Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 88 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
PR strategie neziskové organizace
Bláhová, Jana ; Nový, Jan (vedoucí práce) ; Musil, Martin (oponent)
Cílem diplomové práce je provést analýzu dosavadní PR strategie vybrané neziskové organizace na základě jejích výsledků navrhnout soubor doporučení a návrhů, které by pomohly organizaci účinněji dosahovat svých cílů. Práce je zaměřená na PR aktivity, které přispívají k naplňování jednoho ze strategických cílů zkoumané organizace, tedy postupného zrušení ústavní péče a její nahrazení péčí komunitní poskytované především v chráněných bydleních. S tímto významným krokem souvisí potřeba realizace účinných PR aktivit směrem k místním obyvatelům, prostřednictvím kterých jsou informováni o organizaci, o jejích klientech, obecně o životě lidí s postižením s cílem vyvrátit mýty o postižených lidech a napomoci tak bezproblémové integraci klientů do života v místní komunitě. Z tohoto důvodu je práce zaměřená na místní obyvatele a ostatní cílové skupiny zde nejsou uvažovány
Motivace a postoje zaměstnanců k účasti ve firemních dobrovolnických programech
Pivcová, Adéla ; Nový, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce zjišťuje motivy a postoje zaměstnanců vybrané firmy k účasti ve firemních dobrovolnických programech. V teoretické části se práce zabývá pojmy jako společenská odpovědnost firem, dobrovolnictví, motivace a motivace dobrovolníků a dále zmiňuje výzkumy týkající se motivace k dárcovství a dobrovolnictví. Dále práce přechází do praktické části, ve které jsou pomocí dotazníkového šetření zjišťovány motivy k vykonávání dobrovolnických činností a postoje k těmto činnostem u zaměstnanců společnosti Avast. Výsledky dotazníkového šetření mohou být také zajímavou zpětnou vazbou pro společnost Avast a mohou jí pomoci při plánování dalších dobrovolnických aktivit.
Kompetence manažera v neziskové organizaci
Krajcrová, Nikola ; Nový, Jan (vedoucí práce) ; Musil, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, jak jsou jednotlivé manažerské kompetence důležité či potřebné pro samotné manažery neziskových organizací k výkonu jejich práce. První část práce se snaží objasnit pojmy management, manažer, kompetence manažera a některé souvislosti spojené s těmito pojmy. Druhá část práce je věnována anketnímu šetření, které bylo uskutečněno mezi manažery obecně prospěšných společností se sídlem v Jihočeském kraji. Cílem bylo tedy zjistit, jakou důležitost přikládají tito manažeři jednotlivým manažerským kompetencím pro výkon práce v neziskové organizaci. Výsledky šetření jsou následně porovnány s výsledky již realizovaného průzkumu, které jsou součástí publikace autorky A. Schneiderové.
Analýza neziskových organizací ve vybraných okresech Středočeského kraje
Zemanová, Marie ; Nový, Jan (vedoucí práce) ; Sedláková, Jaroslava (oponent)
Tato diplomová práce pomocí dotazníkového šetření zkoumá nestátní neziskové organizace působící v oblasti volnočasových aktivit v okresech Benešov a Rakovník. Zabývá se teoretickými východisky problému. Za svůj cíl si vytkla zmapovat tyto organizace, zjistit jak vnímají svoji tržní pozici, jaké cítí hrozby. Dalším cílem bylo pomocí průzkumu zjistit rozdíly mezi jednotlivými okresy. Vztah mladších organizací ke starším je též předmětem zkoumání, stejně jako vliv hlavního města Prahy na organizace.
Financování nestátních neziskových organizací působících v oblasti sportu v Kraji Vysočina
Eliášová, Lenka ; Nový, Jan (vedoucí práce) ; Musil, Martin (oponent)
Účelem diplomové práce je zjištění struktury a poměrné výše zdrojové základny organizací působících v oblasti amatérského sportu v Kraji Vysočina, identifikace dostupnosti jednotlivých zdrojů (zejm. z pohledu časových nákladů a náročnosti, udržitelnosti a nárokovatelnosti zdrojů, zjištění zda se jedná o jednorázové či opakované příjmy, apod.) a zjištění, jak jsou z pohledu organizací u jednotlivých zdrojů uváděny preference, s jakými riziky a nejistotami spojují čerpání zdrojů a jak organizace hodnotí efektivnost úsilí vynaloženého na jejich čerpání. Cílem práce je analyzovat současný stav financování nestátních neziskových organizací působících v oblasti sportu v Kraji Vysočina, na základě analýzy formulovat konkrétní doporučení vedoucí ke zlepšení struktury zdrojové základny a navrhnout takovou strukturu a poměr zdrojů, která by se jevila z pohledu dotazovaných organizací jako nejvhodnější.
