Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti pracovního začlenění osob s roztroušenou sklerózou: vliv symptomů a dalších komorbidit
Ulmanová, Alena ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Rodová, Zuzana (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Alena Ulmanová Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná Ph.D. Konzultant práce: Mgr. Eliška Rotbartová Název bakalářské práce: Možnosti pracovního začlenění osob s roztroušenou sklerózou: vliv symptomů a dalších komorbidit Abstrakt bakalářské práce: Tato teoreticko-praktická bakalářská práce se zabývá vlivem symptomů roztroušené sklerózy a dalších komorbidit na pracovní uplatnění osob, které se potýkají s touto diagnózou. Práce si klade za cíl zjistit jaké jsou dominantní obtíže, které omezují práceschopnost osob s roztroušenou sklerózou, čehož dosahuje pomocí dotazníku pracovních obtíží s názvem Multiple Sclerosis Work Difficulties Questionnaire (MSWDQ-23). Důležitost tohoto cíle vychází především z faktu, že onemocnění postihuje především mladé dospělé v produktivním věku, u kterých bývá zaměstnání podstatnou součástí života a obtíže spojené se sníženou práceschopností mohou negativně ovlivnit jejich finanční a sociální situaci, ale i celkový fyzický stav. Teoretická část práce shrnuje poznatky o dané problematice pomocí aktuální zahraniční i tuzemské literatury. V praktické části je následně využit kvantitativní výzkum založený na dotazníkovém šetření. Konkrétně je použit standardizovaný nástroj MSWDQ-23, který pomocí uzavřených otázek rozdělených do tří kategorií...
Kognitivní rehabilitace osob s roztroušenou sklerózou
Bílková, Tereza ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Krivošíková, Mária (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Tereza Bílková Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Konzultant práce: Mgr. Eliška Rotbartová Název bakalářské práce: Kognitivní rehabilitace osob s roztroušenou sklerózou Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se věnuje tématu kognitivní rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou, která probíhá v domácím prostředí s využitím počítačového programu HAPPYneuron. Roztroušená skleróza se řadí mezi autoimunitní onemocnění, během kterého dochází k poškození buněk našeho centrálního nervového sytému. Cílem této bakalářské práce je ověřit, zda má kognitivní rehabilitace v délce 16 týdnů, která bude vedena přes počítačový program HAPPYneuron, pozitivní dopad na prostorovou orientaci, krátkodobou paměť, pozornost a řeč u pacientů s RS. V teoretické části bakalářské práce popisuji samotnou problematiku roztroušené sklerózy, včetně klinického obrazu a typů roztroušené sklerózy. Dále se zabývám podrobnějším popisem nejvíce zasažených domén kognitivních funkcí, jejich vyšetření a možnosti kognitivní rehabilitace. V neposlední řadě popisuji kognitivní rehabilitaci s využitím počítačových programů, podrobněji se věnuji popisu programu HAPPYneuron. V praktické části byly tři pacientky nejprve vyšetřeny klinickým neuropsychologem. Na základě toho, byly zvoleny...
Fyzioterapie v období pandemie Covid - 19 u pacientů s roztroušenou sklerózou
Knapová, Ivana ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Havlová, Martina (oponent)
Jméno, příjmení: Ivana Knapová Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Název bakalářské: Fyzioterapie v období pandemie covid-19 u pacientů s roztroušenou sklerózou Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na možnosti fyzioterapeutické intervence u pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří trpí přetrvávajícími symptomy po překonání infekce covid-19. K hlavním aspektům terapeutické intervence patří pohybová léčba a respirační fyzioterapie. V teoretické části práce je představena problematika post-covid syndromu - detailněji se zabývá jeho terminologií, patogenezí, diagnostikou, klinickými symptomy a možností jejich terapie z obecného i fyzioterapeutického hlediska. Další část se věnuje samotné charakteristice roztroušené sklerózy a poskytuje podrobný popis základních charakteristik tohoto onemocnění. V závěru teoretické části jsou podrobně rozebrána témata plicní rehabilitace, respirační fyzioterapie a pohybové léčby. Hlavním cílem této práce je poskytnout přehled o přínosech respirační fyzioterapie a pohybové léčby pro pacienty s roztroušenou sklerózou, kteří trpí symptomy post-covid syndromu. Součástí tohoto cíle je také vytvoření brožury obsahující cvičení vhodná pro autoterapii, která má sloužit jako edukační materiál pro tyto pacienty. V praktické části jsou prezentovány tři kazuistiky pacientů v...
