Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociální kompetence a osobnost
Mouchová, Denisa ; Horáková Hoskovcová, Simona (vedoucí práce) ; Niederlová, Markéta (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu sociálních kompetencí a jejich vztahu k rysům osobnosti. Vymezení sociálních kompetencí se v podání různých autorů liší a tato práce na ně nahlíží jako na celé spektrum schopností a dovedností, které umožňují sociální fungování jedince a souvisejí s ním. Provázanost rysů osobnosti a sociálními dovednostmi byla prokázána různými výzkumy, hlubší náhled však stále chybí. Tato studie zkoumá vztah mezi osobnostními rysy a sociálními kompetencemi prostřednictvím Inventáře sociálních kompetencí (ISK) a osobnostního dotazníku NEO-PI-3. Výsledky potvrzují zjištění dřívějších validizačních studií ISK. Dále se ukázalo, že míra vztahu mezi těmito koncepty se liší v závislosti na konkrétních sociálních kompetencích a dílčích rysech osobnosti. Procento vysvětlené variance sociálních kompetencí pomocí osobnostních rysů se pohybovalo od 28,9% až po 86,3%. Nejvíce byly na osobnostní rysy navázány kompetence emocionální stabilita, extraverze a schopnost prosadit se. Naopak nejméně sebeprezentace, nepřímá pozornost k sobě a vnímání osob. Ukázalo se také, že stejný osobnostní rys může jednu sociální kompetenci ovlivňovat pozitivně a jinou negativně. Klíčová slova: Sociální kompetence, osobnost, Big Five, ISK, NEO-PI-3
Domácí násilí v rodině a jeho dopad na dítě
Mouchová, Denisa ; Boukalová, Hedvika (vedoucí práce) ; Gillernová, Ilona (oponent)
Tato práce se zabývá domácím násilím se zaměřením na děti, které v takovémto prostředí vyrůstají a které násilí přihlížejí jako jeho nepřímé oběti. Pozornost bude věnována především dopadům této situace na jejich psychické i fyzické zdraví, vztahům v rodině a možným problémům v budoucím životě. Ačkoliv je problematika dětí, které jsou doma svědky násilí, v českém prostředí zohledňována, zatím neexistuje rozsáhlejší pojednání na toto konkrétní téma. Tato práce poskytuje náhled na možné negativní důsledky nepřímé viktimizace dětí, které byly zjištěny v zahraničních studiích, a rovněž navrhuje metodologický postup pro další možný výzkum v této oblasti. Klíčová slova: domácí násilí, nepřímá viktimizace, děti, psychické problémy, rodinné vztahy Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Plánování rozvozu finanční hotovosti do směnáren pomocí rozvozní úlohy s časovými okny
Mouchová, Denisa ; Skočdopolová, Veronika (vedoucí práce) ; Fábry, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá aplikací rozvozní úlohy s časovými okny na reálný případ. Nejprve je rozvozní úloha zařazena do operačního výzkumu a okružních úloh. Dále je popsána základní úloha rozvozu, rozvozní úloha s více vozidly a jejich rozšíření o časová okna. Přiblíženy jsou také některé heuristické metody pro řešení okružních úloh a postup pro metodu nejbližšího souseda. Další část je pak zaměřena na samotnou aplikaci rozvozní úlohy. Tato část začíná představením společnosti zabývající se směnárenskou činností a přiblížení situace, kde jsou formulována zadání od této společnosti. Jde celkem o tři zadání. Dvě se týkají optimalizace rozvozu finanční hotovosti na pobočky, přičemž druhá optimalizace je rozšířena o možnost poslání balíku místo vlastního rozvozu. Ve třetím zadání jde o určení výhodnosti přestavby automobilů společnosti na pohonný plyn. Tato zadání jsou následně řešena a výsledky komentovány.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.