Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 248 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mitochondrie Trimastix pyriformis
Novák, Lukáš ; Hampl, Vladimír (vedoucí práce) ; Kolísko, Martin (oponent)
2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Lukáš Novák Abstrakt Volně žijící mikroaerofilní prvok Trimastix pyriformis je blízce příbuzný oxymonádám, které představují největší eukaryotický taxon bez známé mitochondrie. Na rozdíl od oxymonád byla v buňce T. pyriformis záhadná redukovaná mitochondrie nalezena. V EST datech T. pyriformis byla identifikována řada genů, jejichž produkty mohou být lokalizovány v mitochondrii. Jsou mezi nimi geny pro všechny komponenty systému štěpení glycinu, [FeFe]hydrogenázy a typicky mitochondriální protein Cpn60. Za účelem lokalizace těchto proteinů jsme provedli experimenty. Naše výsledky ukazují, že systém štěpení glycinu je skutečně lokalizován v mitochondrii. Výsledky experimentů provedených s cílem lokalizovat dvě hydrogenázy také naznačují mitochondriální lokalizaci. Nejsou ale zcela přesvědčivé. Pokus o lokalizaci Cpn60 selhal. Dále jsme identifikovali několik nových genů v transkriptech T. pyriformis a Monocercomonoides sp. (Oxymonadida). Jde o geny kódující komponenty SUF systému syntézy FeS center a peroxidázu rubrerythrin. Klíčová slova: Trimastix, Monocercomonoides, mitochondrie, hydrogenozom, mitozom, hydrogenáza, systém štěpení glycinu, SUF systém.
Místo svobodné volby v Leibnizově filosofii.
Formánek, Jakub ; Kranát, Jan (vedoucí práce) ; Šprunk, Karel (oponent) ; Novák, Lukáš (oponent)
3 Bibliografická citace Místo svobodné volby v Leibnizově filosofii [rukopis] : disertační práce / Jakub Formánek ; vedoucí práce: Jan Kranát. -- Praha, 2014. -- 258 s. Anotace Práce se snaží diachronně popsat, jaké místo má svobodná volba v Leibnizově filosofii. Zasazuje Leibnizův výměr svobody do západní diskuze o svobodné volbě. Ukazuje, že významným Leibnizovým part- nerem ve filosofickém myšlení ohledně svobodné volby je barokní scho- lastika. V práci se tvrdí: Leibniz se snaží oslabit jakýkoli striktní deter- minismus či kauzalitu vedoucí k nutnosti, aby svobodná volba měla své reálné zasazení v jeho systému (nebyla jen zdánlivá). Ukazuje, že určitá forma determinismu ještě nemusí vést ke zrušení svobodné volby. Přes všechny snahy je Leibnizův pojem svobodné volby oslaben díky jeho filosofickému teismu. Klíčová slova: Svoboda volby, spontaneita, rozum, kontingence, úplný pojem, jednoduchá substance, monáda, možné světy. Summary In my thesis I describe a place of free will in Leibniz philosophy by the diachronic way. Leibniz sets his concept of free choice into western tra- dition. Important partner to him is Baroque scholastics. Leibniz seeks a place for the free choice within his system throughout his philosophical development. My thesis suggests that Leibniz tries to allay any kind of rigorous...
