Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proměny jabloneckého exportu skla a bižuterie v první polovině 20. století
Nový, Petr ; Jakubec, Ivan (vedoucí práce) ; Mergl, Jan (oponent) ; Novotný, Lukáš (oponent)
Proměny jabloneckého exportu skla a bižuterie v první polovině 20. století PhDr. Petr Nový Abstrakt Jablonecké zboží (bižuterie ze skla, kovu či plastu a drobné skleněné výrobky) procházelo v první polovině 20. století díky politickým zvratům, závislosti na zahraničních trzích a charakteru sortimentu nejdynamičtější fází ve své historii. Jednalo se přitom o velmi výdělečný obor, který v pestrosti nabídky neměl ve své době na světě konkurenci a přinášel státu nemalé devizové zisky. Disertační práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První se zabývá obecnými i konkrétními otázkami spojenými s vývozem jabloneckého zboží ve vymezeném období. Sleduje jak obecný historický vývoj oboru, tak interakce mezi výrobou a exportem, včetně typů reakcí aktérů na zlomové situace. Obsahuje též dobová svědectví vývozců, kteří se ve vymezeném období věnovali zahraničnímu obchodu s jabloneckým zbožím. Druhá část disertační práce je věnována exportérům jako specifické skupině podnikatelů se zásadním vlivem na rozvoj celého oboru. Přináší jejich kolektivní biografii, jejíž součástí je též typologie. Pozornost je věnována nejen vlastní podnikatelské kariéře exportérů, ale i jejich společenským aktivitám a sítím. Důležitým doplňkem disertační práce jsou přílohy s daty k tématu jabloneckého exportu první poloviny 20. století....
Metodika sběru a uchovávání designu československého skla a bižuterie 1948–1989
Nový, Petr ; Nováková, Kateřina Nora ; Hrušková, Kateřina ; Havlíčková, Dagmar
Metodika se zabývá problematikou sběru a uchovávání designu československého skla a bižuterie z období let 1948–1989, konkrétně širokou oblastí ručního i automatického komerčního zdobeného i nezdobeného užitkového skla a hotové bižuterie ze skla, kovu, plastu a dalších materiálů, včetně prototypů. Nezahrnuje další obory sklářského průmyslu a řemesla (ploché sklo, obalové sklo, laboratorní sklo, skleněná vlákna, skleněná mozaika a vitráže, autorské sklo a autorská bižuterie). Přináší informace, které usnadní a zároveň zkvalitní dataci a deskripci výrobků vzniklých ve vymezeném období. Nabízí návody k systematizaci kvalifikovaného aktivního sběru, včetně informací nezbytných k odpovídající péči o takto získané sbírkové předměty. Téma designu československého skla a bižuterie v období socialismu nelze kvalifikovaně nahlížet a sbírkově zpracovávat bez znalosti základních organizačních mezníků, které obory skla a bižuterie provázely. Tyto změny totiž přinášely zánik starých a vznik nových značek či ochranných známek a jsou tedy důležité pro orientaci při snaze o dataci předmětů, případně podmiňovaly technologické změny, které jsou zásadní pro popis způsobu výroby. Tyto informace jsou proto nedílnou součástí metodiky, stejně jako obsáhlé přehledové přílohy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
An analysis of the determinants influencing the probability of cancellation for projects receiving EU funding
Nový, Petr ; Martišková, Monika (vedoucí práce) ; Patáková, Magdalena (oponent)
Tato práce se zabývá problémem zrušených projektů na čerpání podpory z fondů EU, které jsou brány jako další referenční veličina pro měření absorpční kapacity České republiky. Faktory ovlivňující pravděpodobnost zrušení projektů byly dosud jen povrchně popsány. Z tohoto důvodu je cílem práce pokusit se prozkoumat některé faktory ovlivňující pravděpodobnost zrušení projektů na čerpání podpory z fondů EU; nejprve shrnutím a popsáním trendů zrušených projektů, poté ekonometrickou analýzou zkoumající možné faktory. Data ukazují na rostoucí trend zrušených projektů a velký podíl projektů programu Podnikání a inovace na zrušených projektech. Bylo zjištěno, že nejvýznamněji ovlivňuje pravděpodobnost zrušení projektu velikost proplacené částky (negativně). Významný kladný vliv na pravděpodobnost zrušení má také stáří firmy a počet jejích zaměstnanců. Určitou roli hrál i rok 2008, kdy vypukla krize.
Přírodní a sociální aspekty sídelní struktury zemědělského pravěku a raného středověku. Příklad mikroregionu Únětického a Podmoráňského potoka
Nový, Petr ; Kuna, Martin (vedoucí práce) ; Popelka, Miroslav (oponent)
Krajina na severozápad od Prahy je krajinou s bohatou historií. Nejpádnějším důvodem, pro který byla tato pracovní oblast zvolena, nebyla jen předpokládaná nadprůměrná četnost archeologických lokalit, nýbrž i důvěrná znalost území. Členité území nepříliš velké rozlohy s bohatou nálezovou základnou se jeví takřka jako ideální pro zamýšlené zpracování vlivu přírodních a sociálních aspektů na strukturu osídlení. Oproti jiným podobným pracím si tato však klade za cíl dobrat se pokud možno nezkreslených výsledků, je tedy nutné pracovat s přesnými vstupními daty, precizně je zpracovat i věnovat velkou opatrnost při zacházení a výkladu výsledných informací. V práci této dochází ke spojení manuální práce s mapovými podklady, znalostí terénu a geografických informačních systémů. K uspokojivému zvládnutí problematiky je zapotřebí sledovat nejen data archeologická, ale i přírodovědecká. Není možné se při zpracovávání takovéto problematiky spokojit pouze s "plochými" daty zastupujícími jednotlivé lokality či komponenty v mapových či textových podkladech, aniž bychom se s nimi seznámili přímo v terénu. Každá komponenta je individuálním projevem přítomnosti našich předků v krajině a jako takovou ji musíme nakonec brát. Nicméně tento směr (při předem přesně definovaných otázkách) archeologických prací nabývá na intenzitě....
