Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bank credit risk management in the low-interest rate environment
Maivald, Matěj ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá vztah prostředí nízkých úrokových sazeb k ban- kovním ukazatelům kreditního rizika pomocí panelových dat pokrývajícími banky zemí Eurozóny, Dánska, Japonska, Švédska a Švýcarska během období let 2011-2017. Práce využívá metody system-GMM se zapojením bankovně- specifických a makroekonomických proměnných. Tato práce navazuje na e- xistující literaturu zkoumající efekty nízkých úrokových sazeb na profitabilitu bank a pokouší se odhadnout tyto následující hypotézy: Eventuální vliv nízkých úrokových sazeb na ukazatel ohrožených úvěrů (NPL), míru rizikově vážených aktiv (RWA) k celkovým aktivům a vliv na změnu ukazatele Tier 1 kapitálu. Práce má tyto tři hlavní závěry: Zaprvé, výsledky naznačují, že setrvání v období záporných úrokových sazeb může ovlivnit ukazatel NPL a odhalují po- tenciální vztah 3měsíčních mezibankovních sazeb k ukazateli NPL. Tato práce nicméně zamítá hypotézy ohledně ostatních dvou ukazatelů. Zadruhé, studie odhaluje bankovní heterogenitu jako signifikantní faktor kreditního rizika. Zá- věrem, práce přispívá s využitím aktuálních dat k literatuře zaměřené na zk- oumání určujících vlivů NPL, RWA a ukazatele Tier 1 kapitálu,...
Analýza dopadů možných změn parametrů českého důchodového systému na jeho saldo
Maivald, Matěj ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Ryska, Pavel (oponent)
Penzijní systém České republiky se stále většinově spoléhá na model s průběžným financováním, který je z velké míry založen na mezigenerační solidaritě. Očekávané demografické změny však přinesou úbytek přispívajících a naopak odchod početných generací 70. let do starobního důchodu a prodlužující se délka života zname- nají zvýšení výdajů na straně druhé. Tato práce se s využitím dvou různých demografických projekcí, aktuálních makroekonomických dat a legislativy po- kouší zachytit možné scénáře budoucího vývoje. Z výsledků této části je zřejmé, že současný systém není bez intenzivního externího financování dlouhodobě udržitelný. Dále zkoumá vliv možných změn jednotlivých parametrů důchodového systé- mu na výsledné saldo účtu penzijního pojištění a snaží se najít jejich ideální nastavení, které by zajišt'ovalo vyrovnaný rozpočet. Změny, které by však bylo v jednotlivých parametrech nutné implementovat, nejsou nevýrazné a mohly by se negativně promítnout do vývoje ekonomiky. Je tedy nasnadě začít uvažovat o komplexních reformách českého penzijního systému. Klasifikace JEL E17, J11, H55 Klíčová slova penzijní systém, průběžně financovaný systém, demografické...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.