Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 178 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu
Němec, Jan ; Niesner, Jakub (oponent) ; Dvořák, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá způsoby čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu k dalšímu využití. Úvod je věnován technologiím na úpravu bioplynu a současné situaci nakládání s bioplynem v České republice. Stěžejní kapitolou je vlastní návrh technologie vodní vypírky a výpočet absorpční kolony pro dané podmínky. Na základě získaných dat byl pak vytvořen simulační model a předběžná ekonomická bilance.
Mikrogenerátor
Pospíšil, Kamil ; Němec, Jan (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce nastiňuje problematiku metody konečných prvků (FEM) počítačové podpory v elektrotechnické praxi. Zabývá se zde řešením při výpočtech elektrického a magnetického pole. Tento úkol lze řešit pomocí moderního programu ANSYS, FemLab, Femm, Quickfield a další. Mnou zvoleným programem byl Femm. Tyto programy byly popsány a stručně nastíněny jejich ovládání s použitím názorných příkladů. Výsledkem je sestavení magnetického pole mikrogenerátoru ve stacionárním a dynamickém poli.
Návrh databáze svazků stroje
Suchomel, Michal ; Němec, Jan (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o návrhu na vytvoření databáze svazků stroje s textovým výstupem do modelovacího programu pro dotčený subjekt. Databáze pracuje na základě konkrétních požadavků dané firmy. Práce obsahuje vlastní návrh databáze i její vytvoření v programu Microsoft Access.
Pásový dopravník pro dopravu stavební drti
Němec, Jan ; Škopán, Miroslav (oponent) ; Malášek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce na téma pásový dopravník je navrhnout funkční koncepci šikmého pásového dopravníku pro dopravu stavební drti na osovou vzdálenost 48 m s převýšením 6 m.Požadovaný výkon je 170t/hoh. Tato práce obsahuje funkční výpočet podle normy ČSN ISO 5048 a určení hlavních rozměrů dopravníku, návrh pohonu, pevnostní výpočet hnaného hřídele bubnu.
Efektivita evolučních algoritmů
Němec, Jan ; Mlýnek, Petr (oponent) ; Fujdiak, Radek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá evolučními algoritmy. Jejím úkolem je vybrat vhodný evoluční algoritmus, který bude rešit vhodný problém. V tomto případě se jedná o genetický algoritmus, který bude řešit problém obchodního cestujícího. Výsledkem této diplomové práce bude implementace algoritmu, určení jeho ideálního nastavení a změření výsledků pro různá vstupní data.
Návrh směsi typu asfaltový beton a stanovení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací
Němec, Jan ; Matoušek, David (oponent) ; Varaus, Michal (vedoucí práce)
Tato Bakalářská práce se zabývá problematikou asfaltové směsi typu ACO 11+ a jejím využitím do konstrukce vozovek. Byly vypracovány zkoušky vstupních materiálů. Vstupními materiály je kamenivo a pojivo. Na základě výsledků vstupních zkoušek byla navržena nová asfaltová směs. Tato asfaltová směs byla zkoušena na odolnost proti vzniku trvalých deformací. Na základě výsledků této zkoušky se uvažuje nad změnou národní přílohy normy ČSN EN 13 108-1 Asfaltový beton. Z hlediska porovnání výsledků jsou součástí práce srovnávací zkoušky mezi silničními laboratořemi.
Modifikace provozních podmínek stroje ALIMAK - SCANDO
Němec, Jan ; Otradovec, Jan (oponent) ; Pokorný, Přemysl (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce, na téma modifikace provozních podmínek, je provést analýzu stávajících a modifikovaných podmínek stroje a provést jejich vzájemné srovnání. Tato práce obsahuje pevostní výpočet rámu, výpočet ploch zatížených větrem, stabilitu polohy a kontrolu únosnosti při únavě.
Směrování v IP sítích s využitím sociálních sítí
Němec, Jan ; Balej, Jiří (oponent) ; Hošek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice směrování dat v mobilních sítích. První část práce se zabývá přetěžováním mobilních sítí a popisem DTN a oportunistických sítí. V další části se práce zabývá popisem protokolů, které zapadají do konceptu směrování na základě sociálního statusu. Poslední část práce se zabývá návrhem a realizací simulačního modelu pro vybraný protokol z předešlé části.
Návrh konfigurace napájecí sítě rozsáhlého strojírenského podniku
Němec, Jan ; Holoubek, Jiří (oponent) ; Topolánek, David (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá rozborem problematiky návrhu konfigurace napájecí sítě průmyslového podniku. Mezi hlavní úkoly návrhu patří zvolit vhodné schéma konfigurace, jmenovité napětí, způsob kompenzace, způsob potlačení energetického rušení a další náležitosti tak, aby vyhovovaly charakteru a požadavkům průmyslového podniku. Důležitým bodem návrhu je zabezpečit neovlivnění nadřazené distribuční sítě. Jedním z opatření proti ovlivnění sítě je kompenzace, která udržuje účiník v předepsaných mezích. Druhým opatřením je eliminace energetického rušení. Za nejvíce se projevující energetické rušení v průmyslových sítích se dá považovat vyšší harmonické, kolísání a nesymetrie napětí. Práce nabízí přehled možností kompenzace a způsobů eliminace jednotlivých druhů energetického rušení.
Posouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrů
Němec, Jan ; Topolánek, David (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Připojení nových zdrojů elektrické energie do sítě je důležité pro stávající síť z důvodu její zatížitelnosti a dimenzování. Je třeba zhodnotit, zda možnost připojení nového zdroje do sítě je reálná a neohrožující plynulý chod distribuční soustavy. Tato práce má ukázat jaké podmínky je potřeba splnit pro připojení zdroje do distribuční sítě. A to hlavně z hlediska napěťových poměrů, dále se musí uvažovat působení harmonických proudů a ovlivnění signálu HDO. Na pozadí posuzování připojení zdroje jsou administrativní náležitostí, které tvoří základ úspěšného připojení. Na základě žádosti o připojení, která spadá pod administrativní záležitosti, se většinou nechá vypracovat studie připojitelnosti. Tato studie obsahuje konkrétní výpočty a posouzení jednotlivých faktorů pro připojení nového zdroje. Dále se zabývá připojením větrných elektráren, protože větrné elektrárny jsou velmi specifické zdroje pro připojení do distribuční sítě. Kladou se na ně větší nároky a provádí se přísnější posouzení na připojení zdroje. Poněvadž mají velmi nestálý diagram zatížení během časové jednotky (den, týden, měsíc). Což způsobuje vyšší namáhání distribuční sítě a nutnost mít rezervu elektrické energie pro případ výpadku větrné elektrárny vlivem bezvětří. Nakonec je uvedena praktická ukázka posouzení možnosti připojení. Jako tato ukázka bylo zvoleno posouzení parku větrných elektráren do sítě 110kV s instalovaným výkonem 32MVA z hlediska napěťových poměrů. Postup řešení je dán nahrazením částí vedení dané sítě Pí-články a výpočtem ustáleného chodu uzlové sítě pomocí Gauss-Seidel iterační metody. Následuje vyhodnocení změny napětí před a po připojení zdroje v místě připojení, která nesmí být vyšší než 2%. V této ukázce je tato podmínka splněna a z hlediska napěťových poměrů nebrání nic připojení zdroje do sítě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 178 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Nemec, Jozef
10 NĚMEC, Jaroslav
26 NĚMEC, Jiří
6 NĚMEC, Josef
19 Němec, Jakub
61 Němec, Jan
2 Němec, Jaromír
10 Němec, Jaroslav
26 Němec, Jiří
6 Němec, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.