Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Katalogizace kramářských písní podle RDA/MARC 21: Metodika a příklady
Machová, Jitka
Metodika certifikovaná Ministerstvem kultury ČR podrobně popisuje způsob katalogizace kramářských písňových tisků ve formátu MARC21 podle pravidel RDA, který doplňuje řadou příkladů. Definuje pole pro evidenci incipitů a nápěvových odkazů a doporučené způsoby evidence dalších specifických aspektů těchto tisků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Školní přírodovědné exkurze v okolí města Bíliny (Bořeň, Zámecký park a údolí Bezovka, Lázeňský park)
Machová, Jitka ; Teodoridis, Vasilis (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
1 ABSTRAKT: Předkládaná diplomová práce charakterizuje v oblasti města Bíliny a jeho okolí tři vybrané lokality (Bořeň, Zámecký park a údolí Bezovka, Lázeňský park) pro terénní výuku (exkurze) přírodovědy, biologie a geologie a předkládá ucelené edukační podklady pro uskutečnění této výuky za každého ročního období. Exkurze jsou určeny pro žáky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, případně jsou v hodné i pro členy přírodovědných organizací, popř. mohou sloužit i jako podklad pro pedagogickou práci v oblasti EVVO. Exkurzní průvodce obsahuje popis metodiky, pracovní listy, didaktické hry a další pomocné materiály. Exkurze do lázeňského parku Kyselka byla testována na třech dětských kolektivech ve věku 8 až 17 let. Na testovacích datech bylo prokázáno, že terénní výuka pozitivně ovlivňuje proces učení. KLÍČOVÁ SLOVA: edukační materiály, terénní výuka, exkurze, botanika, geologie, zoologie, Bílina
Prevence HIV na školách
Veselá, Pavlína ; Dočkal, Jan (vedoucí práce) ; Machová, Jitka (oponent)
V první kapitole autorka seznamuje čtenáře se základními fakty o onemocnění HIV/AIDS. Vysvětluje rozdíly mezi pojmy HIV a AIDS a podává informace potřebné pro orientaci v dané problematice. Popisuje druhy přenosu způsoby ochrany, typy testování, stádia infekce a s nimi spojené možnosti léčby. Nechybí krátký exkurz do historie. Od prvního výskytu viru HIV, přes způsob jeho rozšíření, až po počet nakažených lidí v současnosti. V následující kapitole představuje nástroje, pomocí kterých Česká republika zabezpečuje danou problematiku HIV/AIDS. Jsou jimi Národní program boje proti AIDS, Národní referenční laboratoř pro AIDS a AIDS centra. Mezi ně je také zařazen Program ZDRAVÍ 21 se zaměřením na konkrétní cíl číslo sedm. Autorka se dále zabývá vybranými pražskými organizacemi, sdruženými ve Fóru nevládních organizací a představuje jejich projekty v rámci primární prevence na školách. Informuje o přednáškách a peer programech. Dále se věnuje dvěma vybraným projektům. Projektu Zvol si život od ACETU a Besedy o HIV a AIDS od České společnosti AIDS pomoc. Ty čtenářům detailně představuje a následně je zhodnotí a porovnává, dle stanoveného cíle.
