Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 293 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ukrajinská migrace do České republiky: výzvy a úspěchy integrace v čase války
Halász, Rosztiszláv ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Čedík, Miloslav (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice migrace Ukrajinců do České republiky a analyzuje problémy a úspěchy v procesu jejich integrace do české společnosti v období války Ruské federace proti Ukrajině. Cílem práce je poskytnout detailní přehled o migraci Ukrajinců do České republiky a popsat výzvy, s kterými se migranti potkávají. Práce zkoumá různé aspekty integrace a začleňování, včetně sociálních, kulturních, právních a ekonomických. Hlavní pozornost je věnována otázkám, jako je adaptace na nové prostředí, zaměstnání, vzdělávání, podpora migrantů a socializace v České republice. Důraz je také kladen na pozitivní aspekty migrace a integrace a také na otázky související s bariérami při integraci. Práce obsahuje úspěšné integrační postupy, modely podpory a osvědčené postupy, které lze využít k dalšímu zlepšení situace ukrajinských migrantů v České republice. Ve výzkumné části jsou představeny výsledky kvalitativního výzkumu získané za pomocí dotazníku. Předkládaná diplomová práce poslouží jako materiál pro další diskusi a tvorbu politik a opatření, které povedou k efektivní integraci Ukrajinských občanů do české společnosti. Klíčová slova Dočasná ochrana, inkluze, integrace, kulturní rozmanitost, migrace, Ukrajina, uprchlík, válka.
The Problem of Integration of Roma from Marginalised Roma Communities into the Majority Society in Slovakia
Bekárková, Klára Anna ; Krpálek, Pavel (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Táto práca je prípadovou štúdiou so zameraním na terénnych sociálnych pracovníkov v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku, na ich prácu a cieľovú skupinu. Cieľom práce je zistiť mechanizmy na boj s generačnou chudobou Rómov na Slovensku. Výskumná otázka je: "Aké nástroje požívajú terénni sociálni pracovníci na boj s chudobou u Rómov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) na Slovensku a aké u obdobnej cieľovej skupiny v zahraničí?" Kvalitatívny výskum bol zrealizovaný formou štruktúrovaných hĺbkových rozhovorov so šiestimi terénnymi pracovníkmi, ktorí pracujú s Rómami z MRK v rôznych regiónoch na Slovensku. Traja sociálni pracovníci boli zamestnaní pod neziskovými organizáciami, traja pod národným projektom. Kvalitatívnym výskumom mali byť potvrdené alebo vyvrátené tieto hypotézy: Hypotéza 1: podpora štátu v boji s chudobou je nedostatočná, s bojom proti chudobe preto pomáha tretí sektor. Hypotéza 2: Neziskové organizácie majú vlastné mechanizmy, ktoré užívajú pri práci s klientmi, ktoré im pomáhajú dostať sa z generačnej chudoby. Hypotéza 3: Rómovia sa nedokážu integrovať do majoritnej spoločnosti kvôli životu v generačnej chudobe, ktorej podoba je rovnaká v rôznych vylúčených komunitách kdekoľvek vo svete. Výskumu predchádzala teoretická časť, kde boli opísané národné projekty a...
Domov Maxov - specifika pobytové služby pro klienty s Prader-Williho syndromem
Kadečková, Barbora ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Ondrušová, Jiřina (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje problematice klientů s Prader-Williho syndromem, pro které Domov Maxov zřídil pobytovou službu. Jedná se zatím o jedinou takovou službu v České republice. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem probíhá práce s klienty s Prader-Williho syndromem v Domově Maxov, a jaká jsou její specifika. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Oblast sociální práce s klienty s Prader-Williho syndromem je v České republice nové téma. Proto teoretická část obsahuje obecné informace o Prader-Williho syndromu. Dále se zaměřuje na režimová opatření, která jsou nutná pro bezpečí a zdravý vývoj klientů s PWS a na způsoby práce s těmito klienty. Praktickou část tvoří kvalitativní výzkum. Výzkum probíhal formou strukturovaných rozhovorů s pěti pracovníky Domova Maxov. Výsledky ukazují, že je práce s klienty s Prader-Williho syndromem velice komplexní. Skládá se ze šesti základních částí, mezi které patří dodržování denního režimu, množství aktivit klientů, food security, problematické chování klientů, problémy vzájemného soužití klientů a motivace klientů. Všechny složky jsou úzce propojené a navzájem se ovlivňují.
