Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tlumočení policejních výslechů v České republice
Křikavová, Tereza ; Čeňková, Ivana (vedoucí práce) ; Mračková Vavroušová, Petra (oponent)
Tato teoreticko-empirická práce se zabývá porovnáním teorie a praxe v rámci tlumočení pro policii. Práce má dva cíle: stanovit, nakolik jsou soudní tlumočníci v České republice obeznámeni s teoretickými principy a pravidly soudního tlumočení, a dále zjistit, v jaké míře se tyto teoretické znalosti promítají do praxe. Teoretická část se zaměřuje na odbornou literaturu a etické kodexy, které se týkají právě soudního tlumočení. Kromě analýzy a důkladného porovnání českých i zahraničních etických kodexů představuje teoretická část i odborné publikace a výzkumy, které byly v rámci soudního tlumočení provedeny. V této části je důraz kladen na tlumočníkovu roli, která je pro výkon profese soudního tlumočníka naprosto zásadní, a přesto v její definici panují velké nejasnosti. Empirická část má podobu kvalitativně-kvantitativní studie. Účastníky dvou dotazníkových šetření byli soudní tlumočníci a policisté působící v České republice. U tlumočníků bylo cílem ověřit, zda a do jaké míry jsou obeznámeni s teoretickými principy své profese a jestli se tyto poznatky překrývají s praxí. Pro tuto část byly v rámci dotazníku použity především modelové situace s otevřenými otázkami, které byly doplněny o uzavřené otázky s odpověďmi na principu Lickertovy škály. Dotazník pro policisty byl koncipován jako soubor...
Kästnerova Létající třída v českých překladech
Kazmirowská, Zdislava ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Předmětem této diplomové práce je román Das fliegende Klassenzimmer (1933) německého spisovatele Ericha Kästnera a jeho dva české překlady od Marty Třískové (1935) a Jitky Fučíkové (1961). Teoretická část práce se nejprve věnuje osobnosti a dílu autora románu. V dalších kapitolách je výchozí text zasazen do literárního a kulturněhistorického kontextu. Zmíněny jsou i další aspekty pojící se k německému originálu. Translatologická východiska a specifika překladu literatury pro děti popisuje poslední oddíl teoretické části. Empirickou část práce tvoří translatologická analýza originálu a českých verzí a závěrečné srovnání obou překladů.
Tlumočení policejních výslechů v České republice
Křikavová, Tereza ; Čeňková, Ivana (vedoucí práce) ; Mračková Vavroušová, Petra (oponent)
Tato teoreticko-empirická práce se zabývá porovnáním teorie a praxe v rámci tlumočení pro policii. Práce má dva cíle: stanovit, nakolik jsou soudní tlumočníci v České republice obeznámeni s teoretickými principy a pravidly soudního tlumočení, a dále zjistit, v jaké míře se tyto teoretické znalosti promítají do praxe. Teoretická část se zaměřuje na odbornou literaturu a etické kodexy, které se týkají právě soudního tlumočení. Kromě analýzy a důkladného porovnání českých i zahraničních etických kodexů představuje teoretická část i odborné publikace a výzkumy, které byly v rámci soudního tlumočení provedeny. V této části je důraz kladen na tlumočníkovu roli, která je pro výkon profese soudního tlumočníka naprosto zásadní, a přesto v její definici panují velké nejasnosti. Empirická část má podobu kvalitativně-kvantitativní studie. Účastníky dvou dotazníkových šetření byli soudní tlumočníci a policisté působící v České republice. U tlumočníků bylo cílem ověřit, zda a do jaké míry jsou obeznámeni s teoretickými principy své profese a jestli se tyto poznatky překrývají s praxí. Pro tuto část byly v rámci dotazníku použity především modelové situace s otevřenými otázkami, které byly doplněny o uzavřené otázky s odpověďmi na principu Lickertovy škály. Dotazník pro policisty byl koncipován jako soubor...
Kästnerova Létající třída v českých překladech
Kazmirowská, Zdislava ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Předmětem této diplomové práce je román Das fliegende Klassenzimmer (1933) německého spisovatele Ericha Kästnera a jeho dva české překlady od Marty Třískové (1935) a Jitky Fučíkové (1961). Teoretická část práce se nejprve věnuje osobnosti a dílu autora románu. V dalších kapitolách je výchozí text zasazen do literárního a kulturněhistorického kontextu. Zmíněny jsou i další aspekty pojící se k německému originálu. Translatologická východiska a specifika překladu literatury pro děti popisuje poslední oddíl teoretické části. Empirickou část práce tvoří translatologická analýza originálu a českých verzí a závěrečné srovnání obou překladů.
Komentovaný překlad vybraných kapitol průvodce "Leipzig und Region" a brožury "Leipzig - Musikstadt von Welt"
Hoffmannová, Katrin ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Rytel-Schwarz, Danuta (oponent)
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí - z německého výchozího textu, který jsem překládala do češtiny a z odborného komentáře. Výchozími texty jsou vybrané kapitoly průvodce o Lipsku a jeho okolí a brožury o Lipsku městě hudby od společnosti Leipzig Tourismus und Marketing GmbH. Komentář zahrnuje analýzu výchozích německých textů podle analytického modelu Christiane Nordové. Zmíněna je také překladatelská metoda a postup, překladatelské problémy a jejich možné řešení.
