Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Znalosti a preference pohádek současných předškolních dětí
Svobodová, Julie ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá pohádkami ve vztahu k současným dětem předškolního věku a znalostmi a preferencemi pohádek těchto dětí. Mou snahou je poukázat touto prací na smysl a význam pohádek pro děti a také na důležitost a přínos zjišťování znalostí a preferencí pohádek dětí. Dle mého názoru je totiž potřebné zjišťovat, jak na tom děti v oblasti pohádek momentálně jsou, aby tak pohádky mohly přispívat jejich rozvoji. V teoretické části se věnuji nejprve charakteristice předškolního dítěte v souvislosti k tématu práce a také faktorům ovlivňujícím čtenářství dětí, mezi něž patří rodina, učitelé v mateřské škole, čtenářsky podnětné prostředí a knihovny. Dále tu píši o charakteristice literatury pro děti a o generacích, které vychovávají současné děti, a o vztahu těchto generací k dětské literatuře. Ten může mít totiž následně vliv na vztah předškolních dětí k literatuře. Další důležitou oblastí je zde samotná pohádka, její charakteristika, druhy a pohádkové postavy, a také význam pohádky a možnosti práce s ní v mateřské škole. Cílem praktické části bylo zjistit, jaké pohádky vybrané předškolní děti znají, jaké preferují, s jakými pohádkovými postavami se ztotožňují a proč, a také jestli o jejich znalostech a preferencích vědí jejich pedagožky a zda a jakým způsobem s pohádkou v mateřské škole...
Návrh a syntéza proléčiv 6-diazo-5-oxo-L-norleucinu; potenciální léčba glioblastomu
Novotná, Kateřina ; Majer, Pavel (vedoucí práce) ; Rýček, Lukáš (oponent)
6-Diazo-5-oxo-L-norleucin (DON, 1) je nestandardní aminokyselina s prokázanou protinádorovou aktivitou nalezená v půdních bakteriích rodu Streptomyces. Kvůli značné systémové toxicitě projevující se zejména v oblasti gastrointestinálního traktu však samotný DON není vhodným klinickým kandidátem pro léčbu nádorových onemocnění. Jednou z možností, jak problém jeho toxicity vyřešit, je reversibilní strukturní úprava této molekuly ochráněním jak její aminoskupiny, tak i karboxylové funkční skupiny, tedy přípravou tzv. proléčiva DONu. Připravené proléčivo může vhodně pozměnit distribuci DONu v těle a zároveň takto zvýšit jeho permeabilitu do mozkové tkáně. Díky této strukturní úpravě se mohou eliminovat jeho nežádoucí účinky a může potenciálně vzniknout látka pro léčbu mozkových tumorů, jako je např. glioblastoma multiforme (GBM). V mojí diplomové práci je diskutováno pět strategií pro specifické doručení DONu do mozku s využitím různých typů jeho proléčiv. Nová proléčiva jsou navržena tak, aby byla schopná buď samovolné penetrace přes hematoencefalitickou bariéru, nebo aby byla substrátem pro některý z jejích influxních transportérů. Zároveň by tato proléčiva měla být stabilní v jiných metabolicky aktivních orgánech a krevní plazmě, aby byla dostatečně snížena již zmíněná systémová toxicita DONu....
Položková analýza jako nástroj vyhodnocování didaktických testů: příklad kurzu Statistika pro geografy
Novotná, Kateřina ; Netrdová, Pavlína (vedoucí práce) ; Pěnička, Jaroslav (oponent)
Ve školství se často setkáváme s nekvalitně vytvořenými didaktickými testy, které ve skutečnosti netestují výukou nabyté znalosti a dovednosti, nebo je testují jen v omezené míře. Pokud jsou například položky u uzavřených otázek vytvořeny neprofesionálně, studenti mohou správné odpovědi dokonce tipovat, aniž by měli z dané oblasti učiva nějaké znalosti a dovednosti. Cílem bakalářské práce je vyhodnotit kvalitu uzavřených otázek s nabídkou možných odpovědí na příkladu závěrečných testů kurzu Statistika pro geografy a na základě získaných výsledků doporučit úpravy konkrétních položek. Vyhodnocení bude provedeno na základě položkové analýzy pomocí webové aplikace ShinyItemAnalysis. U špatně fungujících otázek budou na základě výsledků analýzy navrženy jejich úpravy tak, aby byly pro didaktické testování vhodnější. V teoretické části se bude bakalářská práce věnovat didaktickému testu jakožto specifickému hodnotícímu nástroji, jeho formám, jednotlivým typům testových úloh a doporučením pro jejich tvorbu. Vše bude doplněno konkrétními příklady z oblasti statistiky. Prostor bude věnován rovněž technikám tipování odpovědí, vlastnostem testových úloh a testovým teoriím. Klíčová slova: didaktický test, typy testových úloh, položková analýza, ShinyItemAnalysis