Za první linií, Rehabilitace v době pandemie Covid-19
Novotná, Klára ; Vaněk, Miroslav (vedoucí práce) ; Wohlmuth Markupová, Jana (oponent)
Práce dokumentuje na základě 13 rozhovorů se zdravotníky, kteří jsou součásti multidisciplinární rehabilitační péče na různých pozicích a mohou tedy z různých pohledů reflektovat, dopad pandemie Covid-19 na oblast zdravotnictví (konkrétně rehabilitační medicíny a tělovýchovného lékařství). Kromě dopadů na odborně-profesní rovinu měla práce za cíl zaznamenat také subjektivně vnímaný dopad na osobní život narátorů. Realizace rozhovorů pomocí metody orální historie probíhala na počátku roku 2022, tedy po 2 letech života s pandemií, kdy stále platila přísná omezení. Práce přináší svědectví o prožívání pandemie u zdravotníků za tzv."první linií", kterým nebylo v médiích věnováno tolik pozornosti. Zkušenosti narátorů se pak snaží zasadit do kontextu českých reálií a porovnat s výsledky z obdobných zahraničních studií o pandemie mezi zdravotníky.
Bolest u pacientů s roztroušenou sklerózou
Paulů, Kateřina ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Grosserová, Barbora (oponent)
práce: Bakalářská práce se zabývá tématem bolesti u pacientů s roztroušenou sklerózou. Cílem práce je zmapovat výskyt bolesti mezi pacienty s roztroušenou sklerózou, její lokalizaci, časový průběh, vyvolávající faktory, typ, charakter, intenzitu a některé její další aspekty prostřednictvím zkrácené české formy standardizovaného dotazníku McGillovy univerzity. Práce je složena z části teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá jednak problematikou bolesti obecně, ale také se zaměřuje na jednotlivé typy bolesti, které jsou charakteristické pro roztroušenou sklerózu. Praktická část se opírá o sběr dat pomocí dotazníkového šetření, které se zaměřuje na zmapování výskytu bolesti, její umístění, charakter, délku trvání, intenzitu a další případné související faktory. Ke sběru dat jsem využila kratší formu české verze standardizovaného dotazníku McGillovy univerzity. Dotazníkové šetření bylo uskutečněno u pacientů Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kterým byl předložen dotazník v papírové podobě. Informace, které jsem získala jsem zpracovala do grafů a tabulek. Výsledky ukázaly, že bolest je přítomna u 60 % respondentů s roztroušenou sklerózou, nejčastěji je lokalizovaná v oblasti páteře a dolních končetin. Intenzita bolesti se pohybuje spíše v nižších...
Fyzioterapie v porodní a poporodní péči po spontánním porodu
Piklová, Lenka ; Aujezdská, Eva (vedoucí práce) ; Novotná, Klára (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Bc. Lenka Piklová Vedoucí práce: Mgr. Eva Aujezdská Název bakalářské práce: Fyzioterapie v porodní a poporodní péči po spontánním porodu Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou porodního a poporodního období ženy a odchylkami pohybového aparátu, které se v souvislosti se spontánním porodem a šestinedělím objevují nejčastěji. Dále se zabývá možnostmi fyzioterapie, kterými lze tyto odchylky zmírnit, odstranit, nebo jim předejít. Cílem práce je poskytnout ucelený přehled informací, popsat vliv fyzioterapie na rekonvalescenci ženy po spontánním porodu a sestavit informační brožuru s terapeutickými cviky. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je popsán průběh a mechanismus spontánního porodu včetně anatomických struktur, které jsou tímto procesem zatíženy nejvíce. Jsou zde uvedeny i možnosti fyzioterapie vhodné pro porodní péči. Větší prostor je věnován poporodnímu období a nabízí výčet fyziologických i nejčastějších patologických změn, mezi které patří tromboflebitida, tromboembolie, porodní poranění, dysfunkce svalů pánevního dna, diastáza břišních svalů, oslabení hlubokého stabilizačního systému páteře, posturální změny a změny psychické. Nechybí ani kapitola o laktaci, ale největší část je věnována vhodným...
