Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 116 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti pracovního uplatnění u osob s lehkým mentálním postižením
Pražáková, Michaela ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnávání osob s lehkým mentálním postižením. Teoretická část práce nejprve popisuje člověka s lehkým mentálním postižením. Definuje toto postižení, vymezuje základní etiologii a symptomatologii. Dále popisuje specifika těchto osob ve vztahu k práci. Poté seznamuje s možnostmi zaměstnání osob s lehkým mentálním postižením, vymezuje základní legislativu či pracovní přípravu. V neposlední řadě uvádí konkrétní možnosti pracovního uplatnění v oblasti Orlickoústecka. V prakticky orientované části diplomové práce jsou popsány možnosti a specifika zaměstnávání několika osob s lehkým mentálním postižením z vybraného regionu Pardubického kraje. V této části práce jsou popsány výhody či překážky zaměstnávání, dále míra informovanosti při procesu získávání zaměstnání a pohled zaměstnavatelů na tuto problematiku. Z metodologického hlediska bylo využito kvalitativní metody rozhovoru, který byl proveden s jednotlivými zaměstnanci, jejich klíčovými pracovníky a jejich zaměstnavateli. Po provedení rozhovorů byly vytvořeny případové studie jednotlivých zaměstnanců. Následně byla provedena komparace případových studií. Za hlavní výsledky výzkumu lze považovat popis výhod a důležitosti zaměstnání v podobě zisku mzdy, pobytu v sociálním prostředí či navazování a prohlubování...
Pohled ředitele běžných základních škol na práci asistenta pedagoga
Hanslová, Kateřina ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Asistent pedagoga je v současné běžné škole, která se soustředí na společné vzdělávání, nepostradatelným článkem ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato diplomová práce se zabývá názory ředitelů základních škol na pozici asistenta pedagoga na běžných základních školách. V teoretické části práce je vymezeno společné vzdělávání, které souvisí s potřebností asistenta pedagoga, dále je zde blíže vymezeno legislativní ukotvení této profese, jeho osobnostní a kvalifikační předpoklady, náplň práce či rizika spojená s touto profesí. V poslední kapitole teoretické části diplomové práce je řešena spolupráce asistenta pedagoga s jednotlivými subjekty ve škole i mimo ni. Výzkumná část práce na základě smíšeného výzkumu a za využití metod sběru dat "dotazníkové šetření" a "polostrukturovaný rozhovor" řeší otázku role asistentů pedagoga na běžných základních školách. Respondenty se stali ředitelé běžných základních škol. Práce se zabývá klíčovými činnostmi asistentů pedagoga, dále jejich osobnostními a kvalifikačními předpoklady či úskalími, která jsou spojená s touto profesí. Nejprve je v práci popsáno dotazníkové šetření, které doplňuje rozhovor s ředitelem jedné ze základních škol na Nymbursku.
Individualizovaná podpora žáků s PAS v období základní školní docházky
Skalová, Markéta ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na individualizaci vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v období základní školní docházky. Diplomová práce je rozdělena na dvě části: část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce jsou popsány a definovány poruchy autistického spektra, a to dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův a Rettův syndrom a Dezintegrační porucha v dětství. Teoretická část práce je také zaměřena na principy a metody využívané ve vzdělávání žáků s PAS. V teoretické části jsou také popsána podpůrná opatření, která úzce souvisejí se vzděláváním žáků s poruchami autistického spektra. Praktická část této diplomové práce se věnuje především na vzdělávání žáků s PAS v rámci povinné distanční výuky, která nastala v důsledku epidemie šíření onemocnění COVID-19. Teoretická část této diplomové práce využívá výzkumnou metodu kvalitativního výzkumu. Jako výzkumná strategie ke zpracování kvalitativního výzkumu byla využita strategie polostrukturovaných rozhovorů. Cílem praktické části bylo odpovědět na výzkumné otázky, které se dotýkají problematiky individualizace výuky žáků s PAS v rámci běžné prezenční výuky, a především v rámci povinné distanční výuky.