Klasické cukrářské výrobky v moderním trendu v teoretické a praktické výuce
Kozlová, Jana ; Novotná, Kateřina (vedoucí práce) ; Chvál, Martin (oponent)
Bakalářská práce "Klasické cukrářské výrobky v moderním trendu v teoretické a praktické výuce" zaměřuje se na základní rozdělení na výrobky Makronky a dezerty Pavlova a jejich popis. V hlavní části je uveden popis nových surovin, technologických postupů a výroba Makronek, dezertů Pavlova a jejich zdobení. Práce obsahuje vývoj a historii cukrářské výroby, rozdíl mezi klasickou a moderní cukrařinou. Ve své práci uvádím použití nových bezlepkových a bezlaktózových surovin a polotovarů, které se využívají v cukrářské výrobě. V praktické části je popsáno využití nových surovin v odborném výcviku a cvičné kuchyni. Je zde vyhodnocena anketa od žáků ze dvou škol a představena vlastní cukrářská tvorba. KLÍČOVÁ SLOVA Obor cukrář, cukrářská výroba, historie cukrářské výroby, hygiena a sanitace, odborná příprava v cukrářství, nové trendy, technika plnění výrobků, technika zdobení, teoretická a praktická výuka nových materiálů, technologických postupů.
Sebehodnocení žáků na 2.stupni ZŠ
Reine, Petra ; Novotná, Kateřina (vedoucí práce) ; Laufková, Veronika (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje problematice sebehodnocení žáků na druhém stupni základní školy. Jejím cílem bylo popsat možnosti rozvoje sebehodnocení v kontextu školního hodnocení a konkrétně v rámci hodin výchovy ke zdraví v 6. ročnících. To znamenalo navrhnout a uplatnit způsoby rozvoje sebehodnocení na 2. stupni základní školy a následně celý proces popsat a reflektovat. Teoretická část se zaměřuje na hodnocení žáků ve škole, včetně analýzy aktuálních kurikulárních dokumentů a legislativy. Dále jsou zde popsány prvky, které žákovo učení podporují. Poslední díl teoretické části je věnován sebehodnocení. Kromě vymezení pojmu je zde popsáno, jak sebehodnocení působí na žáka a nechybí ani prezentace různých technik sebehodnocení. Akční výzkum se stal podkladem pro zpracování praktické části. Popisuje cestu k sebehodnocení včetně překonávání drobných překážek, které během výzkumu nastaly. Výzkum byl realizován v 6. třídách základní školy v hodinách výchovy ke zdraví. Přípravná fáze se věnovala studiu a analýze školních dokumentů. Následoval úvodní sběr dat, jednalo se o pozorování žáků a dále o rozhovory, které měly za cíl zjistit, jaké jsou jejich zkušenosti se školním hodnocením a sebehodnocením. V další fázi došlo k prvnímu pokusu o zavedení sebehodnocení do výuky, ten však byl přerušen hned ze...
Porovnání postojů učitelů ke kvalitativnímu a kvantitativnímu hodnocení před pandemií COVID-19 a po ní
Výborná, Andrea ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
Cílem diplomové práce je zanalyzovat na vzorku 46 českých prvostupňových pedagogů, zda po distanční výuce z důvodů pandemie Covid-19 došlo ke změně jejich pohledu na slovní hodnocení. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V úvodní části první, teoretické části jsou obsaženy informace z odborných publikací ohledně pojmu hodnocení obecně, jeho funkcí, typů a forem. V další části se teoretická část zabývá kvantitativním a kvalitativním hodnocením s důrazem na jejich vliv na žákovu motivaci. V druhé, praktické části jsem srovnávala výsledky dvou, mnou realizovaných, výzkumů formou kvantitativního výzkumu - dotazníku. Jeden byl realizován v roce 2020 a druhý, obohacen o 2 aktualizační otázky, byl realizován v roce 2023 na stejném vzorku respondentů. Závěr práce obsahuje odpověď na otázku položenou v úvodu mé diplomové práce. Z dat sesbíraných od mých 46 respondentů vyplývá, že se nijak významně pohled pedagogů na slovní hodnocení po distanční výuce během pandemie Covid-19 nezměnil, byť došlo k lehce pozitivnějšímu vnímání slovního hodnocení.