An analysis of the determinants influencing the probability of cancellation for projects receiving EU funding
Nový, Petr ; Martišková, Monika (vedoucí práce) ; Patáková, Magdalena (oponent)
Tato práce se zabývá problémem zrušených projektů na čerpání podpory z fondů EU, které jsou brány jako další referenční veličina pro měření absorpční kapacity České republiky. Faktory ovlivňující pravděpodobnost zrušení projektů byly dosud jen povrchně popsány. Z tohoto důvodu je cílem práce pokusit se prozkoumat některé faktory ovlivňující pravděpodobnost zrušení projektů na čerpání podpory z fondů EU; nejprve shrnutím a popsáním trendů zrušených projektů, poté ekonometrickou analýzou zkoumající možné faktory. Data ukazují na rostoucí trend zrušených projektů a velký podíl projektů programu Podnikání a inovace na zrušených projektech. Bylo zjištěno, že nejvýznamněji ovlivňuje pravděpodobnost zrušení projektu velikost proplacené částky (negativně). Významný kladný vliv na pravděpodobnost zrušení má také stáří firmy a počet jejích zaměstnanců. Určitou roli hrál i rok 2008, kdy vypukla krize.
Sklářství na Železnobrodsku v letech 1918-1938
Bursová, Veronika ; Nový, Petr (oponent) ; Jakubec, Ivan (vedoucí práce)
Práce se zabývá vývojem sklářské výroby v Jizerských horách v období první československé republiky, to znamená mezi léty 1918-1938. V popředí zájmu stojí především železnobrodský a také jablonecký region. První část práce poukazuje na význam exportu pro sklářský průmysl. Tím se vytvářela velká závislost této specifické oblasti výroby na prosperitě na zahraničních trzích a také náchylnost vůči hospodářským krizím. Zranitelnost jizerskohorského sklářství, daná právě jeho proexportním zaměřením, se nejvíce projevila počátkem 30. let 20. století, kdy byl československý průmysl zasažen světovou hospodářskou krizí. Dále jsou v první části zmíněny důsledky racionalizace a koncentrace v některých odvětvích sklářské výroby. Fenomén domácké práce a sociální postavení domáckých dělníků, kteří se ze všech sklářů ocitali v nejsložitější situaci, jsou zmíněny v druhé části práce pro vytvoření komplexního obrazu vývoje sklářství na Železnobrodsku. Město Železný Brod usilovalo o výtvarné povznesení českého sklářství (ve smyslu teritoriálním). Tato iniciativa se projevila ve zřízení první české sklářské školy, která se orientovala především na kultivaci projevu nového výtvarného směru art deco. Zpočátku nepodávala železnobrodská škola přesvědčivé výsledky, proto byla její budoucnost značně mlhavá. Zlom nastal v roce 1925,...
Přírodní a sociální aspekty sídelní struktury zemědělského pravěku a raného středověku. Příklad mikroregionu Únětického a Podmoráňského potoka
Nový, Petr ; Popelka, Miroslav (oponent) ; Kuna, Martin (vedoucí práce)
Krajina na severozápad od Prahy je krajinou s bohatou historií. Nejpádnějším důvodem, pro který byla tato pracovní oblast zvolena, nebyla jen předpokládaná nadprůměrná četnost archeologických lokalit, nýbrž i důvěrná znalost území. Členité území nepříliš velké rozlohy s bohatou nálezovou základnou se jeví takřka jako ideální pro zamýšlené zpracování vlivu přírodních a sociálních aspektů na strukturu osídlení. Oproti jiným podobným pracím si tato však klade za cíl dobrat se pokud možno nezkreslených výsledků, je tedy nutné pracovat s přesnými vstupními daty, precizně je zpracovat i věnovat velkou opatrnost při zacházení a výkladu výsledných informací. V práci této dochází ke spojení manuální práce s mapovými podklady, znalostí terénu a geografických informačních systémů. K uspokojivému zvládnutí problematiky je zapotřebí sledovat nejen data archeologická, ale i přírodovědecká. Není možné se při zpracovávání takovéto problematiky spokojit pouze s "plochými" daty zastupujícími jednotlivé lokality či komponenty v mapových či textových podkladech, aniž bychom se s nimi seznámili přímo v terénu. Každá komponenta je individuálním projevem přítomnosti našich předků v krajině a jako takovou ji musíme nakonec brát. Nicméně tento směr (při předem přesně definovaných otázkách) archeologických prací nabývá na intenzitě....
Problémové skupiny na trhu práce ve vybraném regionu
Nový, Petr ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Štorková, Marie (oponent)
Práce je zaměřena na řešení problémového uplatnění tzv. "rizikových skupin" na trhu práce. Obsahuje teoretickou část, orientovanou na seznámení s trhem práce a nezaměstnaností a na objasnění pojmu "rizikové skupiny na trhu práce" a na nástroje, které pomáhají s řešením nezaměstnanosti, praktická část je zpracována na datech o situaci těchto skupin na Strakonicku. Cílem je analyzovat a hodnotit postavení skupin na trhu práce a pomoc státu při hledání práce a pokusit se o zhodnocení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti. Podstatnou část tvoří analýza jedné z nejproblémovější rizikové skupiny - skupiny dlouhodobě nezaměstnaných.

Viz též: podobná jména autorů
1 Nový, Patrik
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.