Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 328 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením očima jeho klientů
Fialová, Monika ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením, na samotné zkušenosti klientů z různých typů tohoto bydlení. První kapitola se zabývá teoretickými východisky, v podkapitolách jsou vyjmenovány některé trendy v sociálních službách, je zde vysvětlen pojem chráněné bydlení pro osoby s mentálním a postižením a jeho jednotlivé typy. Druhá kapitola je věnována klientům sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením, úvodní podkapitola se zabývá pojmem dospělost, další podkapitoly pak psychickými zvláštnostmi lidí s mentálním postižením. Třetí kapitola patří výzkumnému šetření. Je zde zdůvodněn výběr výzkumného problému, stanoven cíl práce a definovány výzkumné otázky. Podkapitoly se zabývají metodami výzkumného šetření a volbou výzkumných metod, popisují místo, kde bylo šetření prováděno. Popsána je volba metody výběru účastníků a výzkumný vzorek. Ve čtvrté kapitole jsou představeni jednotliví účastníci výzkumného šetření prostřednictvím kazuistik a do písemné podoby přepsány rozhovory s názory a zkušenostmi klientů z různých typů chráněného bydlení a zároveň jsou zde shrnuty výsledky výzkumného šetření. Cílem práce je zjistit, popsat a analyzovat názory a zkušenosti klientů z různých typů chráněného bydlení na tuto sociální službu. V práci byly využity...
Fenomen bezdomovectví v kontextu nabídky sociálních služeb města Benešov
Tulachová, Blanka ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Cílem diplomové práce je seznámení s nabídkou nově vzniklých sociálních služeb pro bezdomovce ve městě Benešov na podkladě teoretických znalostí a informací o fenoménu bezdomovectví. Ukázání vlivu nabídky sociálních služeb na život bezdomovce, upozornění na další souvislosti a význam formy pomoci sociálních služeb v roli nízkoprahového denního centra, noclehárny a terénních služeb pro osoby bez přístřeší. Pro výzkumnou část práce byl zvolen kvalitativní výzkum pro jeho možnosti prozkoumat určitý široce definovaný jev a přinést o něm dostatečné množství informací. Byla použita metoda případové studie. V závěru jsou shrnuty výsledky výzkumné části. Je ukázán vliv využití nabídky sociálních služeb pro bezdomovce v Benešově na kvalitu života osob bez přístřeší. Zjištěné závěry poukazují na význam pomoci a podpory, která je skrze sociální služby nabízena.
Sekundární a terciární prevence návykových látek
Kurz, Roman ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá nástinem třech základních druhů prevence, které se používají nejen v oblasti návykových látek. Zaměřena je zejména na popis sekundární a terciární prevence. Kromě některé základní terminologie zde najdeme, co ke kterému druhu prevence patří, kdo ji zajišťuje a je zde nastíněna i léčba závislostního chování, která spadá do oblasti prevence. V práci jsou popsány legální i nelegální návykové látky, jejichž nadměrné užívání vede ke vzniku závislosti. Položky pro dotazníkové šetření byly vytvořeny s přihlédnutím ke vzorku respondentů, pro které je dotazník určen. Jedná se o klienty psychiatrické léčebny, kteří se rozhodli svou závislost řešit, mnohdy opakovaně, a mají s návykovými látkami značné zkušenosti.
Ztráta a nálezy rodiny s dítětem v terminálním stádiu onemocnění
Růžičková Lhotová, Ilona ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o životě rodiny s umírajícím dítětem. Cílem práce je popsat, co prožívají její členové po sdělení diagnózy, v průběhu léčby a po jeho úmrtí, jakými fázemi prožívání nemoci a smrti vlastního dítěte jeho blízcí procházejí a jak mění tato kritická událost v životě rodiny její životní hodnoty a postoje. Teoretická část je věnována prožívání všech fází nemoci dítěte jeho nejbližšími a psychice nemocného dítěte. V tomto kontextu popisuje krátce historii a ideu péče o nevyléčitelně nemocné a možnosti podpory rodině ze strany neziskových organizací. V praktické části je v rámci kvalitativního výzkumu fenomenologickou metodou zjišťováno, jak provázeli rodiče dítě v terminálním stádiu jeho nemoci, jaké bylo jejich prožívání tohoto těžkého životního úseku a jak na něj vzpomínají s časovým odstupem. Respondenty jsou rodiče dětí starších jednoho roku, které zemřely na zhoubné onemocnění.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 328 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Mlčková, Martina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.