Chataismus
Novotná, Kateřina ; Hrabec, Tobiáš (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Projekt Chataismus řeší problémy dnešního moderního chatařství a snaží se znovuobjevit jeho krásy. Modulový systém chatek má přinést možnosti vytvoření vlastní chaty dle zájmů a potřeb, a zároveň pracuje s minimálním prostorem, aby se předešlo rozměrům rodinných domů, které patří do městské struktury. Velikost objektů je limitována, aby obyvatele přiměl trávit čas hlavně v přirodě a chatové zázemí sloužilo pro pokrytí základních potřeb spánku a potravy. S minimem pracuji i ve veřejném prostoru, předcházím tím zábírání území okolo chatek z důvodu omezení souseda. I přesto, že se chatařství může jevit jako zabírání lesní krajiny, je nedílnou součástí naší české kultury a tradice. Je dobré na to z hlediska architektury a urbanismu nezapomínat.
Komparace české a německé právní úpravy dovolání v kontextu připravované reformy civilního procesu v České republice
Novotná, Kateřina ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Zahradníková, Radka (oponent)
a klíčová slova v českém jazyce Komparace české a německé právní úpravy dovolání v kontextu připravované reformy civilního procesu v České republice araci regulace civilně české právní úpravy s právní úpravou ve Spolkové republice Německo. První část práce se zabývá vybraným tématem na obecné úrovni. V úvodní pasáži tak nejprve úpravách, shrnutí rekodifikačních snah posledních let, včetně stručného popisu historického vývoje a opravných systémů. Další pasáž navazuje úpravou přípustnosti, obsahuje již konkrétní regulaci dovolání nejprve České republice, a následně ve Spolkové republice Německo. Celá práce je koncipována tak, že je vždy nejprve popsána úprava česká následně německá za současného komparování obou úprav a následné syntézy výsledků a nejdůležitějších rozdílů Přípustnost dovolání je nejprve rozdělena na objektivní a subjektivní, přičemž jsou dále popsány další náležitosti, které jak české dovolání, tak německá revize, musí splňovat. místě je rovněž záhodno zmínit oddělenou kapitolu, která je věnována postupu při posuzování příslušnosti německými odvolacími soudy, které o přípustnosti povinně rozhodují v rozsudku ve věci samé. Vedle subjektivní přípustnosti je dále pojednáváno o účinku dovolání. Z dalších náležitostí je pak pozornost věnována zejména institutu advokátního přímu, který...
Jak motivovat děti ke čtenářství: akční výzkum v mateřské škole
Papayová, Vanda ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu, jak motivovat děti předškolního věku ke čtenářství a zároveň zlepšení jejich čtenářské pregramotnosti. Cílem mé práce bylo, aby si děti předškolního věku vytvořily kladný vztah ke čtenářství a také abych je namotivovala k zájmu o knihy za pomoci realizovaných aktivit. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V části teoretické se zabývám vysvětlováním pojmů jako je čtenářství, čtenářská pregramotnost a gramotnost, dále uvádím faktory, které ovlivňující dětského čtenáře, také se zabývám rolemi četby a rozvojem čtenářství. Druhá kapitola pojednává o rozvoji čtenářství a o motivaci. Poslední kapitola v teoretické části je o současné literatuře. V empirické části popisuji realizovaný akční výzkum ve vybrané mateřské škole. Během akčního výzkumu jsem si stanovila problém a následně jsem si určila návrh na podporu motivace dětí ke čtenářství. V rámci výzkumného šetření jsem za pomoci své vedoucí práce sestavila dotazník (pretest a posttest), který jsem následně zpracovala a vyhodnotila. Při shrnutí a vyhodnocení získaných dat jsem došla k závěru, že aktivity, které jsem s dětmi realizovala, byly úspěšné. KLÍČOVÁ SLOVA čtenářství, předškolní dítě, motivace ke čtenářství, mateřská škola
Krizová pomoc u Policie ČR
NOVOTNÁ, Kateřina
Bakalářská práce čtenáře seznamuje s pojmem krize a pomocí v krizi, jakožto krizovou intervencí či první psychickou pomocí, kdy však klíčovou část práce představují krizové pomoci u PČR s důrazem na jejich hodnocení z hlediska standardů psychosociální pomoci a spolupráce. Cílem práce je s oporou odborné literatury poukázat na diferencovanost v oblasti péče o příslušníky Policie České republiky, kdy značnou úlohu, co se komparace týče, má odborná psychologická péče a standardy psychosociální pomoci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 NOVOTNÁ, Karolína
23 NOVOTNÁ, Klára
1 NOVOTNÁ, Kristina
20 NOVOTNÁ, Kristýna
1 NOVOTNÁ, Květa
1 Novotná, K.
3 Novotná, Kamila
7 Novotná, Karolína
82 Novotná, Kateřina
23 Novotná, Klára
20 Novotná, Kristýna
2 Novotná, Kristýna Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.