Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Návrh marketingové strategie pro firmu
Machala, Jan ; Mikulka, Vít (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie firmy, která působí v oblasti velkoobchodu. V teoretické části pojednává o různých marketingových přístupech. Poté se věnuje vybraným analýzám vnějšího a vnitřního prostředí podniku. V závěrečné části se věnuje definování poslání a cílů podniku a také návrhu marketingové strategie.
Podnikatelský záměr – autosalon
Machala, Jan ; Mikulka, Vít (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou založení a úspěšného vedení autosalonu. V práci se budu věnovat všem aspektům, které s touto problematikou souvisí. V první části se budu věnovat teoretickým východiskům mé práce a budu definovat základní pojmy jako např. podnik, podnikatel apod. Ve druhé části budu sestavovat skutečný podnikatelský záměr pro otevření a provoz autosalonu v Brně.
Přehled aplikací odlitků z neželezných slitin vyrobených metodou vytavitelného modelu
Tučková, Eva ; Mikulka, Vít (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je rešerše zaměřena na téma aplikace odlitků vyrobené technologií vytavitelného modelu z neželezných slitin, konkrétně hliníku, hořčíku a titanu, v různých průmyslových odvětví. V jednotlivých kapitolách jsou popsány vlastnosti čistého kovů, rozdělení a vlastnosti slévárenských slitin a konkrétní aplikace.
Optimalizace technologie výroby Al odlitku litého metodou vytavitelného modelu
Mikulka, Vít ; Vašťák, Patrik (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití numerické simulace při optimalizaci výroby vysoce náročných tenkostěnných odlitků litých metodou vytavitelného modelu. Byl vybrán konkrétní odlitek ze slitiny hliníku, jehož výroba byla značně problémová (s vysokým výskytem vad typu staženina a ředina). Pomocí numerické simulace byla analyzována současná technologie výroby. Na základě této simulace byly určeny možné příčiny vzniku vad, které byly následně také potvrzeny metalografickým vyhodnocením struktury odlitku. Následoval návrh možných variant řešení, jejich simulace a diskuse dosahovaných výsledků. Porovnáním dosažených výsledků byly nakonec vybrány dvě varianty k jejich následné provozní verifikaci, při které došlo k potvrzení úspěšnosti navržených změn.
Technologie vytavitelného modelu - přehled odlévaných materiálů
Ostratický, Marek ; Mikulka, Vít (oponent) ; Soukupová, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o technologii vytavitelného modelu a přehledu odlévaných materiálů. V první části se pojednává o samotné výrobě a to od samotného voskového modelu, nanesení a vytvrzení skořepiny až po samotné odlévání a dokončující operace. V druhé časti je vypracován obecný přehled často odlévaných materiálů, kde jsou zahrnuty železné i neželezné kovy. Cílem práce je vypracovat rešerši popisující metodu vytavitelného modelu s obecným přehledem odlévaných materiálů. Souhrn jejich vlastností a použití v praxi.
Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků
Vašek, Vojtěch ; Mikulka, Vít (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Soubor technologií Rapid Prototyping je důležitou součástí průmyslu. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotoveným prototypem součásti. Cílem práce je vypracovat literární rešerši zaměřenou na aplikaci těchto technologií ve slévárenství při výrobě prototypových odlitků.
Současné trendy ve výrobě trvalých modelů
Benda, Tomáš ; Mikulka, Vít (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvoření přehledu jednotlivých metod pro výrobu trvalých modelů. Podle druhu materiálů jsou modely rozděleny na dřevěné, kovové, plastové a modely vyrobené z pryskyřice. Dále jsou zde popsány určité metody rychlého prototypování. Celá práce je doplněná obrazovou dokumentací.
Lití na vytavitelný model – progresivní slévárenská technologie
Blažík, Petr ; Macků, Martin (oponent) ; Mikulka, Vít (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je přinést rešerši o současných možnostech technologie přesného lití při odlévání rozměrově přesných hliníkových odlitků za použití metody vytavitelného modelu. Práce se zabývá problematikou rozměrové přesnosti a kvalitou povrchu takto vyrobených odlitků. Dále se tato práce věnuje možnostem zvýšení mechanických vlastností úpravou slévárenského postupu. Nakonec tato práce popisuje speciální technologie používané při zhotovování přesných odlitků z hliníkových slitin pro letecký průmysl, jejich principy a dosahované materiálové charakteristiky.
Výroba náhradního dílu chlazení k elektromotoru s využitím technologie Rapid Prototyping
Šula, Martin ; Mikulka, Vít (oponent) ; Macků, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu poškozeného dílu chlazení. Poškozený díl ventilátoru byl vymodelován v programu Autodesk Inventor, převeden do výstupního formátu a následně pomocí technologie Rapid Prototyping vytisknut s využitím aditivní metody Fused Deposition Modelling. Součástí práce je výroba silikonové formy, pomocí které byl odlit ventilátor chlazení elektromotoru. Závěrem práce je ekonomické zhodnocení výroby deseti kusů.
Použití hliníku a jeho slitin ve slévárenství
Laštovica, Petr ; Mikulka, Vít (oponent) ; Staňková, Markéta (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis vlastností a použití hliníku a jeho slitin ve slévárenství. Autor se nejprve krátce věnuje hliníku technické čistoty a poté popisuje vlastnosti, rozdělení a technologie výroby hliníkových slitin. Po základní charakteristice všech používaných slévárenských slitin hliníku, zmiňuje použití hliníkových slitin v různých oborech průmyslu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Mikulka, Václav