Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 167 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
SMV-2020-38: Mauting_lasersvar_teplný_výměník
Mrňa, Libor
Vývoj technologie laserového svařování pro zadaný velkorozměrový poduškový tepelný výměník.
SMV-2020-37: VUT_FSI_3D_tisk_WAAM_ocelG3Si1
Mrňa, Libor
3D tisk vzorků experimentálních metodou WAAM, metalografická analýza.
SMV-2020-36: Siemens_lasersvar_díly_parní_turbíny
Mrňa, Libor
Testování možností využití technologie laserového svařování pro homogení a heterogení spoje dílců parních turbín z různých typů austenitických, duplexních a martenzitickcýh korozivzdorných ocelí.
SMV-2020-35: Lexron_lasersvar_repase_skříň_turbína
Mrňa, Libor
Smluvní výzkum v oblasti repase velkorozměrového ocelového odlitku pomocí technologie laserového svařování, včetně metalografie svarů a měření rozměrových odchylek vzniklých svařováním.
SMV-2020-34: Tecpa_laser_svar_komora_austenit_ferit
Mrňa, Libor
Ověření svařitelnosti dodaných sestav z austenitických a feritických korozivzdorných ocelí (např. AT-0493-A) pomocí technologie laserového svařování.
SMV-2020-33: Lascam_laserové_otavování_hran
Mrňa, Libor
Testování možností využití laserového svazku pro otavení hran dodaných vzorků ocelových dílů, včetně metalografického posouzení změny geometrie hrany.
SMV-2020-32: Tescan_tubus
Mrňa, Libor
Vývoj nerozebíratelných spojů s využitím laserového svařování, realizace zkušebních vzorků, testy vakuotěsnosti.
Kontrola svarových spojů nájezdových ramp
Ertl, Roman ; Mrňa, Libor (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku svařování nájezdových ramp a její následné kontroly. Cílem práce je zjistit a zkontrolovat svary nájezdových ramp s ohledem na výskyt vad. V práci je popsána rešeršní problematika svařování metodou MIG a svařování hliníku a jeho slitin. Podrobně jsou také popsány destruktivní a nedestruktivní metody zkoušení svarů, které je možné aplikovat na svary nájezdových ramp. Následně je v práci popsána experimentální část, která se zaměřuje na tři zkoušky vzorků nájezdové rampy z materiálu EN AW-6005A T6, a to zkoušku tahovou, makroskopickou a zkoušku tvrdosti.
Svařování oceli 22MnB5 pomocí hybridní technologie Laser-TIG
Krejčí, Adam ; Sigmund, Marián (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá využitím hybridní technologie Laser-TIG pro svařování vysokopevnostní bórem dopované oceli 22MnB5. Tato práce hodnotí vliv předehřevu pomocí technologie obloukového svařování TIG na kvalitu svaru v porovnání se svary vytvořenými pouze technologií laserového svařování. V rámci experimentu byly svařeny plechy oceli 22MnB5 o tloušťce 1,8 mm. Plechové vzorky byly svařeny s konstantními parametry laseru a pouze docházelo ke změně velikosti proudu u technologie TIG. Bylo vytvořeno 12 vzorků z toho 3 vzorky byly svařeny za pomocí technologie Laser a 9 vzorků bylo vytvořeno za pomocí hybridní technologie Laser-TIG s proměnnými hodnotami proudu (I=20 A, 40 A a 60 A). Svary zhotovené při těchto parametrech byly hodnoceny tahovou zkouškou z hlediska dosažené meze pevnosti. Dále bylo provedeno metalografické šetření s hodnocením makro a mikrostruktury, a to bylo konfrontováno s výsledky zkoušky mikrotvrdosti dle Vickerse.
Svařování martenzitické korozivzdorné oceli pomocí hybridní technologie Laser - TIG
Novotný, Jan ; Sigmund, Marián (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
Teoretická část práce obsahuje přehled technologie svařování laserem a možnosti kombinace s obloukovými technologiemi pro dosažení požadovaných vlastností svaru. Dále je proveden popis mechanických a metalografických zkoušek svarů. V experimentální části je provedena optimalizace procesních parametrů hybridní technologie laser – TIG pro svařování martenzitické korozivzdorné oceli, používané v energetickém průmyslu s ohledem na její mechanické vlastnosti svaru a strukturu materiálu, včetně návrhu technologických podmínek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 167 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Mrňa, L.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.