Prevence HIV/AIDS a ražský Dům světla v letech 2005 - 2008
Šnajdrová, Jana ; Dočkal, Jan (vedoucí práce) ; Machová, Jitka (oponent)
Problém infekce HIV a onemocnění AIDS patří mezi závažné zdravotní a tak i sociální problémy současného světa. Jeho dynamika i skutečnost, že se stále nedaří vyvinout úspěšnou léčbu, jeho závažnost jen podtrhují. Česká republika patřila k doposud k zemím s relativně malým počtem HIV pozitivních a AIDS nemocných. Údaje za poslední měsíce jsou však varující a je nutno počítat s dalším nárůstem. Otázky prevence tak nabývají stále většího významu. S problémem HIV/AIDS jsem se setkala blíže poprvé v roce 2004, kdy jsem působila jako dobrovolník v pražském Domu světla, který je v České republice unikátním zařízením pro HIV pozitivní a AIDS nemocné. Během své činnosti jsem měla možnost seznámit se s chodem Domu světla, s poskytovanými službami i s problémy klientů. S několika z nich jsem uskutečnila i řízené rozhovory tykající se jejich spokojeností pobytem v Domu světla. Po třech letech jsem se opět k tomuto tématu vrátila. Ve své bakalářské práci se pokusím upozornit na závažnost problémů a základní otázky jeho prevence v České republice. Cílem mé práce je popsat a zhodnotit služby, které poskytuje Dům světla, jejich vývoj v posledních letech, úspěchy i problémy a předpoklady pro další zlepšení prevence HIV/AIDS v České republice. První kapitoly jsou věnovány obecným otázkám fenoménu HIV/AIDS a jeho prevenci v...
Kouření u dětí a mládeže, primárně zaměřeno na děti na Sedlčansku
Holcmannová, Michaela ; Dočkal, Jan (vedoucí práce) ; Machová, Jitka (oponent)
Ve své práci popisuji kouření u dětí. Primárně jsem se zaměřila na děti na sedlčansku, což je místo, kde se svou rodinou žiji. V textu je popsána historie kouření a tabáku, tabáková rostlina, typy tabákových výrobků, dále kouření obecně a složení cigaretového tabáku. Také jsem zmínila druhy závislostí na tabákových výrobcích a v neposlední řadě také vliv reklamy na užívání tabákových výrobků. V práci také popisuji negativa a vliv tabáku na lidské zdraví. Je zde zmíněno také pasivní kouření a jeho vliv na zdraví. V praktické části je vyhotoven a vyhodnocen dotazník . Dotazník je pro mladé lidi na sedlčansku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Školní přírodovědné exkurze v okolí města Bíliny (Bořeň, Zámecký park a údolí Bezovka, Lázeňský park)
Machová, Jitka ; Teodoridis, Vasilis (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
1 ABSTRAKT: Předkládaná diplomová práce charakterizuje v oblasti města Bíliny a jeho okolí tři vybrané lokality (Bořeň, Zámecký park a údolí Bezovka, Lázeňský park) pro terénní výuku (exkurze) přírodovědy, biologie a geologie a předkládá ucelené edukační podklady pro uskutečnění této výuky za každého ročního období. Exkurze jsou určeny pro žáky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, případně jsou v hodné i pro členy přírodovědných organizací, popř. mohou sloužit i jako podklad pro pedagogickou práci v oblasti EVVO. Exkurzní průvodce obsahuje popis metodiky, pracovní listy, didaktické hry a další pomocné materiály. Exkurze do lázeňského parku Kyselka byla testována na třech dětských kolektivech ve věku 8 až 17 let. Na testovacích datech bylo prokázáno, že terénní výuka pozitivně ovlivňuje proces učení. KLÍČOVÁ SLOVA: edukační materiály, terénní výuka, exkurze, botanika, geologie, zoologie, Bílina
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ruptuře Achillovy šlachy
