Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 256 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Photovoltaic system project for the Holešov commercial building
Pospíšek, Timotej ; Vrtal, Matěj (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
This bachelor’s thesis focuses on the design and implementation of a photovoltaic system (PVS) for a commercial building in Holešov. The main objective was to develop a comprehensive project for a category A2 photovoltaic power plant that meets the requirements of the distribution network operator and maximizes the use of energy produced on-site. The work is divided into three main parts: familiarization with the rules for connecting and operating sources with inverters according to PPDS and RfG, design of the photovoltaic system including storage device, and preparation of project documentation for building permits. The results indicate that the proposed system is economically advantageous and contributes to environmentally clean energy supply. The economic analysis of the project, which includes available subsidies, confirms an investment return within 8 years.
Fotovoltaický systém ve spolupráci s nabíjecí stanicí pro elektromobily
Zerzán, Jan ; Morávek, Jan (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem fotovoltaické elektrárny s akumulací a nabíjecí stanicí pro elektromobil pro rodinný dům situovaný v Pardubickém kraji. Nejdříve jsou teoreticky popsány jednotlivé části fotovoltaického systému a poté jsou popsány požadavky na připojení do sítě. Na konci teoretické části je popsán dotační program. Praktická část se skládá z návrhu fotovoltaického systému a následně její projektové dokumentace. Dalším tématem v diplomové práci je simulace a řízení energetických toků navržené FVE s akumulátory a elektromobilovou nabíječkou v programu Matlab. Ke konci práce je vytvořena ekonomická rozvaha.
Projektová dokumentace FVE kategorie B1
Rehák, Jan ; Mastný, Petr (oponent) ; Morávek, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou fotovoltaických elektráren. Jsou zde zkoumány podmínky paralelního připojení výroben o instalovaném výkonu 100 kW až 1 MW k elektrické síti, jednotlivé prvky výroben a způsoby pro zajištění dálkového řízení a výměny dat. Praktická část práce se zabývá tvorbou projektové dokumentace vnořené výrobny, situované na budovách areálu FEKT VUT v Brně. V poslední části práce je pak provedeno ekonomické zhodnocení projektu.
Analýza a ověřování provozních charakteristik síťových a hybridních střídačů
Vrána, Michal ; Braciník,, Peter (oponent) ; Dvorský, Emil (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Dizertační práce představuje komentovaný soubor článků zaměřený na oblast ověřování provozních charakteristik střídačů a jejich vlivu na provoz distribuční soustavy. Provozní charakteristiky jsou posuzovány s ohledem na národní požadavky v České republice. V rámci řešení byly publikováný články v zahraničních impaktovaných a recenzovaných časopisech a indexovaných sbornících zahraničních i tuzemských konferencí. Hlavním výsledkem dizertační práce je návrh a realizace laboratorního pracoviště pro ověřování provozních charakteristik. Pro pracoviště bylo navrhnuto a realizováno softwarové vybavení k automatizaci procesu testování jak na fyzickém pracovišti, tak v rámci virtuálního testování. Rekonfigurací pracoviště je možné vytvořit zařízení k simulaci a ověřování vlivu autonomních funkcí na distribuční soustavu v rámci experimentální instalace v laboratorních podmínkách nebo terénního testování.
Vizualizace a on-line kontrola důležitých parametrů blokových a odbočkových transformátorů jaderné elektrárny Dukovany
Holeš, David ; Mareček, Oto (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem vizualizací a nastavení limit důležitých parametrů blokových a odbočkových transformátorů na Jaderné elektrárně Dukovany. V první části je popis současného technického stavu olejových výkonových transformátorů na Jaderné elektrárně Dukovany, včetně popisu instalovaného monitorovacího systému transformátorů a monitorovacího systému elektro. Druhá část práce se věnuje návrhu vizualizací parametrů a schémat aktivních přístupových obrazovek blokových a odbočkových transformátorů. V práci je rovněž uveden popis webového prostředí s novou vizualizací. Poslední část diplomové práce obsahuje návrh nastavení limit a kritérií důležitých monitorovaných parametrů transformátorů.
Model větrné elektrárny pro výzkumné a laboratorní využití
Števček, Tomáš ; Ptáček, Michal (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Hlavným cieľom tejto práce bolo vytvoriť matematický model veternej turbíny Whisper 200 v prostredí programu Matlab-Simulink. Modelovaná turbína je inštalovaná na Ústave elektroenergetiky, FEKT VUT. Model poskytuje možnosť simulácie niekoľkých charakteristík. Ich simuláciou boli získané závislosti výkonovej krivky, otáčok, napätí a prúdov od rýchlosti vetra. Porovnaním týchto charakteristík s nameranými dátami bola dokázaná dostatočná presnosť nastavenia modelu. Napriek tomu model obsahuje určité obmedzenia, ktoré sú precízne dokumentované v tejto práci. Ako prvý krok k odstráneniu týchto nedostatkov boli podrobne rozpracované opatrenia, ktoré môžu výraznou mierou zlepšiť funkčnosť dynamických simulácií modelu.
