Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 289 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Design, Creation and Implementation of Software Applications in the Corporate Environment
Bohovic, Samuel ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
This thesis focuses on analysing the needs and requirements for an information system to be used in a logistics support and shipping company. Furthermore it analyses currently available technologies for developing such and information system. And finally it proposes a potential design using discovered requirements and analysed technologies.
Návrh, tvorba a implementace softwarové aplikace ve firemním prostředí
Kulda, Lukáš ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro řízení zásob v zemědělské společnosti. Výsledkem této práce je aplikace, která má za úkol zlepšit nedostatky společnosti právě v oblasti řízení zásob. První důležitou kapitolou jsou teoretická východiska, o které se práce opírá. Další hlavní kapitolou je analýza současné situace společnosti, na jejímž základě je odůvodněna potřeba změny. Hned poté následuje kapitola popisující zavedenou změnu, implementaci aplikace a její přínos pro společnost.
Výběr a implementace informačního systému
Podzemný, Matěj ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výběrem a implementací nového informačního systému na Střední Škole Odry. Cílem této práce je zanalyzovat aktuální stav školy a jejího systému a na základě těchto analýz a požadavků provést výběr a implementaci nového informačního systému. První část diplomové práce je věnována teoretickým východiskům, v druhé části jsou provedeny ony zmíněné analýzy následované samotným návrhem řešení. Součástí návrhového řešení je v závěru i finanční analýza a popsány přínosy tohoto řešení.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Bárta, Jan ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje posouzením informačního systému a návrhu změn pro zlepšení současné situace Společnosti S, která se zabývá distribucí elektrické energie. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část je zaměřena na teoretická východiska. Druhá část se zabývá analýzou společnosti a jejího okolí společně s auditem informačního systému. Poslední část diplomové práce obsahuje navrhnuté změny společně s ekonomickým zhodnocením, které povedou ke zlepšení současné situace.
Design, Creation and Implementation of Software Applications in the Corporate Environment
Barla, Matej ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with the current state of the company operating in retail from the point of view of process functioning and used information technologies. It specifies in which areas the company has shortcomings in terms of information technology and processes. It contains the design of the solution and its implementation, accompanied by an evaluation of the benefits.
Design of a solution for detecting fraud behavior in a digital platform
Písečný, Patrik ; Jaššo, Radoslav (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
The aim of this thesis is to analyze and design solutions in a digital platform. Part of the work will be the design of algorithms to detect fraudulent user behavior in the mobile application environment and the design of new views in the form of data outputs on stored data about platform users, which will bring a new perspective on data segmentation.
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Trebichavský, Adam ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Data, information system, analysis 7S, Porter’s model, Zefis, security, SWOT analysis
Využiti náhradní plochy odezvy a formátů bezpečnosti v pravděpodobnostní analýze konstrukcí
Novák, Lukáš ; Sýkora,, Miroslav (oponent) ; Šejnoha,, Michal (oponent) ; Novák, Drahomír (vedoucí práce)
Předložená disertační práce je zaměřena na vývoj teoretických metod pro pravděpodbnostní návrh a posouzení konstrukcí. Za účelem snížení výpočetní náročnosti pravděpodobnostního přístupu jsou vytvořené metody založené na technikách náhradní plochy odezvy. Konkrétně byl využit Taylorův rozvoj k odvození originální analytické metody pro zjednodušený polo-pravděpodobnostní návrh a posouzení konstrukcí reprezentovaných nelineárním konečněprvkostním modelem. Nově navržený přístup je zaměřen na odhad rozptylu zájmové veličiny a vliv korelace mezi vstupními náhodnými veličinami. Druhá část disertační práce se zabývá vývojem efektivních numerických algoritmů pro tvorbu plochy odezvy založenou na rozvoji polynomiálního chaosu a její využití pro kvantificakci nejistot. Ačkoli je představený algoritmus založen na aktuálních pokročilých technikách, bylo vhodné zvýšit jeho efektivitu také pokročilým statistických vzorkováním. Tudíž byla konkrétně pro PCE vyvinuta technika adaptivního sekvenčního vzorkování, která zohledňuje jak průzkum návrhové domény, tak i využití informace o náhradní ploše odezvy.
Vyhodnocení dodavatelského rizika s využitím fuzzy logiky
Novák, Lukáš ; Peštál, Ivan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením dodavatelů pomocí fuzzy logiky pro vybranou společnost. Vytvořený model bude sloužit k efektivnímu a rychlejšímu rozhodování o výběru nejvhodnějšího dodavatele pro dané zakázky. Na základě kritérií, které jsou pro vybranou společnost důležité, je vytvořen fuzzy model. Výsledné vyhodnocení nejvhodnějších dodavatelů jsou tvořeny v programech MS Excel a MATLAB.
Methods of Company Project Management
Spišáková, Lenka ; Novák, Lukáš (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Using waterfall method, this bachelors thesis will describe project manager actions in real project environment, from project’s beginning to successful finish. In the first chapters, we will present goals of our project, methods of project management from managers perspective, as well as actions of analysis execution. Next chapter elaborates on more theoretical procedures, furthermore we will introduce you to current project status analysis. In project solution proposal, we will define implementation and execution of project, resulting in successful delivery.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 289 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
39 NOVÁK, Lukáš
1 Novák, L.
11 Novák, Ladislav
2 Novák, Leoš
16 Novák, Libor
2 Novák, Luboš
2 Novák, Ludvík
2 Novák, Luděk
1 Novák, Ľubomír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.