zabývá jeho terminologií, patogenezí, diagnostikou, klinickými symptomy a možností jejich terapie z obecného i fyzioterapeutického hlediska. Další část se věnuje samotné charakteristice roztroušené sklerózy a poskytuje podrobný popis základních charakteristik tohoto onemocnění. V závěru teoretické části jsou podrobně rozebrána témata plicní rehabilitace, respirační fyzioterapie a pohybové léčby. Hlavním cílem této práce je poskytnout přehled o přínosech respirační fyzioterapie a pohybové léčby pro pacienty s roztroušenou sklerózou, kteří trpí symptomy post-covid syndromu. Součástí tohoto cíle je také vytvoření brožury obsahující cvičení vhodná pro autoterapii, která má sloužit jako edukační materiál pro tyto pacienty. V praktické části jsou prezentovány tři kazuistiky pacientů v...
Za první linií, Rehabilitace v době pandemie Covid-19
Novotná, Klára ; Vaněk, Miroslav (vedoucí práce) ; Wohlmuth Markupová, Jana (oponent)
Práce dokumentuje na základě 13 rozhovorů se zdravotníky, kteří jsou součásti multidisciplinární rehabilitační péče na různých pozicích a mohou tedy z různých pohledů reflektovat, dopad pandemie Covid-19 na oblast zdravotnictví (konkrétně rehabilitační medicíny a tělovýchovného lékařství). Kromě dopadů na odborně-profesní rovinu měla práce za cíl zaznamenat také subjektivně vnímaný dopad na osobní život narátorů. Realizace rozhovorů pomocí metody orální historie probíhala na počátku roku 2022, tedy po 2 letech života s pandemií, kdy stále platila přísná omezení. Práce přináší svědectví o prožívání pandemie u zdravotníků za tzv."první linií", kterým nebylo v médiích věnováno tolik pozornosti. Zkušenosti narátorů se pak snaží zasadit do kontextu českých reálií a porovnat s výsledky z obdobných zahraničních studií o pandemie mezi zdravotníky.
Fenomén cesty v umělecké tvorbě a v pedagogickém díle
Novotná, Karolína ; Gajdošíková, Pavla (vedoucí práce) ; Kitzbergerová, Leonora (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání aspektů a vizí cesty a jejich významu, a to jak v konkrétní, tak i metaforické rovině. V jednom pohledu je cesta interpretována jako spojnice mezi specifickými body, zatímco v jiném jako nástroj k dosažení určitého cíle. V takovém kontextu se cesta stává integrální součástí procesu směřujícího k dosažení určitého cíle, kterým může být cokoli od dosažení konkrétní destinace po naplnění životního snu nebo mise. je interakce mezi cestou a cílem klíčová. Výtvarnou složkou práce je osobní deník, jenž obsahuje fragmenty ze různých cest, zachycené ými . Deník je obohacen o kresby a texty, které reflektují autentické zážitky z cestování. Tento deník, stejně jako téma "Fenoménu cesty", se stal inspiračním zdrojem pro didaktické projekty, které se zaměřují na zkoumání konceptu cesty, ať už ve výtvarném nebo pedagogickém kontextu. Cílem této diplomové práce je prozkoumat různé aspekty a perspektivy cesty, jak v konkrétní, tak i v metaforické rovině, a přetvořit je do didaktických projektů KLÍČOVÁ SLOVA Bod, cesta, cíl, labyrint, fragment, umění, výtvarná didaktika
Znalosti a preference pohádek současných předškolních dětí
Svobodová, Julie ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá pohádkami ve vztahu k současným dětem předškolního věku a znalostmi a preferencemi pohádek těchto dětí. Mou snahou je poukázat touto prací na smysl a význam pohádek pro děti a také na důležitost a přínos zjišťování znalostí a preferencí pohádek dětí. Dle mého názoru je totiž potřebné zjišťovat, jak na tom děti v oblasti pohádek momentálně jsou, aby tak pohádky mohly přispívat jejich rozvoji. V teoretické části se věnuji nejprve charakteristice předškolního dítěte v souvislosti k tématu práce a také faktorům ovlivňujícím čtenářství dětí, mezi něž patří rodina, učitelé v mateřské škole, čtenářsky podnětné prostředí a knihovny. Dále tu píši o charakteristice literatury pro děti a o generacích, které vychovávají současné děti, a o vztahu těchto generací k dětské literatuře. Ten může mít totiž následně vliv na vztah předškolních dětí k literatuře. Další důležitou oblastí je zde samotná pohádka, její charakteristika, druhy a pohádkové postavy, a také význam pohádky a možnosti práce s ní v mateřské škole. Cílem praktické části bylo zjistit, jaké pohádky vybrané předškolní děti znají, jaké preferují, s jakými pohádkovými postavami se ztotožňují a proč, a také jestli o jejich znalostech a preferencích vědí jejich pedagožky a zda a jakým způsobem s pohádkou v mateřské škole...
