Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Application of Mathematical and Statistical Methods in Company Management
Chládek, Ivo ; Michalíková, Eva (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
This bachelor’s thesis is focused on evaluation of financial situation of a company with use of selected financial indicators and ratios and statistical methods for period 2015-2019. The thesis has three parts. Theoretical part explains theoretical background of financial analysis, time series and regression analysis. Analytical part contains company’s introduction, analyses of financial records for the given period, statistical analysis for assessment of trend and prediction of future results and evaluation of outputs. Last part is devoted to proposal of measurements that would improve financial situation of the company.
Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod
Doležel, David ; Michalíková, Eva (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace ve společnosti Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s.r.o. za pomoci vybraných ukazatelů finanční analýzy a statistických metod. První část se zabývá popisem cíle, metodami a zpracováním. Teoretická část podává informace o vybraných ukazatelích finanční analýzy, regresní analýze a časových řadách. Praktická část obsahuje zhodnocení společnosti na základě metod popsaných v teoretické části. V poslední části se na základě zjištěných skutečností sestaví vlastní návrhy řešení nalezených problémů a nedostatků.
Zálohování dat a datová úložiště
Měchura, Dalibor ; Michalíková, Eva (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se soustředí na zálohování, ukládání, obnovu dat a taktéž na datová úložiště. Na základě provedené analýzy současného stavu ve firmě je navrhnuto vlastní řešení problematiky zálohování dat a datových úložišť. Výstupem práce tak je optimalizované řešení zálohovacího systému.
Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod
Ungváriová, Sabina ; Doubravský, Karel (oponent) ; Michalíková, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení situace společnosti Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. pomocí vybraných finančních ukazatelů a statistických metod v letech 2015-2019 a jejich následnou analýzu. Práce je složena ze tří částí. V první část se zaměřuje na teoretická východiska a popisuje jednotlivé vybrané finanční ukazatele, regresní analýzu a časové řady. Ve druhé části nás seznamuje se současným stavem společnosti a poskytuje pohled na její finanční situaci. Poslední částí jsou návrhy na budoucí zlepšení.
Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod
Růžičková, Eva ; Novotná, Veronika (oponent) ; Michalíková, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybraného podnikatelského subjektu s využitím statistických metod v období 2011–2019. V teoretické části práce jsou popsány vybrané finanční ukazatele a metody regresní analýzy a časových řad. Obsahem praktické části je aplikace zvolených analytických metod, na základě jejichž výstupů je v závěru práce daný podnik komplexně zhodnocen. Nedílnou součástí práce jsou doporučení a návrhy pro zlepšení finanční situace podniku.
Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod
Březíková, Veronika ; Janíčková, Nikola (oponent) ; Michalíková, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Scania Czech Republic s.r.o. za pomocí finančních ukazatelů a statistických metod. Teoretická část práce nejprve uvádí veškeré stěžejní informace, které jsou následně využity v praktické části pro výpočet ekonomických ukazatelů. Praktická část je čerpána z dostupných zdrojů od společnosti, ze kterých se odvíjí finanční analýza. Statistické metody jsou poté určeny především pro predikci na základě vypočítané finanční analýzy. Konečný výsledek, zhodnocení výpočtů a rady do dalších let jsou k nahlédnutí v závěru bakalářské práce.
Posouzení vybraných ukazatelů společnosti pomocí statistických metod
Bednářová, Veronika ; Michalíková, Eva (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod. První část je věnována teoretickým východiskům, kde jsou popsány finanční ukazatele, analýza časových řad a regresní a korelační analýza. Druhá část se zabývá analýzou vybraných ukazatelů a následnou statistickou analýzou, která predikuje hodnoty ukazatelů na následující dva roky. Dále je vytvořena korelační analýza, jež zjišťuje závislost mezi vybranými ukazateli. Poslední část je věnována návrhům vedoucím ke zlepšení stávající situace společnosti.
Measuring Bank Efficiency
Iršová, Zuzana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Michalíková, Eva (oponent)
Táto práca poskytuje empirický náhľad na metódy výpočtu efektívnej hranice v bankovníctve a citlivosť tejto metódy na zmeny v definícii špecifických parametrov použitých techník. Závery porovnania dvoch prístupov, stochastického odhadu efektívnej hranice (SFA) a deterministického odhadu obálkovou analýzou dát (DEA), sú podporené meta-regresnou časťou zahŕňajúcou 32 štúdií pre oblasť Spojených štátov Amerických a 14 štúdií tranzitívnych ekonomík. Medzi hlavné výsledky patrí zistenie, že odhady efektivity sú vysoko závislé na metodologickej štruktúre v zadaní, najväčšie rozdiely medzi odhadmi SFA a DEA nastávájú pri použití Fourierovej funkčnej špecifikácie a poradová korelácia medzi týmito metódami vzrastá so zvyšujúcim sa stupňom homogenity v dátach. Klasifikácia JEL C13, C61, G21, L25, P27 Kľúčové slová Bank Efficiency, Stochastic Frontier Approach, Data Envelopment Analysis, Meta-Regression Analysis E-mail autora zuzana.irsova@gmail.com E-mail vedúceho práce petr.jakubik@cnb.
Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod
Grigoryeva, Ekaterina ; Novotná, Veronika (oponent) ; Michalíková, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením ekonomických ukazatelů společnosti “Samsung Electronics Czech and Slovak , s.r.o.” s využitím statistických metod a metod finanční analýzy. V práci bude provedeno kvalitní hodnocení fungování vybraného podniku, zjištění návrhu opatření vedoucích ke zlepšení jeho ekonomické situace. Metody a nástroje pro analýzu podniku budou probrány jak teoretický tak i prakticky. V závěru práce bude uveden kompletní přehled finanční situace podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Michalíková, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.