Koutek, Michal ; Maršáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Máchová, Jitka (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ruptuře Achillovy šlachy Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je popsání problematiky ruptury Achillovy šlachy, shrnutí léčby a možností aplikace rehabilitačních přístupů a metod u daného poranění. Metody: Obecná část je mimo jiné vedle anatomie, biomechaniky a kineziologie nohy zaměřena zejména na klinický obraz, etiologii a diagnostiku ruptury Achillovy šlachy a její následný léčebný přístup. Ve speciální části je zpracována kazuistika pacienta s rupturou Achillovy šlachy, která byla vypracována v Nemocnici na Bulovce na ambulantní části rehabilitace v období od 13.1.2014 - 7.2.2014. Ve speciální práci je zpracován vstupní i výstupní kineziologický rozbor, deset jednotlivých terapeutických jednotek a na závěr je popsáno zhodnocení efektu terapie. Výsledky: Cíle stanovené na začátku terapie se podařilo splnit. Výrazně se zvýšil rozsah pohybu, zejména v hlezenním kloubu postižené končetiny. Ve většině segmentů se podařilo odstranit kloubní blokády a uvolnit měkké tkáně. Zmírnil se otok a hyperémie. Upravil se pohybový stereotyp chůze a celkově se zlepšilo držení těla. Podařilo se posílit oslabené svaly a protáhnout zkrácené svaly. Klíčová slova: kazuistika, fyzioterapie, ruptura, Achillova šlacha, sutura
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou chronická obstrukční plicní nemoc s akutní exacerbací
Novotný, Ondřej ; Melli, Klára (vedoucí práce) ; Máchová, Jitka (oponent)
Cílem této práce je záznam fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou chronická obstrukční plicní nemoc s akutní exacerbací. Nejprve je popsána charakteristika onemocnění včetně exacerbace, následovaná rešerší současného pohledu na plicní rehabilitaci a respirační fyzioterapii. V terapii je kladen velký důraz na aktivní cyklus dechových technik jako metoda kontrolované a efektivní expektorace. Zhodnocení efektu terapie vychází zejména z rozdílů výsledků v dotaznících mMRC a CAT a funkčního vyšetření šestiminutového testu chůze a hodnoty BODE Indexu získaných během vstupního a výstupního vyšetření. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou polyneuropatic
Chudějová, Hana ; Melli, Klára (vedoucí práce) ; Máchová, Jitka (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou polyneuropatie. Cíl práce: Shrnutí teoretických poznatků a zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou polyneuropatie. Shrnutí práce: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část zahrnuje popis onemocnění polyneuropatie, rozdělení, diagnostiku a léčbu. Speciální část se věnuje kazuistice s rehabilitačním plánem pacienta. Terapie byla zaměřena převážně na ovlivnění patologického čití, zlepšení kondice a stability při stoji a chůzi. Kazuistika byla zpracována během klinické praxe od 08. 01. do 17. 01. 2013 na neurologickém oddělení v Nemocnici Na Bulovce. Klíčová slova: Polyneuropatie, kazuistika, fyzioterapie, rehabilitace
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního zkříženého vazu
Ehrenbergerová, Linda ; Melli, Klára (vedoucí práce) ; Máchová, Jitka (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního zkříženého vazu. Cíle: Cílem obecné části této bakalářské práce je seznámit se s problematikou zranění měkkých struktur kolenního kloubu, zvláště pak předního zkříženého vazu, možnostmi konzervativní a operační léčby a zejména s následnou fyzioterapeutickou péčí. Dále pak ve speciální části této práce je cílem prezentace kazuistiky pacienta po plastice předního zkříženého vazu. Podklady ke vzniku kazuistiky byly získány v průběhu souvislé odborné bakalářské praxe v Nemocnici Na Bulovce během ledna 2013. Metody: Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí, obecné a speciální. Část obecná byla vypracována formou literární rešerše. Speciální část pojednává o kazuistice fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního zkříženého vazu. Rehabilitace, jejíž součástí byl vstupní i výstupní kineziologický rozbor, proběhla v lednu 2013 během souvislé odborné bakalářské praxe v Nemocnici Na Bulovce. Výsledek: Pravidelnou rehabilitací došlo k odstranění reflexních změn na pravé dolní končetině, obnovení joint play u hlavičky fibuly a pately všemi směry na pravé dolní končetině, protažení zkrácených a posílení oslabených svalů a tím i dynamické stabilizace pravého kolenního kloubu, zvětšení rozsahů pohybu v pravém kolenním...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 MACHOVÁ, Jitka
20 Machová, Jana
1 Machová, Jarmila
20 MÁCHOVÁ, Jana
3 Máchová, J.
20 Máchová, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.