Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sustainability of Projects Focusing on Access to Water in Ethiopia
Foltýnová, Veronika ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Peštová, Michaela (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na faktory ovlivňující udržitelnost rozvojových projektů zaměřených na zásobování pitnou vodou v Etiopii. Předkládaná práce identifikuje hlavní dimenze udržitelnosti, zkoumá faktory v nich obsažené a jejich dopad na dlouhodobou funkčnost studovaných intervencí. Empirická část zkoumá (ne)udržitelnost vybraných projektů zásobování vodou v Sidamě a Alabě v Etiopii. Výzkum hodnotí deset systémů zásobování vodou vybudovaných v rámci tří projektů podpořených z prostředků české rozvojové spolupráce. Data byla sbírána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a přímých pozorování analyzovaných vodních systémů. Rozhovory byly vedeny s odborníky, zástupci implementující organizace, zástupci vodních institucí v Etiopii (Woreda Water Offices a WASH komise) a příjemci intervencí, tj. uživateli vybudovaných systémů. Výzkum je doplněn o analýzu projektové dokumentace. Terénní výzkum v Etiopii se uskutečnil v listopadu 2020 a trval čtyři týdny. Výsledky výzkumu prokázaly dlouhodobou funkčnost většiny studovaných systémů pouze s drobnými omezeními. Jeden systém byl v době návštěvy nefunkční a dva systémy čelily vážným problémům. Udržitelnost studovaných systémů byla ovlivněna především kontextuálními faktory a problematickou správou, čímž byla služba vnímána jejími uživateli...
Using Machine Learning Techniques In The Visual Detection Of Starlings In Vineyards
Novotný, Josef
This paper deals with the visual detection of starlings. The aim is to design an earlywarning detection system that protects crops from flocks of starlings. This system uses computervision and machine learning algorithms. In the first phase, the activity in the vineyard was collected.Further, the neural network model using a cloud-based AutoML platform was trained and evaluated.The final classifier distinguishes objects into several categories. These categories include individualbirds, flocks, and various unintended objects such as flies and bees. Overall, the flock detectionalgorithm achieved 89 % accuracy and 94% recall.
Detekce nepozornosti pilotů
Novotný, Josef ; Mekyska, Jiří (oponent) ; Smékal, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problémem nepozornosti pilotů a návrhem systému pro detekci nepozornosti pilotů všeobecného letectví. Nepozornost patří mezi chyby způsobené lidským faktorem, které v současné době přispívají k nejčastějším příčinám nehod v letectví. Teoretická část práce se věnuje definici pojmu nepozornosti, srovnává různé kategorie letectví na základě letových pravidel a obsahuje rešerši detekčních metod. Praktická část práce se zabývá výběrem vhodných senzorů, sběrem dat a realizací detekčních algoritmů. V rámci řešení byly zvoleny dva různé přístupy. První z nich představuje implementaci metody strojového učení s využitím RUSBoost klasifikátoru, který detekuje stavy pozornosti a rozptýlení. Druhý přístup reprezentuje návrh systému pro detekci nepozornosti pilotů na základě souboru pravidel specifikovaných v expertním systému CLIPS.
Rozdělení Indie - životní historie v kontextu geopolitických událostí
Mubeenová, Geti ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Hons, Pavel (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá dlouhodobými důsledky rozdělení Indie a vzniku Pákistánu (dále Rozdělení) na mikro-úrovni. Práce zkoumá životní historii konkrétní rodiny, která byla vlivem událostí Rozdělení prostorově roztržena, když se její část rozhodla migrovat z Indie do Pákistánu. Analyzováno je současné i historické rodinné uspořádání a vztahy mezi pákistánskou a indickou částí zkoumané rodiny a to, jakým způsobem bylo rodinné uspořádání a vztahy Rozdělením, ovlivněno. Zkoumaná životní historie rodiny je zároveň způsobem, jak Rozdělení interpretovat. Téma Rozdělení je interpretováno v širším historicko-politickém kontextu dekolonizace Indického subkontinentu. Práce se inspiruje vybranými přístupy, které svou povahou umožňují zachycení několika měřítkových úrovní najednou, včetně jejich vzájemného působení. Přístup kritické geopolitiky umožňuje diskutovat uplatňované pozice tehdejších politických představitelů a kriticky interpretovat konstrukce národních reprezentací Rozdělení. Přístup Nových historií ("New histories") umožňuje zachytit orální výpovědi členů rodiny v obou zemích. Feministická perspektiva zase poskytuje prostor pro vysvětlení toho, jak vybraní členové rodiny napříč třemi generacemi interpretují témata, jež souvisí s otázkami důležitých momentů rodinné historie nebo jak...
The Inclusion of the Syrian Refugees in the Jordanian Labour Market
Kvasničková, Kristýna ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Daniel, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na začleňování syrských uprchlíků na jordánský trh práce. Práce se opírá o teorii plánovaného chování a další rozvojové teorie. Definovány byly tři výzkumné otázky. První se ptá po tom, jaké jsou strategie obživy syrských uprchlíků. Druhá zkoumá záměry syrských uprchlíků získat pracovní povolení. Poslední otázka se táže, jakým překážkám čelí syrští uprchlíci na jordánském trhu práce. Práce se zaměřuje na hlavní projekt jordánské a mezinárodní spolupráce ("The Jordan Compact"), který se věnuje začleňování syrských uprchlíků na trh práce. Definovanou spolupráci zkoumá prostřednictvím tří zvolených rozvojových přístupů ("The Basic Needs Approach", "Human-Rights Based Approach" a "The Capabilities Approach"), které se zaměřují na individuální rozvoj jednotlivce, a jehož je dosahováno prostřednictvím výše uvedených přístupů. Sběr dat byl proveden kvalitativním způsobem v Jordánsku v srpnu 2019 a v únoru 2020. Provedeno bylo osmnáct rozhovorů se syrskými uprchlíky a pět dalších rozhovorů proběhlo s místními výzkumníky a pracovníky Vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) a ministerstvem vnitra. Překážky, kterým syrští uprchlíci čelí na trhu práce, byly rozděleny do tematických kategorií. Výsledky ukazují, že nad možností získání pracovního povolení syrští uprchlíci...