Využití fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro potřeby skladu a kancelářských prostor
Kořenek, Jan ; Vojtek, Martin (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
V této diplomové práci se zabývám fotovoltaickou elektrárnou ve Zlíně. Elektrárna je určena pro zásobování elektřinou kancelářských budov a skladu. Pro lepší soběstačnost systému je navržen také bateriový systém jako uložiště energie, kterou není objekt schopen spotřebovat. V teoretické části jsem popisoval rozvoj fotovoltaiky, komponenty fotovoltaických elektráren a dotační programy v rámci České republiky. Poté byl charakterizován daný objekt a popsán dotační program, kterým byl daný projekt finančně podpořen. V praktické části této práce bylo za úkol vypracovat skripty v programu Matlab pro vyhodnocení online naměřených dat. Dalším bodem bylo energetické zhodnocení provozu dané fotovoltaické elektrárny. V závěru byla poté vypočítána návratnost systému s dotační podporou a bez podpory, což bylo provedeno v programu PV SOL. Nakonec bylo zhodnoceno, jak systém funguje, jak je využívána elektrická energie vyrobená fotovoltaickou elektrárnou. V závěru je poté shrnutí daných měření a výpočtů.
Simulation of Heat Pump Performance
Lahvička, Juraj ; Pěcha, Jiří (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
This work is aimed to design and implement software for simulating operational properties of heat pumps and process data from measurements. Work contains the issue of heat pumps, their principle of functionality, different types of systems and coefficients used for rating of efficiency of heat pumps. Next it contains physical or electrical parameters that needs to be measured by designed system. The result is functional software, which contains mathematical library written in C++ and graphical user interface written in C#.
Measuring and Control System for Heat Pump
Ščepka, Ondrej ; Morávek, Jan (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
This master thesis describes the issue of the measuring and control system for the heat pump. In the first part of the thesis is described the principle of heat pump activity, its basic components. The second part contains the distribution of heat pumps according to the method of obtaining and transferring the heat. The following chapter contains the description of system status before the modernization. In the practical part of this thesis is the proposal and realization of new control and monitoring system including the description of individual components. In the conclusion of the thesis is a verification of the use of proposed control and monitoring system of heat pump for the measuring of its operational characteristics.
Využití odpadní vody v EDU pro vytápění
Bohůn, Vojtěch ; Bartošík, Tomáš (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Předložená diplomová práce se zabývá různými způsoby energeticky výhodného využití odpadního tepla vznikajícího v průmyslových technologiích. Cílem práce je jednak poskytnout přehled o způsobech a místech vzniku odpadního tepla v průmyslových technologiích a jeho možném opětovném využití, jednak navrhnout konkrétní otopný systém využívající odpadní teplo a dálkový horkovodní napáječ dodávající energii teplárenské síti. Nejprve jsou teoreticky popsány technologie, které produkují odpadní teplo a také některé způsoby zpětného dodání tepla do takových technologií. Následuje popis zařízení pro předávání tepla a úpravu parametrů tepelné energie. Zvláštní pozornost je přitom věnována sekundárnímu okruhu Jaderné elektrárny Dukovany a jejímu zásobování vodou. Výběr několika míst v sekundárním okruhu, z nichž se odpadní teplo odvádí, je doplněn výpočtem teoretického množství odpadního tepla. Smyslem výpočtu je určit, zda může být odpadní teplo zdrojem energie pro vytápění. Poté je stručně popsán současný způsob vytápění tří vybraných budov v areálu elektrárny. Na základě získaných poznatků je zpracován návrh otopné teplovzdušné soustavy se dvěma tepelnými čerpadly typu voda – voda, tepelným zásobníkem připravujícím teplou užitkovou vodu a třemi rekuperačními jednotkami pro předehřívání čerstvého topného vzduchu. Výběr hlavních součástí otopné soustavy je doplněn výpočtem pořizovacích nákladů a spotřeby elektrické energie. Poté je pozornost věnována volbě typu horkovodu, je stanovena jeho trasa a proveden předběžný odhad a výpočet, který dává představu o teplotních poměrech v horkovodu. Předběžný výpočet je zdrojem informací k definitivnímu návrhu ohřívací soustavy a výpočtu změn teplot po délce horkovodu. Součástí návrhu je výpočet tlakových ztrát a také rozbor ekonomických otázek horkovodu. V závěru jsou shrnuty výsledky návrhu otopné soustavy a horkovodu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 256 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.