Bolest u pacientů s roztroušenou sklerózou
Paulů, Kateřina ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Grosserová, Barbora (oponent)
práce: Bakalářská práce se zabývá tématem bolesti u pacientů s roztroušenou sklerózou. Cílem práce je zmapovat výskyt bolesti mezi pacienty s roztroušenou sklerózou, její lokalizaci, časový průběh, vyvolávající faktory, typ, charakter, intenzitu a některé její další aspekty prostřednictvím zkrácené české formy standardizovaného dotazníku McGillovy univerzity. Práce je složena z části teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá jednak problematikou bolesti obecně, ale také se zaměřuje na jednotlivé typy bolesti, které jsou charakteristické pro roztroušenou sklerózu. Praktická část se opírá o sběr dat pomocí dotazníkového šetření, které se zaměřuje na zmapování výskytu bolesti, její umístění, charakter, délku trvání, intenzitu a další případné související faktory. Ke sběru dat jsem využila kratší formu české verze standardizovaného dotazníku McGillovy univerzity. Dotazníkové šetření bylo uskutečněno u pacientů Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kterým byl předložen dotazník v papírové podobě. Informace, které jsem získala jsem zpracovala do grafů a tabulek. Výsledky ukázaly, že bolest je přítomna u 60 % respondentů s roztroušenou sklerózou, nejčastěji je lokalizovaná v oblasti páteře a dolních končetin. Intenzita bolesti se pohybuje spíše v nižších...
Fyzioterapie v porodní a poporodní péči po spontánním porodu
Piklová, Lenka ; Aujezdská, Eva (vedoucí práce) ; Novotná, Klára (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Bc. Lenka Piklová Vedoucí práce: Mgr. Eva Aujezdská Název bakalářské práce: Fyzioterapie v porodní a poporodní péči po spontánním porodu Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou porodního a poporodního období ženy a odchylkami pohybového aparátu, které se v souvislosti se spontánním porodem a šestinedělím objevují nejčastěji. Dále se zabývá možnostmi fyzioterapie, kterými lze tyto odchylky zmírnit, odstranit, nebo jim předejít. Cílem práce je poskytnout ucelený přehled informací, popsat vliv fyzioterapie na rekonvalescenci ženy po spontánním porodu a sestavit informační brožuru s terapeutickými cviky. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je popsán průběh a mechanismus spontánního porodu včetně anatomických struktur, které jsou tímto procesem zatíženy nejvíce. Jsou zde uvedeny i možnosti fyzioterapie vhodné pro porodní péči. Větší prostor je věnován poporodnímu období a nabízí výčet fyziologických i nejčastějších patologických změn, mezi které patří tromboflebitida, tromboembolie, porodní poranění, dysfunkce svalů pánevního dna, diastáza břišních svalů, oslabení hlubokého stabilizačního systému páteře, posturální změny a změny psychické. Nechybí ani kapitola o laktaci, ale největší část je věnována vhodným...
Velké šelmy ČR ve výuce přírodopisu
NOVOTNÁ, Karolína
Tato bakalářská práce je zaměřená na téma "Velkých šelem v České republice ve výuce přírodopisu". První část práce je zaměřena na výskyt a význam velkých šelem v ČR. Další kapitola se zabývá tím, jak se tématu věnují učitelé přírodopisu na základních školách v naší zemi a ukotvením tématu v RVP, ŠVP a dalších výukových programech v Česku. Cílem této práce je ověřit výzkumné otázky a pomocí dotazníku distribuovaného co největšímu počtu vyučujících přírodopisu zjistit, jestli a jakým způsobem se tomuto tématu věnují učitelé přírodopisu základních škol napříč Českem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 209 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 NOVOTNÁ, Karolína
82 NOVOTNÁ, Kateřina
23 NOVOTNÁ, Klára
1 NOVOTNÁ, Kristina
20 NOVOTNÁ, Kristýna
1 NOVOTNÁ, Květa
3 Novotná, Kamila
7 Novotná, Karolína
82 Novotná, Kateřina
23 Novotná, Klára
20 Novotná, Kristýna
2 Novotná, Kristýna Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.