"Východní theodicea" jako alternativní lék na západní problém zla v náboženství
Šestáková Novotná, Kateřina ; Novák, Lukáš (vedoucí práce) ; Holba, Jiří (oponent)
Tato práce vychází z nespokojenosti některých filozofů s tradičními západními řešeními problému zla v náboženství a nabízí alternativní řešení, které z velké části čerpá z východní filozofie advaity. Tradiční theodiceje podle kritiků neřeší tyto aspekty problému zla: problém s rozsahem a distribucí zla, utrpením zvířat a věčným zatracením. Přijetí tří prvků východní filozofie spolu s některými tradičními strategiemi tyto problémy řeší. Prvním prvkem je myšlenka universální spásy, druhým teorie karmanu a reinkarnace, třetím advaita a lila. Tyto prvky mohou být přijaty v různých verzích a kombinacích, z nichž některé jsou ve větší míře slučitelné s tradičními prostředky, jiné v menší. Výsledné řešení má hypotetický charakter a je spíš naznačením několika způsobů, jimiž lze problém zla řešit. Nejde jen o aplikaci východních konceptů na západní problém, ale spíš o vzájemnou interakci. Z toho důvodu čerpám i ze západní new age literatury a sama užívám východní koncepty kreativně. I když je řešení problému založeno na filozofii indické advaity, vyjadřuji se kriticky k jejímu obvyklému závěru, že svět nemá z nejvyšší perspektivy hodnotu a pokouším se ukázat způsoby, jak se tomuto závěru může advaita vyhnout.
Richard Swinburne a Boží existence: současná analytická filosofie náboženství
Kočnar, Ondřej ; Sousedík, Stanislav (vedoucí práce) ; Novák, Lukáš (oponent)
Tato práce se zabývá především podrobným rozborem díla R. Swinburna The Existence of God a úvodem do problémů, kterými se v něm Swinburne zabývá - tj. především pravděpodobností hypotézy Boží existence. Toto téma je zpracováno z perspektivy blízké současnému tomismu.
Příspěvek k poznání kamenné štípané industrie na okrese Cheb
Novák, Lukáš ; Popelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Burgert, Pavel (oponent)
Cílem předkládané bakalářské práce je shrnutí dosavadního poznání kamenných štípaných artefaktů v okresu Cheb. Je provedena zejména revize nálezového fondu v chebském muzeu, určena lokalizace a způsob nabytí nálezů. Revidované artefakty jsou posuzovány především z hlediska typologického a surovinového. Na základě analýzy je několik vybraných lokalit revidováno archeologickým nedestruktivním výzkumem metodou povrchové prospekce. Stejná metoda je pak aplikována na nově predikované lokality.
Role empatie v etickém jednání
Novák, Lukáš ; Matějek, Jaromír (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent)
Již před více než 200 lety David Hume spolu se svým současníkem Adamem Smithem postulovali, že etické jednání člověka vychází především z jakéhosi "morálního citu". Zjednodušeně řečeno oba mají za to, že to jsou vášně, co určuje jednání. Hume dokonce říká že: "rozum je a má být otrokem vášní" (…). Je možné, že tímto výrokem spolu s dalšími probudil z dogmatického spánku jednoho z největších filozofů všech dob Immanuela Kanta, který po dlouhém bádání dochází k závěru, že rozum a nikoli vášně určuje jednání. Resp. že rozum je s to určovat jednání nezávisle na vášních. K řešení otázky, jaká je role mravního citu v etickém jednání mohou významně přispět poznatky současné vědy. Při jejich rozboru využijeme metod analýzy, syntézy a komparace. Cílem této práce bude za pomoci empirických věd reflektovat, jaký je vztah empatie, mravního citu a etického jednání a tím přispět k řešení složité otázky, která trápila filozofy a teology od nepaměti, k otázce, jaký je vztah rozumu, vášní a etického jednání. Klíčová slova Kant Immanuel, Hume David, empatie, etické jednání, prosociální chování, svobodná vůle, filozofie mysli, etika, kognitivní věda, neurověda, psychologie, fMRI, sympatie, soucit, mentalizace, teorie mysli, poruchy osobnosti
Suárezův důkaz Boží existence
Pavlorek, David ; Novák, Lukáš (vedoucí práce) ; Němec, Václav (oponent)
