Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Blog jako nástroj propagace na B2C trhu
Moserová, Veronika
MOSEROVÁ, V. Blog jako nástroj propagace na B2C trhu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Diplomová práce se zabývá blog a vlogy a jejich použitím jako nástrojů propagace na trhu spotřebitelů. Ke zjištění vnímání propagace výrobků a služeb na blozích a vlivu propagace na nákupní chování, bylo využito dotazníkového šetření (n = 329). Dále bylo k výzkumu využito hloubkových rozhovorů se autory blogů (n = 7). Na základě primárních i sekundárních dat bylo provedeno srovnání výsledků. Na základě výsledků byla vytvořena doporučení pro firmy, které by chtěly využívat blogy jako další nástroje propagace.
Did food security in Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam countries improved after Millennial development goals?
Moserová, Veronika
MOSEROVÁ, V. Bc.: Zlepšila se potravinová bezpečnost v zemích Kambodža, Laos, Vietnam a Myanmar po zavedení Rozvojových cílů tisíciletí?, Diplomová práce, 2016 Tématem této práce je náhled na téma potravinové bezpečnosti v Kambodži, Laosu, Vietnamu a Myanmaru. Cílem této práce je potvrdit či vyvrátit hypotézu o zlepšení potravinové bezpečnosti v zemích CLMV po zavedení Rozvojových cílů tisíciletí. Cíle byl zkoumán na základě analýzy dat v období 1990 až 2015. Analýza byla provedena pomocí kompozitního indikátoru a také byla provedena analýza trendové funkce. Účelem práce je navrhnout doporučení, která by pomohla zlepšit situaci v regionu.
Návrh mezinárodní marketingové strategie vybraných událostí pro vybranou příspěvkovou organizaci města Brna
Tatarová, Barbora ; Moserová, Veronika (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie vybraných událostí pro příspěvkovou organizaci TIC BRNO a poskytuje tak doporučení pro danou organizaci. První část práce popisuje jednotlivé cíle práce. Teoretická část v krátkosti nastíní základní terminologie, nezbytné pro porozumění tématu. Kapitola je věnována problematice marketingu, mezinárodního marketingu, marketingové strategie a marketingu destinace. Převážnou část tvoří digitální marketing, sociální marketing a marketingový mix. V analytické části práce je rozebrán současný stav zkoumané příspěvkové organizace a vybraných událostí. Praktická část obsahuje především interpretaci návrhu marketingové strategie pro zviditelnění vybraných událostí v zahraničí, a tedy přilákání nových zahraničních turistů.
The Analysis of Current Level of Communication of a Contributory Organization and Proposals for Increasing of its Effectiveness
Dvořáčková, Kristýna ; Moserová, Veronika (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
This thesis deals with the current communication strategy of Lipka, school facility for environmental education, and the possibilities of improving such strategy especially with regards to the area of garden education. The theoretical part focuses on presenting the basic concepts within the area of interest. The following part presents the results of both internal and external analysis of Lipka's communication strategy. It also debates possible shortcomings and suggests alternative solutions for improving its efficiency. This thesis is focused on the pedagogues from the South Moravian Region and their knowledge about the activities of Lipka and also their interest in offered courses.
Rekodifikace občanského práva a její dopad na podnikatele v oblasti cestovního ruchu
Moserová, Veronika
Tato bakalářská práce se zabývá rekodifikací občanského práva a jejím dopadem na podnikatele v cestovním ruchu, a to zejména na cestovní kanceláře a cestovní agentury. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů, které se týkají nového občanského zákoníku a na popis největších změn, které tato úprava přináší. V praktické části proběhlo dotazníkové šetření, jehož účelem je zjistit jak jsou podnikatelé v cestovním ruchu seznámeni se změnami, které nastaly v oblasti cestov-ního ruchu po lednu 2014 a také jaké jsou s těmito změnami spojené finanční náklady.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.