Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 230 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele
Šauer, Radek ; Ondrišová, Karolína (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění, utvrzení a vymáhání pohledávek. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část charakterizuje pohledávky z právního a ekonomického hlediska. Analytická část se zaměřuje na analýzu pohledávek po splatnosti a současný systém jejich zajišťování, utvrzování a vymáhání. Poslední část je věnována návrhům na zlepšení tohoto systému a zhodnocením jeho realizovatelnosti.
Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele
Dobšíček, Vít ; Maják, Matej (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného systému vymáhání pohledávek u vybraného podnikatele v letech 2018-2020. Teoretická část vymezuje základní pojmy z právního a ekonomického hlediska. Analytická část obsahuje informace o podnikatelském subjektu a analýzu pohledávek včetně jejich způsobu zajištění a vymáhání. Na základě analytické části jsou předloženy návrhy na zlepšení současného způsobu zajištění a vymáhání pohledávek.
Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele
Šubr, Vojtěch ; Weiss, Lukáš (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vymáháním pohledávek a zajištěním dluhů. V teoretické části práce autor vymezuje základní pojmy z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Teoretická část tvoří podklad zbylých částí práce. V analytické části autor zpracovává analýzu pohledávek konkrétního podnikatele. Dále jsou zachyceny postupy vymáhání pohledávek a instituty jejich zajištění. Návrhová část obsahuje návrhy směřující ke zlepšení současného stavu.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Šidlo, Tomáš ; Procházková, Klára (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Hlavním cílem je předložit návrhy pro optimalizaci mzdových a osobních nákladů vybraného zaměstnavatele. Na základě znalostí získaných v teoretické a analytické části jsou poté předloženy návrhy k vyřešení těchto problémů.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Szentkirályi, Denis ; Ptáček, Roman (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa venuje problematike pracovnoprávnych vzťahov u vybraného zamestnávateľa. Zameriava sa na optimalizáciu mzdových a osobných nákladov zamestnávateľa v súvislosti s riešeným problémom, ktorý sa týka nedostatku zamestnancov. Na základe poznatkov zistených z vypracovanej analýzy navrhuje zamestnávateľovi riešenia, ktoré optimalizujú počet zamestnancov a jeho osobné náklady.
Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele
Janečková, Pavla ; Dvořáčková, Zdeňka (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zajištěním a vymáháním pohledávek. Práce si klade za cíl zhodnotit situaci ve společnosti a navrhnout zlepšení systému vymáhání a zajištění pohledávek. Teoretická část se zaobírá pohledávkami z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Analytická část pojednává o charakteristice Letoplast s. r. o. a analýze současného stavu zajištění a vymáhání pohledávek. V návrzích jsou uvedeny návrhy na zlepšení situace vymáhání pohledávek.
Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele
Smolka, Petr ; Černíková, Eva (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vymáháním a zajištěním pohledávek, konkrétně se jedná o pohledávky, které jsou uhrazeny po splatnosti. Teoretická část vymezí problematiku z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. V analytické části jsou popsány aktuální postupy společnosti a analýza jejich pohledávek. Vlastní návrhy řešení této problematiky jsou uvedeny v poslední části.
Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele
Kameníková, Kateřina ; Ptáček, Roman (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zajištění a vymáhání pohledávek. Práce je rozdělena na tři části. Teoretická část vymezuje pohledávky z právního, daňového, účetního a ekonomického hlediska. Analytická část se věnuje analýze pohledávek podnikatelského subjektu. V poslední části práce jsou navrženy způsoby efektivnějšího zajištění a vymáhání pohledávek.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Černá, Veronika ; MBA, Romana Špačková, (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy, konkrétně optimalizací mzdových nákladů. Vysvětluje základní pojmy týkající se pracovního práva, popisuje postup vzniku a zániku pracovního poměru. Dále bakalářská práce hodnotí současnou ekonomickou situaci Prosperity Financial Services a.s. a navrhuje možnosti, kterými by bylo možné snížit její náklady.
Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele
Krulová, Markéta ; Řezáčová, Jana (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zajištěním a vymáháním pohledávek ve společnosti E S L, a.s.. Teoretická část vymezuje pohledávky z právního, daňového a ekonomického hlediska. V analytické části je provedena analýza pohledávek a zhodnocena finanční situace společnosti. V návaznosti na analytickou část jsou v závěru práce zpracovány návrhy na zlepšení systému zajištění a vymáhání pohledávek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 230 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 Musilová, Hana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.