Transnational links, integration, and influence of Ethiopian diaspora on Ethiopian development
Gebrekidan, Hirut Assefa ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Janurová, Kristýna (oponent)
This thesis aims to examine the perceived influence of Ethiopians abroad on home country development and recent political transformation, while confronting the views of Ethiopians staying abroad (referred to as diasporas) with the comparable groups of those residing in Ethiopia. In addition, it also explores the transnational links and migration and integration experiences of Ethiopians living abroad and migration intentions of the subsample of respondents residing in Ethiopia. The research draws on a web-based questionnaire survey among 137 respondents. The respondents were identified purposely through the author's social networks, with the sample constructed to consist of two subgroups in terms of respondents from Ethiopia staying abroad in western countries (N = 75) and those residing in Ethiopia (N = 62). The research showed that despite general willingness, there is relatively low participation of diaspora in official activities contributing to economic development in Ethiopia, though the majority of respondents provide financial as well as in-kind and social remittance to their families. It identified the high perceived influence of diaspora on the recent political transformation as well as ongoing ethnic mobilisations (including ethnic tensions in Ethiopia). Among other findings, the...
Rozdělení Indie - životní historie v kontextu geopolitických událostí
Mubeenová, Geti ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Hons, Pavel (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá dlouhodobými důsledky rozdělení Indie a vzniku Pákistánu (dále Rozdělení) na mikro-úrovni. Práce zkoumá životní historii konkrétní rodiny, která byla vlivem událostí Rozdělení prostorově roztržena, když se její část rozhodla migrovat z Indie do Pákistánu. Analyzováno je současné i historické rodinné uspořádání a vztahy mezi pákistánskou a indickou částí zkoumané rodiny a to, jakým způsobem bylo rodinné uspořádání a vztahy Rozdělením ovlivněno. Zkoumaná životní historie rodiny je zároveň způsobem, jak Rozdělení interpretovat. Téma Rozdělení je interpretováno v širším historicko-politickém kontextu dekolonizace Indického subkontinentu. Práce se inspiruje vybranými přístupy, které svou povahou umožňují zachycení několika měřítkových úrovní najednou, včetně jejich vzájemného působení. Přístup kritické geopolitiky umožňuje diskutovat uplatňované pozice tehdejších politických představitelů a kriticky interpretovat konstrukce národních reprezentací Rozdělení. v rámci tehdejších politických představitelů a předpoklady k Rozdělení. Přístup Nových historií ("New histories") umožňuje zachytit orální výpovědi členů rodiny v obou zemích. Feministická perspektiva zase poskytuje prostor pro vysvětlení toho, jak vybraní členové rodiny napříč třemi generacemi interpretují...
Detection Algorithms Of Moving Objects
Novotný, Josef
The aim of this work is to design automatic detection system on Raspberry Pi. Device includes a camera with a swivel module, which can set a proper angle. It involves applying an algorithm based on objects detection and recognition methods. Algorithms have been chosen according to real-time implementation and allows to send a warning when detecting unwanted objects. Algorithm was verified on test videos of drones and landing airplanes.
Vzdělávání v geografickém kontextu ladacké vesnice Mulbek
Kalusová, Adéla ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Kolomazníková, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá základním vzděláváním v Indii s vlastní empirickou případovou studií vesnice Mulbek v regionu Ladak a státu Džammú a Kašmír. Zkoumána je role vzdělání v životech místních obyvatel a fungování místní základní školy Spring Dales Public School ve specifickém kontextu místního kulturního a přírodního prostředí. Vlastní výzkum byl realizován díky pobytu autorky v dané vesnici v rámci dobrovolnické stáže organizované neziskovou organizací Brontosauři v Himálajích, která výše zmíněnou školu podporuje. Sběr dat proběl během července 2017 prostřednictvím 31 polostrukturovaných rozhovorů s různými místními aktéry, kteří jsou přímo či nepřímo zapojeni do fungování školy. Rozhovory byly analyzovány pomocí kvalitativních výzkumných metod. Na základě rozhovorů bylo zjištěno, že přístup ke vzdělání a vnímání významu vzdělání se významně posunuje a vzdělání je nyní považováno za klíčový faktor pro získání pracovního uplatnění, ale i rozvoj oblasti Mulbeku celkově. Souvisí to i se změnami ve struktuře zaměstnanosti. Více lidí směřuje k práci v terciálním sektoru. Rozhovory naznačily, že modernizace a strukturální změny v místní společnosti nutně neznamenají opouštění místních tradic a oslabování specifické kultury, ale naopak posilují zájem místních o uchování této unikátní kultury....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
35 NOVOTNÝ, Jakub
95 NOVOTNÝ, Jan
5 NOVOTNÝ, Jaromír
19 NOVOTNÝ, Jaroslav
28 NOVOTNÝ, Jiří
2 Novotný, J.
35 Novotný, Jakub
95 Novotný, Jan
1 Novotný, Jan Philipp
2 Novotný, Jan,
5 Novotný, Jaromír
19 Novotný, Jaroslav
2 Novotný, Jindřich
28 Novotný, Jiří
16 Novotný, Josef
2 Novotný, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.