Trávení volného času romských dětí a mládeže na Praze 3
Štajnerová, Terezie ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Drahoňovský, Jan (oponent)
ŠTAJNEROVÁ, Terezie. Trávení volného času romských dětí a mládeže na Praze 3. Praha 2023. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta. Katedra psychosociálních věd a etiky. Vedoucí práce doc. PhDr. Monika Nová, Ph.D. MPH Bakalářská práce se zabývá trávením volného času romských dětí a mládeže na Praze 3. Teoretická část popisuje volný čas - historii volného času, funkce a volný čas u dětí a mládeže. Dále popisuje romskou komunitu, historii Romů v České republice a téma integrace, segregace, diskriminace a sociální vyloučení Romů. Zabývá se také romskými dětmi a mládeží a jejich volným časem. V závěru teoretické části jsou uvedeny instituce pracující s romskými dětmi a mládeží na Praze 3. V praktické části byla provedena kvantitativní metoda k získání dat pomocí dotazníkového šetření. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem tráví svůj volný čas romské děti a mládež na Praze 3.
Motivace a psychosociální potřeby pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí
Marková, Lucie ; Novák, Petr (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá sociálními pracovníky, kteří pracují na oddělení sociálně- právní ochrany dětí. Cílem práce bylo charakterizovat faktory motivace a psychosociální potřeby k výkonu práce sociálních pracovníků OSPOD ve Strakonicích. Má diplomová práce byla rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části mé diplomové práci jsem popsala základní pojmy, které se týkají pojmu sociálně-právní ochrana dětí včetně historického vývoje, legislativního rámce a popsala jsem systém fungování sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Dále jsem v této části popsala pojmy, jako jsou Etický kodex sociálních pracovníků, motivace, psychosociální potřeby, psychohygiena a syndrom vyhoření. V praktické části byla použita výzkumná strategie kvalitativního výzkumu a byla zvolena metoda dotazování a technika sběru dat v podobě strukturovaného rozhovoru. Komunikačními partnery byly zaměstnanci Městského úřadu ve Strakonicích, kteří pracují na pozicích sociálního pracovníka na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Pro výzkum v praktické části byl stanoven cíl diplomové práce, hlavní výzkumná otázka a tři dílčí výzkumné otázky, které vedou k naplnění cíle diplomové práce. Při zpracování této diplomové práce jsem zjistila, že osobnost sociálního pracovníka je utvářena po celou dobu a...
Suicidalita jako problém v současné společnosti
Jandová, Anna ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Drahoňovský, Jan (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na téma suicidálního jednání jako na jev, který v dnešní společnosti představuje stále značný problém v mnoha ohledech. Část teoretická byla rozdělena do tří hlavních kapitol, kde byla zprvu detailně popsána problematika suicidálního syndromu spolu s jeho souvisejícími aspekty. V druhé kapitole byla pozornost zaměřena na stěžejní téma kontextu tohoto jednání v současné době, kde byl popsán výskyt suicidalit jak v České republice, tak v celosvětovém měřítku. Uvedeny byly také vybrané mýty v rámci suicidální problematiky, které byly později využity v dotazníkovém šetření této práce. V poslední řadě byla část teoretická zaměřena na možnosti pomoci jak suicidálním jedincům, tak jejich osobám blízkým, přičemž popsán byl také stěžejní systém prevence v této oblasti. Praktická část předložila zpracované a interpretované výsledky dotazníkového šetření, které bylo realizováno u 178 jedinců z řad veřejnosti. Cílem tohoto šetření bylo zmapovat povědomí veřejnosti v oblasti současného výskytu dokonaných sebevražd v České republice a zároveň popsat míru přesvědčení u veřejnosti v oblasti mylných představ suicidálního jednání, které byly uvedeny v části teoretické. Výsledky dotazníkového šetření přinesly jak zjištění v rámci povědomí veřejnosti v oblasti výskytu, tak zjištění ohledně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 293 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 NOVÁ, Magdaléna
7 NOVÁ, Michaela
1 NOVÁ, Miloslava
2 NOVÁ, Miroslava
1 NOVÁ, Monika
5 Nová, Magdaléna
1 Nová, Marcela
2 Nová, Marcela Běla
1 Nová, Mariana
1 Nová, Marie
3 Nová, Martina
7 Nová, Michaela
2 Nová, Miroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.