Komunikace s médii a publicita neziskové organizace
Arenberger, Ladislav ; Musil, Martin (vedoucí práce) ; Nový, Jan (oponent)
Anotace Předmětem diplomové práce "Komunikace s médii a publicita neziskové organizace" je návrh nové komunikační strategie pro neziskovou organizaci. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V části teoretické se věnuji zejména teoretickým východiskům a vymezením dané problematiky s využitím odborné literatury. V praktické části využívám analýzy -- situační analýza a výzkumu, který se vztahuje k verifikaci výzkumných otázek této práce. Na základě těchto výsledků pak navrhuji doporučení v oblasti komunikační strategie pro podnik a shrnuji výsledky korespondující s výzkumnými otázkami.
Finanční výchova na základních školách
Trefancová, Dana ; Krbová, Jana (vedoucí práce) ; Nový, Jan (oponent)
Předmětem diplomové práce je analýza "Finanční gramotnosti na základních školách" zaměřená na 2 stupeň základních škol v klatovském okrese. Teoreticko-metodologická část práce popisuje Finanční gramotnost, její rozdělení na peněžní, cenovou a rozpočtovou gramotnost. Dále pak jsou zde popsány demografické, politické a ekonomické důvody pro zavedení finanční výchovy a sociální a psychologické stránky lidského chování ve vztahu k finanční gramotnosti. Aplikační část je zaměřena na porovnání učebních plánů na základních školách, které mají 2. stupeň v klatovském okrese. Na tuto část naváže dotazníkové šetření, které tvoří základnu aplikační části. Jsou definovány tři hypotézy, které jsou závěrem této části potvrzeny. Za pomoci dotazníkového šetření je zobrazen skutečný stav finanční výuky v klatovském okrese.
Volunteering as a Preparation of future Managers
Ivaničová, Martina ; Havlová, Lenka (vedoucí práce) ; Nový, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá tématem dobrovolnictví jako přípravy budoucích manažerů. Zaměřuje se na zkušenosti a kompetence získané podílením se na dobrovolnické činnosti v organizacích AIESEC a zkoumá jejich využitelnost na manažerských pozicích. V první části práce jsou definována teoretická východiska z oblasti managementu, manažerských kompetencí a z oblasti dobrovolnictví. V druhé části práce je blíže popsána nezisková organizace AIESEC. Dále následuje dotazníkové šetření, jeho vyhodnocení a prezentace výsledků. Primárním cílem práce je zjistit, zda dobrovolnictví v AIESEC může fungovat jako manažerská praxe.
Analýza marketingové komunikace Domova Sue Ryder, z.ú.
Vothová, Petra ; Musil, Martin (vedoucí práce) ; Nový, Jan (oponent)
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá pojmem národní hospodářství a jeho členěním na jednotlivé sektory a charakterizuje hlavní principy. Práce objasňuje uspořádání neziskových organizací, poslání a vize. Další část práce se věnuje teorii komunikace, procesu plánování komunikační strategie a skladbě komunikačního mixu. V praktické části je provedena aplikace teoretických poznatků na konkrétní neziskovou organizaci Domov Sue Ryder, z.ú. Práce se zabývá posláním organizace, vizí a hodnotami, analýzou konkurence a SWOT analýzou. Byla zpracována analýza strategie marketingové komunikace Domova Sue Ryder, z.ú. a vybraných položek z výročních zpráv. V práci byla použita kvalitativní metoda výzkumu formou rozhovorů s dobrovolnicí a zaměstnanci organizace. Rozhovory byly kódovány. Na závěr práce je proveden návrh komunikační strategie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 88 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 NOVÝ, Jan
2 Nový, Jakub
2 Nový, Jindřich
3 Nový, Jiří
4 Nový, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.