Anticipace při simultánním tlumočení z němčiny do češtiny
Zouzalíková, Šárka ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Kloudová, Věra (oponent)
Tato teoreticko-empirická diplomová práce se zabývá anticipací při simultánním tlumočení z němčiny do češtiny. Teoretická část nabízí přehled často používaných tlumočnických strategií, následně se blíže zaměřuje na anticipaci, její druhy a dosavadní výzkum k tomuto tématu. V teoretické části jsou také popsány hlavní syntaktické znaky němčiny, které budou pravděpodobně nutit tlumočníka k anticipaci. Cílem empirické části je zjistit, zda studenti tlumočení tuto tlumočnickou strategii využívají. Pokud ano, zajímá nás, jak často k anticipaci dochází a o jaký druh anticipace se jedná. Součástí empirické části je experiment na dvou skupinách studentů tlumočnictví, přičemž jedna skupina má se simultánním tlumočením o rok více zkušeností než ta druhá. Následně jsou analyzovány a srovnávány jejich tlumočnické výkony. Klíčová slova simultánní tlumočení, tlumočnické strategie, anticipace, pravděpodobnostní prognózování
Čapkovo drama R.U.R.: recepce, vznik a analýza španělských verzí s přihlédnutím k anglické předloze
Štádlerová, Anna ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Cuenca Drouhard, Miguel Jose (oponent)
Cílem této diplomové práce je analyzovat dvě španělské verze Čapkova díla R. U. R. s přihlédnutím k anglické předloze, z níž obě španělské podoby dramatu vycházely. Teoretická část práce se zabývá problematikou nepřímých překladů, dále představuje problematiku metatextů a adaptací pro děti, a nakonec se zaměřuje na téma překladu divadelních her v pojetí Jiřího Levého (1963). Empirická část se věnuje nejdříve krátké analýze R. U. R. s přihlédnutím k vyjádřením, která o svém díle napsal sám autor. Dále se zabývá anglickou verzí R. U. R., jejímž autorem je Paul Selver: objasňuje, jakým způsobem text vznikal, k jakým posunům oproti Čapkovu originálu v něm dochází a jak bylo výsledné dílo přijato. Konečně se tato práce věnuje španělskému překladu Consuely Vázquezové de Parga, která vycházela z anglického Selverova textu, přičemž opět analyzuje posuny oproti Čapkovu původnímu textu na kompoziční a ideovo-estetické rovině i na rovině stylistické. Jako hlavní metodologický nástroj zde posloužila Popovičova (1975, 1983) typologie výrazových změn a posunů v překladu. V neposlední řadě tato práce analyzuje také španělskou adaptaci R. U. R. pro mládežnické divadlo z pera Juana Cervery Borráse. Klíčová slova: R. U. R., Čapek, Španělsko, nepřímé překlady, metatext, adaptace, zprostředkující text, adaptace pro...
Překlady české literatury v Mexiku s přihlédnutím k českým překladům mexické literatury
Strnadová, Karolína ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Charvátová, Anežka (oponent)
Cílem diplomové práce je vytvořit korpus překladů české literatury vydané v knižní podobě v Mexiku do roku 2019 včetně a popsat její recepci. Práce se snaží odpovědět na otázky jaká česká literatura byla v Mexiku vydána, kdy a kde byla přeložena a kdo je autorem překladů. Teoretická část práce představuje česko-mexické vztahy na pozadí sociokulturního polysystému 20. století. Dále se práce opírá o teoretický rámec praxeologie překladu a role překladatele, vysvětluje fenomén přímého a nepřímého překladu, pojednává o významu paratextů při studiu překladů, vysvětluje specifičnost produkce překladu pro hispanofonní země a nastiňuje otázku překladu z malých kultur. Metodologicky je práce založena na historiografickém bádání, paratextuální analýze diskurzu a orální historii. Na základě těchto metod práce vytváří korpus 39 přeložených děl české literatury vydaných v Mexiku, včetně "dovezených" překladů a reedic, a přináší kompletní informaci o každém z nich. Na závěr práce aktualizuje korpus mexické literatury přeložené do češtiny a snaží se vysvětlit vývoj česko- mexických a mexicko-českých překladů z diachronního, literárně-druhového a translatologického hlediska v souvislosti s překladatelským a vydavatelským procesem. Klíčová slova: Mexiko, česká literatura, překlad do španělštiny, paratext, rozhovor
Komentovaný překlad: Hochsensible Mütter. Schorr, Brigitte. SCM-Verlag 2013. Vybrané kapitoly.
Francová, Veronika ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Mračková Vavroušová, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První je překlad úryvku z knihy Hochsensible Mütter od německé autorky Brigitte Schorrové. Jedná se o překlad instrumentální. Druhou část pak tvoří komentář k překladu, tj. analýza výchozího textu podle Christiane Nordové, popis překladatelské metody, typologie překladatelských problémů a strategie konkrétních řešení. Klíčová slova překlad, překladatelská analýza, překladatelský problém, překladatelský posun, psychologie, hypersenzitivita, mateřství

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.