Problémové chování dětí s poruchou autistického spektra - řešení metodou aplikované behaviorální analýzy
Gottwaldová, Kateřina ; Zemková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Bakalářská práce se zabývá využitím principů aplikované behaviorální analýzy (ABA) při zmírňování problémového chování nebo jeho vymizení u dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Okrajově se zabývá vývojem ABA a snaží se uceleně podat informace o základních postupech tohoto vědního oboru. Práce je členěna do pěti částí. V první části se práce věnuje charakteristice PAS, jejich klasifikaci a autistické triádě. Druhá část přináší výpis a stručný popis některých z dostupných intervencí pro děti s PAS, které se používají u nás i ve světě. Třetí část se věnuje aplikované behaviorální analýze. Je zde popsán princip ABA a její vývoj a uvádím zde nejdůležitější osobnosti spjaté s aplikovanou behaviorální analýzou. Součástí této kapitoly je seznam, podle mého, nejdůležitějších pojmů v ABA, které jsou stručně vysvětleny tak, abychom získali ucelenější přehled o tom, jak ABA funguje. Čtvrtá část je zaměřena na problémové chování dětí s PAS. Tato kapitola pojednává o funkcích problémového chování, ABC analýze funkce chování a jaké jsou strategie, které pomáhají zmírňovat nežádoucí chování nebo pomáhají k jeho vymizení. Poslední část je věnována kazuistice. Předmětem kazuistiky byla dívka s PAS, která dochází do intenzivního programu ABA. Kazuistika popisuje, jaká dívka je a přikládám hodnocení a některé z...
Problematika vzdělávání žáků s poruchami pozornosti očima jejich pedagogů
Kny, Lenka ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
diplomové práce Problematika vzdělávání žáků s poruchami pozornosti očima jejich pedagogů Lenka Kny Vzdělávání na základní škole je ovlivňováno mnoha faktory, jako je například skladba kolektivu, začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, přítomnost asistenta pedagoga. Diplomová práce se blíže soustředí na vzdělávání žáků s poruchou pozornosti. Diagnózy ADHD a ADD jsou představeny zejména z pohledu projevů, které ovlivňují průběh vyučovacích hodin. Problematika vzdělávání žáků s poruchou pozornosti je přiblížena z pohledu učitelů, kteří vyjádřili, jak vnímají práci se žáky s ADHD a ADD. Shrnuly se také faktory, které vyučování těchto žáků ovlivňují, učitelé pojmenovali podporu, která by celý vyučovací proces podle nich mohla zefektivnit. Čtyři případové studie přiblížily konkrétní příklady vzdělávání dvou žáků s ADHD a dvou s ADD s přidruženými problémy, kteří se často vzdělávají za podpory asistenta pedagoga. Učitelé na příkladu těchto žáků shrnovali svoje poznatky, které lze uplatnit v širším spektru vzdělávání žáků s poruchou pozornosti. Ve výsledcích výzkumu se ukázalo, že přítomnost vybraných žáků ve vyučování často zpomalila tempo vzdělávání, pro učitele je také náročnější vést hodinu. Problémy při vzdělávání žáků s poruchou pozornosti vyvstávají především ve třídě, kde není...
Sebepojetí jedinců umístěných v diagnostickém ústavu
Malášková, Nikola ; Kubíčková, Anna (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na jedince umístěné v diagnostickém ústavu a jejich sebepojetí. Cílem bylo zhodnotit a popsat jejich pohled na sebe samého, zda se vnímají pozitivně či negativně, v jaké oblasti se hodnotí nadprůměrně a kde se pohybují naopak na hraně podprůměru. Tato práce dokládá, že sebepojetí je důležitý aspekt, na kterém je nutno pracovat, budovat ho a snažit se ho posílit, pokud má u jedinců dojít k nápravě a změně jejich dosavadního chování. V první části jsou objasněny teoretické pojmy vztahující se k problematice a druhá část zahrnuje samotné výzkumné šetření zjišťující sebepojetí jedinců umístěných v diagnostickém ústavu. Vyhodnocení sebepojetí probíhalo na základě dotazníkového šetření (Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers Harris) a analýzy produktů duševní činnosti (kresba stromu). Výsledky dotazníků ukazují, že respondenti z našeho výzkumného vzorku se nevnímají příliš pozitivně, naopak na mnoha škálách vykazují hodnoty odpovídající průměru, podprůměru až výraznému podprůměru. Prvky, vyplývající z analýz kreseb jen zvýrazňují a potvrzují výsledky dotazníků.