Trénink funkce ruky pacienta s roztroušenou sklerózou v domácím prostředí
Boudová, Alžběta ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Klimošová, Sylva (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Alžběta Boudová Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná, Ph.D. Konzultant práce: Mgr. Eliška Rotbartová Název bakalářské práce: Trénink funkce ruky pacienta s roztroušenou sklerózou v domácím prostředí Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá tréninkem funkce ruky u pacientů s roztroušenou sklerózou v domácím prostředí. Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění vedoucí k demyelinizaci nervových vláken a jejich následné ztrátě. Cílem bakalářské práce je porovnat proveditelnost a efekt různých typů terapií zaměřených na zlepšení funkce horní končetiny u osob s roztroušenou sklerózou. Mezi typy terapie jsou zařazeny běžná ambulantní ergoterapeutická intervence, ambulantní intervence s prvky muzikoterapie, telerehabilitační ergoterapeutická intervence, telerehabilitační intervence s prvky muzikoterapie. Bakalářská práce obsahuje část praktickou a část teoretickou. Teoretická část popisuje onemocnění roztroušená skleróza, rizikové faktory, klinický obraz, formy onemocnění a možnosti léčby. Dále se zabývá funkcí horní končetiny a možnosti hodnocení, jsou zmíněny možnosti tréninku funkce ruky. Popsány jsou i metody telerehabilitace a muzikoterapie. V praktické části byly u čtyř pacientů provedeny ergoterapeutické intervence jedenkrát týdně po dobu šesti...
Vliv fyzioterapie u nepravidelného menstruačního cyklu
Skalická, Františka ; Fabičovic, Klaudia (vedoucí práce) ; Novotná, Klára (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Františka Skalická Vedoucí práce: Mgr. Klaudia Fabičovic Konzultant práce: MUDr. Vendula Parmová Název bakalářské práce: Vliv fyzioterapie u nepravidelného menstruačního cyklu Abstrakt bakalářské práce: Poruchy menstruačního cyklu jsou v současnosti velmi častým problémem mnoha žen. Jedná se například o dysmenoreu, premenstruační syndrom, funkční ženskou sterilitu nebo luteální insuficienci. Jejich etiologie může být spojena i s dysfunkcí pohybového aparátu. Za luteální insuficienci je považována luteální fáze kratší než dvanáct dní. Tento stav může být jednou z možných příčin neplodnosti, avšak studie na toto téma chybí. Cílem mé bakalářské práce je vyhodnotit ovlivnění luteální insuficience pomocí diagnosticko-terapeutických přístupů ve fyzioterapii. Tři ženy s luteální insuficiencí podstoupily individuálně přizpůsobenou fyzioterapii probíhající šest měsíců s cílem prodloužit luteální fázi. K objektivizaci délky luteální fáze před a po terapii sloužila symptotermální metoda, která umožňuje snadnou a spolehlivou kontrolu menstruačního cyklu a zvýšení pravděpodobnosti početí díky přesnému načasování plodného období. Hlavní čtyři pilíře terapie byly korekce postury, odstranění funkčních změn v pohybovém aparátu, posturálně dynamické cvičení a autoterapie. Dílčí...
Trénink soběstačnosti osob s roztroušenou sklerózou v domácím prostředí
Fabriková, Anna ; Novotná, Klára (vedoucí práce) ; Rodová, Zuzana (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Anna Fabriková Vedoucí práce: Mgr. Klára Novotná, Ph. D Konzultant práce: Mgr. Eliška Rotbartová Název bakalářské: Trénink soběstačnosti osob s roztroušenou sklerózou v domácím prostředí Abstrakt bakalářské: Tato teoreticko - praktická bakalářská práce se zabývá možnostmi ergoterapie pro zvýšení, případně udržení, soběstačnosti u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) s vyšší mírou neurologické disability (tj. pacienti s EDSS>7). V teoretické části práce je popsáno onemocnění RS, problematika soběstačnosti, paliativní péče a některé možnosti sociálních dávek. Praktická část zahrnuje 3 kazuistiky pacientek Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze. Všechny pacientky absolvovaly 6 individuálních ergoterapií v domácím prostředí. Efekt terapie byl hodnocen pomocí Barthel Indexu, modifikovanou Frenchayskou škálou a pomocí Kanadského hodnocení výkonu zaměstnávání (COPM). Klíčová slova: roztroušená skleróza, ergoterapie, rehabilitace, soběstačnost, všední denní činnosti, domácí prostředí

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 NOVOTNÁ, Karolína
82 NOVOTNÁ, Kateřina
1 NOVOTNÁ, Kristina
20 NOVOTNÁ, Kristýna
1 NOVOTNÁ, Květa
1 Novotná, K.
3 Novotná, Kamila
7 Novotná, Karolína
82 Novotná, Kateřina
23 Novotná, Klára
20 Novotná, Kristýna
2 Novotná, Kristýna Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.