Cílem předkládané práce je předvést Suárezův důkaz Boží existence jakožto hlavní úkol jeho metafyziky a zároveň ukázat vliv sv. Tomáše Akvinského a Jana Dunse Scota na jeho vlastní systém metafyziky. Jak bude ukázáno, význam tohoto čelního myslitele tzv. druhé scholastiky spočívá v jeho syntéze relativně neslučitelných nauk tomismu a scotismu. Tato práce se proto bude zabývat hlavními problémy předchozí tradice aristotelské metafyziky, zvláště pak analogií jsoucna vzhledem k Bohu a stvořen, teorií kauzality a dalšími souvisejícími otázkami. Klíčová slova Suárez - Tomáš Akvinský - Duns Scotus - metafyzika - důkaz Boží existence
A Comparison of Plotinus's and St. Augustine's Conception of Evil
Košová, Michaela ; Němec, Václav (vedoucí práce) ; Novák, Lukáš (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá Plotinovým a Augustínovým pojatím zla, pričom jej hlavným cieľom má byť oba pohľady porovnať a odhaliť, ktoré Plotinove myšlienky Augustína inšpirovali a v ktorých bodoch sa už musel od Plotina odkloniť. Kľúčovou otázkou je, akým spôsobom sa obaja filozofi snažia odpovedať na otázku týkajúcu sa ontologického statusu a pôvodu zla. Pri skúmaní rozdielností oboch koncepcií hrá dôležitú úlohu ich objasnenie na pozadí odlišnosti metafyzických konceptov, z ktorých Plotinos a Augustín vychádzajú. Prvá časť práce skúma, v akom zmysle je u Plotina princípom zla látka, posledný bod výstupu reality z Jedna. Narazíme tiež na tolma, neoprávnenú smelosť k osamostatneniu sa od vyššieho, ktorá je prítomná v duši, no i pri výstupe reality ako takej z Jedna. Duša však nemôže skutočne hrešiť, má totiž božský pôvod. Podľa Plotina je za zlo nakoniec zodpovedná látka, úplná zbavenosť a forma nebytia, ktorá je pre dušu akousi pascou. V druhej časti uvidíme, že Augustín vďaka novoplatónskemu mysleniu tiež vníma zlo ako zbavenosť, ale jeho pôvod pripisuje slobodnému rozhodnutiu stvorenej, a tým pádom menlivej racionálnej bytosti. V jeho koncepte nie je miesto pre princíp zla, ktorý by dušu "nakazoval", lebo stvorenie je na každej svojej úrovni dobré. Zlo spočíva v zlej vôli, ktorej kľúčovým...
Výběr informačního systému pro firmu VAMCORP GROUP, spol. s r.o.
Rychtecký, Michal ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se týká výběru vhodného informačního systému, jenž bude sloužit pro zlepšení procesů a konkurenceschopnosti podniku VAMCORP GROUP, spol. s.r.o. V práci budou analyzovány podnikové potřeby a požadavky na informační systém a budou porovnány možnosti jeho pořízení. Jednotlivé informační systémy budou popsány a na základě atributů stanovených podnikem bude vybrán jeden nejvhodnější. Pro zvolený informační systém bude navržen postup implementace včetně analýzy rizik vztahované na jeho zavedení i samotný provoz. Pro jednotlivá rizika budou navrženy patřičná opatření pro jejich minimalizaci. Následně budou přibližně vyčísleny náklady spojené se zavedením a provozem daného informačního systému. Na konec bude obsah práce shrnut a uvedeny přínosy, které informační systém podniku přinese.
Posouzení efektivnosti informačního systému ve firmě zabývající se lokalizací a návrh změn
Straka, Václav ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu informačního systému ve firmě, která se zabývá lokalizací. V práci jsou definovány teoretické pojmy nutné k porozumění oblasti informačního systému s ohledem na jeho strukturu a fungování. Je popsáno prostředí firmy společně s rozborem užívaného informačního systému. Z informací získaných z analýz a dotazníku jsou identifikovány rizikové oblasti systému. Nalezená rizika jsou ošetřena na základě závažnosti navržením změn a následně ekonomicky zhodnocena

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 248 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
37 NOVÁK, Lukáš
11 Novák, Ladislav
2 Novák, Leoš
16 Novák, Libor
2 Novák, Luboš
1 Novák, Ludvík
2 Novák, Luděk
1 Novák, Ľubomír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.