Strategie podpory ve vzdělávání žáků s italštinou jako mateřským jazykem
Pouchová, Veronika ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Valešová Malecová, Barbara (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá strategie podpory ve vzdělávání žáků s italštinou jako mateřským jazykem. Zabývá se metodami pro úspěšné začlenění, faktory ovlivňující zvládnutí učiva a spolupráci mezi učiteli a rodiči. Pro výzkum byla zvolena metoda kvalitativní, prováděna formou online "semi- strukturovaného" rozhovoru s šesti českými učitelkami a speciálními pedagožkami působícími v italsko-českých třídách na základní škole J. G. Jarkovského, Truhlářská 22. Bylo zjištěno, že pro úspěšné vzdělávání žáků s italštinou jako mateřským jazykem je klíčová připravenost a kooperace celého pedagogického týmu, podpora pedagogů od vedení školy, funkční spolupráce se školským poradenským zařízením a možnost využití asistenta pedagoga. Úspěšné začlenění ovlivňuje především osobnost žáka, kolektiv ve třídě a rodina. Učitel by měl navázat pozitivní vztah s žákem a s rodinou žáka, připravit třídu na příchod nového spolužáka, zprostředkovat žákovi průvodce a mentora z řad žáků.
Inkluzivní vzdělávání pohledem asistentů pedagoga z vybrané základní školy
Kny, Dominika ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Zulić, Marija (oponent)
diplomové práce Dominika Kny Diplomová práce charakterizuje vzdělávání žáků na běžné základní škole s důrazem na společné vzdělávání. Inkluze je legislativně ukotvena a představena s ohledem na historický vývoj a přístup ke vzdělávání lidí se znevýhodněním. Současné inkluzivní vzdělávání je charakterizováno i podle poskytovaných podpůrných opatření, z nichž se jako klíčová podpora jeví asistent pedagoga. Pro tuto profesi je podmínkou určité dosažené vzdělání, zároveň s sebou nese jisté povinnosti a závazky. S tím souvisí možnosti dalšího rozvoje získaných znalostí využitelných v oboru. Osobnostní předpoklady jsou nedílnou součástí nároku pro výkon tohoto zaměstnání. Náplň práce je představena s ohledem na specifika začleněného žáka, liší se podle potřeb konkrétního jedince. Kvalitativní výzkum založený na pozorování a rozhovorech s předpřipraveným schématem otevřených otázek si klade za cíl zjistit pohled asistentů pedagoga na inkluzivní vzdělávání na jedné základní škole v Praze. Zjištění předkládají i náměty respondentů na podporu úspěšného společného vzdělávání. Obecně lze shrnout, že zkušenost asistentů potvrzuje úspěšně probíhající inkluzivní vzdělávání, podle jejich hodnocení však také velmi závisí na mnohých proměnných. Z pohledu asistenta je nutné nastavit funkční spolupráci se žákem, což...
Podpůrná opatření v procesu inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
Bočková, Petra ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Zemková, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce s názvem Podpůrná opatření v procesu inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením se zabývá využíváním podpůrných opatření u žáků s lehkým mentálním postižením v inkluzivním vzdělávání. Cílem práce je zjistit, jakou formu podpory poskytují učitelé ve školách hlavního vzdělávacího proudu žákům s lehkým mentálním postižením nad rámec podpůrných opatření doporučených školským poradenským zařízením, dále jaká podpůrná opatření žákům s lehkým mentálním postižením nejčastěji školská poradenská zařízení doporučují, a jaké formy podpory využívají učitelé pro co nejlepší začlenění žáka s lehkým mentálním postižením do třídního kolektivu. Práce je členěna na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní termíny (mentální postižení, inkluzivní vzdělávání a podpůrná opatření). V praktické části práce je použita metoda kvalitativního výzkumu. Výzkum byl proveden formou polostrukturovaných rozhovorů s třídními učitelkami a s asistentkami pedagoga na čtyřech základních školách. Hodnocení výsledků výzkumu je tedy sledováno ze dvou úhlů pohledu - z pohledu třídního učitele a z pohledu asistenta pedagoga. Primární je pohled třídních učitelů, doplňující perspektivou je pohled asistentů pedagoga. Dle výsledků výzkumu jsou žákům s lehkým mentálním...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 116 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Němec, Zbyšek
3 Němec, Zdeněk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.